Tuesday, 19 October 2021

பிரம்மத்வம் | பால காண்டம் சர்க்கம் - 56 (24)

Brahmatva | Bala-Kanda-Sarga-56 | Ramayana in Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: விஷ்வாமித்ரர் ஏவிய அஸ்திரங்களைத் தமது பிரம்மதண்டத்தால் அழித்த வசிஷ்டர்; பிராமணத்தன்மையை அடைவதற்காக தவம் செய்த விஷ்வாமித்ரர்...

Vasishta's Brahmadanda and Vishvamitra

{சதாநந்தர் ராமனிடம் தொடர்ந்தார்}, "வசிஷ்டர் இவ்வாறு சொன்னதும், மஹாபலம்வாய்ந்த விஷ்வாமித்ரர் ஆக்னேயாஸ்திரத்தை எடுத்து, "{இதைத்} தாக்குப் பிடிப்பீராக. தாக்குப்பிடிப்பீராக" என்று சொன்னார்.(1) பகவானான வசிஷ்டர், காலதண்டத்தைப் போன்ற தமது பிரம்மதண்டத்தை உயர்த்தியபடியே குரோதத்துடன் இந்த வசனத்தைச் சொன்னார்:(2) "க்ஷத்ரபந்தா {க்ஷத்திரியர்களில் இழிந்தவனே}, இதோ நான் நிற்கிறேன். உன் பலத்தை வெளிப்படுத்துவாயாக. காதிஜா {காதிக்குப் பிறந்தவனே}, உன் கொழுப்பையும், உன்னுடைய அஸ்திரங்களையும் நான் நாசம் செய்வேன்.(3) க்ஷத்ரியபாம்ஸனா {க்ஷத்திரியர்களில் பெருமையைக் கெடுத்த வந்தவனே}, உன் க்ஷத்திரிய பலம் எங்கே? மாபிரம்ம பலம் எங்கே? என் பிரம்ம பலத்தைக் காண்பாயாக" {என்றார் வசிஷ்டர்}.(4)

பாலகாண்டம் 56ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஷட்பஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Vasishta's Brahmadanda and Vishvamitra

ஏவமுக்தோ வஸிஷ்டே²ந விஷ்²வாமித்ரோ மஹாப³ல꞉ |
ஆக்³நேயமஸ்த்ரமுத்க்ஷிப்ய திஷ்ட² திஷ்டே²தி சாப்³ரவீத் || 1-56-1

ப்³ரஹ்மத³ண்ட³ம் ஸமுத்³யம்ய காலத³ண்ட³மிவாபரம் |
வஸிஷ்டோ² ப⁴க³வான் க்ரோதா⁴தி³த³ம் வசநமப்³ரவீத் || 1-56-2

க்ஷத்ரப³ந்தோ⁴ ஸ்தி²தோ(அ)ஸ்ம்யேஷ யத்³ப³லம் தத்³வித³ர்ஷ²ய |
நாஷ²யாம்யத்³ய தே த³ர்பம் ஷ²ஸ்த்ரஸ்ய தவ கா³தி⁴ஜ || 1-56-3

க்வ ச தே க்ஷத்ரியப³லம் க்வ ச ப்³ரஹ்மப³லம் மஹத் |
பஷ்²ய ப்³ரஹ்மப³லம் தி³வ்யம் மம க்ஷத்ரியபாம்ஸந || 1-56-4

தஸ்யாஸ்த்ரம் கா³தி⁴புத்ரஸ்ய கோ⁴ரமாக்³நேயமுத்தமம் |
ப்³ரஹ்மத³ண்டே³ந தச்சா²ந்தமக்³நேர்வேக³ இவாம்ப⁴ஸா || 1-56-5

Sunday, 17 October 2021

தனுர்வேதம் | பால காண்டம் சர்க்கம் - 55 (28)

Dhanur Vedha | Bala-Kanda-Sarga-55 | Ramayana in Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: மோதலில் விஷ்வாமித்ரரின் மகன்களும், படைவீரர்களும் அழிந்தது; சிவனிடம் தெய்வீக ஆயுதங்களைப் பெற்ற விஷ்வாமித்ரர்; வசிஷ்டரின் ஆசிரமத்தை அழித்தது...

விஷ்வாமித்ரரை நோக்கி தண்டம் உயர்த்திய வசிஷ்டர்

{சதாநந்தர் ராமனிடம் தொடர்ந்தார்}, "அப்போது வசிஷ்டர், விஷ்வாமித்ரரின் அஸ்திரங்களால் மோகமடைந்து சிதறியோடுபவர்களைக் கண்டு, "காமதேனுவே, உன் யோக சக்தியால் இன்னும் {படைகளை} உண்டாக்குவாயாக" என்று அவளை ஊக்கப்படுத்தினார்.(1) அவளது ஹுங்காரத்தில் இருந்து ரவியின் {சூரியனின்} ஒளிக்கொப்பான காம்போஜர்கள் பிறந்தனர், மடியில் இருந்து ஆயுதங்கள் தரித்த பஹ்லவர்கள் பிறந்தனர். யோனியில் இருந்து யவனர்கள் உண்டானார்கள். குதத்தில் இருந்து சகர்களும், ரோமக்கால்களில் இருந்து மிலேச்சர்களும், கிராதகர்களும் {கிராதர்களும்}, ஹாரீதர்களும் தோன்றினார்கள்.(2,3) இரகுநந்தனா, காலாட்படை வீரர்கள், யானைகள், குதிரைகள், தேர்கள் உள்ளிட்ட விஷ்வாமித்ரரின் சைன்னியமானது {படையானது} அந்தக் கணத்திலேயே அவர்களால் அழிக்கப்பட்டது.(4)

பாலகாண்டம் 55ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ பஞ்சபஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


விஷ்வாமித்ரரை நோக்கி தண்டம் உயர்த்திய வசிஷ்டர்

ததஸ்தாநாகுலான் த்³ருஷ்ட்வா விஷ்²வாமித்ராஸ்த்ரமோஹிதான் |
வஸிஷ்ட²ஷ்²சோத³யாமாஸ காமது⁴க் ஸ்ருஜ யோக³த꞉ || 1-55-1

தஸ்யா ஹுங்காரதோ ஜாதா꞉ காம்போ³ஜா ரவிஸந்நிபா⁴꞉ |
ஊத⁴ஸஸ்த்வத² ஸஞ்ஜாதா꞉ பஹ்லவா꞉ ஷ²ஸ்த்ரபாணய꞉ || 1-55-2

யோநிதே³ஷா²ச்ச யவநா꞉ ஷ²க்ருதே³ஷா²ச்ச²காஸ்ததா² |
ரோமகூபேஷு ம்லேச்சா²ஷ்²ச ஹாரீதா꞉ ஸகிராதகா꞉ || 1-55-3

தைஸ்தந்நிஷூதி³தம் ஸைந்யம் விஷ்²வமித்ரஸ்ய தத்க்ஷணாத் |
ஸபதா³திக³ஜம் ஸாஷ்²வம் ஸரத²ம் ரகு⁴நந்த³ந || 1-55-4

த்³ருஷ்ட்வா நிஷூதி³தம் ஸைந்யம் வஸிஷ்டே²ந மஹாத்மநா |
விஷ்²வாமித்ரஸுதாநாம் து ஷ²தம் நாநாவிதா⁴யுத⁴ம் || 1-55-5

Saturday, 16 October 2021

பஹ்லவர்கள், யவனர்கள், சகர்கள் | பால காண்டம் சர்க்கம் - 54 (23)

Pahlavas, Yavanas and Shakas | Bala-Kanda-Sarga-54 | Ramayana in Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: சபளையை அபகரிக்க முயன்ற விஷ்வாமித்ரர்; படைவீரர்களை உண்டாக்கிய காமதேனு; விஷ்வாமித்ரரின் படை அழிந்தது...

Kamadhenu Shabala

{சதாநந்தர் ராமனிடம் தொடர்ந்தார்}, "இராமா, வசிஷ்ட முனிவர் காமதேனுவைக் கொடுக்காதபோது, விஷ்வாமித்ரர் அந்தச் சபளையைப் பிடித்து இழுத்தார்.(1) இராமா, மஹாத்மாவான அந்த ராஜா {விஷ்வாமித்ரர்} சபளையை இழுத்துச் சென்ற போது துக்கமடைந்து, சோகத்தால் பீடிக்கப்பட்டு அழுதவாறே அவள் இவ்வாறு சிந்தித்தாள்:(2) "தீனமாகவும், பெருந்துக்கம் கொண்டவளாகவும் இருக்கும் என்னை இந்த ராஜனின் பணியாட்கள் அபகரித்துச் செல்கின்றனர். மஹாத்மாவான வசிஷ்டர் என்னைக் கைவிட்டுவிட்டாரா என்ன?(3) அந்தத் தார்மீகரிடம் பக்திமிக்கவளாகவும், {அவரால்} பேணி பாதுகாக்கப்படுபவளாகவும் இருந்தேன். புண்ணிய ஆத்மாவான அந்த மஹரிஷி கைவிடும் அளவுக்கு நான் செய்த குற்றமென்ன?" {என்று சிந்தித்தாள்}.(4)

பாலகாண்டம் 54ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ சது꞉பஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Kamadhenu Shabala

காமதே⁴நும் வஸிஷ்டோ²(அ)பி யதா³ ந த்யஜதே முநி꞉ |
ததா³ஸ்ய ஷ²ப³லாம் ராம விஷ்²வாமித்ரோ(அ)ந்வகர்ஷத || 1-54-1

நீயமாநா து ஷ²ப³லா ராம ராஜ்ஞா மஹாத்மநா |
து³꞉கி²தா சிந்தயாமாஸ ருத³ந்தீ ஷோ²ககர்ஷிதா || 1-54-2

பரித்யக்தா வஸிஷ்டே²ந கிமஹம் ஸுமஹாத்மநா |
யாஹம் ராஜப்⁴ருதைர்தீ³நா ஹ்ரியேயம் ப்⁴ருஷ²து³꞉கி²தா || 1-54-3

கிம் மயாபக்ருதம் தஸ்ய மஹர்ஷேர்பா⁴விதாத்மந꞉ |
யந்மாமநாக³ஸம் ப⁴க்தாமிஷ்டாம் த்யஜதி தா⁴ர்மிக꞉ || 1-54-4

இதி ஸஞ்சிந்தயித்வா து நி꞉ஷ்²வஸ்ய ச புந꞉ புந꞉ |
ஜகா³ம வேகே³ந ததா³ வஸிஷ்ட²ம் பரமௌஜஸம் || 1-54-5

Thursday, 14 October 2021

வசிஷ்டரின் மறுப்பு | பால காண்டம் சர்க்கம் - 53 (25)

Vasishta's denial | Bala-Kanda-Sarga-53 | Ramayana in Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: விஷ்வாமித்ரரையும் அவரது படையையும் மகிழ்வித்த வசிஷ்டர்; வசிஷ்டரிடம் காமதேனுவை வேண்டிய விஷ்வாமித்ரர்; வசிஷ்டர் மறுத்தது...

Vasishtha Kamadhenu Vishvamitra

{சதாநந்தர் தொடர்ந்தார்}, "சத்ருசூதனா {ராமா}, வசிஷ்டரால் இவ்வாறு சொல்லப்பட்டதும், காமதேனுவான சபளை, எவரெவர் எப்படி விரும்பினரோ, அவரவருக்கு அப்படியே அனைத்தையும் கொடுத்தாள்.(1) கரும்பு, தேன், பொரி, வராஸவாம் {மலர்களில் எடுக்கப்பட்ட உயர்ந்த கள்}, மைரேயம் {உயர்ந்த வகை மது}, பணியாரங்கள், உயர்ந்த பானங்கள், பல்வேறு வகைப் பக்ஷணங்கள் ஆகியவற்றைக் கொடுத்தாள்.(2) பர்வதங்களுக்கு ஒப்பான சூடான அன்னக்குவியல்கள், பாயஸம் முதலியவை, பருப்பு வகைகள், தயிர், நானாவித பானங்கள், இனிப்பு வகைகள், பலவித உணவுப் பொருட்கள் ஆகியவை ஆயிரக்கணக்கில் அங்கே தோன்றின.(3,4) இராமா, விஷ்வாமித்ரரின் படைகள் அனைத்தும் வசிஷ்டரின் விருந்துண்ட மகிழ்ச்சியில் நிறைந்திருந்தன.(5) அந்தப்புரவாசிகள் {மங்கையர்}, பிராமணர்கள், புரோஹிதர்கள் ஆகியோரும், ராஜரிஷியான விஷ்வாமித்ரரும் உற்சாகத்தையும், ஆற்றலையும் அடைந்தனர்.(6)

Labels

அக்னி அம்சுமான் அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இலக்ஷ்மணன் உமை கங்கை கசியபர் கபிலர் காதி கிருத்திகை குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கேசினி கைகேயி கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபளை சாந்தை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சூளி தசரதன் தாடகை திதி திலீபன் நளன் நாரதர் நீலன் பகீரதன் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிருகு மருத்துக்கள் மாரீசன் மோஹினி ரிஷ்யசிருங்கர் ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வஸு வாமதேவர் வாமனன் வாலி வால்மீகி விபாண்டகர் விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஹனுமான் ஹிமவான்