Thursday 2 February 2023

அயோத்யா காண்டம் 114ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சதுர்த³ஷோ²த்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉

Ayodhya Today

ஸ்நிக்³த⁴ க³ம்பீ⁴ர கோ⁴ஷேண ஸ்யந்த³நேந உபயான் ப்ரபு⁴꞉ |
அயோத்⁴யாம் ப⁴ரத꞉ க்ஷிப்ரம் ப்ரவிவேஷ² மஹா யஷா²꞉ || 2-114-1

பி³டா³ல உலூக சரிதாம் ஆலீந நர வாரணாம் |
திமிர அப்⁴யாஹதாம் காளீம் அப்ரகாஷா²ம் நிஷா²ம் இவ || 2-114-2

ராஹு ஷ²த்ரோ꞉ ப்ரியாம் பத்நீம் ஷ்²ரியா ப்ரஜ்வலித ப்ரபா⁴ம் |
க்³ரஹேண அப்⁴யுத்தி²தேந ஏகாம் ரோஹிணீம் இவ பீடி³தாம் || 2-114-3

அல்ப உஷ்ண க்ஷுப்³த⁴ ஸலிலாம் க⁴ர்ம உத்தப்த விஹம்க³மாம் |
லீந மீந ஜ²ஷ க்³ராஹாம் க்ருʼஷா²ம் கி³ரி நதீ³ம் இவ || 2-114-4

விதூ⁴மாம் இவ ஹேம ஆபா⁴ம் அத்⁴வர அக்³நி ஸமுத்தி²தாம் |
ஹவிர் அப்⁴யுக்ஷிதாம் பஷ்²சாத் ஷி²கா²ம் விப்ரளயம் க³தாம் || 2-114-5

வித்⁴வஸ்த கவசாம் ருக்³ண க³ஜ வாஜி ரத² த்⁴வஜாம் |
ஹத ப்ரவீராம் ஆபந்நாம் சமூம் இவ மஹா ஆஹவே || 2-114-6

ஸபே²நாம் ஸஸ்வநாம் பூ⁴த்வா ஸாக³ரஸ்ய ஸமுத்தி²தாம் |
ப்ரஷா²ந்த மாருத உத்³தூ⁴தாம் ஜல ஊர்மிம் இவ நிஹ்ஸ்வநாம் || 2-114-7

த்யக்தாம் யஜ்ந ஆயுதை⁴꞉ ஸர்வைர் அபி⁴ரூபை꞉ ச யாஜகை꞉ |
ஸுத்யா காலே விநிர்வ்ருʼத்தே வேதி³ம் க³த ரவாம் இவ || 2-114-8

கோ³ஷ்ட² மத்⁴யே ஸ்தி²தாம் ஆர்தாம் அசரந்தீம் நவம் த்ருʼணம் |
கோ³ வ்ருʼஷேண பரித்யக்தாம் க³வாம் பத்நீம் இவ உத்ஸுகாம் || 2-114-9

ப்ரபா⁴ கராளை꞉ ஸுஸ்நிக்³தை⁴꞉ ப்ரஜ்வலத்³பி⁴ர் இவ உத்தமை꞉ |
வியுக்தாம் மணிபி⁴ர் ஜாத்யைர் நவாம் முக்தா ஆவளீம் இவ || 2-114-10

ஸஹஸா சலிதாம் ஸ்தா²நான் மஹீம் புண்ய க்ஷயாத்³ க³தாம் |
ஸம்ஹ்ருʼத த்³யுதி விஸ்தாராம் தாராம் இவ தி³வ꞉ ச்யுதாம் || 2-114-11

புஷ்ப நத்³தா⁴ம் வஸந்த அந்தே மத்த ப்⁴ரமர ஷா²லிநீம் |
த்³ருத தா³வ அக்³நி விப்லுஷ்டாம் க்லாந்தாம் வந லதாம் இவ || 2-114-12

ஸம்மூட⁴ நிக³மாம் ஸர்வாம் ஸம்க்ஷிப்த விபண ஆபணாம் |
ப்ரக்³ச்ச²ந்ந ஷ²ஷி² நக்ஷத்ராம் த்³யாம் இவ அம்பு³ த⁴ரைர் வ்ருʼதாம் || 2-114-13

க்ஷீண பாந உத்தமைர் பி⁴ந்நை꞉ ஷ²ராவைர் அபி⁴ஸம்வ்ருʼதாம் |
ஹத ஷௌ²ண்டா³ம் இவ ஆகாஷே² பாந பூ⁴மிம் அஸம்ʼஸ்க்ருʼதாம் || 2-114-14

வ்ருʼக்ண பூ⁴மி தலாம் நிம்நாம் வ்ருʼக்ண பாத்ரை꞉ ஸமாவ்ருʼதாம் |
உபயுக்த உத³காம் ப⁴க்³நாம் ப்ரபாம் நிபதிதாம் இவ || 2-114-15

விபுலாம் விததாம் சைவ யுக்த பாஷா²ம் தரஸ்விநாம் |
பூ⁴மௌ பா³ணைர் விநிஷ்க்ருʼத்தாம் பதிதாம் ஜ்யாம் இவ ஆயுதா⁴த் || 2-114-16

ஸஹஸா யுத்³த⁴ ஷௌ²ண்டே³ந ஹய ஆரோஹேண வாஹிதாம் |
நிஹதாம் ப்ரதிஸைந்யேந வட³வாமிவ பாதிதாம் || 2-114-17

***
ஷு²ஷ்கதோயாம்ʼ மஹாமத்ஸ்யை꞉ கூர்மைஷ்²ச ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருʼதாம் |
ப்ரபி⁴ந்நதடவிஸ்தீர்ணாம்ʼ வாபீமிவ ஹ்ருʼதோத்பலாம் || 2-114-18

புருஷஸ்யாப்ரஹ்ருʼஷ்டஸ்ய ப்ரதிஷித்³தா⁴நுலேபநாம் |
ஸந்தப்தாமிவ ஷோ²கேந கா³த்ரயஷ்டிமபூ⁴ஷணாம் || 2-114-19

ப்ராவ்ருʼஷி ப்ரவிகா³டா⁴யாம்ʼ ப்ரவிஷ்டஸ்யாப்⁴ரமண்ட³லம் |
ப்ரச்ச²ந்நாம்ʼ நீலஜீமூதைர்பா⁴ஸ்கரஸ்ய ப்ரபா⁴மிவ || 2-114-20

இந்த மூன்று சுலோங்களும் வி.வி.சுப்பாராவ் கீரவாணி பதிப்பில் இருந்து எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன

https://www.valmiki.iitk.ac.in/sloka?field_kanda_tid=2&language=dv&field_sarga_value=114
***

ப⁴ரதஸ்து ரத²ஸ்த²꞉ ஸன் ஷ்²ரீமான் த³ஷ²ரதா²த்மஜ꞉ |
வாஹயந்தம்ʼ ரத²ஷ்²ரேஷ்ட²ம்ʼ ஸாரதி²ம் வாக்யமப்³ரவீத் || 2-114-18 {21}

கிம் நு க²ல்வத்³ய க³ம்பீ³ரோ மூர்சிதோ ந நிஷ²ம்யதே |
யதா²புரமயோத்⁴யாயாம் கீ³தவாதி³த்ரநிஸ்வந꞉ || 2-114-19 {22}

வாருணீமத³க³ந்த⁴ஷ்²ச மால்யக³ந்த⁴ஷ்²ச மூர்சித꞉ |
தூ⁴பிதாக³ருக³ந்த⁴ஷ்²ச ந ப்ரவாதி ஸமந்தத꞉ || 2-114-20 {23}

யாநப்ர வரகோ⁴ஷஷ்²ச ஸ்நிக்³த⁴ஷ்²ச ஹயநிஸ்வந꞉ |
ப்ரமத்தக³ஜநாத³ஷ்²ச மஹாம்ʼஷ்²ச ரத²நிஸ்வந꞉ || 2-114-21 {24}

நேதா³நீம் ஷ்²ரூயதே புர்யாமஸ்யாம் ராமே விவாஸிதே || 2-114-22 {25}

சந்த³நாகா³ருக³ந்தா⁴ம்ʼஷ்²ச மஹார்ஹஷ்²ச நவஸ்ரஜ꞉ || 2-114-23 {26}

க³தே ஹி ராமே தருணா꞉ ஸம்ʼதப்தா நோபபு⁴ஞ்ஜதே |
ப³ஹிர்யாத்ராம்ʼ ந க³ச்ச²ந்தி சித்ரமாஅல்யத⁴ரா நரா꞉ || 2-114-24 {27}

நோத்ஸவா꞉ ஸம்ப்ரவர்தந்தே ராமஷோ²கார்தி³தே புரே |
ஸஹ நூநம் மம ப்⁴ராத்ரா புரஸ்யாஸ்ய த்³யுதிர்க³தா || 2-114-25 {28}

ந ஹி ராஜத்யயோத்⁴யேயம்ʼ ஸாஸாரேவார்ஜுநீ க்ஷபா |
கதா³ நு க²லு மே ப்⁴ராதா மஹோத்ஸவ இவாக³த꞉ || 2-114-26 {29}

ஜநயிஷ்யத்யயோத்⁴யாயாம்ʼ ஹர்ஷம் க்³ரீஷ்ம இவாம்பு³த³꞉ |
தருணை꞉ சாரு வேஷை꞉ ச நரைர் உந்நத கா³மிபி⁴꞉ |
ஸம்பதத்³பி⁴ர் அயோத்⁴யாயாம் ந விபா⁴ந்தி மஹா பதா²꞉ || 2-114-27 {30}

ஏவம் ப³ஹு வித⁴ம் ஜல்பன் விவேஷ² வஸதிம் பிது꞉ |
தேந ஹீநாம் நர இந்த்³ரேண ஸிம்ஹ ஹீநாம் கு³ஹாம் இவ || 2-114-28 {31}

ததா³ தத³ந்த꞉புரமுஜ்கி⁴தப்ரப⁴ம் |
ஸுரைரிவோத்ஸ்ருʼஷ்டமபா⁴ஸ்கரம் தி³நம் |
நிரீக்ஷ்ய ஸர்வம் து விவிக்தமாத்மவான் |
முமோச பா³ஷ்பம்ʼ ப⁴ரத꞉ ஸுது³꞉கி²த꞉ || 2-114-29 {32}

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமாத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சதுர்த³ஷோ²த்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை