Tuesday 24 January 2023

அயோத்யா காண்டம் 111ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகாத³ஷோ²த்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉

Bharata besieges Rama

வஸிஷ்ட²꞉ து ததா³ ராமம் உக்த்வா ராஜ புரோஹித꞉ |
அப்³ரவீத்³ த⁴ர்ம ஸம்யுக்தம் புநர் ஏவ அபரம் வச꞉ || 2-111-1

புருஷஸ்ய இஹ ஜாதஸ்ய ப⁴வந்தி கு³ரவ꞉ த்ரய꞉ |
ஆசார்ய꞉ சைவ காகுத்ஸ்த² பிதா மாதா ச ராக⁴வ || 2-111-2

பிதா ஹ்ய் ஏநம் ஜநயதி புருஷம் புருஷ ருʼஷப⁴ |
ப்ரஜ்நாம் த³தா³தி ச ஆசார்ய꞉ தஸ்மாத் ஸ கு³ருர் உச்யதே || 2-111-3

ஸே தே அஹம் பிதுர் ஆசார்ய꞉ தவ சைவ பரம் தப |
மம த்வம் வசநம் குர்வன் ந அதிவர்தே꞉ ஸதாம் க³திம் || 2-111-4

இமா ஹி தே பரிஷத³꞉ ஷ்²ரேணய꞉ ச ஸமாக³தா꞉ |
ஏஷு தாத சரன் த⁴ர்மம் ந அதிவர்தே꞉ ஸதாம் க³திம் || 2-111-5

வ்ருʼத்³தா⁴யா த⁴ர்ம ஷீ²லாயா மாதுர் ந அர்ஹஸ்ய் அவர்திதும் |
அஸ்யா꞉ து வசநம் குர்வன் ந அதிவர்தே꞉ ஸதாம் க³திம் || 2-111-6

ப⁴ரதஸ்ய வச꞉ குர்வன் யாசமாநஸ்ய ராக⁴வ |
ஆத்மாநம் ந அதிவர்தே꞉ த்வம் ஸத்ய த⁴ர்ம பராக்ரம || 2-111-7

ஏவம் மது⁴ரம் உக்த꞉ து கு³ருணா ராக⁴வ꞉ ஸ்வயம் |
ப்ரத்யுவாச ஸமாஸீநம் வஸிஷ்ட²ம் புருஷ ருʼஷப⁴꞉ || 2-111-8

யன் மாதாபிதரௌ வ்ருʼத்தம் தநயே குருத꞉ ஸதா³ |
ந ஸுப்ரதிகரம் தத் து மாத்ரா பித்ரா ச யத் க்ருʼதம் || 2-111-9

யதா² ஷ²க்தி ப்ரதா³நேந ஸ்நாபநாச் சாத³நேந ச |
நித்யம் ச ப்ரிய வாதே³ந ததா² ஸம்வர்த⁴நேந ச || 2-111-10

ஸ ஹி ராஜா ஜநயிதா பிதா த³ஷ²ரதோ² மம |
ஆஜ்நாதம் யன் மயா தஸ்ய ந தன் மித்²யா ப⁴விஷ்யதி || 2-111-11

ஏவம் உக்த꞉ து ராமேண ப⁴ரத꞉ ப்ரத்யநந்தரம் |
உவாச பரம உதா³ர꞉ ஸூதம் பரம து³ர்மநா꞉ || 2-111-12

இஹ மே ஸ்த²ண்டி³லே ஷீ²க்⁴ரம் குஷா²ன் ஆஸ்தர ஸாரதே² |
ஆர்யம் ப்ரத்யுபவேக்ஷ்யாமி யாவன் மே ந ப்ரஸீத³தி || 2-111-13

அநாஹாரோ நிராளோகோ த⁴ந ஹீநோ யதா² த்³விஜ꞉ |
ஷே²ஷ்யே புரஸ்தாத் ஷா²லாயா யாவன் ந ப்ரதியாஸ்யதி || 2-111-14

ஸ து ராமம் அவேக்ஷந்தம் ஸுமந்த்ரம் ப்ரேக்ஷ்ய து³ர்மநா꞉ |
குஷ² உத்தரம் உபஸ்தா²ப்ய பூ⁴மாஉ ஏவ ஆஸ்தரத் ஸ்வயம் || 2-111-15

தம் உவாச மஹா தேஜா ராமோ ராஜ ருʼஷி ஸத்தமா꞉ |
கிம் மாம் ப⁴ரத குர்வாணம் தாத ப்ரத்யுபவேக்ஷ்யஸி || 2-111-16

ப்³ராஹ்மணோ ஹ்ய் ஏக பார்ஷ்²வேந நரான் ரோத்³து⁴ம் இஹ அர்ஹதி |
ந து மூர்தா⁴ அவஸிக்தாநாம் விதி⁴꞉ ப்ரத்யுபவேஷ²நே || 2-111-17

உத்திஷ்ட² நர ஷா²ர்தூ³ள ஹித்வா ஏதத்³ தா³ருணம் வ்ரதம் |
புர வர்யாம் இத꞉ க்ஷிப்ரம் அயோத்⁴யாம் யாஹி ராக⁴வ || 2-111-18

ஆஸீந꞉ து ஏவ ப⁴ரத꞉ பௌர ஜாநபத³ம் ஜநம் |
உவாச ஸர்வத꞉ ப்ரேக்ஷ்ய கிம் ஆர்யம் ந அநுஷா²ஸத² || 2-111-19

தே தம் ஊசுர் மஹாத்மாநம் பௌர ஜாநபதா³ ஜநா꞉ |
காகுத்ஸ்த²ம் அபி⁴ஜாநீம꞉ ஸம்யக்³ வத³தி ராக⁴வ꞉ || 2-111-20

ஏஷோ அபி ஹி மஹா பா⁴க³꞉ பிதுர் வசஸி திஷ்ட²தி |
அத ஏவ ந ஷ²க்தா꞉ ஸ்மோ வ்யாவர்தயிதும் அந்ஜஸா || 2-111-21

தேஷாம் ஆஜ்நாய வசநம் ராமோ வசநம் அப்³ரவீத் |
ஏவம் நிபோ³த⁴ வசநம் ஸுஹ்ருʼதா³ம் த⁴ர்ம சக்ஷுஷாம் || 2-111-22

ஏதச் ச ஏவ உப⁴யம் ஷ்²ருத்வா ஸம்யக் ஸம்பஷ்²ய ராக⁴வ |
உத்திஷ்ட² த்வம் மஹா பா³ஹோ மாம் ச ஸ்ப்ருʼஷ² ததா² உத³கம் || 2-111-23

அத² உத்தா²ய ஜலம் ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா ப⁴ரதோ வாக்யம் அப்³ரவீத் |
ஷ்²ருʼண்வந்து மே பரிஷதோ³ மந்த்ரிண꞉ ஷ்²ரேணய꞉ ததா² || 2-111-24

ந யாசே பிதரம் ராஜ்யம் ந அநுஷா²ஸாமி மாதரம் |
ஆர்யம் பரம த⁴ர்மஜ்நம் அபி⁴ஜாநாமி ராக⁴வம் || 2-111-25

யதி³ து அவஷ்²யம் வஸ்தவ்யம் கர்தவ்யம் ச பிதுர் வச꞉ |
அஹம் ஏவ நிவத்ஸ்யாமி சதுர்த³ஷ² வநே ஸமா꞉ || 2-111-26

த⁴ர்ம ஆத்மா தஸ்ய தத்²யேந ப்⁴ராதுர் வாக்யேந விஸ்மித꞉ |
உவாச ராம꞉ ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய பௌர ஜாநபத³ம் ஜநம் || 2-111-27

விக்ரீதம் ஆஹிதம் க்ரீதம் யத் பித்ரா ஜீவதா மம |
ந தல் லோபயிதும் ஷ²க்யம் மயா வா ப⁴ரதேந வா || 2-111-28

உபதி⁴ர் ந மயா கார்யோ வந வாஸே ஜுகு³ப்ஸித꞉ |
யுக்தம் உக்தம் ச கைகேய்யா பித்ரா மே ஸுக்ருʼதம் க்ருʼதம் || 2-111-29

ஜாநாமி ப⁴ரதம் க்ஷாந்தம் கு³ரு ஸத்கார காரிணம் |
ஸர்வம் ஏவ அத்ர கல்யாணம் ஸத்ய ஸம்ʼதே⁴ மஹாத்மநி || 2-111-30

அநேந த⁴ர்ம ஷீ²லேந வநாத் ப்ரத்யாக³த꞉ புந꞉ |
ப்⁴ராத்ரா ஸஹ ப⁴விஷ்யாமி ப்ருʼதி²வ்யா꞉ பதிர் உத்தம꞉ || 2-111-31

வ்ருʼதோ ராஜா ஹி கைகேய்யா மயா தத்³ வசநம் க்ருʼதம் |
அந்ருʼதான் மோசய அநேந பிதரம் தம் மஹீ பதிம் || 2-111-32

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகாத³ஷோ²த்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை