Friday 20 January 2023

அயோத்யா காண்டம் 105ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்சோத்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉

Bharata at Rama's feet

தத꞉ புருஷ ஸிம்ஹாநாம் வ்ருʼதாநாம் தை꞉ ஸுஹ்ருʼத்³ க³ணை꞉ |
ஷோ²சதாம் ஏவ ரஜநீ து³ஹ்கே²ந வ்யத்யவர்தத || 2-105-1

ரஜந்யாம் ஸுப்ரபா⁴தாயாம் ப்⁴ராதர꞉ தே ஸுஹ்ருʼத்³ வ்ருʼதா꞉ |
மந்தா³கிந்யாம் ஹுதம் ஜப்யம் க்ருʼத்வா ராமம் உபாக³மன் || 2-105-2

தூஷ்ணீம் தே ஸமுபாஸீநா ந கஷ்²சித் கிம்ʼசித்³ அப்³ரவீத் |
ப⁴ரத꞉ து ஸுஹ்ருʼன் மத்⁴யே ராம வசநம் அப்³ரவீத் || 2-105-3

ஸாந்த்விதா மாமிகா மாதா த³த்தம் ராஜ்யம் இத³ம் மம |
தத்³ த³தா³மி தவ ஏவ அஹம் பு⁴ந்க்ஷ்வ ராஜ்யம் அகண்டகம் || 2-105-4

மஹதா இவ அம்பு³ வேகே³ந பி⁴ந்ந꞉ ஸேதுர் ஜல ஆக³மே |
து³ராவாரம் த்வத்³ அந்யேந ராஜ்ய க²ண்ட³ம் இத³ம் மஹத் || 2-105-5

க³திம் க²ர இவ அஷ்²வஸ்ய தார்க்ஷ்யஸ்ய இவ பதத்ரிண꞉ |
அநுக³ந்தும் ந ஷ²க்திர் மே க³திம் தவ மஹீ பதே || 2-105-6

ஸுஜீவம் நித்யஷ²꞉ தஸ்ய ய꞉ பரைர் உபஜீவ்யதே |
ராம தேந து து³ர்ஜீவம் ய꞉ பரான் உபஜீவதி || 2-105-7

யதா² து ரோபிதோ வ்ருʼக்ஷ꞉ புருஷேண விவர்தி⁴த꞉ |
ஹ்ரஸ்வகேந து³ராரோஹோ ரூட⁴ ஸ்கந்தோ⁴ மஹா த்³ரும꞉ || 2-105-8

ஸ யதா³ புஷ்பிதோ பூ⁴த்வா ப²லாநி ந வித³ர்ஷ²யேத் |
ஸ தாம் ந அநுப⁴வேத் ப்ரீதிம் யஸ்ய ஹேதோ꞉ ப்ரபா⁴வித꞉ || 2-105-9

ஏஷா உபமா மஹா பா³ஹோ த்வம் அர்த²ம் வேத்தும் அர்ஹஸி |
யதி³ த்வம் அஸ்மான் ருʼஷபோ⁴ ப⁴ர்தா ப்⁴ருʼத்யான் ந ஷா²தி⁴ ஹி || 2-105-10

ஷ்²ரேணய꞉ த்வாம் மஹா ராஜ பஷ்²யந்து அக்³ர்யா꞉ ச ஸர்வஷ²꞉ |
ப்ரதபந்தம் இவ ஆதி³த்யம் ராஜ்யே ஸ்தி²தம் அரிம் த³மம் || 2-105-11

தவ அநுயாநே காகுத்ஷ்த² மத்தா நர்த³ந்து குஞ்ஜரா꞉ |
அந்த꞉ புர க³தா நார்யோ நந்த³ந்து ஸுஸமாஹிதா꞉ || 2-105-12

தஸ்ய ஸாது⁴ இத்ய் அமந்யந்த நாக³ரா விவிதா⁴ ஜநா꞉ |
ப⁴ரதஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா ராமம் ப்ரத்யநுயாசத꞉ || 2-105-13

தம் ஏவம் து³ஹ்கி²தம் ப்ரேக்ஷ்ய விளபந்தம் யஷ²ஸ்விநம் |
ராம꞉ க்ருʼத ஆத்மா ப⁴ரதம் ஸமாஷ்²வாஸயத்³ ஆத்மவான் || 2-105-14

ந ஆத்மந꞉ காம காரோ அஸ்தி புருஷோ அயம் அநீஷ்²வர꞉ |
இத꞉ ச இதரத꞉ ச ஏநம் க்ருʼத அந்த꞉ பரிகர்ஷதி || 2-105-15

ஸர்வே க்ஷய அந்தா நிசயா꞉ பதந அந்தா꞉ ஸமுக்³ச்ச்²ரயா꞉ |
ஸம்யோகா³ விப்ரயோக³ அந்தா மரண அந்தம் ச ஜீவிதம் || 2-105-16

யதா² ப²லாநம் பக்வாநாம் ந அந்யத்ர பதநாத்³ ப⁴யம் |
ஏவம் நரஸ்ய ஜாதஸ்ய ந அந்யத்ர மரணாத்³ ப⁴யம் || 2-105-17

யதா² அகா³ரம் த்³ருʼட⁴ ஸ்தூ²ணம் ஜீர்ணம் பூ⁴த்வா அவஸீத³தி |
ததா² அவஸீத³ந்தி நரா ஜரா ம்ருʼத்யு வஷ²ம் க³தா꞉ || 2-105-18

அத்யேதி ரஜநீ யா து ஸா ந ப்ரதிநிவர்ததே |
யாத்யேவ யமுநா பூர்ணா ஸமுத்³ரமுத³காகுலம் || 2-105-19

அஹோ ராத்ராணி க³க்³ச்ச²ந்தி ஸர்வேஷாம் ப்ராணிநாம் இஹ |
ஆயூம்ஷி க்ஷபயந்த்ய் ஆஷு² க்³ரீஷ்மே ஜலம் இவ அம்ʼஷ²வ꞉ || 2-105-20

ஆத்மாநம் அநுஷோ²ச த்வம் கிம் அந்யம் அநுஷோ²சஸி |
ஆயு꞉ தே ஹீயதே யஸ்ய ஸ்தி²தஸ்ய ச க³தஸ்ய ச || 2-105-21

ஸஹ ஏவ ம்ருʼத்யுர் வ்ரஜதி ஸஹ ம்ருʼத்யுர் நிஷீத³தி |
க³த்வா ஸுதீ³ர்க⁴ம் அத்⁴வாநம் ஸஹ ம்ருʼத்யுர் நிவர்ததே || 2-105-22

கா³த்ரேஷு வலய꞉ ப்ராப்தா꞉ ஷ்²வேதா꞉ சைவ ஷி²ரோ ருஹா꞉ |
ஜரயா புருஷோ ஜீர்ண꞉ கிம் ஹி க்ருʼத்வா ப்ரபா⁴வயேத் || 2-105-23

நந்த³ந்த்ய் உதி³த ஆதி³த்யே நந்த³ந்த்ய் அஸ்தம் இதே ரவௌ |
ஆத்மநோ ந அவபு³த்⁴யந்தே மநுஷ்யா ஜீவித க்ஷயம் || 2-105-24

ஹ்ருʼஷ்யந்த்ய் ருʼது முக²ம் த்³ருʼஷ்ட்வா நவம் நவம் இஹ ஆக³தம் |
ருʼதூநாம் பரிவர்தேந ப்ராணிநாம் ப்ராண ஸம்க்ஷய꞉ || 2-105-25

யதா² காஷ்ட²ம் ச காஷ்ட²ம் ச ஸமேயாதாம் மஹா அர்ணவே |
ஸமேத்ய ச வ்யபேயாதாம் காலம் ஆஸாத்³ய கம்ʼசந || 2-105-26

ஏவம் பா⁴ர்யா꞉ ச புத்ரா꞉ ச ஜ்நாதய꞉ ச வஸூநி ச |
ஸமேத்ய வ்யவதா⁴வந்தி த்⁴ருவோ ஹ்ய் ஏஷாம் விநா ப⁴வ꞉ || 2-105-27

ந அத்ர கஷ்²சித்³ யதா² பா⁴வம் ப்ராணீ ஸமபி⁴வர்ததே |
தேந தஸ்மின் ந ஸாமர்த்²யம் ப்ரேதஸ்ய அஸ்த்ய் அநுஷோ²சத꞉ || 2-105-28

யதா² ஹி ஸார்த²ம் க³க்³ச்ச²ந்தம் ப்³ரூயாத் கஷ்²சித் பதி² ஸ்தி²த꞉ |
அஹம் அப்ய் ஆக³மிஷ்யாமி ப்ருʼஷ்ட²தோ ப⁴வதாம் இதி || 2-105-29

ஏவம் பூர்வைர் க³தோ மார்க³꞉ பித்ருʼ பைதாமஹோ த்⁴ருவ꞉ |
தம் ஆபந்ந꞉ கத²ம் ஷோ²சேத்³ யஸ்ய ந அஸ்தி வ்யதிக்ரம꞉ || 2-105-30

வயஸ꞉ பதமாநஸ்ய ஸ்ரோதஸோ வா அநிவர்திந꞉ |
ஆத்மா ஸுகே² நியோக்தவ்ய꞉ ஸுக² பா⁴ஜ꞉ ப்ரஜா꞉ ஸ்ம்ருʼதா꞉ || 2-105-31

த⁴ர்ம ஆத்மா ஸ ஷு²பை⁴꞉ க்ருʼத்ஸ்நை꞉ க்ரதுபி⁴꞉ ச ஆப்த த³க்ஷிணை꞉ |
தூ⁴த பாபோ க³த꞉ ஸ்வர்க³ம் பிதா ந꞉ ப்ருʼதி²வீ பதி꞉ || 2-105-32

ப்⁴ருʼத்யாநாம் ப⁴ரணாத் ஸம்யக் ப்ரஜாநாம் பரிபாலநாத் |
அர்த² ஆதா³நாச் ச தா⁴ர்மேண பிதா ந꞉ த்ரிதி³வம் க³த꞉ || 2-105-33

கர்மபி⁴ஸ்து ஷு²பை⁴ரிஷ்டை꞉ க்ரதுபி⁴ஷ்²சாவ்தத³க்ஷிண꞉ |
ஸ்வர்க³ம்ʼ த³ஷ²ரத²꞉ ப்ராப்த꞉ பிதா ந꞉ ப்ருʼதி²வீபதி꞉ || 2-105-34

இஷ்ட்வா ப³ஹுவிதை⁴ர் யஜ்நைர் போ⁴கா³ம꞉ ச அவாப்ய புஷ்களான் |
உத்தமம் ச ஆயுர் ஆஸாத்³ய ஸ்வர் க³த꞉ ப்ருʼதி²வீ பதி꞉ || 2-105-35

ஆயுருத்தமமாஸாத்³ய போ⁴கா³நபி ச ராக⁴வ꞉ |
ஸ ந ஷோ²ச்ய꞉ பிதா தாத ஸ்வர்க³த꞉ ஸத்க்ருʼத꞉ ஸதாம் || 2-105-36

ஸ ஜீர்ணம் மாநுஷம் தே³ஹம் பரித்யஜ்ய பிதா ஹி ந꞉ |
தை³வீம் ருʼத்³தி⁴ம் அநுப்ராப்தோ ப்³ரஹ்ம லோக விஹாரிணீம் || 2-105-37

தம் து ந ஏவம் வித⁴꞉ கஷ்²சித் ப்ராஜ்ந꞉ ஷோ²சிதும் அர்ஹதி |
த்வத்³ விதோ⁴ யத்³ வித⁴꞉ ச அபி ஷ்²ருதவான் பு³த்³தி⁴மத்தர꞉ || 2-105-38

ஏதே ப³ஹு விதா⁴꞉ ஷோ²கா விளாப ருதி³தே ததா² |
வர்ஜநீயா ஹி தீ⁴ரேண ஸர்வ அவஸ்தா²ஸு தீ⁴மதா || 2-105-39

ஸ ஸ்வஸ்தோ² ப⁴வ மா ஷோ²சோ யாத்வா ச ஆவஸ தாம் புரீம் |
ததா² பித்ரா நியுக்தோ அஸி வஷி²நா வத³தாமு வர || 2-105-40

யத்ர அஹம் அபி தேந ஏவ நியுக்த꞉ புண்ய கர்மணா |
தத்ர ஏவ அஹம் கரிஷ்யாமி பிதுர் ஆர்யஸ்ய ஷா²ஸநம் || 2-105-41

ந மயா ஷா²ஸநம் தஸ்ய த்யக்தும் ந்யாய்யம் அரிம் த³ம |
தத் த்வயா அபி ஸதா³ மாந்யம் ஸ வை ப³ந்து⁴꞉ ஸ ந꞉ பிதா || 2-105-42

தத்³வச꞉ பிதுரேவாஹம்ʼ ஸம்மதம் த⁴ர்மசாரிண꞉ |
கர்மணா பாலயிஷ்யாமி வநவாஸேந ராக⁴வ || 2-105-43

தா⁴ர்மிகேணாந்ருʼஷ²ம்ʼஸேந நரேண கு³ருவர்திநா |
ப⁴விதவ்யம்ʼ நரவ்யாக்⁴ரம் பரளோகம்ʼ ஜிகீ³ஷதா 2-105-44

ஆத்மாநமநுதிஷ்ட² த்வம்ʼ ஸ்வபா⁴வேந நரர்ஷப⁴ |
நிஷா²ம்ய து ஷு²ப⁴ம்ʼ வ்ருʼத்தம்ʼ பிதுர்த³ஷ²ரத²ஸ்ய ந꞉ 2-105-45

இத்யேவமுக்த்வா வசநம் மஹாத்மா|
பிதுர்நிதே³ஷ²ப்ரதிபாலநார்த²ம் |
யுவீயஸம் ப்⁴ராதரமர்த²வச்ச |
ப்ரபு⁴ர்முஹூர்தாத்³விரராம ராம꞉ || 2-105-46

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்சோத்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை