Thursday 19 January 2023

அயோத்யா காண்டம் 104ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சதுருத்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉

Vasishta guiding royal mothers on path

வஸிஷ்ட²꞉ புரத꞉ க்ருʼத்வா தா³ரான் த³ஷ²ரத²ஸ்ய ச |
அபி⁴சக்ராம தம்ʼ தே³ஷ²ம்ʼ ராமத³ர்ஷ²நதர்ஷித꞉ || 2-104-1

ராஜபத்ந்யஷ்²ச க³ச்ச²ந்த்யோ மந்த³ம்ʼ மந்தா³கிநீம் ப்ரதி |
த³த்³ருʼஷு²ஸ்தத்ர தத்தீர்த²ம்ʼ ராமலக்ஷ்மணஸேவிதம் || 2-104-2

கௌஸல்யா பா³ஷ்பபூர்ணேந முகே²ந பரிஷு²ஷ்யதா |
ஸுமித்ராமப்³ரவீத்³தீ³நா யாஷ்²சாந்யா ராஜயோஷித꞉ || 2-104-3

இத³ம் தேஷாமநாதா²நாம் க்லிஷ்டமக்லிஷ்டகர்மணாம் |
வநே ப்ராக்கலநம்தீர்த²ம் யே தே நிர்விஷயீக்ருʼதா꞉ || 2-104-4

இதஸ்ஸுமித்ரே புத்ரஸ்தே ஸதா³ ஜலமதந்த்³ரித꞉ |
ஸ்வயம்ʼ ஹரதி ஸௌமித்ரிர்மம புத்ரஸ்ய காரணாத் || 2-104-5

ஜக⁴ந்யமபி தே புத்ர꞉ க்ருʼதவாந்ந து க³ர்ஹித꞉ |
ப்⁴ராதுர்யத³ர்த²ஸஹிதம்ʼ ஸர்வம்ʼ தத்³விஹிதம் கு³ணை꞉ || 2-104-6

அத்³யாயமபி தே புத்ர꞉ க்லேஷா²நாமததோ²சித꞉ |
நீசாநர்த²ஸமாசாரம்ʼ ஸஜ்ஜம்ʼ கர்ம ப்ரமுஞ்சது || 2-104-7

த³க்ஷிணாக்³ரேஷு த³ர்பே⁴ஷு ஸா த³த³ர்ஷ² மஹீதலே |
பிதுரிங்கு³தி³பிண்யாகம் வ்யஸ்தமாயதலோசநா || 2-104-8

தம்ʼ பூ⁴மௌ பிதுரார்தேந ந்யஸ்தம்ʼ ராமேண வீக்ஷ்யஸா |
உவாச தே³வீஇ கௌஸல்யா ஸர்வா த³ஷ²ரத²ஸ்த்ரிய꞉ || 2-104-9

இத³மிக்ஷ்வாகுநாத²ஸ்ய ராக⁴வஸ்ய மஹாஅத்மந꞉ |
ராக⁴வேண பிதுர்த³த்தம் பஷ்²யதை தத்³யதா²விதி⁴ || 2-104-10

தஸ்ய தே³வஸமாநஸ்ய பார்தி²வஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
நைததௌ³பயிகம் மந்யே பு⁴க்தபோ⁴க³ஸ்ய போ⁴ஜநம் || 2-104-11

சதுர்ந்தாம் மஹீம் பு⁴க்த்வா மஹேந்த்³ரஸத்³ருʼஷோ² விபு⁴꞉ |
கத²மிங்கு³தி³பிண்யாகம் ஸ பு⁴ங்த்கே வஸுதா⁴தி³ப꞉ || 2-104-12

அதோ து³꞉க²தரம் லோகே ந கிம்ʼஞ்சித்ப்ரதிபா⁴தி மா |
யத்ர ராம꞉ பிதுர்த³த்³யாதி³ங்கு³தி³க்ஷோத³ம்ருʼத்³தி⁴மான் || 2-104-13

ராமேணேங்கு³தி³பிண்யாகம்ʼ பித்துர்த³த்தம்ʼ ஸமீக்ஷ்ய மே |
கத²ம்ʼ து³꞉கே²ந ஹ்ருʼத³யம் ந ஸ்போடதி ஸஹஸ்ரதா⁴ || 2-104-14

ஷ்²ருதிஸ்து க²ல்வியம்ʼ ஸத்ய லௌகிகீ ப்ரதிபா⁴தி மா |
யத³ந்ந꞉ புருஷோ ப⁴வதி தத³ந்நாஸ்தஸ்ய தே³வதா꞉ || 2-104-15

ஏவமார்தாம்ʼ ஸபத்ந்யஸ்தா ஜக்³முராஷ்²வாஸ்ய தாம்ʼ ததா³ |
த³த்³ருʼஷு²ஷ்²சஷ்²ரமே ராமம்ʼ ஸ்வர்க³ச்யுதமிவாமரம் || 2-104-16

ஸர்வபோ⁴கை³꞉ பரித்யக்தம்ʼ ராமம்ʼ ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய மாதர꞉ |
ஆர்த முமுசுரஷ்²ருணி ஸஸ்வரம்ʼ ஷோ²ககர்ஷ²தா꞉ || 2-104-17

தாஸாம்ʼ ராம꞉ ஸமுத்தா²ய ஜக்³ரஹ சரணான் ஷு²பா⁴ன் |
மாத்ருʼஇணாம்ʼ மநுஜவ்யாக்⁴ர꞉ ஸர்வாஸாம்ʼ ஸத்யஸம்ʼக³ர꞉ || 2-104-18

தாஹ் பாணிபி⁴꞉ ஸுக²ஸ்ஸர்ஷை²த்³வங்கு³ளிதலைஷ்²ஷு²பை⁴꞉ |
ப்ரமமார்ஜூ ரஜ꞉ ப்ருʼஷ்டா²த்³ராமஸ்யாயதலோசநா꞉ || 2-104-19

ஸௌமித்ரிரபி தா꞉ ஸர்வா மாத்ருʼஈ꞉ ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய து³꞉கி²த꞉ |
ஆப்⁴யாவாத³யதா³ஸக்தம்ʼ ஷ²நைராமாத³நந்தரம் || 2-104-20

யதா² ராமே ததா² தஸ்மின் ஸர்வா வவ்ருʼதிரே ஸ்த்ரிய꞉ |
வ்ருʼத்திம் த³ஷ²ரதா²ஜ்ஜாதே லக்ஷ்மணே ஷு²ப⁴லக்ஷணே || 2-104-21

ஸீதாபி சரணாம்ʼஸ்தஸாமுபஸம்க்³ருʼஹ்ய து³꞉ கி²தா |
ஷ்²வஷ்²ரூணாமஷ்²ருபூர்ணாக்ஷி ஸா ப³பூ⁴வாக்³ரத꞉ ஸ்தி²தா || 2-104-22

தாம்ʼ பரிஷ்வஜ்ய து³꞉கா²ர்தாம்ʼ மாதா து³ஹிதரம் யதா² |
வநவாஸக்ருʼஷா²ம்ʼ தீ³நாம்ʼ கௌஸல்யா வாக்யமப்³ரவீத் || 2-104-23

விதே³ஹராஜஸ்ய ஸுதா ஸ்நுஷா த³ஷ²ரத²ஸ்ய ச |
ராமபத்நீ கத²ம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ ஸம்ப்ராப்தா நிர்ஜநே வநே || 2-104-24

பத்³மமாதபஸந்தப்தம்ʼ பரிக்லிஷ்டமிவோத்பலம் |
காஞ்சநம்ʼ ரஜஸா த்⁴வஸ்தம் க்ஸ்லிஷ்டம்ʼ சந்த்³ரமிவாம்பு³தை³꞉ || 2-104-25

முக²ம் தே ப்ரேக்ஷ்ய மாம் ஷோ²கோ த³ஹத்யக்³நிரிவாஷ்²ரயம் |
ப்⁴ருʼஷ²ம் மநஸி வைதே³ஹி வ்யஸநாரணிஸம்ப⁴வ꞉ || 2-104-26

ப்³ருவந்த்யமேவமார்தாயாம்ʼ ஜநந்யாம்ʼ ப⁴ரதாக்³ரஜ꞉ |
பாதா³வாஸாத்³ய ஜக்³ராஹ வஸிஷ்டஸ்ய ச ராக⁴வ꞉ || 2-104-27

புரோஹிதஸ்யக்³நி ஸமஸ்ய வை ததா³ |
ப்³ருʼஹஸ்பதேரிந்த்³ரமிவாமராதி⁴ப꞉ |
ப்ரக்³ருʼஹ்ய பாதௌ³ ஸுஸம்ருʼத்³த⁴தேஜஸ꞉ |
ஸஹைவ தேநோபநிவேஷ² ராக⁴வ꞉ || 2-104-28

ததோ ஜக⁴ந்யம்ʼ ஸஹிதை꞉ ஸமந்த்ரிபி⁴꞉ |
புரப்ரதா⁴நைஷ்²ச ஸஹைவ ஸைநிகை꞉ |
ஜநேந த⁴ர்மஜ்ஞதமேந த⁴ர்மவா |
நுபோபவிஷ்டோ ப⁴ரதஸ்ததா³க்³ரஜம் || 2-104-29

உபோபவிஷ்டஸ்து ததா³ ஸ வீர்யவாம்ʼ |
ஸ்தபஸ்விவேஷேண ஸமீக்ஷ்ய ராக⁴வம் |
ஷ்²ரியா ஜ்வலந்தம்ʼ ப⁴ரத꞉ க்ருʼதாஞ்ஜலி |
ர்யதா² மஹேந்த்³ர꞉ ப்ரயத꞉ ப்ரஜாபதிம் || 2-104-30

கிமேஷ வாக்யம் ப⁴ரதோ.த்³ய ராக⁴வம்ʼ |
ப்ரணம்ய ஸ்த்க்ருʼத்ய ச ஸாது⁴ வக்ஷ்யதி |
இதீவ தஸ்யார்யஜநஸ்ய தத்த்வதோ |
ப³பூ⁴வ கௌதூஹலமுத்தமம் ததா³ || 2-104-31

ஸ ராக⁴வ꞉ ஸத்யத்⁴ருʼதிஷ்²ச லக்ஷ்மணோ |
மஹாநுபா⁴வோ ப⁴ரதஷ்²ச தா⁴ர்மிக꞉ |
வ்ருʼதா꞉ ஸுஹ்ருʼத்³பி⁴ஷ்²ச விரேஜுரத்⁴வரே |
யதா² ஸத்³ஸ்ய꞉ ஸஹிதாஸ்த்ரயோ(அ)க்³நய꞉ || 2-104-32

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சதுருத்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை