Saturday 21 January 2023

அயோத்யா காண்டம் 106ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷடு³த்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉

Bharata at Rama's feet

ஏவம் உக்த்வா து விரதே ராமே வசநம் அர்த²வத் |
ததோ மந்தா³கிநீதீரே ராமம் ப்ரக்ருʼதிவத்ஸலம் || 2-106-1

உவாச ப⁴ரத꞉ சித்ரம் தா⁴ர்மிகோ தா⁴ர்மிகம் வச꞉ |
கோ ஹி ஸ்யாத்³ ஈத்³ருʼஷோ² லோகே யாத்³ருʼஷ²꞉ த்வம் அரிம் த³ம || 2-106-2

ந த்வாம் ப்ரவ்யத²யேத்³ து³ஹ்க²ம் ப்ரீதிர் வா ந ப்ரஹர்ஷயேத் |
ஸம்மத꞉ ச அஸி வ்ருʼத்³தா⁴நாம் தாம꞉ ச ப்ருʼக்³ச்ச²ஸி ஸம்ʼஷ²யான் || 2-106-3

யதா² ம்ருʼத꞉ ததா² ஜீவன் யதா² அஸதி ததா² ஸதி |
யஸ்ய ஏஷ பு³த்⁴தி³ லாப⁴꞉ ஸ்யாத் பரிதப்யேத கேந ஸ꞉ || 2-106-4

பராவரஜ்ஞோ யஷ்²ச ஸ்யாத் யதா² த்வம்ʼ மநுஜாதி⁴ப |
ஸ ஏவம் வ்யஸநம் ப்ராப்ய ந விஷீதி³தும் அர்ஹதி || 2-106-5

அமர உபம ஸத்த்வ꞉ த்வம் மஹாத்மா ஸத்ய ஸம்க³ர꞉ |
ஸர்வஜ்ந꞉ ஸர்வ த³ர்ஷீ² ச பு³த்³தி⁴மாம꞉ ச அஸி ராக⁴வ || 2-106-6

ந த்வாம் ஏவம் கு³ணைர் யுக்தம் ப்ரப⁴வ அப⁴வ கோவித³ம் |
அவிஷஹ்யதமம் து³ஹ்க²ம் ஆஸாத³யிதும் அர்ஹதி || 2-106-7

ப்ரோஷிதே மயி யத் பாபம் மாத்ரா மத் காரணாத் க்ருʼதம் |
க்ஷுத்³ரயா தத்³ அநிஷ்டம் மே ப்ரஸீத³து ப⁴வான் மம || 2-106-8

த⁴ர்ம ப³ந்தே⁴ந ப³த்³தோ⁴ அஸ்மி தேந இமாம் ந இஹ மாதரம் |
ஹந்மி தீவ்ரேண த³ண்டே³ந த³ண்ட³ அர்ஹாம் பாப காரிணீம் || 2-106-9

கத²ம் த³ஷ²ரதா²ஜ் ஜாத꞉ ஷு²த்³த⁴ அபி⁴ஜந கர்மண꞉ |
ஜாநன் த⁴ர்மம் அத⁴ர்மிஷ்ட²ம் குர்யாம் கர்ம ஜுகு³ப்ஸிதம் || 2-106-10

கு³ரு꞉ க்ரியாவான் வ்ருʼத்³த⁴꞉ ச ராஜா ப்ரேத꞉ பிதா இதி ச |
தாதம் ந பரிக³ர்ஹேயம் தை³வதம் ச இதி ஸம்ʼஸதி³ || 2-106-11

கோ ஹி த⁴ர்ம அர்த²யோர் ஹீநம் ஈத்³ருʼஷ²ம் கர்ம கில்பி³ஷம் |
ஸ்த்ரியா꞉ ப்ரிய சிகீர்ஷு꞉ ஸன் குர்யாத்³ த⁴ர்மஜ்ந த⁴ர்மவித் || 2-106-12

அந்த காலே ஹி பூ⁴தாநி முஹ்யந்தி இதி புரா ஷ்²ருதி꞉ |
ராஜ்நா ஏவம் குர்வதா லோகே ப்ரத்யக்ஷா ஸா ஷ்²ருதி꞉ க்ருʼதா || 2-106-13

ஸாது⁴ அர்த²ம் அபி⁴ஸம்ʼதா⁴ய க்ரோதா⁴ன் மோஹாச் ச ஸாஹஸாத் |
தாதஸ்ய யத்³ அதிக்ராந்தம் ப்ரத்யாஹரது தத்³ ப⁴வான் || 2-106-14

பிதுர் ஹி ஸமதிக்ராந்தம் புத்ரோ ய꞉ ஸாது⁴ மந்யதே |
தத்³ அபத்யம் மதம் லோகே விபரீதம் அதோ அந்யதா² || 2-106-15

தத்³ அபத்யம் ப⁴வான் அஸ்து மா ப⁴வான் து³ஷ்க்ருʼதம் பிது꞉ |
அபி⁴பத் தத் க்ருʼதம் கர்ம லோகே தீ⁴ர விக³ர்ஹிதம் || 2-106-16

கைகேயீம் மாம் ச தாதம் ச ஸுஹ்ருʼதோ³ பா³ந்த⁴வாம꞉ ச ந꞉ |
பௌர ஜாநபதா³ன் ஸர்வாம꞉ த்ராது ஸர்வம் இத³ம் ப⁴வான் || 2-106-17

க்வ ச அரண்யம் க்வ ச க்ஷாத்ரம் க்வ ஜடா꞉ க்வ ச பாலநம் |
ஈத்³ருʼஷ²ம் வ்யாஹதம் கர்ம ந ப⁴வான் கர்தும் அர்ஹதி || 2-106-18

ஏஷ ஹி ப்ரத²மோ த⁴ர்ம꞉ க்ஷத்ரியஸ்யாபி⁴ஷேசநம் |
யேந ஷ²க்யம் மஹாப்ராஜ்ஞ் ப்ரஜாநாம்ʼ பரிபாலநம் 2-106-19

கஷ்²ச ப்ரத்யக்ஷமுத்ஸ்ருʼஜ்ய ஸம்ʼஷ²யஸ்த²மலக்ஷணம் |
ஆயதிஸ்த²ம்ʼ சரேத்³த⁴ர்மம் க்ஷத்ரப³ந்து⁴ரநிஷ்²சிதம் 2-106-20

அத² க்லேஷ²ஜம் ஏவ த்வம் த⁴ர்மம் சரிதும் இக்³ச்ச²ஸி |
த⁴ர்மேண சதுரோ வர்ணான் பாலயன் க்லேஷ²ம் ஆப்நுஹி || 2-106-21

சதுர்ணாம் ஆஷ்²ரமாணாம் ஹி கா³ர்ஹஸ்த்²யம் ஷ்²ரேஷ்ட²ம் ஆஷ்²ரமம் |
பாஹுர் த⁴ர்மஜ்ந த⁴ர்மஜ்நா꞉ தம் கத²ம் த்யக்தும் அர்ஹஸி || 2-106-22

ஷ்²ருதேந பா³ல꞉ ஸ்தா²நேந ஜந்மநா ப⁴வதோ ஹ்ய் அஹம் |
ஸ கத²ம் பாலயிஷ்யாமி பூ⁴மிம் ப⁴வதி திஷ்ட²தி || 2-106-23

ஹீந பு³த்³தி⁴ கு³ணோ பா³லோ ஹீந꞉ ஸ்தா²நேந ச அப்ய் அஹம் |
ப⁴வதா ச விநா பூ⁴தோ ந வர்தயிதும் உத்ஸஹே || 2-106-24

இத³ம் நிகி²லம் அவ்யக்³ரம் பித்ர்யம் ராஜ்யம் அகண்டகம் |
அநுஷா²தி⁴ ஸ்வத⁴ர்மேண த⁴ர்மஜ்ந ஸஹ பா³ந்த⁴வை꞉ || 2-106-25

இஹ ஏவ த்வா அபி⁴ஷிந்சந்து த⁴ர்மஜ்ந ஸஹ பா³ந்த⁴வை꞉ |
ருʼத்விஜ꞉ ஸவஸிஷ்டா²꞉ ச மந்த்ரவன் மந்த்ர கோவிதா³꞉ || 2-106-26

அபி⁴ஷிக்த꞉ த்வம் அஸ்மாபி⁴ர் அயோத்⁴யாம் பாலநே வ்ரஜ |
விஜித்ய தரஸா லோகான் மருத்³பி⁴ர் இவ வாஸவ꞉ || 2-106-27

ருʼணாநி த்ரீண்ய் அபாகுர்வன் து³ர்ஹ்ருʼத³꞉ ஸாது⁴ நிர்த³ஹன் |
ஸுஹ்ருʼத³꞉ தர்பயன் காமை꞉ த்வம் ஏவ அத்ர அநுஷா²தி⁴ மாம் || 2-106-28

அத்³ய ஆர்ய முதி³தா꞉ ஸந்து ஸுஹ்ருʼத³꞉ தே அபி⁴ஷேசநே |
அத்³ய பீ⁴தா꞉ பாலயந்தாம் து³ர்ஹ்ருʼத³꞉ தே தி³ஷோ² த³ஷ² || 2-106-29

ஆக்ரோஷ²ம் மம மாது꞉ ச ப்ரம்ருʼஜ்ய புருஷ ருʼஷப⁴ |
அத்³ய தத்ர ப⁴வந்தம் ச பிதரம் ரக்ஷ கில்பி³ஷாத் || 2-106-30

ஷி²ரஸா த்வா அபி⁴யாசே அஹம் குருஷ்வ கருணாம் மயி |
பா³ந்த⁴வேஷு ச ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு இவ மஹா ஈஷ்²வர꞉ || 2-106-31

அத² வா ப்ருʼஷ்ட²த꞉ க்ருʼத்வா வநம் ஏவ ப⁴வான் இத꞉ |
க³மிஷ்யதி க³மிஷ்யாமி ப⁴வதா ஸார்த⁴ம் அப்ய் அஹம் || 2-106-32

ததா²பி ராமோ ப⁴ரதேந தாம்யத |
ப்ரஸாத்³யமாந꞉ ஷி²ரஸா மஹீ பதி꞉ |
ந சைவ சக்ரே க³மநாய ஸத்த்வவான் |
மதிம் பிது꞉ தத்³ வசநே ப்ரதிஷ்டி²த꞉ || 2-106-33

தத்³ அத்³பு⁴தம் ஸ்தை²ர்யம் அவேக்ஷ்ய ராக⁴வே |
ஸமம் ஜநோ ஹர்ஷம் அவாப து³ஹ்கி²த꞉ |
ந யாத்ய் அயோத்⁴யாம் இதி து³ஹ்கி²தோ அப⁴வத் |
ஸ்தி²ர ப்ரதிஜ்நத்வம் அவேக்ஷ்ய ஹர்ஷித꞉ || 2-106-34

தம் ருʼத்விஜோ நைக³ம யூத² வல்லபா⁴꞉ |
ததா² விஸம்ஜ்நா அஷ்²ரு கலா꞉ ச மாதர꞉ |ததா² ப்³ருவாணம் ப⁴ரதம் ப்ரதுஷ்டுவு꞉ |
ப்ரணம்ய ராமம் ச யயாசிரே ஸஹ || 2-106-35

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷடு³த்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை