Friday 13 January 2023

அயோத்யா காண்டம் 103ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ர்யுத்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉

Rama and Lakshmana offering libation

தாம் ஷ்²ருத்வா கருணாம்ʼ வாசம்ʼ பிதுர்மரணஸம்ʼஹிதாம் |
ராக⁴வோ ப⁴ரதேநோக்தாம்ʼ ப³பூ⁴வ க³தசேதந꞉ || 2-103-1

தம்ʼ து வஜ்ரமிவோத்ஸ்ருʼஷ்டமாஹவே தா³நவாரிணா |
வாக்³வஜ்ரம்ʼ ப⁴ரதேநோக்தமமநோஜ்ஞம்ʼ பரம்தப꞉ || 2-103-2

ப்ரக்³ருʼஹ்ய ராமோ பா³ஹூவை புஷிதாக்³ரோ யதா² த்³ரும꞉ |
வநே பரஷு²நா க்ருʼத்தஸ்ததா² பு⁴வி பபாத ஹ || 2-103-3

ததா² நிபதிதம்ʼ ராமம்ʼ ஜக³த்யாம்ʼ ஜக³தீபதிம் |
கூலகா⁴தபரிஷ்²ராந்தம்ʼ பஸுப்தமிவ குஞ்ஜரம் || 2-103-4

ப்⁴ராதரஸ்தே மஹேஷ்வாஸம்ʼ ஸர்வத꞉ ஷோ²ககர்ஷி²தம் |
ருத³ந்த꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா ஸிஷிபு⁴꞉ ஸலிலேந வை || 2-103-5

ஸ து ஸம்ʼஜ்ஞாம்ʼ புநர்லப்³த்⁴வா நேத்ராப்⁴யாமஸ்ரமுத்ஸ்ருʼஜன் |
உபாக்ராமத காகுத்த்²ஸ꞉ க்ருʼபணம்ʼ ப³ஹு பா⁴ஷிதும் || 2-103-6

ஸ ராம꞉ ஸ்வர்க³தம்ʼ ஷ்²ருத்வா பிதரம் ப்ருʼதி²வீபதிம் |
உவாச ப⁴ரதம்ʼ வாக்யம்ʼ த⁴ர்மாத்மா த⁴ர்மஸம்ʼஹிதம் || 2-103-7

கிம்ʼ கரிஷ்யாம்யயோத்⁴யாயாம்ʼ தாதே தி³ஷ்டாம்ʼ க³திம் க³தே |
கஸ்தாம் ராஜவராத்³தீ⁴நாமயோத்⁴யாம் பாலயிஷ்யதி || 2-103-8

கிம் நு தஸ்ய மயா கார்யம்ʼ து³ர்ஜாதேந மஹாத்மந꞉ |
யோ ம்ருʼதோ மம ஷோ²கேந மயா சாபி ந ஸம்ʼஸ்க்ருʼத꞉ || 2-103-9

அஹோ꞉ ப⁴ரத! ஸித்³தா⁴ர்தோ² யேந ராஜா த்வயாநுக⁴!|
ஷ²த்ருக்⁴நேந ச ஸர்வேஷு ப்ரேதக்ருʼத்யேஷு ஸத்க்ருʼத꞉ || 2-103-10

நிஷ்ப்ரதா⁴நா மநேகாக்³ராம்ʼ நரேந்த்³ரேண விநா க்ருʼதாம் |
நிவ்ருʼத்தவநவாஸோ(அ)பி நாயோத்⁴யாம்ʼ க³ந்துமுத்ஸஹே || 2-103-11

ஸமாப்தவநவாஸம்ʼ மாமயோத்⁴யாயாம் பரம்தப |
கோ(அ)நு ஷா²ஸிஷ்யதி புநஸ்ததே லோகாந்தரம்ʼ க³தே || 2-103-12

புரா ப்ரேக்ஷ்ய ஸுவ்ருʼத்தம்ʼ மாம் பிதா யாந்யாஹ ஸாந்த்வயன் |
வாக்யாநி தாநி ஷ்²ரோஷ்யாமி குத꞉ ஷ்²ரோதஸுகா²ந்யஹம் || 2-103-13

ஏவமுக்த்வா ஸ ப⁴ரதம்ʼ பா⁴ர்யாமப்⁴யேத்ய ராக⁴வ꞉ |
உவாச ஷோ²கஸம்தப்த꞉ பூர்ணசந்த்³ரநிபா⁴நநாம் || 2-103-14

ஸீதே ம்ருʼதஸ்தே ஷ்²வஷு²ர꞉ பித்ரா ஹீநோ(அ)ஸி லக்ஷ்மண |
ப⁴ரதோ கு꞉க²மாசஷ்டே ஸ்வர்க³தம்ʼ ப்ருʼதி²வீபதிம் || 2-103-15

ததோ ப³ஹுகு³ணம் தேஷாம்ʼ பா³ஷ்போ நேத்ரேஷ்வஜாயத |
ததா² ப்³ருவதி காகுத்த்²ஸ குமாராணாம்ʼ யஷ²ஸ்விநாம் || 2-103-16

ததஸ்தே ப்⁴ராதரஸ்ஸர்வே ப்⁴ருʼஷ²மாஷ்²வாஸ்ய ராக⁴வம் |
அப்³ருவன் ஜக³தீப⁴ர்து꞉ க்ரியதாமுத³கம்ʼ பிது꞉ || 2-103-17

ஸா ஸீதா ஷ்²வஷு²ரம்ʼ ஷ்²ருத்வா ஸ்வர்க³ளோகக³தம் ந்ருʼபம் |
நேத்ராப்⁴யாமஷ்²ருபூர்ணாப்⁴யாமஷ²கந்நேக்ஷிதும்ʼ பதிம் || 2-103-18

ஸாந்த்வயித்வா து தாம்ʼ ராமோ ருத³தீம்ʼ ஜநகாத்மஜாம் |
உவாச லக்ஷ்மணம் தத்ர து³꞉கி²தோ து³꞉கி²தம் வச꞉ || 2-103-19

ஆநயேங்கு³தி³பிண்யாகம்ʼ சீரமாஹர சோத்தரம் |
ஜலக்ரியார்த²ம்ʼ தாதஸ்ய க³மிஷ்யாமி மஹாத்மந꞉ || 2-103-20

ஸீதா புரஸ்தாத்³ர்வஜது த்வமேநாமபி⁴தோ வ்ரஜ |
அஹம்ʼ பஷ்²சாத்³க³மிஷ்யாமி க³தி ர்ஹ்யேஷா ஸுதா³ருணா || 2-103-21

ததோ நித்யாநுக³ஸ்தேஷாம்ʼ விதி³தாத்மா மஹாமதி꞉ |
ம்ருʼது³ர்தா³ந்தஸ்ச ஷா²ந்தஷ்²ச ராமே ச த்³ருʼட⁴ப⁴க்திமான் || 2-103-22

ஸுமந்த்ரஸ்தைர்ந்ருʼபஸுதை꞉ ஸார்த⁴மாஷ்²வாஸ்ய ராக³வம் |
ஆவாதாரயதா³ளம்ப்³ய நதீ³ம் மந்தா³கிநீம் ஷி²வாம் || 2-103-23

தே ஸுதீர்தா²ம் தத꞉ க்ருʼச்ச்²ராது³பாக³ம்ய யஷ²ஸ்விந꞉ |
நதீ³ம் மந்தா³கிநீம் ரம்யாம் ஸதா³ புஷ்பிதகாநநாம் || 2-103-24

ஷீ²க்⁴ரஷ்²ரோதஸமாஸாத்³ய தீர்த²ம் ஷி²மமகர்த³மம் |
ஸிஷிசுஸ்துத³கம்ʼ ராஜ்ஞே தாதைதத்தே ப⁴வத்விதி || 2-103-25

ப்ரக்³ருʼஹ்ய ச மஹீபாலோ ஜலபூரிதமஞ்ஜலிம் |
தி³ஷ²ம் யாம்யாமபி⁴முகோ² ருத³ந்வசநம்ப்³ரவீத் || 2-103-26

ஏதத்தே ராஜஷா²ர்தூ³ள விமலம்ʼ தோயமக்ஷயம் |
பித்ருʼலோகக³தஸ்யாத்³ய மத்³த³த்தமுபதிஷ்ட²து || 2-103-27

ததோ மந்தா³கிநீதீராத்ர்பத்யுத்தீர்ய ஸ ராக⁴வ꞉ |
பிதுஷ்²சகார தேஜஸ்வீ நிவாபம்ʼ ப்³ராத்ருʼபி⁴꞉ ஸஹ || 2-103-28

ஐங்கு³த³ம் ப³த³ரீமிஷ்²ரம் பிண்யாகம் த³ர்ப⁴ஸம்ʼஸ்தரே |
ந்யஸ்ய ராமஸ்ஸ து³꞉கா²ர்தோ ருத³ந்வசநமப்³ரவீத் || 2-103-29

இத³ம்பு⁴ங்க்ஷ்வ மஹாராஜ ப்ரீதோ யத³ஷ²நா வயம் |
யத³ந்ந꞉ புருஷோ ப⁴வதி தத³ந்நா ஸ்தஸ்ய தே³வதா꞉ || 2-103-30

ததஸ்தேநைவ மார்கே³ண ப்ரத்யுத்தீர்ய நதீ³தடாத் |
ஆருரோஹ நரவ்யாக்⁴ரோ ரம்யஸாநும்ʼ மஹித⁴ரம் || 2-103-31

தத꞉ பர்ணகுடீத்³வாரமாஸாத்³ய ஜக³தீபதி꞉ |
பரிஜக்³ராஹ பா³ஹுப்⁴யாமுபௌ⁴ ப⁴ரதலக்ஷ்மணௌ || 2-103-32

தேஷாம்ʼ து ருத³தாம்ʼ ஷ²ப்³தா³த்ப்ரதிஷ்²ருத்கோ(அ)ப⁴வத்³கி³ரௌ |
ப்⁴ராத்ற்^ஊ ஸஹ வைதே³ஹ்யா ஸிம்ʼஹாநாமிவ நர்த⁴தாம் || 2-103-33

மஹாப³லாநாம் ருத³தாஅம்ʼ குர்வதாமுத³கம்ʼ பிது꞉ |
விஜ்ஞாய துமுலம்ʼ ஷ²ப்³த³ம் த்ரஸ்தா ப⁴ரதஸைநிகா꞉ || 2-103-34

ஆப்³ருவம்ʼஷ்²சாபி ராமேண ப⁴ரதஸ்ஸம்ʼக³தோ த்⁴ருவம் |
தேஷாமேவ மஹாஷ²ப்³த³꞉ ஷோ²சதாம்ʼ பிதரம்ʼ ம்ருʼதம் || 2-103-35

அத² வாஸாந்பரித்யஜ்ய தம்ʼ ஸர்வே(அ)பி⁴முகா²꞉ ஸ்வநம் |
அ ப்யேகமநஸோ ஜக்³முர்யதா²ஸ்தா²நம் ப்ரதா⁴விதா꞉ || 2-103-36

ஹயைரந்யே க³ஜைரந்யே ரதை²ரந்யே ஸ்வலம்க்ருʼதை꞉ |
ஸுகுமாராஸ்ததை²வாந்யே பத்³பி⁴ரேவ நரா யய꞉ || 2-103-37

அசிரப்ரோஷிதம் ராமம் சிரவிப்ரோஷிதம்ʼ யதா² |
த்³ரஷ்டுகாமோ ஜநஸ்ஸர்வோ ஜகா³ம ஸஹஸாஷ்²ரமம் || 2-103-38

ப்⁴ராத்றூணாம்ʼ த்வரிதாஸ்தத்ர த்³ரஷ்டுகாமாஸ்ஸமாக³மம் |
யுயுர்ப³ஹுவிதை⁴ர்யாநை꞉ க²ரநேவிஸ்வநாகுலை꞉ || 2-103-39

ஸா பூ⁴மிர்ப³ஹுபி⁴ர்யாநை க²ரநேமிஸம்ரஹதா |
முமோச துமுலம்ʼ ஷ²ப்³த³ம்ʼ த்³யௌரிவாப்⁴ரஸமாக³மே || 2-103-40

தேந வித்ராஸிதா நாகா³꞉ கரேணுபரிவாரிதா꞉ |
ஆவாஸயந்தோ க³ந்தே⁴ந ஜக்³முரந்யத்³வநம் தத꞉ || 2-103-41

வராஹவ்ருʼகஸம்கா⁴ஷ்²ச ஸிம்ʼஹாஷ்²ச மஹிஷா꞉ ஸர்பவாநரா꞉ |
வ்யாக்⁴ரகோ³கர்ணக³வயா꞉ வித்ரேஸு꞉ ப்ருʼஷதைஸ்ஸஹ || 2-103-42

ரதா²ங்க³ஸாஹ்வா நத்யூஹ ஹம்ʼஸா꞉ காரண்ட³வா꞉ ப்லவா꞉ |
ததா² பும்ʼஸ்கோகோலா꞉ க்ரௌஞ்ச விஸம்ஜ்ஞா பே⁴ஜிரே தி³ஷ²꞉ || 2-103-43

தேந ஷ²ப்³தே³ந வித்ரஸ்தைராகாஸம்ʼ பக்ஷிபி⁴ர்வருʼதம் |
மநுஷ்யைராவ்ருʼதா பூ⁴மிருப⁴யம் ப்ரப³பௌ⁴ த தா³ || 2-103-44

தத்தஸ்தம்ʼ புருஷவ்யாக்⁴ரம் யஷ²ஸ்விந மகீலம்ஷம் |
ஆஸீநம்ʼ ஸ்த²ண்டி³லே ராமம் த³த³ர்ஷ² ஸஹஸா ஜந꞉ || 2-103-45

விக³ர்ஹமாண꞉ கைகேயீம்ʼ மந்த²ராஸஹிதாமபி |
அபி⁴க³ம்ய ஜநோ ராமம் பா³ஷ்பபூர்ணமுகோ²(அ)ப⁴வத் || 2-103-46

தாந்நரான் பா³ஷ்பபூர்ணாக்ஷான் ஸமீக்ஷ்யத² ஸுது³꞉கி²தான் |
பர்யஷ்வஜத த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ பித்ருʼவந்மாத்ருʼவச்ச ந꞉ || 2-103-47

ஸ தத்ர காம்ʼஷ்²சித் பரிஷந்வஜே நரான் |
நராஷ்²ச கேசித்து தமப்⁴யவாத³யன் |
சகார ஸர்வான் ஸவயஸ்யபா³ந்த⁴வான் |
யதா²ர்ஹ மாஸாத்³ய ததா³ ந்ருʼபாத்மஜ꞉ || 2-103-48

ஸ தத்ர தேஷாம் ருத³தாம்ʼ மஹாத்மநாம்ʼ |
பு⁴வம் ப³ க²ம் சாஷு²நிநாத³யன் ஸ்வந꞉ |
கு³ஹ கி³ரீணாம் ச தி³ஷ்²ஷ்²ச ஸந்ததம்ʼ |
ம்ருʼத³ங்க³கோ⁴ஷப்ரதிம꞉ ப்ரஷு²ஷ்²ருவே || 2-103-49

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ர்யுத்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை