Wednesday 9 November 2022

அயோத்யா காண்டம் 092ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³விநநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉

Bharata's army and the way they went

தத꞉ தாம் ரஜநீம் உஷ்ய ப⁴ரத꞉ ஸபரிக்³ச்ச²த³꞉ |
க்ருத ஆதித்²யோ ப⁴ரத்³வாஜம் காமாத்³ அபி⁴ஜகா³ம ஹ || 2-92-1

தம் ருஷி꞉ புருஷ வ்யாக்⁴ரம் ப்ரேக்ஷ்ய ப்ராந்ஜலிம் ஆக³தம் |
ஹுத அக்³நி ஹோத்ரோ ப⁴ரதம் ப⁴ரத்³வாஜோ அப்⁴யபா⁴ஷத || 2-92-2

கச்சித்³ அத்ர ஸுகா² ராத்ரி꞉ தவ அஸ்மத்³ விஷயே க³தா |
ஸமக்³ர꞉ தே ஜந꞉ கச்சித்³ ஆதித்²யே ஷ²ம்ஸ மே அநக⁴ || 2-92-3

தம் உவாச அந்ஜலிம் க்ருத்வா ப⁴ரதோ அபி⁴ப்ரணம்ய ச |
ஆஷ்²ரமாத்³ அபி⁴நிஷ்க்ரந்தம் ருஷிம் உத்தம தேஜஸம் || 2-92-4

ஸுக² உஷிதோ அஸ்மி ப⁴க³வன் ஸமக்³ர ப³ல வாஹந꞉ |
தர்பித꞉ ஸர்வ காமை꞉ ச ஸாமாத்யோ ப³லவத் த்வயா || 2-92-5

அபேத க்லம ஸம்தாபா꞉ ஸுப⁴க்ஷ்யா꞉ ஸுப்ரதிஷ்²ரயா꞉ |
அபி ப்ரேஷ்யான் உபாதா³ய ஸர்வே ஸ்ம ஸுஸுக² உஷிதா꞉ || 2-92-6

ஆமந்த்ரயே அஹம் ப⁴க³வன் காமம் த்வாம் ருஷி ஸத்தம |
ஸமீபம் ப்ரஸ்தி²தம் ப்⁴ராதுர் மைரேண ஈக்ஷஸ்வ சக்ஷுஷா || 2-92-7

ஆஷ்²ரமம் தஸ்ய த⁴ர்மஜ்ந தா⁴ர்மிகஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
ஆசக்ஷ்வ கதமோ மார்க³꞉ கியான் இதி ச ஷ²ம்ஸ மே || 2-92-8

இதி ப்ருஷ்ட꞉ து ப⁴ரதம் ப்⁴ராத்ரு த³ர்ஷ²ந லாலஸம் |
ப்ரத்யுவாச மஹா தேஜா ப⁴ரத்³வாஜோ மஹா தபா꞉ || 2-92-9

ப⁴ரத அர்த⁴ த்ருதீயேஷு யோஜநேஷு அஜநே வநே |
சித்ர கூடோ கி³ரி꞉ தத்ர ரம்ய நிர்த³ர காநந꞉ || 2-92-10

உத்தரம் பார்ஷ்²வம் ஆஸாத்³ய தஸ்ய மந்தா³கிநீ நதீ³ |
புஷ்பித த்³ரும ஸஞ்சந்நா ரம்ய புஷ்பித காநநா || 2-92-11

அநந்தரம் தத் ஸரித꞉ சித்ர கூட꞉ ச பர்வத꞉ |
ததோ பர்ண குடீ தாத தத்ர தௌ வஸதோ த்⁴ருவம் || 2-92-12

த³க்ஷிணேந ஏவ மார்கே³ண ஸவ்ய த³க்ஷிணம் ஏவ ச |
க³ஜ வாஜி ரத² ஆகீர்ணாம் வாஹிநீம் வாஹிநீ பதே || 2-92-13

வாஹயஸ்வ மஹா பா⁴க³ ததோ த்³ரக்ஷ்யஸி ராக⁴வம் |
ப்ரயாணம் இதி ச ஷ்²ருத்வா ராஜ ராஜஸ்ய யோஷித꞉ |
ஹித்வா யாநாநி யாந அர்ஹா ப்³ராஹ்மணம் பர்யவாரயன் || 2-92-14

வேபமாநா க்ருஷா² தீ³நா ஸஹ தே³வ்யா ஸுமந்த்ரியா |
கௌஸல்யா தத்ர ஜக்³ராஹ கராப்⁴யாம் சரணௌ முநே꞉ || 2-92-15

அஸம்ருத்³தே⁴ந காமேந ஸர்வ லோகஸ்ய க³ர்ஹிதா |
கைகேயீ தஸ்ய ஜக்³ராஹ சரணௌ ஸவ்யபத்ரபா || 2-92-16

தம் ப்ரத³க்ஷிணம் ஆக³ம்ய ப⁴க³வந்தம் மஹா முநிம் |
அதூ³ராத்³ ப⁴ரதஸ்ய ஏவ தஸ்தௌ² தீ³ந மநா꞉ ததா³ || 2-92-17

தத꞉ பப்ரக்³ச்ச² ப⁴ரதம் ப⁴ரத்³வாஜோ த்³ருட⁴ வ்ரத꞉ |
விஷே²ஷம் ஜ்நாதும் இக்³ச்சா²மி மாத்ருருணாம் தவ ராக⁴வ || 2-92-18

ஏவம் உக்த꞉ து ப⁴ரதோ ப⁴ரத்³வாஜேந தா⁴ர்மிக꞉ |
உவாச ப்ராந்ஜலிர் பூ⁴த்வா வாக்யம் வசந கோவித³꞉ || 2-92-19

யாம் இமாம் ப⁴க³வன் தீ³நாம் ஷோ²கான் அஷ²ந கர்ஷி²தாம் |
பிதுர் ஹி மஹிஷீம் தே³வீம் தே³வதாம் இவ பஷ்²யஸி || 2-92-20

ஏஷா தம் புருஷ வ்யாக்⁴ரம் ஸிம்ஹ விக்ராந்த கா³மிநம் |
கௌஸல்யா ஸுஷுவே ராமம் தா⁴தாரம் அதி³திர் யதா² || 2-92-21

அஸ்யா வாம பு⁴ஜம் ஷ்²லிஷ்டா யா ஏஷா திஷ்ட²தி து³ர்மநா꞉ |
கர்ணிகாரஸ்ய ஷா²கா² இவ ஷீ²ர்ண புஷ்பா வந அந்தரே || 2-92-22

ஏதஸ்யா꞉ தௌ ஸுதௌ தே³வ்யா꞉ குமாரௌ தே³வ வர்ணிநௌ |
உபௌ⁴ லக்ஷ்மண ஷ²த்ருக்⁴நௌ வீரௌ ஸத்ய பராக்ரமௌ || 2-92-23

யஸ்யா꞉ க்ருதே நர யாக்⁴ரௌ ஜீவ நாஷ²ம் இதோ க³தௌ |
ராஜா புத்ர விஹீந꞉ ச ஸ்வர்க³ம் த³ஷ²ரதோ² க³த꞉ || 2-92-24

க்ரோத⁴நாமக்ருதப்ரஜ்ஞாம் த்³ருப்தாம் ஸுப⁴க³மாநிநீம் |
ஐஷ்²வர்ய காமாம் கைகேயீம் அநார்யாம் ஆர்ய ரூபிணீம் || 2-92-25

மம ஏதாம் மாதரம் வித்³தி⁴ ந்ருஷ²ம்ஸாம் பாப நிஷ்²சயாம் |
யதோ மூலம் ஹி பஷ்²யாமி வ்யஸநம் மஹத்³ ஆத்மந꞉ || 2-92-26

இத்ய் உக்த்வா நர ஷா²ர்தூ³லோ பா³ஷ்ப க³த்³க³த³யா கி³ரா |
ஸ நிஷ²ஷ்²வாஸ தாம்ர அக்ஷோ க்ருத்³தோ⁴ நாக³ இவ அஸக்ருத் || 2-92-27

ப⁴ரத்³வாஜோ மஹர்ஷி꞉ தம் ப்³ருவந்தம் ப⁴ரதம் ததா³ |
ப்ரத்யுவாச மஹா பு³த்³தி⁴ர் இத³ம் வசநம் அர்த²வத் || 2-92-28

ந தோ³ஷேண அவக³ந்தவ்யா கைகேயீ ப⁴ரத த்வயா |
ராம ப்ரவ்ராஜநம் ஹ்ய் ஏதத் ஸுக² உத³ர்கம் ப⁴விஷ்யதி || 2-92-29

தே³வாநாம் தா³நவாநாம் ச ருஷீணாம் பா⁴விதாத்மநாம் |
ஹிதமேவ ப⁴விஷ்யத்³தி⁴ ராமப்ரவ்ராஜநாதி³ஹ || 2-92-30

அபி⁴வாத்³ய து ஸம்ஸித்³த⁴꞉ க்ருத்வா ச ஏநம் ப்ரத³க்ஷிணம் |
ஆமந்த்ர்ய ப⁴ரத꞉ ஸைந்யம் யுஜ்யதாம் இத்ய் அசோத³யத் || 2-92-31

ததோ வாஜி ரதா²ன் யுக்த்வா தி³வ்யான் ஹேம பரிஷ்க்ரிதான் |
அத்⁴யாரோஹத் ப்ரயாண அர்தீ² ப³ஹூன் ப³ஹு விதோ⁴ ஜந꞉ || 2-92-32

க³ஜ கந்யா க³ஜா꞉ சைவ ஹேம கக்ஷ்யா꞉ பதாகிந꞉ |
ஜீமூதா இவ க⁴ர்ம அந்தே ஸகோ⁴ஷா꞉ ஸம்ப்ரதஸ்தி²ரே || 2-92-33

விவிதா⁴ந்ய் அபி யாநாநி மஹாநி ச லகூ⁴நி ச |
ப்ரயயு꞉ ஸுமஹா அர்ஹாணி பாதை³ர் ஏவ பதா³தய꞉ || 2-92-34

அத² யாந ப்ரவேகை꞉ து கௌஸல்யா ப்ரமுகா²꞉ ஸ்த்ரிய꞉ |
ராம த³ர்ஷ²ந காந்க்ஷிண்ய꞉ ப்ரயயுர் முதி³தா꞉ ததா³ || 2-92-35

சந்த்³ர்க தருண ஆபா⁴ஸாம் நியுக்தாம் ஷி²பி³காம் ஷு²பா⁴ம் |
ஆஸ்தா²ய ப்ரயயௌ ஷ்²ரீமான் ப⁴ரத꞉ ஸபரிக்³ச்ச²த³꞉ || 2-92-36

ஸா ப்ரயாதா மஹா ஸேநா க³ஜ வாஜி ரத² ஆகுலா |
த³க்ஷிணாம் தி³ஷ²ம் ஆவ்ருத்ய மஹா மேக⁴ இவ உத்தி²த꞉ || 2-92-37

வநாநி து வ்யதிக்ரம்ய ஜுஷ்டாநி ம்ருக³ பக்ஷிபி⁴꞉ |
க³ங்கா³யா꞉ பரவேலாயாம் கி³ரிஷ்வபி நதீ³ஷு ச 2-92-38

ஸா ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்ட த்³விப வாஜி யோதா⁴ |
வித்ராஸயந்தீ ம்ருக³ பக்ஷி ஸம்கா⁴ன் |
மஹத்³ வநம் தத் ப்ரவிகா³ஹமாநா |
ரராஜ ஸேநா ப⁴ரதஸ்ய தத்ர || 2-92-39

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³விநநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை