Friday 30 September 2022

அயோத்யா காண்டம் 075ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்சஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉

Bharata Satrugna and Kausalya

தீ³ர்க⁴காலாத்ஸமுத்தா²ய ஸம்ஜ்ஞாம் லப்³த்⁴வா ச வீர்யவான் |
நேத்ராப்⁴யாமஷ்²ருபூர்ணாப்⁴யாம் தீ³நாமுத்³வீக்ஷ்ய மாதரம் || 2-75-1

ஸோ(அ)மாத்யமத்⁴யேப⁴ரதோ ஜநநீமப்⁴யகுத்ஸயத் |
ராஜ்யம் ந காமயே ஜாது மந்த்ரயே நாபி மாதரம் || 2-75-2

அபி⁴ஷேகம் ந ஜாநாமி யோ.பூ⁴த்³ரஜ்ஃஜ்நா ஸமீக்ஷித꞉ |
விப்ரக்ருஷ்டே ஹ்யஹம் தே³ஷே² ஷ²த்ருக்⁴ந ஸஹிதோ(அ)வஸம் || 2-75-3

வநவாஸம் ந ஜாநாமி ராமஸ்யஹம் மஹாத்மந꞉ |
விவாஸநம் வா ஸௌமித்ரே꞉ ஸீதாயாஷ்²ச யதா²ப⁴வத் || 2-75-4

ததை²வ க்ரோஷ²த꞉ தஸ்ய ப⁴ரதஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
கௌஸல்யா ஷ²ப்³த³ம் ஆஜ்ஞாய ஸுமித்ராம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-75-5

ஆக³த꞉ க்ரூர கார்யாயா꞉ கைகேய்யா ப⁴ரத꞉ ஸுத꞉ |
தம் அஹம் த்³ரஷ்டும் இச்சாமி ப⁴ரதம் தீ³ர்க⁴ த³ர்ஷி²நம் || 2-75-6

ஏவம் உக்த்வா ஸுமித்ராம் ஸா விவர்ணா மலிந அம்ப³ரா |
ப்ரதஸ்தே² ப⁴ரத꞉ யத்ர வேபமாநா விசேதநா || 2-75-7

ஸ து ராம அநுஜ꞉ ச அபி ஷ²த்ருக்⁴ந ஸஹித꞉ ததா³ |
ப்ரதஸ்தே² ப⁴ரத꞉ யத்ர கௌஸல்யாயா நிவேஷ²நம் || 2-75-8

தத꞉ ஷ²த்ருக்⁴ந ப⁴ரதௌ கௌஸல்யாம் ப்ரேக்ஷ்ய து³ஹ்கி²தௌ |
பர்யஷ்வஜேதாம் து³ஹ்க² ஆர்தாம் பதிதாம் நஷ்ட சேதநாம் || 2-75-9

ருத³ந்தௌ ருத³தீம் து³꞉கா²த்ஸமேத்யார்யாம் மநஸ்ஸ்விநீம் |
ப⁴ரதம் ப்ரத்யுவாச இத³ம் கௌஸல்யா ப்⁴ருஷ² து³ஹ்கி²தா || 2-75-10

இத³ம் தே ராஜ்ய காமஸ்ய ராஜ்யம் ப்ராப்தம் அகண்டகம் |
ஸம்ப்ராப்தம் ப³த கைகேய்யா ஷீ²க்⁴ரம் க்ரூரேண கர்மணா || 2-75-11

ப்ரஸ்தா²ப்ய சீர வஸநம் புத்ரம் மே வந வாஸிநம் |
கைகேயீ கம் கு³ணம் தத்ர பஷ்²யதி க்ரூர த³ர்ஷி²நீ || 2-75-12

க்ஷிப்ரம் மாம் அபி கைகேயீ ப்ரஸ்தா²பயிதும் அர்ஹதி |
ஹிரண்ய நாபோ⁴ யத்ர ஆஸ்தே ஸுத꞉ மே ஸுமஹா யஷா²꞉ || 2-75-13

அத²வா ஸ்வயம் ஏவ அஹம் ஸுமித்ர அநுசரா ஸுக²ம் |
அக்³நி ஹோத்ரம் புர꞉ க்ருத்ய ப்ரஸ்தா²ஸ்யே யத்ர ராக⁴வ꞉ || 2-75-14

காமம் வா ஸ்வயம் ஏவ அத்³ய தத்ர மாம் நேதும் அர்ஹஸி |
யத்ர அஸௌ புருஷ வ்யாக்⁴ர꞉ தப்யதே மே தப꞉ ஸுத꞉ || 2-75-15

இத³ம் ஹி தவ விஸ்தீர்ணம் த⁴ந தா⁴ந்ய ஸமாசிதம் |
ஹஸ்தி அஷ்²வ ரத² ஸம்பூர்ணம் ராஜ்யம் நிர்யாதிதம் தயா || 2-75-16

இத்யாதி³ப³ஹுபி⁴ர்வாக்யை꞉ க்ரூரை꞉ ஸம்ப⁴ர்ஸ்திதோ(அ)நக⁴꞉ |
விவ்யதே² ப⁴ரதஸ்தீவ்ரம் வ்ரணே துத்³யேவ ஸூசிநா || 2-75-17

பபாத சரணௌ தஸ்யாஸ்ததா³ ஸம்ப்⁴ராந்தசேதந꞉ |
விலப்ய ப³ஹுதா⁴(அ)ஸம்ஜ்ஞோ லப்³த⁴ஸம்ஜ்ஞ்ஸ்தத꞉ ஸ்தி²த꞉ || 2-75-18

ஏவம் விலபமாநாம் தாம் ப⁴ரத꞉ ப்ராந்ஜலிஸ் ததா³ |
கௌஸல்யாம் ப்ரத்யுவாச இத³ம் ஷோ²கை꞉ ப³ஹுபி⁴ர் ஆவ்ருதாம் || 2-75-19

ஆர்யே கஸ்மாத் அஜாநந்தம் க³ர்ஹஸே மாம் அகில்பி³ஷம் |
விபுலாம் ச மம ப்ரீதிம் ஸ்தி²ராம் ஜாநாஸி ராக⁴வே || 2-75-20

க்ருதா ஷா²ஸ்த்ர அநுகா³ பு³த்³தி⁴ர் மா பூ⁴த் தஸ்ய கதா³சந |
ஸத்ய ஸந்த⁴꞉ ஸதாம் ஷ்²ரேஷ்டோ² யஸ்ய ஆர்யோ அநுமதே க³த꞉ || 2-75-21

ப்ரைஷ்யம் பாபீயஸாம் யாது ஸூர்யம் ச ப்ரதி மேஹது |
ஹந்து பாதே³ந கா³ம் ஸுப்தாம் யஸ்ய ஆர்யோ அநுமதே க³த꞉ || 2-75-22

காரயித்வா மஹத் கர்ம ப⁴ர்தா ப்⁴ருத்யம் அநர்த²கம் |
அத⁴ர்ம꞉ யோ அஸ்ய ஸோ அஸ்யா꞉ து யஸ்ய ஆர்யோ அநுமதே க³த꞉ || 2-75-23

பரிபாலயமாநஸ்ய ராஜ்ஞோ பூ⁴தாநி புத்ரவத் |
தத꞉ து த்³ருஹ்யதாம் பாபம் யஸ்ய ஆர்யோ அநுமதே க³த꞉ || 2-75-24

ப³லி ஷட்³ பா⁴க³ம் உத்³த்⁴ருத்ய ந்ருபஸ்ய அரக்ஷத꞉ ப்ரஜா꞉ |
அத⁴ர்ம꞉ யோ அஸ்ய ஸோ அஸ்ய அஸ்து யஸ்ய ஆர்யோ அநுமதே க³த꞉ || 2-75-25

ஸம்ஷ்²ருத்ய ச தபஸ்விப்⁴ய꞉ ஸத்ரே வை யஜ்ஞ த³க்ஷிணாம் |
தாம் விப்ரலபதாம் பாபம் யஸ்ய ஆர்யோ அநுமதே க³த꞉ || 2-75-26

ஹஸ்தி அஷ்²வ ரத² ஸம்பா³தே⁴ யுத்³தே⁴ ஷ²ஸ்த்ர ஸமாகுலே |
மா ஸ்ம கார்ஷீத் ஸதாம் த⁴ர்மம் யஸ்ய ஆர்யோ அநுமதே க³த꞉ || 2-75-27

உபதி³ஷ்டம் ஸுஸூக்ஷ்ம அர்த²ம் ஷா²ஸ்த்ரம் யத்நேந தீ⁴மதா |
ஸ நாஷ²யது து³ஷ்ட ஆத்மா யஸ்ய ஆர்யோ அநுமதே க³த꞉ || 2-75-28

மா ச தம் ப்யூட⁴பா³ஹ்வம்ஸம் சந்த்³ரார்கஸம்தேஜநம் |
த்³ராக்ஷீத்³ராஜ்யஸ்த²மாஸீநம் யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ || 2-75-29

பாயஸம் க்ருஸரம் சாக³ம் வ்ருதா² ஸோ அஷ்²நாது நிர்க்⁴ருண꞉ |
கு³ரூம꞉ ச அபி அவஜாநாது யஸ்ய ஆர்யோ அநுமதே க³த꞉ || 2-75-30

கா³ஷ்²ச ஸ்ப்ருஷ²து பாதே³ந கு³ரூன் பரிவதே³த்ஸ்வயம் |
மித்ரே த்³ருஹ்யேத ஸோ(அ)த்யந்தம் யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ || 2-75-31

விஷ்²வாஸாத்கதி²தம் கிஞ்சித்பரிவாத³ம் மித²꞉ க்வசித் |
விவ்ருணோது ஸ து³ஷ்டாத்மா யஸ்யார்யோஓ(அ)நுமதே க³த꞉ || 2-75-32

அகர்தா ஹ்யக்ருதஜ்ஞஷ்²ச த்யக்தாத்மா நிரபத்ரப꞉ |
லோகே ப⁴வது வித்³வேஷ்யோ யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ || 2-75-33

புத்ரை꞉ தா³ரை꞉ ச ப்⁴ருத்யை꞉ ச ஸ்வ க்³ருஹே பரிவாரித꞉ |
ஸ ஏகோ ம்ருஷ்டம் அஷ்²நாது யஸ்ய ஆர்யோ அநுமதே க³த꞉ || 2-75-34

அப்ராப்ய ஸத்³ருஷா²ன் தா³ராநநபத்ய꞉ ப்ரமீயதாம் |
அநவாப்ய க்ரியாம் த⁴ர்ம்யாம் யஷ்²யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ || 2-75-35

மாத்மந꞉ ஸம்ததிம் த்³ராக்ஷீத்ஸ்வேஷு தா³ரேஷு து³꞉கி²த꞉ |
ஆயு꞉ ஸமக்³ரமப்ராப்ய யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ || 2-75-36

ராஜ ஸ்த்ரீ பா³ல வ்ருத்³தா⁴நாம் வதே⁴ யத் பாபம் உச்யதே |
ப்⁴ருத்ய த்யாகே³ ச யத் பாபம் தத் பாபம் ப்ரதிபத்³யதாம் || 2-75-37

லாக்ஷயா மது⁴மாம்ஸேந லோஹேந ச விஷேண ச |
ஸதை³வ பி³ப்⁴ருயாத்³ப்⁴ருத்யான் யஸ்யார்யோ(அ)ஸுமதே க³த꞉ || 2-75-38

ஸம்க்³ராமே ஸமுபோடே⁴ ஸ ஷ²த்ருபக்ஷ்ப⁴யம்கரே |
பலாயாமாநோ வத்⁴யேத யஸ்யார்யோ(அ)நுமே க³த꞉ || 2-75-39

கபாலபாணி꞉ ப்ருதி²வீமடதாம் சீரஸம்வ்ருத꞉ |
பி⁴க்ஸமாணோ யதோ²ந்மத்தோ யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³தஹ் || 2-75-40

பாநே ப்ரஸக்தோ ப⁴வது ஸ்த்ரீஷ்வக்ஷேஷு ச நித்யஷ²꞉ |
காம்க்ரோதா⁴பி⁴பூ⁴தஸ்து யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ || 2-75-41

யஸ்ய த⁴ர்மே மநோ பூ⁴யாத³த⁴ர்மம் ஸ நிஷேவதாம் |
அபாத்ரவர்ஷீ ப⁴வது யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ || 2-75-42

ஸஞ்சிதாந்யஸ்ய வித்தாநி விவிதா⁴நி ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
த³ஸ்யுபி⁴ர்விப்ரலுப்யந்தாம் யஷ்²யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ || 2-75-43

உபே⁴ ஸந்த்⁴யே ஷ²யாநஸ்ய யத் பாபம் பரிகல்ப்யதே |
தச் ச பாபம் ப⁴வேத் தஸ்ய யஸ்ய ஆர்யோ அநுமதே க³த꞉ || 2-75-44

யத்³ அக்³நி தா³யகே பாபம் யத் பாபம் கு³ரு தல்பகே³ |
மித்ர த்³ரோஹே ச யத் பாபம் தத் பாபம் ப்ரதிபத்³யதாம் || 2-75-45

தே³வதாநாம் பித்ருருணாம் ச மாதா பித்ரோஸ் ததை²வ ச |
மா ஸ்ம கார்ஷீத் ஸ ஷு²ஷ்²ரூஷாம் யஸ்ய ஆர்யோ அநுமதே க³த꞉ || 2-75-46

ஸதாம் லோகாத் ஸதாம் கீர்த்யா꞉ ஸஜ் ஜுஷ்டாத் கர்மண꞉ ததா² |
ப்⁴ரஷ்²யது க்ஷிப்ரம் அத்³ய ஏவ யஸ்ய ஆர்யோ அநுமதே க³த꞉ || 2-75-47

அபாஸ்ய மாத்ருஷு²ஷ்²ரூஷாமநர்தே² ஸோ(அ)வதிஷ்ட²தாம் |
தீ³ர்க⁴பா³ஹுர்மஹாவக்ஷா யஸ்யார்யோ(அ)ஸுமதே க³த꞉ || 2-75-48

ப³ஹுபுத்ரோ த³ரித்³ரஷ்²ச ஜ்வரரோக³ஸமந்வித꞉ |
ஸ பூ⁴யாத்ஸததக்லேஷீ² யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ || 2-75-49

ஆஷா²மாஷ²ம் ஸமாநாநாம் தீ³நாநாமூர்த்⁴வசக்ஷுஷாம் |
ஆர்தி²நாம் விததா²ம் குர்யாத்³யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ || 2-75-50

மாயயா ரமதாம் நித்யம் பருஷ꞉ பிஷு²நோ(அ)ஷு²சி꞉ |
ராஜ்ஃஜ்நோ பீ⁴த ஸ்த்வத⁴ர்மாத்மா யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ || 2-75-51

ருதுஸ்நாதாம் ஸதீம் பா⁴ர்யாம்ருதுகாலாநுரோதி⁴நீம் |
அதிவர்தேத து³ஷ்டாத்மா யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ || 2-75-52

த⁴ர்மதா³ரான் பரித்யஜ்ய பரதா³ராந்நி ஷேவதாம் |
த்யக்தத⁴ர்மரதிர்மூடோ⁴ யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ || 2-75-53

விப்ரலு ப்தப்ரஜாதஸ்ய து³ஷ்க்ருதம் ப்³ராஹ்மணஸ்ய யத் |
ததே³வ ப்ரதிபத்³யேத யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ || 2-75-54

பாநீயதூ³ஷகே பாபம் ததை²வ விஷதா³யகே |
யத்ததே³க꞉ ஸ லப⁴தாம் யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ || 2-75-55

ப்³ராஹ்மணாயோத்³யதாம் பூஜாம் விஹந்து கலுஷேந்த்³ரிய꞉ |
பா³லவத்ஸாம் ச கா³ம் தோ³க்³து³ யஸ்யர்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ || 2-75-56

த்ருஷ்ணார்தம் ஸதி பாநீயே விப்ரலம்பே⁴ந யோஜயேத் |
லபே⁴த தஸ்ய யத்பாபம் யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ || 2-75-57

ப⁴க்த்யா விவத³மாநேஷு மார்க³மாஷ்²ரித்ய பஷ்²யத꞉ |
தஸ்ய பாபேந யுஜ்யேத யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ || 2-75-58

விஹீநாம் பதி புத்ராப்⁴யாம் கௌஸல்யாம் பார்தி²வ ஆத்மஜ꞉ |
ஏவம் ஆஷ்²வஸயந்ன் ஏவ து³ஹ்க² ஆர்த꞉ நிபபாத ஹ || 2-75-59

ததா² து ஷ²பதை²꞉ கஷ்டை꞉ ஷ²பமாநம் அசேதநம் |
ப⁴ரதம் ஷோ²க ஸம்தப்தம் கௌஸல்யா வாக்யம் அப்³ரவீத் || 2-75-60

மம து³ஹ்க²ம் இத³ம் புத்ர பூ⁴ய꞉ ஸமுபஜாயதே |
ஷ²பதை²꞉ ஷ²பமாநோ ஹி ப்ராணான் உபருணத்ஸி மே || 2-75-61

தி³ஷ்ட்யா ந சலித꞉ த⁴ர்மாத் ஆத்மா தே ஸஹ லக்ஷ்மண꞉ |
வத்ஸ ஸத்ய ப்ரதிஜ்ஞோ மே ஸதாம் லோகான் அவாப்ஸ்யஸி || 2-75-62

இத்யுக்த்வா சாங்கமாநீய ப⁴ரதம் ப்⁴ராத்ருவத்ஸலம் |
பரிஷ்வஜ்ய மஹாபா³ஹும் ருரோத³ ப்⁴ருஷ²து³꞉கி²தா || 2-75-63

ஏவம் விலபமாநஸ்ய து³ஹ்க² ஆர்தஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
மோஹாச் ச ஷோ²க ஸம்ரோதா⁴த் ப³பூ⁴வ லுலிதம் மந꞉ || 2-75-64

லாலப்யமாநஸ்ய விசேதநஸ்ய |
ப்ரநஷ்ட பு³த்³தே⁴꞉ பதிதஸ்ய பூ⁴மௌ |
முஹுர் முஹுர் நிஹ்ஷ்²வஸத꞉ ச தீ³ர்க⁴ம் |
ஸா தஸ்ய ஷோ²கேந ஜகா³ம ராத்ரி꞉ || 2-75-65

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்சஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை