Saturday 24 September 2022

அயோத்யா காண்டம் 072ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³விஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉

Bharata and kaikeyi

அபஷ்²யம்ஸ் து தத꞉ தத்ர பிதரம் பிதுர் ஆலயே |
ஜகா³ம ப⁴ரத꞉ த்³ரஷ்டும் மாதரம் மாதுர் ஆலயே || 2-72-1

அநுப்ராப்தம் து தம் த்³ருஷ்ட்வா கைகேயீ ப்ரோஷிதம் ஸுதம் |
உத்பபாத ததா³ ஹ்ருஷ்டா த்யக்த்வா ஸௌவர்ண மாநஸம் || 2-72-2

ஸ ப்ரவிஷ்²ய ஏவ த⁴ர்ம ஆத்மா ஸ்வ க்³ருஹம் ஷ்²ரீ விவர்ஜிதம் |
ப⁴ரத꞉ ப்ரேக்ஷ்ய ஜக்³ராஹ ஜநந்யா꞉ சரணௌ ஷு²பௌ⁴ || 2-72-3

ஸா தம் மூர்த்⁴நி ஸமுபாக்⁴ராய பரிஷ்வஜ்ய யஷ²ஸ்விநம் |
அங்கே ப⁴ரதம் ஆரோப்ய ப்ரஷ்டும் ஸமுபசக்ரமே || 2-72-4

அத்³ய தே கதிசித் ராத்ர்ய꞉ ச்யுதஸ்ய ஆர்யக வேஷ்²மந꞉ |
அபி ந அத்⁴வ ஷ்²ரம꞉ ஷீ²க்⁴ரம் ரதே²ந ஆபதத꞉ தவ || 2-72-5

ஆர்யக꞉ தே ஸுகுஷ²லோ யுதா⁴ ஜின் மாதுல꞉ தவ |
ப்ரவாஸாச் ச ஸுக²ம் புத்ர ஸர்வம் மே வக்தும் அர்ஹஸி || 2-72-6

ஏவம் ப்ருஷ்ட²꞉ து கைகேய்யா ப்ரியம் பார்தி²வ நந்த³ந꞉ |
ஆசஷ்ட ப⁴ரத꞉ ஸர்வம் மாத்ரே ராஜீவ லோசந꞉ || 2-72-7

அத்³ய மே ஸப்தமீ ராத்ரி꞉ ச்யுதஸ்ய ஆர்யக வேஷ்²மந꞉ |
அம்பா³யா꞉ குஷ²லீ தாத꞉ யுதா⁴ஜின் மாதுல꞉ ச மே || 2-72-8

யன் மே த⁴நம் ச ரத்நம் ச த³தௌ³ ராஜா பரம் தப꞉ |
பரிஷ்²ராந்தம் பதி² அப⁴வத் தத꞉ அஹம் பூர்வம் ஆக³த꞉ || 2-72-9

ராஜ வால்ய ஹரை꞉ தூ³தைஅ꞉ த்வர்யமாணோ அஹம் ஆக³த꞉ |
யத்³ அஹம் ப்ரஷ்டும் இச்சாமி தத் அம்பா³ வக்தும் அர்ஹஸி || 2-72-10

ஷூ²ந்யோ அயம் ஷ²யநீய꞉ தே பர்யந்கோ ஹேம பூ⁴ஷித꞉ |
ந ச அயம் இக்ஷ்வாகு ஜந꞉ ப்ரஹ்ருஷ்ட꞉ ப்ரதிபா⁴தி மே || 2-72-11

ராஜா ப⁴வதி பூ⁴யிஷ்ட்²க³ம் இஹ அம்பா³யா நிவேஷ²நே |
தம் அஹம் ந அத்³ய பஷ்²யாமி த்³ரஷ்டும் இச்சந்ன் இஹ ஆக³த꞉ || 2-72-12

பிதுர் க்³ரஹீஷ்யே சரணௌ தம் மம ஆக்²யாஹி ப்ருச்சத꞉ |
ஆஹோஸ்வித்³ அம்ப³ ஜ்யேஷ்டா²யா꞉ கௌஸல்யாயா நிவேஷ²நே || 2-72-13

தம் ப்ரத்யுவாச கைகேயீ ப்ரியவத்³ கோ⁴ரம் அப்ரியம் |
அஜாநந்தம் ப்ரஜாநந்தீ ராஜ்ய லோபே⁴ந மோஹிதா || 2-72-14

யா க³தி꞉ ஸர்வ பூ⁴தாநாம் தாம் க³திம் தே பிதா க³த꞉ |
ராஜா மஹாத்மா தேஜஸ்வீ யாயஜூக꞉ ஸதாம் க³தி꞉ || 2-72-15

தத் ஷ்²ருத்வா ப⁴ரத꞉ வாக்யம் த⁴ர்ம அபி⁴ஜநவான் ஷு²சி꞉ |
பபாத ஸஹஸா பூ⁴மௌ பித்ரு ஷோ²க ப³ல அர்தி³த꞉ || 2-72-16

ஹா ஹாதோ(அ)ஸ்மீதி க்ருபணாம் தீ³நாம் வாசமுதீ³ரயன் |
நிபபாத மஹாபா³ஹுர்பா³ஹு விக்ஷிப்ய வீர்யவான் || 2-72-17

தத꞉ ஷோ²கேந ஸம்வீத꞉ பிதுர் மரண து³ஹ்கி²த꞉ |
விலலாப மஹா தேஜா ப்⁴ராந்த ஆகுலித சேதந꞉ || 2-72-18

ஏதத் ஸுருசிரம் பா⁴தி பிதுர் மே ஷ²யநம் புரா |
ஷ²ஷி²நேவாமலம் ராத்ரௌ க³க³நம் தோயதா³த்யயே || 2-72-19

தத் இத³ம் ந விபா⁴தி அத்³ய விஹீநம் தேந தீ⁴மதா |
வ்யோமேவ ஷ்²ஷி²நா ஹீநமப்பு⁴ஷ்க இவ ஸாக³ர꞉ || 2-72-20

பா³ஷ்பமுத்ஸ்ருஜ்ய கண்டே² ஸ்வாத்மநா பரிபீடி³த꞉ |
ஆச்சாத்³ய வத³நம் ஷ்²ரீமத்³வஸ்த்ரேண ஜயதாம் வர꞉ || 2-72-21

தம் ஆர்தம் தே³வ ஸம்காஷ²ம் ஸமீக்ஷ்ய பதிதம் பு⁴வி |
நிக்ருத்தமிவ ஸாலஸ்ய ஸ்கந்த⁴ம் பரஷு²நா வநே || 2-72-22

மத்தமாதங்க³ஸம்காஷ²ம் சந்த்³ரார்கஸத்³ருஷ²ம் பு⁴வ꞉ |
உத்தா²பயித்வா ஷோ²க ஆர்தம் வசநம் ச இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-72-23

உத்திஷ்ட² உத்திஷ்ட² கிம் ஷே²ஷே ராஜ புத்ர மஹா யஷ²꞉ |
த்வத்³ விதா⁴ ந ஹி ஷோ²சந்தி ஸந்த꞉ ஸத³ஸி ஸம்மதா꞉ || 2-72-24

தா³நயஜ்ஞாதி⁴காரா ஹி ஷீ²லஷ்²ருதிவசோநுகா³ |
பு³த்³தி⁴ஸ்தே பு³த்³தி⁴ஸம்பந்ந ப்ரபே⁴வார்கஸ்ய மந்தி³ரே || 2-72-25

ஸ ருத³த்யா சிரம் காலம் பூ⁴மௌ விபரிவ்ருத்ய ச |
ஜநநீம் ப்ரத்யுவாச இத³ம் ஷோ²கை꞉ ப³ஹுபி⁴ர் ஆவ்ருத꞉ || 2-72-26

அபி⁴ஷேக்ஷ்யதி ராமம் து ராஜா யஜ்ஞம் நு யக்ஷ்யதி |
இதி அஹம் க்ருத ஸம்கல்போ ஹ்ருஷ்ட꞉ யாத்ராம் அயாஸிஷம் || 2-72-27

தத் இத³ம் ஹி அந்யதா² பூ⁴தம் வ்யவதீ³ர்ணம் மநோ மம |
பிதரம் யோ ந பஷ்²யாமி நித்யம் ப்ரிய ஹிதே ரதம் || 2-72-28

அம்ப³ கேந அத்யகா³த் ராஜா வ்யாதி⁴நா மய்ய் அநாக³தே |
த⁴ந்யா ராம ஆத³ய꞉ ஸர்வே யை꞉ பிதா ஸம்ஸ்க்ருத꞉ ஸ்வயம் || 2-72-29

ந நூநம் மாம் மஹா ராஜ꞉ ப்ராப்தம் ஜாநாதி கீர்திமான் |
உபஜிக்⁴ரேத்³த்³ ஹி மாம் மூர்த்⁴நி தாத꞉ ஸம்நம்ய ஸத்வரம் || 2-72-30

க்வ ஸ பாணி꞉ ஸுக² ஸ்பர்ஷ²꞉ தாதஸ்ய அக்லிஷ்ட கர்மண꞉ |
யேந மாம் ரஜஸா த்⁴வஸ்தம் அபீ⁴க்ஷ்ணம் பரிமார்ஜதி || 2-72-31

யோ மே ப்⁴ராதா பிதா ப³ந்து⁴ர் யஸ்ய தா³ஸோ அஸ்மி தீ⁴மத꞉ |
தஸ்ய மாம் ஷீ²க்⁴ரம் ஆக்²யாஹி ராமஸ்ய அக்லிஷ்ட கர்மண꞉ || 2-72-32

பிதா ஹி ப⁴வதி ஜ்யேஷ்டோ² த⁴ர்மம் ஆர்யஸ்ய ஜாநத꞉ |
தஸ்ய பாதௌ³ க்³ரஹீஷ்யாமி ஸ ஹி இதா³நீம் க³திர் மம || 2-72-33

த⁴ர்மவித்³த⁴ர்மநித்யஷ்²ச ஸத்யஸந்தோ⁴ த்³ருட⁴வ்ரத꞉ |
ஆர்யே கிம் அப்³ரவீத்³ ராஜா பிதா மே ஸத்ய விக்ரம꞉ || 2-72-34

பஷ்²சிமம் ஸாது⁴ ஸந்தே³ஷ²ம் இச்சாமி ஷ்²ரோதும் ஆத்மந꞉ |
இதி ப்ருஷ்டா யதா² தத்த்வம் கைகேயீ வாக்யம் அப்³ரவீத் || 2-72-35

ராம இதி ராஜா விலபன் ஹா ஸீதே லக்ஷ்மண இதி ச |
ஸ மஹாத்மா பரம் லோகம் க³த꞉ க³திமதாம் வர꞉ || 2-72-36

இமாம் து பஷ்²சிமாம் வாசம் வ்யாஜஹார பிதா தவ |
கால த⁴ர்ம பரிக்ஷிப்த꞉ பாஷை²꞉ இவ மஹா க³ஜ꞉ || 2-72-37

ஸித்³த⁴ அர்தா²꞉ து நரா ராமம் ஆக³தம் ஸீதயா ஸஹ |
லக்ஷ்மணம் ச மஹா பா³ஹும் த்³ரக்ஷ்யந்தி புநர் ஆக³தம் || 2-72-38

தத் ஷ்²ருத்வா விஷஸாத³ ஏவ த்³விதீயா ப்ரிய ஷ²ம்ஸநாத் |
விஷண்ண வத³நோ பூ⁴த்வா பூ⁴ய꞉ பப்ரச்ச மாதரம் || 2-72-39

க்வ ச இதா³நீம் ஸ த⁴ர்ம ஆத்மா கௌஸல்ய ஆநந்த³ வர்த⁴ந꞉ |
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா ஸீதயா ச ஸமம் க³த꞉ || 2-72-40

ததா² ப்ருஷ்டா யதா² தத்த்வம் ஆக்²யாதும் உபசக்ரமே |
மாதா அஸ்ய யுக³பத்³ வாக்யம் விப்ரியம் ப்ரிய ஷ²ந்கயா || 2-72-41

ஸ ஹி ராஜ ஸுத꞉ புத்ர சீர வாஸா மஹா வநம் |
த³ண்ட³கான் ஸஹ வைதே³ஹ்யா லக்ஷ்மண அநுசர꞉ க³த꞉ || 2-72-42

தத் ஷ்²ருத்வா ப⁴ரத꞉ த்ரஸ்த꞉ ப்⁴ராது꞉ சாரித்ர ஷ²ந்கயா |
ஸ்வஸ்ய வம்ஷ²ஸ்ய மாஹாத்ம்யாத் ப்ரஷ்டும் ஸமுபசக்ரமே || 2-72-43

கச்சின் ந ப்³ராஹ்மண வத⁴ம் ஹ்ருதம் ராமேண கஸ்யசித் |
கச்சின் ந ஆட்⁴யோ த³ரித்³ர꞉ வா தேந அபாபோ விஹிம்ஸித꞉ || 2-72-44

கச்சின் ந பர தா³ரான் வா ராஜ புத்ர꞉ அபி⁴மந்யதே |
கஸ்மாத் ஸ த³ண்ட³க அரண்யே ப்⁴ரூணஹா இவ விவாஸித꞉ || 2-72-45

அத² அஸ்ய சபலா மாதா தத் ஸ்வ கர்ம யதா² தத²ம் |
தேந ஏவ ஸ்த்ரீ ஸ்வபா⁴வேந வ்யாஹர்தும் உபசக்ரமே || 2-72-46

ஏவமுக்தா து கைகேயீ ப⁴ரதேந மஹாத்மநா |
உவாச வசநம் ஹ்ருஷ்டா மூடா⁴ பண்டி³தமாநிநீ || 2-72-47

ந ப்³ராஹ்மண த⁴நம் கிஞ்சித்³த்³ ஹ்ருதம் ராமேண கஸ்யசித் |
கஷ்²சின் ந ஆட்⁴யோ த³ரித்³ர꞉ வா தேந அபாபோ விஹிம்ஸித꞉ || 2-72-48

ந ராம꞉ பர தா³ராம꞉ ச சக்ஷுர்ப்⁴யாம் அபி பஷ்²யதி |
மயா து புத்ர ஷ்²ருத்வா ஏவ ராமஸ்ய ஏவ அபி⁴ஷேசநம் || 2-72-49

யாசித꞉ தே பிதா ராஜ்யம் ராமஸ்ய ச விவாஸநம் |
ஸ ஸ்வ வ்ருத்திம் ஸமாஸ்தா²ய பிதா தே தத் ததா² அகரோத் || 2-72-50

ராம꞉ ச ஸஹ ஸௌமித்ரி꞉ ப்ரேஷித꞉ ஸஹ ஸீதயா |
தம் அபஷ்²யன் ப்ரியம் புத்ரம் மஹீ பாலோ மஹா யஷா²꞉ || 2-72-51

புத்ர ஷோ²க பரித்³யூந꞉ பந்சத்வம் உபபேதி³வான் |
த்வயா து இதா³நீம் த⁴ர்மஜ்ஞ ராஜத்வம் அவலம்ப்³யதாம் || 2-72-52

த்வத் க்ருதே ஹி மயா ஸர்வம் இத³ம் ஏவம் வித⁴ம் க்ருதம் |
மா ஷோ²கம் மா ச ஸம்தாபம் தை⁴ர்யமாஷ்²ரய புத்ரக || 2-72-53

த்வத³தீ⁴நா ஹி நக³ரீ ராஜ்யம் சைதத³நாமயம் |
தத் புத்ர ஷீ²க்⁴ரம் விதி⁴நா விதி⁴ஜ்ஞை꞉ |
வஸிஷ்ட² முக்²யை꞉ ஸஹித꞉ த்³விஜ இந்த்³ரை꞉ |
ஸம்கால்ய ராஜாநம் அதீ³ந ஸத்த்வம் |
ஆத்மாநம் உர்வ்யாம் அபி⁴ஷேசயஸ்வ || 2-72-54

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³விஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை