Thursday 22 September 2022

அயோத்யா காண்டம் 071ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉

Bharata's route to Ayodhya -approximate

ஸ ப்ரான் முகோ² ராஜ க்³ருஹாத் அபி⁴நிர்யாய வீர்யவான் |
தத꞉ ஸுதா³மாம் த்³யுதிமான் ஸம்தீர்வாவேக்ஷ்ய தாம் நதீ³ம் || 2-71-1

ஹ்லாதி³நீம் தூ³ர பாராம் ச ப்ரத்யக் ஸ்ரோத꞉ தரந்கி³ணீம் |
ஷ²தத்³ரூம் அதரத் ஷ்²ரீமான் நதீ³ம் இக்ஷ்வாகு நந்த³ந꞉ || 2-71-2

ஏல தா⁴நே நதீ³ம் தீர்த்வா ப்ராப்ய ச அபர பர்படான் |
ஷி²லாம் ஆகுர்வதீம் தீர்த்வாஆக்³நேயம் ஷ²ல்ய கர்தநம் || 2-71-3

ஸத்ய ஸந்த⁴꞉ ஷு²சி꞉ ஷ்²ரீமான் ப்ரேக்ஷமாண꞉ ஷி²லா வஹாம் |
அத்யயாத் ஸ மஹா ஷை²லான் வநம் சைத்ர ரத²ம் ப்ரதி || 2-71-4

ஸரஸ்வதீம் ச க³ங்கா³ம் ச உக்³மேந ப்ரதிபத்³ய ச |
உத்தரம் வீரமத்ஸ்யாநாம் பா⁴ருண்ட³ம் ப்ராவிஷ²த்³வநம் || 2-71-5

வேகி³நீம் ச குலிந்க³ ஆக்²யாம் ஹ்ராதி³நீம் பர்வத ஆவ்ருதாம் |
யமுநாம் ப்ராப்ய ஸம்தீர்ணோ ப³லம் ஆஷ்²வாஸயத் ததா³ || 2-71-6

ஷீ²தீக்ருத்ய து கா³த்ராணி க்லாந்தான் ஆஷ்²வாஸ்ய வாஜிந꞉ |
தத்ர ஸ்நாத்வா ச பீத்வா ச ப்ராயாத் ஆதா³ய ச உத³கம் || 2-71-7

ராஜ புத்ர꞉ மஹா அரண்யம் அநபீ⁴க்ஷ்ண உபஸேவிதம் |
ப⁴த்³ர꞉ ப⁴த்³ரேண யாநேந மாருத꞉ க²ம் இவ அத்யயாத் || 2-71-8

பா⁴கீ³ரதீ²ம் து³ஷ்ப்ரதராமம்ஷு²தா⁴நே மஹாநதீ³ம் |
உபாயாத்³ராக⁴வஸ்தூர்ணம் ப்ராக்³வடே விஷ்²ருதே புரே || 2-71-9

ஸ க³ங்கா³ம் ப்ராக்³வடே தீர்த்வே ஸமாயாத்குடிகோஷ்டி²காம் |
ஸப³லஸ்தாம் ஸ தீர்த்வாத² ஸமாயாத்³த⁴ர்மவர்த⁴நம் || 2-71-10

தோரணம் த³க்ஷிண அர்தே⁴ந ஜம்பூ³ ப்ரஸ்த²ம் உபாக³மத் |
வரூத²ம் ச யயௌ ரம்யம் க்³ராமம் த³ஷ²ரத² ஆத்மஜ꞉ || 2-71-11

தத்ர ரம்யே வநே வாஸம் க்ருத்வா அஸௌ ப்ரான் முகோ² யயௌ |
உத்³யாநம் உஜ்ஜிஹாநாயா꞉ ப்ரியகா யத்ர பாத³பா꞉ || 2-71-12

ஸாலாம்ஸ் து ப்ரியகான் ப்ராப்ய ஷீ²க்⁴ரான் ஆஸ்தா²ய வாஜிந꞉ |
அநுஜ்ஞாப்ய அத² ப⁴ரத꞉ வாஹிநீம் த்வரித꞉ யயௌ || 2-71-13

வாஸம் க்ருத்வா ஸர்வ தீர்தே² தீர்த்வா ச உத்தாநகாம் நதீ³ம் |
அந்யா நதீ³꞉ ச விவிதா⁴꞉ பார்வதீயைஅ꞉ துரம் க³மை꞉ || 2-71-14

ஹஸ்தி ப்ருஷ்ட²கம் ஆஸாத்³ய குடிகாம் அத்யவர்தத |
ததார ச நர வ்யாக்⁴ர꞉ லௌஹித்யே ஸ கபீவதீம் || 2-71-15

ஏக ஸாலே ஸ்தா²ணுமதீம் விநதே கோ³மதீம் நதீ³ம் |
கலிந்க³ நக³ரே ச அபி ப்ராப்ய ஸால வநம் ததா³ || 2-71-16

ப⁴ரத꞉ க்ஷிப்ரம் ஆக³ச்சத் ஸுபரிஷ்²ராந்த வாஹந꞉ |
வநம் ச ஸமதீத்ய ஆஷு² ஷ²ர்வர்யாம் அருண உத³யே || 2-71-17

அயோத்⁴யாம் மநுநா ராஜ்ஞா நிர்மிதாம் ஸ த³த³ர்ஷ² ஹ |
தாம் புரீம் புருஷ வ்யாக்⁴ர꞉ ஸப்த ராத்ர உஷிட꞉ பதி² || 2-71-18

அயோத்⁴யாம் அக்³ரத꞉ த்³ருஷ்ட்வா ரதே² ஸாரதி²ம் அப்³ரவீத் |
ஏஷா ந அதிப்ரதீதா மே புண்ய உத்³யாநா யஷ²ஸ்விநீ || 2-71-19

அயோத்⁴யா த்³ருஷ்²யதே தூ³ராத் ஸாரதே² பாண்டு³ ம்ருத்திகா |
யஜ்வபி⁴ர் கு³ண ஸம்பந்நை꞉ ப்³ராஹ்மணை꞉ வேத³ பாரகை³꞉ || 2-71-20

பூ⁴யிஷ்ட²ம் ருஷை꞉ ஆகீர்ணா ராஜ ருஷி வர பாலிதா |
அயோத்⁴யாயாம் புரா ஷ²ப்³த³꞉ ஷ்²ரூயதே துமுலோ மஹான் || 2-71-21

ஸமந்தான் நர நாரீணாம் தம் அத்³ய ந ஷ்²ருணோம்ய் அஹம் |
உத்³யாநாநி ஹி ஸாய அஹ்நே க்ரீடி³த்வா உபரதை꞉ நரை꞉ || 2-71-22

ஸமந்தாத் விப்ரதா⁴வத்³பி⁴꞉ ப்ரகாஷ²ந்தே மம அந்யதா³ |
தாநி அத்³ய அநுருத³ந்தி இவ பரித்யக்தாநி காமிபி⁴꞉ || 2-71-23

அரண்ய பூ⁴தா இவ புரீ ஸாரதே² ப்ரதிபா⁴தி மே |
ந ஹி அத்ர யாநை꞉ த்³ருஷ்²யந்தே ந க³ஜை꞉ ந ச வாஜிபி⁴꞉ || 2-71-24

நிர்யாந்த꞉ வா அபி⁴யாந்த꞉ வா நர முக்²யா யதா² புரம் |
உத்³யாநாநி புரா பா⁴ந்தி மத்தப்ரமுதி³தாநி ச || 2-71-25

ஜநாநாம் ரதிஸம்யோகே³ஷ்வத்யந்தகு³ணவந்தி ச |
தாந்யேதாந்யத்³ய வஷ்²யாமி நிராநந்தா³நி ஸர்வஷ²꞉ || 2-71-26

ஸ்ரஸ்தபர்ணைரநுபத²ம் விக்ரோஷ²த்³பி⁴ரிவ த்³ருமை꞉ |
நாத்³யாபி ஷ்²ரூயதே ஷ²ப்³தோ³ மத்தாநாம் ம்ருக³பக்ஷிணாம் || 2-71-27

ஸம்ரக்தாம் மது⁴ராம் வாணீம் கலம் வ்யாஹரதாம் ப³ஹு |
சந்த³நாகு³ருஸம்ப்ருக்தோ தூ⁴பஸம்மூர்சிதோ(அ)துல꞉ || 2-71-28

ப்ரவாதி பவந꞉ ஷ்²ரீமான் கிம் நு நாத்³ய யதா²புரம் |
பே⁴ரீம்ருத³ங்க³வீணாநாம் கோணஸம்க⁴ட்டித꞉ புந꞉ || 2-71-29

கிமத்³ய ஷ²ப்³தோ³ விரத꞉ ஸதா³(அ)தீ³நக³தி꞉ புரா |
அநிஷ்டாநி ச பாபாநி பஷ்²யாமி விவிதா⁴நி ச || 2-71-30

நிமித்தாநி அமநோஜ்ஞாநி தேந ஸீத³தி தே மந꞉ |
ஸர்வதா² குஷ²லம் ஸூத து³ர்லப⁴ம் மம ப³ந்து⁴ஷு || 2-71-31

ததா² ஹ்யஸதி ஸம்மோஹே ஹ்ருத³யம் ஸீத³தீவ மே |
விஷண்ண꞉ ஷா²ந்தஹ்ருத³யஸ்த்ரஸ்த꞉ ஸுலுலிதேந்த்³ரிய꞉ || 2-71-32

ப⁴ரத꞉ ப்ரவிவேஷா²ஷு² புரீமிக்ஷ்வாகுபாலிதாம் |
த்³வாரேண வைஜயந்தேந ப்ராவிஷ²த் ஷ்²ராந்த வாஹந꞉ || 2-71-33

த்³வாஹ்ஸ்தை²꞉ உத்தா²ய விஜயம் ப்ருஷ்ட꞉ தை꞉ ஸஹித꞉ யயௌ |
ஸ து அநேக அக்³ர ஹ்ருத³யோ த்³வாஹ்ஸ்த²ம் ப்ரத்யர்ச்ய தம் ஜநம் || 2-71-34

ஸூதம் அஷ்²வ பதே꞉ க்லாந்தம் அப்³ரவீத் தத்ர ராக⁴வ꞉ |
கிமஹம் த்வரயாநீத꞉ காரணேந விநாநக⁴ || 2-71-35

அஷு²பா⁴ஷ²ங்கி ஹ்ருத³யம் ஷீ²லம் ச பததீவ மே |
ஷ்²ருதா நோ யாத்³ருஷா²꞉ பூர்வம் ந்ருபதீநாம் விநாஷ²நே || 2-71-36

ஆகாரா꞉ தான் அஹம் ஸர்வான் இஹ பஷ்²யாமி ஸாரதே² |
ஸம்மார்ஜநவிஹீநாநி பருஷாண்யுபலக்ஷயே || 2-71-37

அஸம்யதகவாடாநி ஷ்²ரீவிஹீநாநி ஸர்வஷ²꞉ |
ப³லிகர்மவிஹீநாநி தூ⁴பஸம்மேத³நேந ச || 2-71-38

அநாஷி²தகுடும்பா³நி ப்ரபா⁴ஹீநஜநாநி ச |
அலக்ஸ்மீகாநி பஷ்²யாமி குடும்பி³ப⁴வநாந்யஹம் || 2-71-39

அபேதமால்யஷோ²பா⁴நி அஸம்ம்ருஷ்டாஜிராணி ச |
தே³வாகா³ராணி ஷூ²ந்யாநி ந சாபா⁴ந்தி யதா²புரம் || 2-71-40

தே³வதார்சா꞉ ப்ரவித்³தா⁴ஷ்²ச யஜ்ஞ்கோ³ஷ்ட்²யஸ்ததா²விதா⁴꞉ |
மால்யாபணேஷு ராஜந்தே நாத்³ய பண்யாநி வா ததா² || 2-71-41

த்³ருஷ்²யந்தே வணிஜோ(அ)ப்யத்³ய ந யதா²பூர்வமத்ரவை |
த்⁴யாநஸம்விக்³நஹ்ருத³யா꞉ நஷ்டவ்யாபாரயந்த்ரிதா꞉ || 2-71-42

தே³வாயதநசைத்யேஷுதீ³நா꞉ பக்ஷிக³ணாஸ்ததா² || 2-71-43

மலிநம் ச அஷ்²ரு பூர்ண அக்ஷம் தீ³நம் த்⁴யாந பரம் க்ருஷ²ம் |
ஸஸ்த்ரீ பும்ஸம் ச பஷ்²யாமி ஜநம் உத்கண்டி²தம் புரே || 2-71-44

இதி ஏவம் உக்த்வா ப⁴ரத꞉ ஸூதம் தம் தீ³ந மாநஸ꞉ |
தாநி அநிஷ்டாநி அயோத்⁴யாயாம் ப்ரேக்ஷ்ய ராஜ க்³ருஹம் யயௌ || 2-71-45

தாம் ஷூ²ந்ய ஷ்²ருந்க³ அடக வேஷ்²ம ரத்²யாம் |
ரஜோ அருண த்³வார கபாட யந்த்ராம் |
த்³ருஷ்ட்வா புரீம் இந்த்³ர புரீ ப்ரகாஷா²ம் |
து³ஹ்கே²ந ஸம்பூர்ணதர꞉ ப³பூ⁴வ || 2-71-46

ப³ஹூநி பஷ்²யன் மநஸோ அப்ரியாணி |
யாநி அந்ந்யதா³ ந அஸ்ய புரே ப³பூ⁴வு꞉ |
அவாக் ஷி²ரா தீ³ந மநா நஹ்ருஷ்ட꞉ |
பிதுர் மஹாத்மா ப்ரவிவேஷ² வேஷ்²ம || 2-71-47

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை