Sunday 18 September 2022

அயோத்யா காண்டம் 070ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉


Bharata's departure from Girivraja Rajagrihapura

ப⁴ரதே ப்³ருவதி ஸ்வப்நம் தூ³தா꞉ தே க்லாந்த வாஹநா꞉ |
ப்ரவிஷ்²ய அஸஹ்ய பரிக²ம் ரம்யம் ராஜ க்³ருஹம் புரம் || 2-70-1

ஸமாக³ம்ய து ராஜ்ஞா ச ராஜ புத்ரேண ச அர்சிதா꞉ |
ராஜ்ஞ꞉ பாதௌ³ க்³ருஹீத்வா து தம் ஊசுர் ப⁴ரதம் வச꞉ || 2-70-2

புரோஹித꞉ த்வா குஷ²லம் ப்ராஹ ஸர்வே ச மந்த்ரிண꞉ |
த்வரமாண꞉ ச நிர்யாஹி க்ருத்யம் ஆத்யயிகம் த்வயா || 2-70-3

இமாநி ச மஹார்ஹாணி வஸ்த்ராண்ஃயாப⁴ரணாநி ச |
ப்ரதிக்³ருஹ்ய விஷா²லாக்ஷ மாதுலஸ்ய ச தா³பய || 2-70-4

அத்ர விம்ஷ²தி கோட்ய꞉ து ந்ருபதேர் மாதுலஸ்ய தே |
த³ஷ² கோட்ய꞉ து ஸம்பூர்ணா꞉ ததை²வ ச ந்ருப ஆத்மஜ || 2-70-5

ப்ரதிக்³ருஹ்ய ச தத் ஸர்வம் ஸ்வநுரக்த꞉ ஸுஹ்ருஜ் ஜநே |
தூ³தான் உவாச ப⁴ரத꞉ காமை꞉ ஸம்ப்ரதிபூஜ்ய தான் || 2-70-6

கச்சித் ஸுகுஷ²லீ ராஜா பிதா த³ஷ²ரதோ² மம |
கச்சிச் ச அராக³தா ராமே லக்ஷ்மணே வா மஹாத்மநி || 2-70-7

ஆர்யா ச த⁴ர்ம நிரதா த⁴ர்மஜ்ஞா த⁴ர்ம த³ர்ஷி²நீ |
அரோகா³ ச அபி கௌஸல்யா மாதா ராமஸ்ய தீ⁴மத꞉ || 2-70-8

கச்சித் ஸுமித்ரா த⁴ர்மஜ்ஞா ஜநநீ லக்ஷ்மணஸ்ய யா |
ஷ²த்ருக்⁴நஸ்ய ச வீரஸ்ய ஸாரோகா³ ச அபி மத்⁴யமா || 2-70-9

ஆத்ம காமா ஸதா³ சண்டீ³ க்ரோத⁴நா ப்ராஜ்ஞ மாநிநீ |
அரோகா³ ச அபி கைகேயீ மாதா மே கிம் உவாச ஹ || 2-70-10

ஏவம் உக்தா꞉ து தே தூ³தா ப⁴ரதேந மஹாத்மநா |
ஊசு꞉ ஸம்ப்ரஷ்²ரிதம் வாக்யம் இத³ம் தம் ப⁴ரதம் ததா³ || 2-70-11

குஷ²லா꞉ தே நர வ்யாக்⁴ர யேஷாம் குஷ²லம் இச்சஸி |
ஷ்²ரீஷ்²ச த்வாம் வ்ருணுதே பத்³மா யுஜ்யதாம் சாபி தே ரக꞉ || 2-70-12

ப⁴ரத꞉ ச அபி தான் தூ³தான் ஏவம் உக்த꞉ அப்⁴யபா⁴ஷத |
ஆப்ருச்சே அஹம் மஹா ராஜம் தூ³தா꞉ ஸம்த்வரயந்தி மாம் || 2-70-13

ஏவம் உக்த்வா து தான் தூ³தான் ப⁴ரத꞉ பார்தி²வ ஆத்மஜ꞉ |
தூ³தை꞉ ஸஞ்சோதி³த꞉ வாக்யம் மாதாமஹம் உவாச ஹ || 2-70-14

ராஜன் பிதுர் க³மிஷ்யாமி ஸகாஷ²ம் தூ³த சோதி³த꞉ |
புநர் அபி அஹம் ஏஷ்யாமி யதா³ மே த்வம் ஸ்மரிஷ்யஸி || 2-70-15

ப⁴ரதேந ஏவம் உக்த꞉ து ந்ருபோ மாதாமஹ꞉ ததா³ |
தம் உவாச ஷு²ப⁴ம் வாக்யம் ஷி²ரஸ்ய் ஆக்⁴ராய ராக⁴வம் || 2-70-16

க³ச்ச தாத அநுஜாநே த்வாம் கைகேயீ ஸுப்ரஜா꞉ த்வயா |
மாதரம் குஷ²லம் ப்³ரூயா꞉ பிதரம் ச பரம் தப || 2-70-17

புரோஹிதம் ச குஷ²லம் யே ச அந்யே த்³விஜ ஸத்தமா꞉ |
தௌ ச தாத மஹா இஷ்வாஸௌ ப்⁴ராதரு ராம லக்ஷ்மணௌ || 2-70-18

தஸ்மை ஹஸ்தி உத்தமாம꞉ சித்ரான் கம்ப³லான் அஜிநாநி ச |
அபி⁴ஸத்க்ருத்ய கைகேயோ ப⁴ரதாய த⁴நம் த³தௌ³ || 2-70-19

ருக்ம நிஷ்க ஸஹஸ்ரே த்³வே ஷோட³ஷ² அஷ்²வ ஷ²தாநி ச |
ஸத்க்ருத்ய கைகேயீ புத்ரம் கேகயோ த⁴நம் ஆதி³ஷ²த் || 2-70-20

ததா² அமாத்யான் அபி⁴ப்ரேதான் விஷ்²வாஸ்யாம꞉ ச கு³ண அந்விதான் |
த³தா³வ் அஷ்²வ பதி꞉ ஷீ²க்⁴ரம் ப⁴ரதாய அநுயாயிந꞉ || 2-70-21

ஐராவதான் ஐந்த்³ர ஷி²ரான் நாகா³ன் வை ப்ரிய த³ர்ஷ²நான் |
க²ரான் ஷீ²க்⁴ரான் ஸுஸம்யுக்தான் மாதுலோ அஸ்மை த⁴நம் த³தௌ³ || 2-70-22

அந்த꞉ புரே அதிஸம்வ்ருத்³தா⁴ன் வ்யாக்⁴ர வீர்ய ப³ல அந்விதான் |
த³ம்ஷ்ட்ர ஆயுதா⁴ன் மஹா காயான் ஷு²ந꞉ ச உபாயநம் த³தௌ³ || 2-70-23

ஸ த³த்தம் கேகயேந்த்³ரேண த⁴நம் தந்நாப்⁴யநந்த³த |
ப⁴ரத꞉ கைகயீபுத்ரோ க³மநத்வரயா ததா³ || 2-70-24

ப³பூ⁴வ ஹ்யஸ்ய ஹ்ருத³தே சிந்தா ஸுமஹதீ ததா³ |
த்வரயா சாபி தூ³தாநாம் ஸ்வப்நஸ்யாபி ச த³ர்ஷ²நாத் || 2-70-25

ஸ ஸ்வவேஷ்²மாப்⁴யதிக்ரம்ய நரநாக³ஷ்²வஸம்வ்ருதம் |
ப்ரபேதே³ ஸுமஹச்ச்²ரீமான் ராஜமார்க³மநுத்தமம் || 2-70-26

அப்⁴யதீத்ய ததோ(அ)பஷ்²யத³ந்த꞉ புரமுதா³ரதீ⁴꞉ |
ததஸ்தத்³ப⁴ரத꞉ ஷ்²ரீமாநாவிவேஷா²நிவாரித꞉ || 2-70-27

ஸ மாதா மஹமாப்ருச்ச்ய மாதுலம் ச யுதா⁴ஜிதம் |
ரத²மாருஹ்ய ப⁴ரத꞉ ஷ²த்ருக்⁴நஸஹிதோ யயௌ || 2-70-28

ரதா²ன் மண்ட³ல சக்ராம꞉ ச யோஜயித்வா பர꞉ ஷ²தம் |
உஷ்ட்ர கோ³ அஷ்²வ க²ரை꞉ ப்⁴ருத்யா ப⁴ரதம் யாந்தம் அந்வயு꞉ || 2-70-29

ப³லேந கு³ப்த꞉ ப⁴ரத꞉ மஹாத்மா |
ஸஹ ஆர்யகஸ்ய ஆத்ம ஸமை꞉ அமாத்யை꞉ |
ஆதா³ய ஷ²த்ருக்⁴நம் அபேத ஷ²த்ருர் |
க்³ருஹாத் யயௌ ஸித்³தை⁴வ இந்த்³ர லோகாத் || 2-70-30

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை