Monday 12 September 2022

அயோத்யா காண்டம் 065ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சது꞉ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Dasaratha's death

அத² ராத்ர்யாம் வ்யதீதாயாம் ப்ராதர் ஏவ அபரே அஹநி |
வந்தி³ந꞉ பர்யுபாதிஷ்ட²ம்ஸ் தத் பார்தி²வ நிவேஷ²நம் || 2-65-1

ஸூதா꞉ பரமஸம்ஸ்காரா꞉ மங்க³ளாஷ்²சோஓத்தமஷ்²ருதா꞉ |
கா³யகா꞉ ஸ்துதிஷீ²லாஷ்²ச நிக³த³ந்த꞉ ப்ருத²க் ப்ருத²க்|| 2-65-2

ராஜாநம் ஸ்துதாம் தேஷாமுதா³த்தாபி⁴ஹிதாஷி²ஷாம் |
ப்ராஸாதா³போ⁴க³விஸ்தீர்ண꞉ ஸ்துதிஷ²ப்³தோ³ ஹ்யவர்தத || 2-65-3

ததஸ்து ஸ்துவதாம் தேஷாம் ஸூதாநாம் பாணிவாத³கா꞉ |
அவதா³நாந்யுதா³ஹ்ருத்ய பாணிவாதா³ நவாத³யன் || 2-65-4

தேந ஷ²ப்³தே³ந விஹகா³꞉ ப்ரதிபு³த்³தா⁴ விஸஸ்வநு꞉ |
ஷா²கா²ஸ்தா²꞉ பஞ்ஜரஸ்தா²ஷ்²ச யே ராஜகுலகோ³சரா꞉ || 2-65-5

வ்யாஹ்ருதா꞉ புண்ய்ஷ²ப்³தா³ஷ்²ச வீணாநாம் சாபி நிஸ்ஸ்வநா꞉ |
ஆஷீ²ர்கே³யம் ச கா³தா²நாம் பூரயாமாஸ வேஷ்²ம தத || 2-65-6

தத꞉ ஷு²சி ஸமாசாரா꞉ பர்யுபஸ்தா²ந கோவித³꞉ |
ஸ்த்ரீ வர்ஷ வர பூ⁴யிஷ்டா²உபதஸ்து²ர் யதா² புரம் || 2-65-7

ஹரி சந்த³ந ஸம்ப்ருக்தம் உத³கம் காந்சநை꞉ க⁴டை꞉ |
ஆநிந்யு꞉ ஸ்நாந ஷி²க்ஷா ஆஜ்ஞா யதா² காலம் யதா² விதி⁴ || 2-65-8

மந்க³ல ஆலம்ப⁴நீயாநி ப்ராஷ²நீயான் உபஸ்கரான் |
உபநிந்யுஸ் ததா² அபி அந்யா꞉ குமாரீ ப³ஹுலா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ || 2-65-9

ஸர்வலக்ஷணஸம்பந்நம் ஸர்வம் விதி⁴வத³ர்சிதம் |
ஸர்வம் ஸுகு³ணலக்ஸ்மீவத்தத்³ப⁴பூ⁴வாபி⁴ஹாரிகம் || 2-65-10

தத꞉ ஸூர்யோத³யம் யாவத்ஸர்வம் பரிஸமுத்ஸுகம் |
தஸ்தா²வநுபஸம்ப்ராப்தம் கிம் ஸ்விதி³த்யுபஷ்² || 2-65-11

அத² யா꞉ கோஸல இந்த்³ரஸ்ய ஷ²யநம் ப்ரத்யநந்தரா꞉ |
தா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ து ஸமாக³ம்ய ப⁴ர்தாரம் ப்ரத்யபோ³த⁴யன் || 2-65-12

ததா²ப்யுசிதவ்ருத்தாஸ்தா விநயேந நயேந ச |
ந ஹ்யஸ்ய ஷ²யநம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா கிம் சித³ப்யுபலேபி⁴ரே || 2-65-13

தா꞉ ஸ்த்ரீய꞉ ஸ்வப்நஷீ²லஜ்ஞாஸ்சேஷ்டாஸஞ்சலநாதி³ஷு |
தா வேபது² பரீதா꞉ ச ராஜ்ஞ꞉ ப்ராணேஷு ஷ²ந்கிதா꞉ || 2-65-14

ப்ரதிஸ்ரோத꞉ த்ருண அக்³ராணாம் ஸத்³ருஷ²ம் ஸஞ்சகம்பிரே |
அத² ஸம்வேபமநாநாம் ஸ்த்ரீணாம் த்³ருஷ்ட்வா ச பார்தி²வம் || 2-65-15

யத் தத் ஆஷ²ந்கிதம் பாபம் தஸ்ய ஜஜ்ஞே விநிஷ்²சய꞉ |
கௌஸல்யா ச ஸுமித்ரா ச புத்ரஷோ²கபராஜிதே || 2-65-16

ப்ரஸுப்தே ந ப்ரபு³த்⁴யேதே யதா² காலஸமந்விதே |
நிஷ்ப்ரபா⁴ ச விவர்ணா ச ஸந்நா ஷோ²கேந ஸந்நதா || 2-65-17

ந வ்யராஜத கௌஸல்யா தாரேவ திமிராவ்ருதா |
கௌஸல்யாநந்தரம் ராஜ்ஞ꞉ ஸுமித்ரா தத³ந்தநரம் || 2-65-18

ந ஸ்ம விப்⁴ராஜதே தே³வீ ஷோ²காஷ்²ருலுலிதாநநா |
தே ச த்³ருஷ்ட்வா ததா² ஸுப்தே ஷு²பே⁴ தே³வ்யௌ ச தம் ந்ருபம் || 2-65-19

ஸுப்தமே வோத்³க³தப்ராணமந்த꞉ புரமந்யத |
தத꞉ ப்ரசுக்ருஷு²ர் தீ³நா꞉ ஸஸ்வரம் தா வர அந்க³நா꞉ || 2-65-20

கரேணவைவ அரண்யே ஸ்தா²ந ப்ரச்யுத யூத²பா꞉ |
தாஸாம் ஆக்ரந்த³ ஷ²ப்³தே³ந ஸஹஸா உத்³க³த சேதநே || 2-65-21

கௌஸல்யா ச ஸுமித்ராச த்யக்த நித்³ரே ப³பூ⁴வது꞉ |
கௌஸல்யா ச ஸுமித்ரா ச த்³ருஷ்ட்வா ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ச பார்தி²வம் || 2-65-22

ஹா நாத² இதி பரிக்ருஷ்²ய பேததுர் த⁴ரணீ தலே |
ஸா கோஸல இந்த்³ர து³ஹிதா வேஷ்டமாநா மஹீ தலே || 2-65-23

ந ப³ப்⁴ராஜ ரஜோ த்⁴வஸ்தா தாரா இவ க³க³ந ச்யுதா |
ந்ருபே ஷா²ந்தகு³ணே ஜாதே கௌஸல்யாம் பதிதாம் பு⁴வி || 2-65-24

ஆபஷ்²யம்ஸ்தா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ஸர்வா ஹதாம் நாக³வதூ⁴மிவ |
தத꞉ ஸர்வா நரேந்த்³ரஸ்ய கைகேயீப்ரமுகா²꞉ ஸ்த்ரிய꞉ || 2-65-25

ருத³ந்த்ய꞉ ஷோ²கஸந்தப்தா நிபேதுர்க³தசேதநா꞉ |
தாபி⁴꞉ ஸ ப³லவாந்நாத³꞉ க்ரோஷ²ந்தீபி⁴ரநுத்³ருத꞉ || 2-65-26

யேந ஸ்பீ²தீக்ருதோ பூ⁴யஸ்தத்³க்³ருஹம் ஸமநாத³யத் |
தத் ஸமுத்த்ரஸ்த ஸம்ப்⁴ராந்தம் பர்யுத்ஸுக ஜந ஆகுலம் || 2-65-27

ஸர்வத꞉ துமுல ஆக்ரந்த³ம் பரிதாப ஆர்த பா³ந்த⁴வம் |
ஸத்³யோ நிபதித ஆநந்த³ம் தீ³ந விக்லவ த³ர்ஷ²நம் || 2-65-28

ப³பூ⁴வ நர தே³வஸ்ய ஸத்³ம தி³ஷ்ட அந்தம் ஈயுஷ꞉ |
அதீதம் ஆஜ்ஞாய து பார்தி²வ ருஷப⁴ம் |
யஷ²ஸ்விநம் ஸம்பரிவார்ய பத்நய꞉ |
ப்⁴ருஷ²ம் ருத³ந்த்ய꞉ கருணம் ஸுது³ஹ்கி²தா꞉ |
ப்ரக்³ருஹ்ய பா³ஹூ வ்யலபந்ன் அநாத²வத் || 2-65-29.

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்சஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை