Tuesday 6 September 2022

அயோத்யா காண்டம் 064ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சது꞉ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Shravana

வத⁴மப்ரதிரூபம் து மஹர்ஷேஸ்தஸ்ய ராக⁴வ꞉ |
விலபந்நே வ த⁴ர்மாத்மா கௌஸல்யாம் புந ரப்³ரவீத் || 2-64-1

தத் அஜ்ஞாநான் மஹத் பாபம் க்ருத்வா ஸம்குலித இந்த்³ரிய꞉ |
ஏக꞉ து அசிந்தயம் பு³த்³த்⁴யா கத²ம் நு ஸுக்ருதம் ப⁴வேத் || 2-64-2

தத꞉ தம் க⁴டம் ஆத³ய பூர்ணம் பரம வாரிணா |
ஆஷ்²ரமம் தம் அஹம் ப்ராப்ய யதா² ஆக்²யாத பத²ம் க³த꞉ || 2-64-3

தத்ர அஹம் து³ர்ப³லாவ் அந்தௌ⁴ வ்ருத்³தா⁴வ் அபரிணாயகௌ |
அபஷ்²யம் தஸ்ய பிதரௌ லூந பக்ஷாவ் இவ த்³விஜௌ || 2-64-4

தன் நிமித்தாபி⁴ர் ஆஸீநௌ கதா²பி⁴ர் அபரிக்ரமௌ |
தாம் ஆஷா²ம் மத் க்ருதே ஹீநாவ் உதா³ஸீநாவ் அநாத²வத் || 2-64-5

ஷோ²கோபஹதசித்தஷ்²ச ப⁴யஸம்த்ரஸ்தசேதந꞉ |
தச்சாஷ்²ரமபத³ம் க³த்வா பூ⁴ய꞉ ஷோ²கமஹம் க³த꞉ || 2-64-6

பத³ ஷ²ப்³த³ம் து மே ஷ்²ருத்வா முநிர் வாக்யம் அபா⁴ஷத |
கிம் சிராயஸி மே புத்ர பாநீயம் க்ஷிப்ரம் ஆநய || 2-64-7

யன் நிமித்தம் இத³ம் தாத ஸலிலே க்ரீடி³தம் த்வயா |
உத்கண்டி²தா தே மாதா இயம் ப்ரவிஷ² க்ஷிப்ரம் ஆஷ்²ரமம் || 2-64-8

யத்³ வ்யலீகம் க்ருதம் புத்ர மாத்ரா தே யதி³ வா மயா |
ந தன் மநஸி கர்தவ்யம் த்வயா தாத தபஸ்விநா || 2-64-9

த்வம் க³திஸ் து அக³தீநாம் ச சக்ஷுஸ் த்வம் ஹீந சக்ஷுஷாம் |
ஸமாஸக்தா꞉ த்வயி ப்ராணா꞉ கிஞ்சின் நௌ ந அபி⁴பா⁴ஷஸே || 2-64-10

முநிம் அவ்யக்தயா வாசா தம் அஹம் ஸஜ்ஜமாநயா |
ஹீந வ்யந்ஜநயா ப்ரேக்ஷ்ய பீ⁴த꞉ பீ⁴தைவ அப்³ருவம் || 2-64-11

மநஸ꞉ கர்ம சேஷ்டாபி⁴ர் அபி⁴ஸம்ஸ்தப்⁴ய வாக்³ ப³லம் |
ஆசசக்ஷே து அஹம் தஸ்மை புத்ர வ்யஸநஜம் ப⁴யம் || 2-64-12

க்ஷத்ரியோ அஹம் த³ஷ²ரதோ² ந அஹம் புத்ர꞉ மஹாத்மந꞉ |
ஸஜ்ஜந அவமதம் து³ஹ்க²ம் இத³ம் ப்ராப்தம் ஸ்வ கர்மஜம் || 2-64-13

ப⁴க³வம꞉ ச அபஹஸ்த꞉ அஹம் ஸரயூ தீரம் ஆக³த꞉ |
ஜிகா⁴ம்ஸு꞉ ஷ்²வா பத³ம் கிஞ்சின் நிபாநே வா ஆக³தம் க³ஜம் || 2-64-14

தத꞉ ஷ்²ருத꞉ மயா ஷ²ப்³தோ³ ஜலே கும்ப⁴ஸ்ய பூர்யத꞉ |
த்³விபோ அயம் இதி மத்வா ஹி பா³ணேந அபி⁴ஹத꞉ மயா || 2-64-15

க³த்வா நத்³யா꞉ தத꞉ தீரம் அபஷ்²யம் இஷுணா ஹ்ருதி³ |
விநிர்பி⁴ந்நம் க³த ப்ராணம் ஷ²யாநம் பு⁴வி தாபஸம் || 2-64-16

ப⁴க³வன் ஷ²ப்³த³ம் ஆலக்ஷ்ய மயா க³ஜ ஜிகா⁴ம்ஸுநா |
விஸ்ருஷ்ட꞉ அம்ப⁴ஸி நாராச꞉ தேந தே நிஹத꞉ ஸுத꞉ || 2-64-17

ததஸ்தஸ்யைவ வசநாது³பேத்ய பரிதப்யத꞉ |
ஸ மயா ஸஹஸா ப³ண உத்³த்⁴ருதோ மர்மதஸ்ததா³ || 2-64-18

ஸ ச உத்³த்⁴ருதேந பா³ணேந தத்ர ஏவ ஸ்வர்க³ம் ஆஸ்தி²த꞉ |
ப⁴க³வந்தாவ் உபௌ⁴ ஷோ²சந்ன் அந்தா⁴வ் இதி விலப்ய ச || 2-64-19

அஜ்ஞாநாத் ப⁴வத꞉ புத்ர꞉ ஸஹஸா அபி⁴ஹத꞉ மயா |
ஷே²ஷம் ஏவம் க³தே யத் ஸ்யாத் தத் ப்ரஸீத³து மே முநி꞉ || 2-64-20

ஸ தத் ஷ்²ருத்வா வச꞉ க்ரூரம் நிஹ்ஷ்²வஸன் ஷோ²க கர்ஷி²த꞉ |
நாஷ²கத்தீவ்ரமாயாஸமகர்தும் ப⁴க³வாந்ருஷி꞉ || 2-64-21

ஸபா³ஷ்பபூர்ணவத³நோ நி꞉ஷ்²வஸன் ஷோ²ககர்ஷி²த꞉ |
மாம் உவாச மஹா தேஜா꞉ க்ருத அந்ஜலிம் உபஸ்தி²தம் || 2-64-22

யத்³ய் ஏதத் அஷு²ப⁴ம் கர்ம ந ஸ்ம மே கத²யே꞉ ஸ்வயம் |
ப²லேன் மூர்தா⁴ ஸ்ம தே ராஜன் ஸத்³ய꞉ ஷ²த ஸஹஸ்ரதா⁴ || 2-64-23

க்ஷத்ரியேண வதோ⁴ ராஜன் வாநப்ரஸ்தே² விஷே²ஷத꞉ |
ஜ்ஞாந பூர்வம் க்ருத꞉ ஸ்தா²நாச் ச்யாவயேத்³ அபி வஜ்ரிணம் || 2-64-24

ஸப்ததா⁴ து ப²லேந்மூர்தா⁴ முநௌ தபஸி திஷ்ட²தி |
ஜ்ஞாநாத்³விஸ்ருஜத꞉ ஷ²ஸ்த்ரம் தாத்³ருஷே² ப்³ரஹ்மசாரிணி || 2-64-25

அஜ்ஞாநாத்³த்³ ஹி க்ருதம் யஸ்மாத் இத³ம் தேந ஏவ ஜீவஸி |
அபி ஹி அத்³ய குலம் நஸ்யாத் ராக⁴வாணாம் குத꞉ ப⁴வான் || 2-64-26

நய நௌ ந்ருப தம் தே³ஷ²ம் இதி மாம் ச அப்⁴யபா⁴ஷத |
அத்³ய தம் த்³ரஷ்டும் இச்சாவ꞉ புத்ரம் பஷ்²சிம த³ர்ஷ²நம் || 2-64-27

ருதி⁴ரேண அவஸித அந்க³ம் ப்ரகீர்ண அஜிந வாஸஸம் |
ஷ²யாநம் பு⁴வி நிஹ்ஸம்ஜ்ஞம் த⁴ர்ம ராஜ வஷ²ம் க³தம் || 2-64-28

அத² அஹம் ஏக꞉ தம் தே³ஷ²ம் நீத்வா தௌ ப்⁴ருஷ² து³ஹ்கி²தௌ |
அஸ்பர்ஷ²யம் அஹம் புத்ரம் தம் முநிம் ஸஹ பா⁴ர்யயா || 2-64-29

தௌ புத்ரம் ஆத்மந꞉ ஸ்ப்ருஷ்ட்வா தம் ஆஸாத்³ய தபஸ்விநௌ |
நிபேதது꞉ ஷ²ரீரே அஸ்ய பிதா ச அஸ்ய இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-64-30

ந ந்வ் அஹம் தே ப்ரிய꞉ புத்ர மாதரம் பஷ்²ய தா⁴ர்மிக |
கிம் நு ந ஆலிந்க³ஸே புத்ர ஸுகுமார வசோ வத³ || 2-64-31

ந த்வஹம் தே ப்ரிய꞉ புத்ர மாதரம் பஸ்ய தா⁴ர்மிக |
கிம் நு நாலிங்க³ஸே புத்ர ஸுகுமார வசோ வத³ || 2-64-32

கஸ்ய வா அபர ராத்ரே அஹம் ஷ்²ரோஷ்யாமி ஹ்ருத³யம் க³மம் |
அதீ⁴யாநஸ்ய மது⁴ரம் ஷா²ஸ்த்ரம் வா அந்யத்³ விஷே²ஷத꞉ || 2-64-33

கோ மாம் ஸந்த்⁴யாம் உபாஸ்ய ஏவ ஸ்நாத்வா ஹுத ஹுத அஷ²ந꞉ |
ஷ்²லாக⁴யிஷ்யதி உபாஸீந꞉ புத்ர ஷோ²க ப⁴ய அர்தி³தம் || 2-64-34

கந்த³ மூல ப²லம் ஹ்ருத்வா கோ மாம் ப்ரியம் இவ அதிதி²ம் |
போ⁴ஜயிஷ்யதி அகர்மண்யம் அப்ரக்³ரஹம் அநாயகம் || 2-64-35

இமாம் அந்தா⁴ம் ச வ்ருத்³தா⁴ம் ச மாதரம் தே தபஸ்விநீம் |
கத²ம் புத்ர ப⁴ரிஷ்யாமி க்ருபணாம் புத்ர க³ர்தி⁴நீம் || 2-64-36

திஷ்ட² மா மா க³ம꞉ புத்ர யமஸ்ய ஸத³நம் ப்ரதி |
ஷ்²வோ மயா ஸஹ க³ந்தா அஸி ஜநந்யா ச ஸமேதி⁴த꞉ || 2-64-37

உபா⁴வ் அபி ச ஷோ²க ஆர்தாவ் அநாதௌ² க்ருபணௌ வநே |
க்ஷிப்ரம் ஏவ க³மிஷ்யாவ꞉ த்வயா ஹீநௌ யம க்ஷயம் || 2-64-38

தத꞉ வைவஸ்வதம் த்³ருஷ்ட்வா தம் ப்ரவக்ஷ்யாமி பா⁴ரதீம் |
க்ஷமதாம் த⁴ர்ம ராஜோ மே பி³ப்⁴ருயாத் பிதராவ் அயம் || 2-64-39

தா³துமர்ஹதி த⁴ர்மாத்மா லோகபாலோ மஹாயஷா²꞉ |
ஈத்³ருஷஸ்ய மமாக்ஷய்யா மேகாமப⁴யத³க்ஷிணாம் || 2-64-40

அபாபோ அஸி யதா² புத்ர நிஹத꞉ பாப கர்மணா |
தேந ஸத்யேந க³ச்ச ஆஷு² யே லோகா꞉ ஷ²ஸ்த்ர யோதி⁴நாம் || 2-64-41

யாந்தி ஷூ²ரா க³திம் யாம் ச ஸம்க்³ராமேஷ்வ் அநிவர்திந꞉ |
ஹதா꞉ து அபி⁴முகா²꞉ புத்ர க³திம் தாம் பரமாம் வ்ரஜ || 2-64-42

யாம் க³திம் ஸக³ர꞉ ஷை²ப்³யோ தி³லீபோ ஜநமேஜய꞉ |
நஹுஷோ து⁴ந்து⁴மார꞉ ச ப்ராப்தா꞉ தாம் க³ச்ச புத்ரக || 2-64-43

யா க³தி꞉ ஸர்வ ஸாதூ⁴நாம் ஸ்வாத்⁴யாயாத் பதஸ꞉ ச யா |
பூ⁴மித³ஸ்ய ஆஹித அக்³நே꞉ சஏக பத்நீ வ்ரதஸ்ய ச || 2-64-44

கோ³ ஸஹஸ்ர ப்ரதா³த்ருருணாம் யா யா கு³ருப்⁴ருதாம் அபி |
தே³ஹ ந்யாஸ க்ருதாம் யா ச தாம் க³திம் க³ச்ச புத்ரக || 2-64-45

ந ஹி து அஸ்மின் குலே ஜாத꞉ க³ச்சதி அகுஷ²லாம் க³திம் |
ஸ து யாஸ்யதி யேந த்வம் நிஹதோ மம பா³ந்த⁴வ꞉ || 2-64-46

ஏவம் ஸ க்ருபணம் தத்ர பர்யதே³வயத அஸக்ருத் |
தத꞉ அஸ்மை கர்தும் உத³கம் ப்ரவ்ருத்த꞉ ஸஹ பா⁴ர்யயா || 2-64-47

ஸ து தி³வ்யேந ரூபேண முநி புத்ர꞉ ஸ்வ கர்மபி⁴꞉ |
ஸ்வர்க³மாத்⁴யாருஹத் க்²ஷிப்ரம் ஷ²க்ரேண ஸஹ க²ர்மவித் || 2-64-48

ஆப³பா⁴ஷே ச வ்ருத்³தௌ⁴ தௌ ஸஹ ஷ²க்ரேண தாபஸ꞉ |
ஆஷ்²வாஸ்ய ச முஹூர்தம் து பிதரௌ வாக்யம் அப்³ரவீத் || 2-64-49

ஸ்தா²நம் அஸ்மி மஹத் ப்ராப்த꞉ ப⁴வதோஹ் பரிசாரணாத் |
ப⁴வந்தாவ் அபி ச க்ஷிப்ரம் மம மூலம் உபைஷ்யத꞉ || 2-64-50

ஏவம் உக்த்வா து தி³வ்யேந விமாநேந வபுஷ்மதா |
ஆருரோஹ தி³வம் க்ஷிப்ரம் முநி புத்ர꞉ ஜித இந்த்³ரிய꞉ || 2-64-51

ஸ க்ருத்வா து உத³கம் தூர்ணம் தாபஸ꞉ ஸஹ பா⁴ர்யயா |
மாம் உவாச மஹா தேஜா꞉ க்ருத அந்ஜலிம் உபஸ்தி²தம் || 2-64-52

அத்³ய ஏவ ஜஹி மாம் ராஜன் மரணே ந அஸ்தி மே வ்யதா² |
யத் ஷ²ரேண ஏக புத்ரம் மாம் த்வம் அகார்ஷீர் அபுத்ரகம் || 2-64-53

த்வயா து யத்³ அவிஜ்ஞாநான் நிஹத꞉ மே ஸுத꞉ ஷு²சி꞉ |
தேந த்வாம் அபி⁴ஷ²ப்ஸ்யாமி ஸுது³ஹ்க²ம் அதிதா³ருணம் || 2-64-54

புத்ர வ்யஸநஜம் து³ஹ்க²ம் யத்³ ஏதன் மம ஸாம்ப்ரதம் |
ஏவம் த்வம் புத்ர ஷோ²கேந ராஜன் காலம் கரிஷ்யஸி || 2-64-55

அஜ்ஞாநாத்து ஹதோ யஸ்மாத் க்ஷத்ரியேண த்வயா முநி꞉ |
தஸ்மாத்த்வாம் நாவிஷ²த்யாஷு² ப்³ரஹ்மஹத்யா நராதி⁴ப || 2-64-56

த்வாமப்யேதாத்³ருஷோ² பா⁴வ꞉ க்ஷிப்ரமேவ க³மிஷ்யதி |
ஜீவிதாந்தகரோ கோ⁴ரோ தா³தாரமிவ த³க்ஷிணா || 2-64-57

ஏவம் ஷா²பம் மயி ந்யஸ்ய விலப்ய கருணம் ப³ஹு |
சிதாமாரோப்ய தே³ஹம் தந்மிது²நம் ஸ்வர்க³மப்⁴யயாத் || 2-64-58

ததே³தச்சிந்தயாநேந ஸ்மருதம் பாபம் மயா ஸ்வயம் |
ததா³ பா³ல்யாத்க்ருதம் தே³வி ஷ²ப்³த³வேத்⁴யநுகர்ஷிணா || 2-64-59

தஸ்யாயம் கர்மணோ தே³வி விபாக꞉ ஸமுபஸ்தி²த꞉ |
அபத்²யை꞉ ஸஹ ஸம்பு⁴க்தே வ்யாதி⁴ரந்நரஸே யதா² || 2-64-60

தஸ்மான் மாம் ஆக³தம் ப⁴த்³ரே தஸ்ய உதா³ரஸ்ய தத் வச꞉ |
யத்³ அஹம் புத்ர ஷோ²கேந ஸம்த்யக்ஷ்யாம்ய் அத்³ய ஜீவிதம் || 2-64-61

சக்ஷுர்ப்⁴யாம் த்வாம் ந பஷ்²யாமி கௌஸல்யே ஸாது⁴ மாம்ஸ்ப்²ருஷ² |
இத்யுக்த்வா ஸ ருத³ம்ஸ்த்ரஸ்தோ பா⁴ர்யாமாஹ ச பூ⁴மிப꞉ || 2-64-62

ஏதந்மே ஸத்³ருஷ²ம் தே³வி யந்மயா ராக⁴வே க்ருதம் |
ஸத்³ருஷ²ம் தத்து தஸ்யைவ யத³நேந க்ருதம் மயி || 2-64-63

து³ர்வ்ருத்தமபி க꞉ புத்ரம் த்யஜேத்³பு⁴வி விசக்ஷண꞉ |
கஷ்²ச ப்ரவ்ராஜ்யமாநோ வா நாஸூயேத்பிதரம் ஸுத꞉ || 2-64-64

யதி³ மாம் ஸம்ஸ்ப்ருஷே²த்³ ராம꞉ ஸக்ருத³த்³ய லபே⁴த வா |
யமக்ஷயமநுப்ராப்தா த்³ரக்ஷ்யந்தி ந ஹி மாநவா꞉ || 2-64-65

சக்ஷுஷா த்வாம் ந பஷ்²யாமி ஸ்ம்ருதிர் மம விலுப்யதே |
தூ³தா வைவஸ்வதஸ்ய ஏதே கௌஸல்யே த்வரயந்தி மாம் || 2-64-66

அத꞉ து கிம் து³ஹ்க²தரம் யத்³ அஹம் ஜீவித க்ஷயே |
ந ஹி பஷ்²யாமி த⁴ர்மஜ்ஞம் ராமம் ஸத்ய பராக்யமம் || 2-64-67

தஸ்யாத³ர்ஷ²நஜ꞉ ஷோ²க꞉ ஸுதஸ்யாப்ரதிகர்மண꞉ |
உச்சோஷயதி மே ப்ராணாந்வாரி ஸ்தோகமிவாதவ꞉ || 2-64-68

ந தே மநுஷ்யா தே³வா꞉ தே யே சாரு ஷு²ப⁴ குண்ட³லம் |
முக²ம் த்³ரக்ஷ்யந்தி ராமஸ்ய வர்ஷே பந்ச த³ஷே² புந꞉ || 2-64-69

பத்³ம பத்ர ஈக்ஷணம் ஸுப்⁴ரு ஸுத³ம்ஷ்ட்ரம் சாரு நாஸிகம் |
த⁴ந்யா த்³ரக்ஷ்யந்தி ராமஸ்ய தாரா அதி⁴ப நிப⁴ம் முக²ம் || 2-64-70

ஸத்³ருஷ²ம் ஷா²ரத³ஸ்ய இந்தோ³ஹ் பு²ல்லஸ்ய கமலஸ்ய ச |
ஸுக³ந்தி⁴ மம நாத²ஸ்ய த⁴ந்யா த்³ரக்ஷ்யந்தி தன் முக²ம் || 2-64-71

நிவ்ருத்த வந வாஸம் தம் அயோத்⁴யாம் புநர் ஆக³தம் |
த்³ரக்ஷ்யந்தி ஸுகி²நோ ராமம் ஷு²க்ரம் மார்க³ க³தம் யதா² || 2-64-72

கௌஸல்யே சித்த மோஹேந ஹ்ருத³யம் ஸீத³தீவ மே |
வேத³யே ந ச ஸமுக்தான் ஷ²ப்³த³ஸ்பர்ஷ²ரஸாநஹம் || 2-64-73

சித்தநாஷா²த்³விபத்³யந்தே ஸர்வாண்யேவேந்த்³ரியாணி மே |
க்ஷிணஸ்நேஹஸ்ய தீ³பஸ்ய ஸம்ஸக்தா ரஷ்²மயோ யதா² || 2-64-74

அயம் ஆத்ம ப⁴வ꞉ ஷோ²கோ மாம் அநாத²ம் அசேதநம் |
ஸம்ஸாத³யதி வேகே³ந யதா² கூலம் நதீ³ ரய꞉ || 2-64-75

ஹா ராக⁴வ மஹா பா³ஹோ ஹா மம ஆயாஸ நாஷ²ந |
ஹா பித்ருப்ரிய மே நாத² ஹாத்³ய க்வாஸி க³த꞉ ஸுத || 2-64-76

ஹா கௌஸல்யே நஷி²ஷ்யாமி ஹா ஸுமித்ரே தபஸ்விநி |
ஹா ந்ருஷ²ம்ஸே மமாமித்ரே கைகேயி குலபாம்ஸநி || 2-64-77

இதி ராமஸ்ய மாதுஷ்²ச ஸுமித்ராயாஷ்²ச ஸந்நிதௌ⁴ |
ராஜா த³ஷ²ரத²꞉ ஷோ²சன் ஜீவித அந்தம் உபாக³மத் || 2-64-78

யதா² து தீ³நம் கத²யன் நர அதி⁴ப꞉ |
ப்ரியஸ்ய புத்ரஸ்ய விவாஸந ஆதுர꞉ |
க³தே அர்த⁴ ராத்ரே ப்⁴ருஷ² து³ஹ்க² பீடி³த꞉ |
ததா³ ஜஹௌ ப்ராணம் உதா³ர த³ர்ஷ²ந꞉ || 2-64-79

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சது꞉ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை