Thursday 1 September 2022

அயோத்யா காண்டம் 063ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ரிஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Arrow struck Muni's son and Dasaratha

ப்ரதிபு³த்³தோ⁴ முஹுர் தேந ஷோ²க உபஹத சேதந꞉ |
அத² ராஜா த³ஷ²ரத²꞉ ஸ சிந்தாம் அப்⁴யபத்³யத || 2-63-1

ராம லக்ஷ்மணயோ꞉ சைவ விவாஸாத் வாஸவ உபமம் |
ஆவிவேஷ² உபஸர்க³꞉ தம் தம꞉ ஸூர்யம் இவ ஆஸுரம் || 2-63-2

ஸபா⁴ர்யே நிர்க³தே ராமே கௌஸல்யாம் கோஸலேஷ்²வர꞉ |
விவக்ஷுரஸிதாபாங்கா³ம் ஸ்ம்ருவா து³ஷ்க்ருதமாத்மந꞉ || 2-63-3

ஸ ராஜா ரஜநீம் ஷஷ்டீ²ம் ராமே ப்ரவ்ரஜிதே வநம் |
அர்த⁴ ராத்ரே த³ஷ²ரத²꞉ ஸம்ஸ்மரன் து³ஷ்க்ருதம் க்ருதம் || 2-63-4

ஸ ராஜா புத்ரஷோ²கார்த꞉ ஸ்மரன் து³ஷ்க்ருதமாத்மந꞉ |
கௌஸல்யாம் புத்ர ஷோ²க ஆர்தாம் இத³ம் வசநம் அப்³ரவீத் || 2-63-5

யத்³ ஆசரதி கல்யாணி ஷு²ப⁴ம் வா யதி³ வா அஷு²ப⁴ம் |
தத் ஏவ லப⁴தே ப⁴த்³ரே கர்தா கர்மஜம் ஆத்மந꞉ || 2-63-6

கு³ரு லாக⁴வம் அர்தா²நாம் ஆரம்பே⁴ கர்மணாம் ப²லம் |
தோ³ஷம் வா யோ ந ஜாநாதி ஸ பா³லைதி ஹ உச்யதே || 2-63-7

கஷ்²சித் ஆம்ர வணம் சித்த்வா பலாஷா²ம꞉ ச நிஷிந்சதி |
புஷ்பம் த்³ருஷ்ட்வா ப²லே க்³ருத்⁴நு꞉ ஸ ஷோ²சதி ப²ல ஆக³மே || 2-63-8

அவிஜ்ஞாய ப²லம் யோ ஹி கர்ம த்வேவாநுதா⁴வதி |
ஸ ஷோ²சேத்ப²லவேளாயாம் யதா² கிம்ஷு²கஸேசக꞉ || 2-63-9

ஸோ அஹம் ஆம்ர வணம் சித்த்வா பலாஷா²ம꞉ ச ந்யஷேசயம் |
ராமம் ப²ல ஆக³மே த்யக்த்வா பஷ்²சாத் ஷோ²சாமி து³ர்மதி꞉ || 2-63-10

லப்³த⁴ ஷ²ப்³தே³ந கௌஸல்யே குமாரேண த⁴நுஷ்மதா |
குமார꞉ ஷ²ப்³த³ வேதீ⁴ இதி மயா பாபம் இத³ம் க்ருதம் || 2-63-11

தத் இத³ம் மே அநுஸம்ப்ராப்தம் தே³வி து³ஹ்க²ம் ஸ்வயம் க்ருதம் |
ஸம்மோஹாத் இஹ பா³லேந யதா² ஸ்யாத் ப⁴க்ஷிதம் விஷம் || 2-63-12

யதா²ந்ய꞉ புருஷ꞉ கஷ்²சித்பலாஷை²ர்மோஓஹிதோ ப⁴வேத் |
ஏவம் மம அபி அவிஜ்ஞாதம் ஷ²ப்³த³ வேத்⁴யமயம் ப²லம் || 2-63-13

தே³வ்ய் அநூடா⁴ த்வம் அப⁴வோ யுவ ராஜோ ப⁴வாம்ய் அஹம் |
தத꞉ ப்ராவ்ருட்³ அநுப்ராப்தா மத³ காம விவர்தி⁴நீ || 2-63-14

உபாஸ்யஹி ரஸான் பௌ⁴மாம்ஸ் தப்த்வா ச ஜக³த்³ அம்ஷு²பி⁴꞉ |
பரேத ஆசரிதாம் பீ⁴மாம் ரவிர் ஆவிஷ²தே தி³ஷ²ம் || 2-63-15

உஷ்ணம் அந்தர் த³தே⁴ ஸத்³ய꞉ ஸ்நிக்³தா⁴ த³த்³ருஷி²ரே க⁴நா꞉ |
தத꞉ ஜஹ்ருஷிரே ஸர்வே பே⁴க ஸாரந்க³ ப³ர்ஹிண꞉ || 2-63-16

க்லிந்நபக்ஷோத்தரா꞉ ஸ்நாதா꞉ க்ருச்ச்ராதி³வ வதத்ரிண꞉ |
வ்ருஷ்டிவாதாவதூ⁴தாக்³ரான் பாத³பாநபி⁴பேதி³ரே || 2-63-17

பதிதேந அம்ப⁴ஸா சந்ந꞉ பதமாநேந ச அஸக்ருத் |
ஆப³பௌ⁴ மத்த ஸாரந்க³꞉ தோய ராஷி²ர் இவ அசல꞉ || 2-63-18

பாண்டு³ராருணவர்ணாநி ஸ்ரோஓதாம்ஸி விமலாந்யபி |
ஸுஸ்ருவுர்கி³ரிதா⁴துப்⁴ய꞉ ஸப⁴ஸ்மாநி பு⁴ஜங்க³வத் || 2-63-19

ஆகுலாருணதோயாநி ஸ்ரோஓதாம்ஸி விமலாந்யபி |
உந்மார்க³ஜலவாஹீநி ப³பூ⁴வுர்ஜலதா³க³மே || 2-63-20

தஸ்மிந்ன் அதிஸுகே² காலே த⁴நுஷ்மான் இஷுமான் ரதீ² |
வ்யாயாம க்ருத ஸம்கல்ப꞉ ஸரயூம் அந்வகா³ம் நதீ³ம் || 2-63-21

நிபாநே மஹிஷம் ராத்ரௌ க³ஜம் வா அப்⁴யாக³தம் நதீ³ம் |
அந்யம் வா ஷ்²வா பத³ம் கஞ்சிஜ் ஜிகா⁴ம்ஸுர் அஜித இந்த்³ரிய꞉ || 2-63-22

தஸ்மிம்ஸ்தத்ராஹமேகாந்தே ராத்ரௌ விவ்ருதகார்முக꞉ |
தத்ராஹம் ஸம்வ்ருதம் வந்யம் ஹதவாம்ஸ்தீரமாக³தம் || 2-63-23

அந்யம் சாபி ம்ருக³ம் ஹிம்ஸ்ரம் ஷ²ப்³த³ம் ஷ்²ருத்வாபு⁴ பாக³தம் |
அத² அந்த⁴ காரே து அஷ்²ரௌஷம் ஜலே கும்ப⁴ஸ்ய பர்யத꞉ || 2-63-24

அசக்ஷுர் விஷயே கோ⁴ஷம் வாரணஸ்ய இவ நர்த³த꞉ |
தத꞉ அஹம் ஷ²ரம் உத்³த்⁴ருத்ய தீ³ப்தம் ஆஷீ² விஷ உபமம் || 2-63-25

ஷ²ப்³த³ம் ப்ரதி க³ஜப்ரேப்ஸுரபி⁴லக்ஷ்ய த்வபாதயம் |
அமுந்சம் நிஷி²தம் பா³ணம் அஹம் ஆஷீ² விஷ உபமம் || 2-63-26

தத்ர வாக்³ உஷஸி வ்யக்தா ப்ராது³ர் ஆஸீத்³ வந ஓகஸ꞉ |
ஹா ஹா இதி பதத꞉ தோயே பா³ணாபி⁴ஹதமர்மண꞉ || 2-63-27

தஸ்மிந்நிபதிதே பா³ணே வாக³பூ⁴த்தத்ர மாநுஷீ |
கத²ம் அஸ்மத்³ விதே⁴ ஷ²ஸ்த்ரம் நிபதேத் து தபஸ்விநி || 2-63-28

ப்ரவிவிக்தாம் நதீ³ம் ராத்ராவ் உதா³ஹார꞉ அஹம் ஆக³த꞉ |
இஷுணா அபி⁴ஹத꞉ கேந கஸ்ய வா கிம் க்ருதம் மயா || 2-63-29

ருஷேர் ஹி ந்யஸ்த த³ண்ட³ஸ்ய வநே வந்யேந ஜீவத꞉ |
கத²ம் நு ஷ²ஸ்த்ரேண வதோ⁴ மத்³ வித⁴ஸ்ய விதீ⁴யதே || 2-63-30

ஜடா பா⁴ர த⁴ரஸ்ய ஏவ வல்கல அஜிந வாஸஸ꞉ |
கோ வதே⁴ந மம அர்தீ² ஸ்யாத் கிம் வா அஸ்ய அபக்ருதம் மயா || 2-63-31

ஏவம் நிஷ்ப²லம் ஆரப்³த⁴ம் கேவல அநர்த² ஸம்ஹிதம் |
ந கஷ்²சித் ஸாது⁴ மந்யேத யதை²வ கு³ரு தல்பக³ம் || 2-63-32

நஹம் ததா² அநுஷோ²சாமி ஜீவித க்ஷயம் ஆத்மந꞉ |
மாதரம் பிதரம் ச உபா⁴வ் அநுஷோ²சாமி மத்³ விதே⁴ || 2-63-33

தத் ஏதான் மிது²நம் வ்ருத்³த⁴ம் சிர காலப்⁴ருதம் மயா |
மயி பந்சத்வம் ஆபந்நே காம் வ்ருத்திம் வர்தயிஷ்யதி || 2-63-34

வ்ருத்³தௌ⁴ ச மாதா பிதராவ் அஹம் ச ஏக இஷுணா ஹத꞉ |
கேந ஸ்ம நிஹதா꞉ ஸர்வே ஸுபா³லேந அக்ருத ஆத்மநா || 2-63-35

தம் கி³ரம் கருணாம் ஷ்²ருத்வா மம த⁴ர்ம அநுகாந்க்ஷிண꞉ |
கராப்⁴யாம் ஸஷ²ரம் சாபம் வ்யதி²தஸ்ய அபதத் பு⁴வி || 2-63-36

தஸ்யாஹம் கருணம் ஷ்²ருத்வா நிஷி² லாலபதோ ப³ஹு |
ஸம்ப்⁴ராநத꞉ ஷோ²கவேகே³ந ப்⁴ருஷ²மாஸ விசேதந꞉ || 2-63-37

தம் தே³ஷ²ம் அஹம் ஆக³ம்ய தீ³ந ஸத்த்வ꞉ ஸுது³ர்மநா꞉ |
அபஷ்²யம் இஷுணா தீரே ஸரய்வா꞉ தாபஸம் ஹதம் || 2-63-38

அவகீர்ணஜடாபா⁴ரம் ப்ரவித்³த⁴கலஷோ²த³கம் |
பாஸுஷோ²ணிததி³க்³தா⁴ங்க³ம் ஷ²யாநம் ஷ²ல்யபீடி³தம் || 2-63-39

ஸ மாம் உத்³வீக்ஷ்ய நேத்ராப்⁴யாம் த்ரஸ்தம் அஸ்வஸ்த² சேதஸம் |
இதி உவாச வச꞉ க்ரூரம் தி³த⁴க்ஷந்ன் இவ தேஜஸா || || 2-63-40

கிம் தவ அபக்ருதம் ராஜன் வநே நிவஸதா மயா |
ஜிஹீர்ஷிஉர் அம்போ⁴ கு³ர்வ் அர்த²ம் யத்³ அஹம் தாடி³த꞉ த்வயா || 2-63-41

ஏகேந க²லு பா³ணேந மர்மணி அபி⁴ஹதே மயி |
த்³வாவ் அந்தௌ⁴ நிஹதௌ வ்ருத்³தௌ⁴ மாதா ஜநயிதா ச மே || 2-63-42

தௌ நூநம் து³ர்ப³லாவ் அந்தௌ⁴ மத் ப்ரதீக்ஷௌ பிபாஸிதௌ |
சிரம் ஆஷா² க்ருதாம் த்ருஷ்ணாம் கஷ்டாம் ஸந்தா⁴ரயிஷ்யத꞉ || 2-63-43

ந நூநம் தபஸோ வா அஸ்தி ப²ல யோக³꞉ ஷ்²ருதஸ்ய வா |
பிதா யன் மாம் ந ஜாநாதி ஷ²யாநம் பதிதம் பு⁴வி || 2-63-44

ஜாநந்ன் அபி ச கிம் குர்யாத் அஷ²க்திர் அபரிக்ரம꞉ |
சித்³யமாநம் இவ அஷ²க்த꞉ த்ராதும் அந்யோ நகோ³ நக³ம் || 2-63-45

பிதுஸ் த்வம் ஏவ மே க³த்வா ஷீ²க்⁴ரம் ஆசக்ஷ்வ ராக⁴வ |
ந த்வாம் அநுத³ஹேத் க்ருத்³தோ⁴ வநம் வஹ்நிர் இவ ஏதி⁴த꞉ || 2-63-46

இயம் ஏக பதீ³ ராஜன் யத꞉ மே பிதுர் ஆஷ்²ரம꞉ |
தம் ப்ரஸாத³ய க³த்வா த்வம் ந த்வாம் ஸ குபித꞉ ஷ²பேத் || 2-63-47

விஷ²ல்யம் குரு மாம் ராஜன் மர்ம மே நிஷி²த꞉ ஷ²ர꞉ |
ருணத்³தி⁴ ம்ருது³ ஸ உத்ஸேத⁴ம் தீரம் அம்பு³ ரயோ யதா² || 2-63-48

ஸஷ²ல்ய꞉ க்லிஷ்²யதே ப்ராணைர்விஷ²ல்யோ விநஷி²ஷ்யதி |
இதி மாமவிஷ²ச்சிந்தா தஸ்ய ஷ²ல்யாபகர்ஷணே || 2-63-49

து³꞉கி²தஸ்ய ச தீ³நஸ்ய மம ஷோ²காதுரஸ்ய ச |
லக்ஷ்யாமாஸ ஹ்ருத³யே சிந்தாம் முநிஸுத ஸ்ததா³ || 2-63-50

தாம்யமாந꞉ ஸ மாம் து³꞉கா²து³வாச பரமார்தவத் |
ஸீத³மாநோ விவ்ருத்தாங்கோ³ வேஷ்டமாநோ க³த꞉ க்ஷயம் || 2-63-51

ஸம்ஸ்தப்⁴ய தை⁴ர்யேண ஸ்தி²ரசித்தோ ப⁴வாம்யஹம் |
ப்³ரஹ்மஹத்யாக்ருதம் பாபம் ஹ்ருத³யாத³பநீயதாம் || 2-63-52

ந த்³விஜாதிர் அஹம் ராஜன் மா பூ⁴த் தே மநஸோ வ்யதா² |
ஷூ²த்³ராயாம் அஸ்மி வைஷ்²யேந ஜாத꞉ ஜந பத³ அதி⁴ப || 2-63-53

இதி இவ வத³த꞉ க்ருச்ச்ராத் பா³ண அபி⁴ஹத மர்மண꞉ |
விகூ⁴ர்ணதோ விசேஷ்டஸ்ய வேபமாசஸ்ய பூ⁴தலே || 2-63-54
தஸ்ய து ஆநம்யமாநஸ்ய தம் பா³ணம் அஹம் உத்³த⁴ரம் |
தஸ்ய த்வாநம்யமாநஸ்ய தம் பா³ணாமஹமுத்³த⁴ரம் || 2-63-55

ஜல ஆர்த்³ர கா³த்ரம் து விலப்ய க்ருச்சான் |
மர்ம வ்ரணம் ஸம்ததம் உச்சஸந்தம் |
தத꞉ ஸரய்வாம் தம் அஹம் ஷ²யாநம் |
ஸமீக்ஷ்ய ப⁴த்³ரே ஸுப்⁴ருஷ²ம் விஷண்ண꞉ || 2-63-56

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ரிஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை