Tuesday 9 August 2022

அயோத்யா காண்டம் 058ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ அஷ்டபஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Lakshmana Rama and Sita

ப்ரத்யாஷ்²வஸ்த꞉ யதா³ ராஜா மோஹாத் ப்ரத்யாக³த꞉ புந꞉ |
தா²ஜுஹாவ தம் ஸூதம் ராம வ்ருத்த அந்த காரணாத் || 2-58-1

ததா³ ஸூதோ மஹாராஜ க்ருதாஞ்ஜலிருபஸ்தி²த꞉|
ராமமேவ அநுஷோ²சந்தம் து³꞉க²ஷோ²கஸமந்விதம் || 2-58-2

வ்ருத்³த⁴ம் பரம ஸம்தப்தம் நவ க்³ரஹம் இவ த்³விபம் |
விநி꞉ஷ்²வஸந்தம் த்⁴யாயந்தம் அஸ்வஸ்த²ம் இவ குந்ஜரம் || 2-58-3

ராஜா து ரஜஸா ஸூதம் த்⁴வஸ்த அங்க³ம் ஸமுபஸ்தி²தம் |
அஷ்²ரு பூர்ண முக²ம் தீ³நம் உவாச பரம ஆர்தவத் || 2-58-4

க்வ நு வத்ஸ்யதி த⁴ர்ம ஆத்மா வ்ருக்ஷ மூலம் உபாஷ்²ரித꞉ |
ஸோ அத்யந்த ஸுகி²த꞉ ஸூத கிம் அஷி²ஷ்யதி ராக⁴வ꞉ || 2-58-5

து³꞉க²ஸ்யாநுசிதோ து³꞉க²ம் ஸுமந்த்ர ஷ²யநோசித꞉ |
பூ⁴மி பால ஆத்மஜோ பூ⁴மௌ ஷே²தே கத²ம் அநாத²வத் || 2-58-6

யம் யாந்தம் அநுயாந்தி ஸ்ம பதா³தி ரத² குண்ஃஜ்ஜரா꞉ |
ஸ வத்ஸ்யதி கத²ம் ராம꞉ விஜநம் வநம் ஆஷ்²ரித꞉ || 2-58-7

வ்யாளை꞉ ம்ருகை³꞉ ஆசரிதம் க்ருஷ்ண ஸர்ப நிஷேவிதம் |
கத²ம் குமாரௌ வைதே³ஹ்யா ஸார்த⁴ம் வநம் உபஸ்தி²தௌ || 2-58-8

ஸுகுமார்யா தபஸ்விந்யா ஸுமந்த்ர ஸஹ ஸீதயா |
ராஜ புத்ரௌ கத²ம் பாதை³꞉ அவருஹ்ய ரதா²த் க³தௌ || 2-58-9

ஸித்³த⁴ அர்த²꞉ க²லு ஸூத த்வம் யேந த்³ருஷ்டௌ மம ஆத்மஜௌ |
வந அந்தம் ப்ரவிஷ²ந்தௌ தாவ் அஷ்²விநாவ் இவ மந்த³ரம் || 2-58-10

கிம் உவாச வசோ ராம꞉ கிம் உவாச ச லக்ஷ்மண꞉ |
ஸுமந்த்ர வநம் ஆஸாத்³ய கிம் உவாச ச மைதி²லீ || 2-58-11

ஆஸிதம் ஷ²யிதம் பு⁴க்தம் ஸூத ராமஸ்ய கீர்தய |
ஜீவிஷ்யாம்யஹமேதேந யயாதிரிவ ஸாது⁴ஷு || 2-58-12

இதி ஸூத꞉ நர இந்த்³ரேண சோதி³த꞉ ஸஜ்ஜமாநயா |
உவாச வாசா ராஜாநம் ஸ பா³ஷ்ப பரிர்ப³த்³த⁴யா || 2-58-13

அப்³ரவீன் மாம் மஹா ராஜ த⁴ர்மம் ஏவ அநுபாலயன் |
அந்ஜலிம் ராக⁴வ꞉ க்ருத்வா ஷி²ரஸா அபி⁴ப்ரணம்ய ச || 2-58-14

ஸூத மத்³வசநாத் தஸ்ய தாதஸ்ய விதி³த ஆத்மந꞉ |
ஷி²ரஸா வந்த³நீயஸ்ய வந்த்³யௌ பாதௌ³ மஹாத்மந꞉ || 2-58-15

ஸர்வம் அந்த꞉ புரம் வாச்யம் ஸூத மத்³வசநாத்த்வயா |
ஆரோக்³யம் அவிஷே²ஷேண யதா² அர்ஹம் ச அபி⁴வாத³நம் || 2-58-16

மாதா ச மம கௌஸல்யா குஷ²லம் ச அபி⁴வாத³நம் |
அப்ரமாத³ம் ச வக்தவ்யா ப்³ரூயாஷ்²சைமித³ம் வச꞉ || 2-58-17

த⁴ர்மநித்யா யதா²காலமக்³ந்யகா³ரபரா ப⁴வ |
தே³வி தே³வஸ்ய பாதௌ³ ச தே³வவத் பரிபாலய || 2-58-18

அபி⁴மாநம் ச மாநம் ச த்யக்த்வா வர்தஸ்வ மாத்ருஷு |
அநு ராஜாந மார்யாம் ச கைகேயீமம்ப³ காரய || 2-58-19

குமாரே ப⁴ரதே வ்ருத்திர்வர்திதவ்யாச ராஜவத் |
அர்த²ஜ்யேஷ்டா² ஹி ராஜாநோ ராஜத⁴ர்மமநுஸ்மர || 2-58-20

ப⁴ரத꞉ குஷ²லம் வாச்யோ வாச்யோ மத்³ வசநேந ச |
ஸர்வாஸ்வ ஏவ யதா² ந்யாயம் வ்ருத்திம் வர்தஸ்வ மாத்ருஷு || 2-58-21

வக்தவ்ய꞉ ச மஹா பா³ஹுர் இக்ஷ்வாகு குல நந்த³ந꞉ |
பிதரம் யௌவராஜ்யஸ்தோ² ராஜ்யஸ்த²ம் அநுபாலய || 2-58-22

அதிக்ராந்தவயா ராஜா மாஸ்மைநம் வ்யவரோருத⁴꞉ |
குமாரராஜ்யே ஜீவ த்வம் தஸ்யைவாஜ்ஞ்ப்ரவர்தநாம் || 2-58-23

அப்³ரவீச்சாபி மாம் பூ⁴யோ ப்⁴ருஷ²மஷ்²ரூணி வர்தயன் |
மாதேவ மம மாதா தே த்³ரஷ்டவ்யா புத்ரக³ர்தி⁴நீ || 2-58-24

இதி ஏவம் மாம் மஹாராஜ ப்³ருவந்ன் ஏவ மஹா யஷா²꞉ |
ராம꞉ ராஜீவ தாம்ர அக்ஷோ ப்⁴ருஷ²ம் அஷ்²ரூணி அவர்தயத் || 2-58-25

லக்ஷ்மண꞉ து ஸுஸம்க்ருத்³தோ⁴ நிஹ்ஷ்²வஸன் வாக்யம் அப்³ரவீத் |
கேந அயம் அபராதே⁴ந ராஜ புத்ர꞉ விவாஸித꞉ || 2-58-26

ராஜ்ஞா து க²லு கைகேய்யா லகு⁴ த்வாஷ்²ரித்ய ஷா²ஸநம் |
க்ருதம் கார்யமகார்யம் வா வயம் யேநாபி⁴பீடி³தா꞉ || 2-58-27

யதி³ ப்ரவ்ராஜித꞉ ராம꞉ லோப⁴ காரண காரிதம் |
வர தா³ந நிமித்தம் வா ஸர்வதா² து³ஷ்க்ருதம் க்ருதம் || 2-58-28

இத³ம் தாவத்³யதா²காமமீஷ்²வரஸ்ய க்ருதே க்ருதம் |
ராமஸ்ய து பரித்யாகே³ ந ஹேதும் உபலக்ஷயே || 2-58-29

அஸமீக்ஷ்ய ஸமாரப்³த⁴ம் விருத்³த⁴ம் பு³த்³தி⁴ லாக⁴வாத் |
ஜநயிஷ்யதி ஸம்க்ரோஷ²ம் ராக⁴வஸ்ய விவாஸநம் || 2-58-30

அஹம் தாவன் மஹா ராஜே பித்ருத்வம் ந உபலக்ஷயே |
ப்⁴ராதா ப⁴ர்தா ச ப³ந்து⁴꞉ ச பிதா ச மம ராக⁴வ꞉ || 2-58-31

ஸர்வ லோக ப்ரியம் த்யக்த்வா ஸர்வ லோக ஹிதே ரதம் |
ஸர்வ லோகோ அநுரஜ்யேத கத²ம் த்வா அநேந கர்மணா || 2-58-32

ஸர்வப்ரஜாபி⁴ராமம் ஹி ராமம் ப்ரவ்ராஜ்ய தா⁴ர்மிகம் |
ஸர்வலோகம் விருத்⁴யேமம் கத²ம் ராஜா ப⁴விஷ்யஸி || 2-58-33

ஜாநகீ து மஹா ராஜ நி꞉ஷ்²வஸந்தீ தபஸ்விநீ |
பூ⁴த உபஹத சித்தா இவ விஷ்டி²தா வ்ருஷ்ம்ருதா ஸ்தி²தா || 2-58-34

அத்³ருஷ்ட பூர்வ வ்யஸநா ராஜ புத்ரீ யஷ²ஸ்விநீ |
தேந து³ஹ்கே²ந ருத³தீ ந ஏவ மாம் கிஞ்சித் அப்³ரவீத் || 2-58-35

உத்³வீக்ஷமாணா ப⁴ர்தாரம் முகே²ந பரிஷு²ஷ்யதா |
முமோச ஸஹஸா பா³ஷ்பம் மாம் ப்ரயாந்தம் உதீ³க்ஷ்ய ஸா || 2-58-36

ததை²வ ராம꞉ அஷ்²ரு முக²꞉ க்ருத அந்ஜலி꞉ |
ஸ்தி²த꞉ அப⁴வல் லக்ஷ்மண பா³ஹு பாலித꞉ ஸ்தி²த꞉ |
ததை²வ ஸீதா ருத³தீ தபஸ்விநீ |
நிரீக்ஷதே ராஜ ரத²ம் ததை²வ மாம் || 2-58-37

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ அஷ்டபஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை