Sunday 14 August 2022

அயோத்யா காண்டம் 059ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகோநஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Dasharatha's Lament

{இதி ப்³ருவந்தம் தம் ஸூதம் ஸுமந்த்ரம் மந்த்ரிஸத்தமம்.
ப்³ரூஹி ஷே²ஷம் புநரிதி ராஜா வசநமப்³ரவீத் || 2-59-1

தஸ்ய தத்³வசநம் ஷ்²ருத்வா ஸுமந்த்ரோ பா³ஷ்பவிக்லப³꞉.
கத²யாமாஸ பூ⁴யோ(அ)பி ராமஸந்தே³ஷ²விஸ்தரம் || 2-59-2

ஜடா꞉ க்ருத்வா மஹாராஜ சீரவல்கலதா⁴ரிணௌ.
க³ங்கா³முத்தீர்ய தௌ வீரௌ ப்ரயாகா³பி⁴முகௌ² க³தௌ || 2-59-3

அக்³ரதோ லக்ஷ்மணோ யாத꞉ பாலயந்ரகு⁴நந்த³நம்.
தாம்ஸ்ததா² க³ச்ச²தோ த்³ருஷ்ட்வா நிவ்ருத்தோ(அ)ஸ்ம்யவஷ²ஸ்ததா³ || 2-59-4}

மம து அஷ்²வா நிவ்ருத்தஸ்ய ந ப்ராவர்தந்த வர்த்மநி |
உஷ்ணம் அஷ்²ரு விமுந்சந்த꞉ ராமே ஸம்ப்ரஸ்தி²தே வநம் || 2-59-1

உபா⁴ப்⁴யாம் ராஜ புத்ராப்⁴யாம் அத² க்ருத்வா அஹம் ஜ்ஞலிம் |
ப்ரஸ்தி²த꞉ ரத²ம் ஆஸ்தா²ய தத் து³ஹ்க²ம் அபி தா⁴ரயன் || 2-59-2

கு³ஹா இவ ஸார்த⁴ம் தத்ர ஏவ ஸ்தி²த꞉ அஸ்மி தி³வஸான் ப³ஹூன் |
ஆஷ²யா யதி³ மாம் ராம꞉ புந꞉ ஷ²ப்³தா³பயேத்³ இதி || 2-59-3

விஷயே தே மஹா ராஜ மாம வ்யஸந கர்ஷி²தா꞉ |
அபி வ்ருக்ஷா꞉ பரிம்லாந꞉ ஸபுஷ்ப அந்குர கோரகா꞉ || 2-59-4

உபதப்தோத³கா நத்³ய꞉ பல்வலாநி ஸராம்ஸி ச |
பரிஷ்குபலாஷா²நி வநாந்யுபவநாநி ச || 2-59-5

ந ச ஸர்பந்தி ஸத்த்வாநி வ்யாலா ந ப்ரஸரந்தி ச |
ராம ஷோ²க அபி⁴பூ⁴தம் தன் நிஷ்கூஜம் அப⁴வத்³ வநம் || 2-59-6

லீந புஷ்கர பத்ரா꞉ ச நர இந்த்³ர கலுஷ உத³கா꞉ |
ஸம்தப்த பத்³மா꞉ பத்³மிந்யோ லீந மீந விஹம்க³மா꞉ || 2-59-7

ஜலஜாநி ச புஷ்பாணி மால்யாநி ஸ்த²லஜாநி ச |
ந அத்³ய பா⁴ந்தி அல்ப க³ந்தீ⁴நி ப²லாநி ச யதா² புரம் || 2-59-8

அத்ரோத்³யாநாநி ஷூ²ந்யாநி ப்ரலீநவிஹகா³நி ச |
ந சாபி⁴ராமாநாராமான் பஷ்²யாமி மநுஜர்ஷப⁴ || 2-59-9

ப்ரவிஷ²ந்தம் அயோத்⁴யாம் மாம் ந கஷ்²சித் அபி⁴நந்த³தி |
நரா ராமம் அபஷ்²யந்த꞉ நிஹ்ஷ்²வஸந்தி முஹுர் முஹு꞉ || 2-59-10

தே³வ ராஜரத²ம் த்³ருஷ்ட்வா விநா ராமமிஹாக³தம் |
து³꞉கா²த³ஷ்²ருமுக²꞉ ஸர்வோ ராஜமார்க³க³தோ ஜந꞉ || 2-59-11

ஹர்ம்யை꞉ விமாநை꞉ ப்ராஸாதை³꞉ அவேக்ஷ்ய ரத²ம் ஆக³தம் |
ஹாஹா கார க்ருதா நார்யோ ராம அத³ர்ஷ²ந கர்ஷி²தா꞉ || 2-59-12

ஆயதை꞉ விமலை꞉ நேத்ரை꞉ அஷ்²ரு வேக³ பரிப்லுதை꞉ |
அந்யோந்யம் அபி⁴வீக்ஷந்தே வ்யக்தம் ஆர்ததரா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ || 2-59-13

ந அமித்ராணாம் ந மித்ராணாம் உதா³ஸீந ஜநஸ்ய ச |
அஹம் ஆர்ததயா கஞ்சித் விஷே²ஷம் ந உபலக்ஷயே || 2-59-14

அப்ரஹ்ருஷ்ட மநுஷ்யா ச தீ³ந நாக³ துரம்க³மா |
ஆர்த ஸ்வர பரிம்லாநா விநிஹ்ஷ்²வஸித நிஹ்ஸ்வநா || 2-59-15

நிராநந்தா³ மஹா ராஜ ராம ப்ரவ்ராஜந ஆதுலா |
கௌஸல்யா புத்ர ஹீநா இவாயோத்⁴யா ப்ரதிபா⁴தி மா மா || 2-59-16

ஸூதஸ்ய வசநம் ஷ்²ருத்வா வாசா பரம தீ³நயா |
பா³ஷ்ப உபஹதயா ராஜா தம் ஸூதம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-59-17

கைகேய்யா விநியுக்தேந பாப அபி⁴ஜந பா⁴வயா |
மயா ந மந்த்ர குஷ²லை꞉ வ்ருத்³தை⁴꞉ ஸஹ ஸமர்தி²தம் || 2-59-18

ந ஸுஹ்ருத்³பி⁴ர் ந ச அமாத்யை꞉ மந்த்ரயித்வா ந நைக³மை꞉ |
மயா அயம் அர்த²꞉ ஸம்மோஹாத் ஸ்த்ரீ ஹேதோஹ் ஸஹஸா க்ருத꞉ || 2-59-19

ப⁴விதவ்யதயா நூநம் இத³ம் வா வ்யஸநம் மஹத் |
குலஸ்ய அஸ்ய விநாஷா²ய ப்ராப்தம் ஸூத யத்³ருச்சயா || 2-59-20

ஸூத யத்³ய் அஸ்தி தே கிஞ்சின் மயா அபி ஸுக்ருதம் க்ருதம் |
த்வம் ப்ராபய ஆஷு² மாம் ராமம் ப்ராணா꞉ ஸம்த்வரயந்தி மாம் || 2-59-21

யத்³ யத்³ யா அபி மம ஏவ ஆஜ்ஞா நிவர்தயது ராக⁴வம் |
ந ஷ²க்ஷ்யாமி விநா ராம முஹூர்தம் அபி ஜீவிதும் || 2-59-22

அத²வா அபி மஹா பா³ஹுர் க³த꞉ தூ³ரம் ப⁴விஷ்யதி |
மாம் ஏவ ரத²ம் ஆரோப்ய ஷீ²க்⁴ரம் ராமாய த³ர்ஷ²ய || 2-59-23

வ்ருத்த த³ம்ஷ்ட்ர꞉ மஹா இஷ்வாஸ꞉ க்வ அஸௌ லக்ஷ்மண பூர்வஜ꞉ |
யதி³ ஜீவாமி ஸாத்⁴வ் ஏநம் பஷ்²யேயம் ஸஹ ஸீதயா || 2-59-24

லோஹித அக்ஷம் மஹா பா³ஹும் ஆமுக்த மணி குண்ட³லம் |
ராமம் யதி³ ந பஷ்²யாமி க³மிஷ்யாமி யம க்ஷயம் || 2-59-25

அத꞉ நு கிம் து³ஹ்க²தரம் யோ அஹம் இக்ஷ்வாகு நந்த³நம் |
இமாம் அவஸ்தா²ம் ஆபந்நோ ந இஹ பஷ்²யாமி ராக⁴வம் || 2-59-26

ஹா ராம ராம அநுஜ ஹா ஹா வைதே³ஹி தபஸ்விநீ |
ந மாம் ஜாநீத து³ஹ்கே²ந ம்ரியமாணம் அநாத²வத் || 2-59-27

ஸ தேந ராஜா து³꞉கே²ந ப்⁴ருஷ²மர்பிதசேதந꞉ |
அவகா³ட⁴꞉ ஸுது³ஷ்பாரம் ஷோ²கஸாக³மப்³ரவீத் || 2-59-28

ராமஷோ²கமஹாபோ⁴க³꞉ ஸீதாவிரஹபாரக³꞉ |
ஷ்²வஸிதோர்மிமஹாவர்தோ பா³ஷ்பபே²நஜலாவில꞉ || 2-59-29

பா³ஹுவிக்ஷேபமீநௌகோ⁴ விக்ரந்தி³தமஹாஸ்வந꞉ |
ப்ரகீர்ணகேஷ²ஷை²வால꞉ கைகேயீப³ட³பா³முக²꞉ || 2-59-30

மமாஷ்²ருவேக³ப்ரப⁴வ꞉ குப்³ஜாவாக்யமஹாக்³ரஹ꞉ |
வரவேலோ ந்ருஷ²ம்ஸாயா ராமப்ரவ்ராஜநாயத꞉ || 2-59-31

யஸ்மின் ப³த நிமக்³நோ(அ)ஹம் கௌஸல்யே ராக⁴வம் விநா |
து³ஸ்தர꞉ ஜீவதா தே³வி மயா அயம் ஷோ²க ஸாக³ர꞉ || 2-59-32

அஷோ²ப⁴நம் யோ அஹம் இஹ அத்³ய ராக⁴வம் |
தி³த்³ருக்ஷமாணோ ந லபே⁴ ஸலக்ஷ்மணம்
இதி இவ ராஜா விலபன் மஹா யஹாஷ²꞉
பபாத தூர்ணம் ஷ²யநே ஸ மூர்சித꞉ || 2-59-33

இதி விலபதி பார்தி²வே ப்ரநஷ்டே |
கருணதரம் த்³விகு³ணம் ச ராம ஹேதோ꞉ |
வசநம் அநுநிஷ²ம்ய தஸ்ய தே³வீ |
ப⁴யம் அக³மத் புநர் ஏவ ராம மாதா || 2-59-34

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகோநஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை