Wednesday 3 August 2022

அயோத்யா காண்டம் 057ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஸப்தபஞ்சஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Kaushalya Dasharatha Sumitra Sumantra

கத²யித்வா ஸுது³ஹ்க² ஆர்த꞉ ஸுமந்த்ரேண சிரம் ஸஹ |
ராமே த³க்ஷிண கூலஸ்தே² ஜகா³ம ஸ்வ க்³ருஹம் கு³ஹ꞉ || 2-57-1

ப⁴ரத்³வாஜாபி⁴க³மநம் ப்ரயாகே³ ச ஸஹாஸநம் |
ஆகி³ரேர்க³மநம் தேஷாம் தத்ரஸ்தை²ரபி⁴லக்ஷிதம் || 2-57-2

அநுஜ்ஞாத꞉ ஸுமந்த்ர꞉ அத² யோஜயித்வா ஹய உத்தமான் |
அயோத்⁴யாம் ஏவ நக³ரீம் ப்ரயயௌ கா³ட⁴ து³ர்மநா꞉ || 2-57-3

ஸ வநாநி ஸுக³ந்தீ⁴நி ஸரித꞉ ச ஸராம்ஸி ச |
பஷ்²யந்ன் அதியயௌ ஷீ²க்⁴ரம் க்³ராமாணி நக³ராணி ச || 2-57-4

தத꞉ ஸாய அஹ்ந ஸமயே த்ருதீயே அஹநி ஸாரதி²꞉ |
அயோத்⁴யாம் ஸமநுப்ராப்ய நிராநந்தா³ம் த³த³ர்ஷ² ஹ || 2-57-5

ஸ ஷூ²ந்யாம் இவ நிஹ்ஷ²ப்³தா³ம் த்³ருஷ்ட்வா பரம து³ர்மநா꞉ |
ஸுமந்த்ர꞉ சிந்தயாம் ஆஸ ஷோ²க வேக³ ஸமாஹத꞉ || 2-57-6

கச்சின் ந ஸக³ஜா ஸாஷ்²வா ஸஜநா ஸஜந அதி⁴பா |
ராம ஸம்தாப து³ஹ்கே²ந த³க்³தா⁴ ஷோ²க அக்³நிநா புரீ || 2-57-7

இதி சிந்தா பர꞉ ஸூத꞉ வாஜிபி⁴꞉ ஷ்²ரீக்⁴ரபாதிபி⁴꞉ |
நக³ரத்³வாரமாஸாத்³ய த்வரித꞉ ப்ரவிவேஷ² ஹ || 2-57-8

ஸுமந்த்ரம் அபி⁴யாந்தம் தம் ஷ²தஷோ² அத² ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
க்வ ராமைதி ப்ருச்சந்த꞉ ஸூதம் அப்⁴யத்³ரவன் நரா꞉ || 2-57-9

தேஷாம் ஷ²ஷ²ம்ஸ க³ங்கா³யாம் அஹம் ஆப்ருச்ச்ய ராக⁴வம் |
அநுஜ்ஞாத꞉ நிவ்ருத்த꞉ அஸ்மி தா⁴ர்மிகேண மஹாத்மநா || 2-57-10

தே தீர்ணாஇதி விஜ்ஞாய பா³ஷ்ப பூர்ண முகா² ஜநா꞉ |
அஹோ தி⁴க்³ இதி நிஷ்²ஷ்²வஸ்ய ஹா ராம இதி ச சுக்ருஷு²꞉ || 2-57-11

ஷு²ஷ்²ராவ ச வச꞉ தேஷாம் ப்³ருந்த³ம் ப்³ருந்த³ம் ச திஷ்ட²தாம் |
ஹதா꞉ ஸ்ம க²லு யே ந இஹ பஷ்²யாமைதி ராக⁴வம் || 2-57-12

தா³ந யஜ்ஞ விவாஹேஷு ஸமாஜேஷு மஹத்ஸு ச |
ந த்³ரக்ஷ்யாம꞉ புநர் ஜாது தா⁴ர்மிகம் ராமம் அந்தரா || 2-57-13

கிம் ஸமர்த²ம் ஜநஸ்ய அஸ்ய கிம் ப்ரியம் கிம் ஸுக² ஆவஹம் |
இதி ராமேண நக³ரம் பித்ருவத் பரிபாலிதம் || 2-57-14

வாத அயந க³தாநாம் ச ஸ்த்ரீணாம் அந்வந்தர ஆபணம் |
ராம ஷோ²க அபி⁴தப்தாநாம் ஷு²ஷ்²ராவ பரிதே³வநம் || 2-57-15

ஸ ராஜ மார்க³ மத்⁴யேந ஸுமந்த்ர꞉ பிஹித ஆநந꞉ |
யத்ர ராஜா த³ஷ²ரத²꞉ தத் ஏவ உபயயௌ க்³ருஹம் || 2-57-16

ஸோ அவதீர்ய ரதா²த் ஷீ²க்⁴ரம் ராஜ வேஷ்²ம ப்ரவிஷ்²ய ச |
கக்ஷ்யா꞉ ஸப்த அபி⁴சக்ராம மஹா ஜந ஸமாகுலா꞉ || 2-57-17

ஹர்ம்யைர்விமாநை꞉ ப்ராஸாதை³ரவேக்ஷ்யாத² ஸமாக³தம் |
ஹாஹாகாரக்ருதா நார்யோ ராமத³ர்ஷ²நகர்ஷி²தா꞉ || 2-57-18

ஆயதைர்விமலைர்நேத்ரைரஷ்²ருவேக³பரிப்லுதை꞉ |
அந்யோந்யமபி⁴வீக்ஷந்தே(அ)வ்யக்தமார்ததரா꞉ ஸ்த்ரீய꞉ || 2-57-19

தத꞉ த³ஷ²ரத² ஸ்த்ரீணாம் ப்ராஸாதே³ப்⁴ய꞉ தத꞉ தத꞉ |
ராம ஷோ²க அபி⁴தப்தாநாம் மந்த³ம் ஷு²ஷ்²ராவ ஜல்பிதம் || 2-57-20

ஸஹ ராமேண நிர்யாத꞉ விநா ராமம் இஹ ஆக³த꞉ |
ஸூத꞉ கிம் நாம கௌஸல்யாம் ஷோ²சந்தீம் ப்ரதி வக்ஷ்யதி || 2-57-21

யதா² ச மந்யே து³ர்ஜீவம் ஏவம் ந ஸுகரம் த்⁴ருவம் |
ஆச்சித்³ய புத்ரே நிர்யாதே கௌஸல்யா யத்ர ஜீவதி || 2-57-22

ஸத்ய ரூபம் து தத் வாக்யம் ராஜ்ஞ꞉ ஸ்த்ரீணாம் நிஷா²மயன் |
ப்ரதீ³ப்தம் இவ ஷோ²கேந விவேஷ² ஸஹஸா க்³ருஹம் || 2-57-23

ஸ ப்ரவிஷ்²ய அஷ்டமீம் கக்ஷ்யாம் ராஜாநம் தீ³நம் ஆதுலம் |
புத்ர ஷோ²க பரிம்லாநம் அபஷ்²யத் பாண்டு³ரே க்³ருஹே || 2-57-24

அபி⁴க³ம்ய தம் ஆஸீநம் நர இந்த்³ரம் அபி⁴வாத்³ய ச |
ஸுமந்த்ர꞉ ராம வசநம் யதா² உக்தம் ப்ரத்யவேத³யத் || 2-57-25

ஸ தூஷ்ணீம் ஏவ தத் ஷ்²ருத்வா ராஜா விப்⁴ராந்த சேதந꞉ |
மூர்சித꞉ ந்யபதத் பூ⁴மௌ ராம ஷோ²க அபி⁴பீடி³த꞉ || 2-57-26

தத꞉ அந்த꞉ புரம் ஆவித்³த⁴ம் மூர்சிதே ப்ருதி²வீ பதௌ |
உத்³த்⁴ருத்ய பா³ஹூ சுக்ரோஷ² ந்ருபதௌ பதிதே க்ஷிதௌ || 2-57-27

ஸுமித்ரயா து ஸஹிதா கௌஸல்யா பதிதம் பதிம் |
உத்தா²பயாம் ஆஸ ததா³ வசநம் ச இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-57-28

இமம் தஸ்ய மஹா பா⁴க³ தூ³தம் து³ஷ்கர காரிண꞉ |
வந வாஸாத் அநுப்ராப்தம் கஸ்மான் ந ப்ரதிபா⁴ஷஸே || 2-57-29

அத்³ய இமம் அநயம் க்ருத்வா வ்யபத்ரபஸி ராக⁴வ |
உத்திஷ்ட² ஸுக்ருதம் தே அஸ்து ஷோ²கே ந ஸ்யாத் ஸஹாயதா || 2-57-30

தே³வ யஸ்யா ப⁴யாத் ராமம் ந அநுப்ருச்சஸி ஸாரதி²ம் |
ந இஹ திஷ்ட²தி கைகேயீ விஷ்²ரப்³த⁴ம் ப்ரதிபா⁴ஷ்யதாம் || 2-57-31

ஸா ததா² உக்த்வா மஹா ராஜம் கௌஸல்யா ஷோ²க லாலஸா |
த⁴ரண்யாம் நிபபாத ஆஷு² பா³ஷ்ப விப்லுத பா⁴ஷிணீ || 2-57-32

ஏவம் விலபதீம் த்³ருஷ்ட்வா கௌஸல்யாம் பதிதாம் பு⁴வி |
பதிம் ச அவேக்ஷ்ய தா꞉ ஸர்வா꞉ ஸுஸ்வரம் ருருது³꞉ ஸ்த்ரிய꞉ || 2-57-33

தத꞉ தம் அந்த꞉ புர நாத³ம் உத்தி²தம் |
ஸமீக்ஷ்ய வ்ருத்³தா⁴꞉ தருணா꞉ ச மாநவா꞉ |
ஸ்த்ரிய꞉ ச ஸர்வா ருருது³꞉ ஸமந்தத꞉ |
புரம் ததா³ ஆஸீத் புநர் ஏவ ஸம்குலம் || 2-57-34

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஸப்தபஞ்சஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை