Monday, 1 August 2022

அயோத்யா காண்டம் 056ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷட்பஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Leaf hut build by Lakshmana

அத² ராத்ர்யாம் வ்யதீதாயாம் அவஸுப்தம் அநந்தரம் |
ப்ரபோ³த⁴யாம் ஆஸ ஷ²நை꞉ லக்ஷ்மணம் ரகு⁴ நந்த³ந꞉ || 2-56-1

ஸௌமித்ரே ஷ்²ருணு வந்யாநாம் வல்கு³ வ்யாஹரதாம் ஸ்வநம் |
ஸம்ப்ரதிஷ்டா²மஹே கால꞉ ப்ரஸ்தா²நஸ்ய பரம் தப || 2-56-2

ஸ ஸுப்த꞉ ஸமயே ப்⁴ராத்ரா லக்ஷ்மண꞉ ப்ரதிபோ³தி⁴த꞉ |
ஜஹௌ நித்³ராம் ச தந்த்³ரீம் ச ப்ரஸக்தம் ச பதி² ஷ்²ரமம் || 2-56-3

ததௌத்தா²ய தே ஸர்வே ஸ்ப்ருஷ்ட்வா நத்³யா꞉ ஷி²வம் ஜலம் |
பந்தா²நம் ருஷிணா உத்³தி³ஷ்டம் சித்ர கூடஸ்ய தம் யயு꞉ || 2-56-4

தத꞉ ஸம்ப்ரஸ்தி²த꞉ காலே ராம꞉ ஸௌமித்ரிணா ஸஹ |
ஸீதாம் கமல பத்ர அக்ஷீம் இத³ம் வசநம் அப்³ரவீத் || 2-56-5

ஆதீ³ப்தான் இவ வைதே³ஹி ஸர்வத꞉ புஷ்பிதான் நகா³ன் |
ஸ்வை꞉ புஷ்பை꞉ கிம்ஷு²கான் பஷ்²ய மாலிந꞉ ஷி²ஷி²ர அத்யயே || 2-56-6

பஷ்²ய ப⁴ல்லாதகான் பு²ல்லான் நரை꞉ அநுபஸேவிதான் |
ப²ல பத்ரை꞉ அவநதான் நூநம் ஷ²க்ஷ்யாமி ஜீவிதும் || 2-56-7

பஷ்²ய த்³ரோண ப்ரமாணாநி லம்ப³மாநாநி லக்ஷ்மண |
மதூ⁴நி மது⁴ காரீபி⁴꞉ ஸம்ப்⁴ருதாநி நகே³ நகே³ || 2-56-8

ஏஷ க்ரோஷ²தி நத்யூஹ꞉ தம் ஷி²கீ² ப்ரதிகூஜதி |
ரமணீயே வந உத்³தே³ஷே² புஷ்ப ஸம்ஸ்தர ஸம்கடே || 2-56-9

மாதம்க³ யூத² அநுஸ்ருதம் பக்ஷி ஸம்க⁴ அநுநாதி³தம் |
சித்ர கூடம் இமம் பஷ்²ய ப்ரவ்ருத்³த⁴ ஷி²க²ரம் கி³ரிம் || 2-56-10

ஸமபூ⁴மிதலே ரம்யே த்³ருமைர்ப³ஹுபி⁴ராவ்ருதே |
புண்யே ரம்ஸ்யாமஹே தாத சித்ரகூடஸ்ய காநநே || 2-56-11

தத꞉ தௌ பாத³ சாரேண க³ச்சந்தௌ ஸஹ ஸீதயா |
ரம்யம் ஆஸேத³து꞉ ஷை²லம் சித்ர கூடம் மநோ ரமம் || 2-56-12

தம் து பர்வதம் ஆஸாத்³ய நாநா பக்ஷி க³ண ஆயுதம் |
ப³ஹுமூலப²லம் ரம்யம் ஸம்பந்நம் ஸரஸோத³கம் || 2-56-13

மநோஜ்ஃஜ்நோ(அ)யம் திரி꞉ ஸௌம்ய நாநாத்³ருமலதாயதஹ் |
ப³ஹுமூலப²லோ ரம்ய꞉ ஸ்வாஜீவ꞉ ப்ரதிபா⁴தி மே || 2-56-14

மநயஷ்²ச மஹாத்மாநோ வஸந்த்ய ஷி²லோச்சயே |
அயம் வாஸோ ப⁴வேத் தாவத்³ அத்ர ஸௌம்ய ரமேமஹி || 2-56-15

இதி ஸீதா ச ராமஷ்²ச லக்ஷ்மணஷ்²ச க்ருதாஞ்ஜலி꞉ |
அபி⁴க³ம்யாஷ்²ரமம் ஸர்வே வால்மீகி மபி⁴வாத³யன் || 2-56-16

தாந்மஹர்ஷி꞉ ப்ரமுதி³த꞉ பூஜயாமாஸ த⁴ர்மவித் |
ஆஸ்யதாமிதி சோவாச ஸ்வாக³தம் து நிவேத்³ய ச || 2-56-17

ததோ(அ)ப்³ரவீந்மஹாபா³ஹுர்லகமணம் லக்ஷ்மணாக்³ரஜ꞉ |
ஸம்நிவேத்³ய யதா²ந்யாய மாத்மாநம்ருஷ்யே ப்ரபு⁴꞉ || 2-56-18

லக்ஷ்மண ஆநய தா³ரூணி த்³ருடா⁴நி ச வராணி ச |
குருஷ்வ ஆவஸத²ம் ஸௌம்ய வாஸே மே அபி⁴ரதம் மந꞉ || 2-56-19

தஸ்ய தத் வசநம் ஷ்²ருத்வா ஸௌமித்ரிர் விவிதா⁴ன் த்³ருமான் |
ஆஜஹார தத꞉ சக்ரே பர்ண ஷா²லாம் அரிம் த³ம || 2-56-20

தாம் நிஷ்ட²தாம் ப³த்³த⁴கடாம் த்³ருஷ்ட்வா ரம꞉ ஸுத³ர்ஷ²நாம் |
ஷு²ஷ்²ரூஷமாணம் ஏக அக்³ரம் இத³ம் வசநம் அப்³ரவீத் || 2-56-21

ஐணேயம் மாம்ஸம் ஆஹ்ருத்ய ஷா²லாம் யக்ஷ்யாமஹே வயம் |
கர்த்வ்யம் வாஸ்துஷ²மநம் ஸௌமித்ரே சிரஜீவபி⁴꞉ || 2-56-22

ம்ருக³ம் ஹத்வா(ஆ)நய க்ஷிப்ரம் லக்ஷ்மணேஹ ஷு²பே⁴க்ஷண
கர்தவ்ய꞉ ஷா²ஸ்த்ரத்³ருஷ்டோ ஹி விதி⁴ர்த³ர்மமநுஸ்மர || 2-56-23

ப்⁴ராதுர்வசந மாஜ்ஞாய லக்ஷ்மண꞉ பரவீரஹா |
சகார ஸ யதோ²க்தம் ச தம் ராம꞉ புநரப்³ரவீத் || 2-56-24

இணேயம் ஷ்²ரபயஸ்வைதச்ச்சாலாம் யக்ஷ்யமஹே வயம் |
த்வரஸௌம்ய முஹூர்தோ(அ)யம் த்⁴ருவஷ்²ச தி³வஸோ(அ)ப்யயம் || 2-56-25

ஸ லக்ஷ்மண꞉ க்ருஷ்ண ம்ருக³ம் ஹத்வா மேத்⁴யம் பதாபவான் |
அத² சிக்ஷேப ஸௌமித்ரி꞉ ஸமித்³தே⁴ ஜாத வேத³ஸி || 2-56-26

தம் து பக்வம் ஸமாஜ்ஞாய நிஷ்டப்தம் சிந்ந ஷோ²ணிதம் |
லக்ஷ்மண꞉ புருஷ வ்யாக்⁴ரம் அத² ராக⁴வம் அப்³ரவீத் || 2-56-27

அயம் க்ருஷ்ண꞉ ஸமாப்த அந்க³꞉ ஷ்²ருத꞉ க்ருஷ்ண ம்ருகோ³ யதா² |
தே³வதா தே³வ ஸம்காஷ² யஜஸ்வ குஷ²லோ ஹி அஸி || 2-56-28

ராம꞉ ஸ்நாத்வா து நியத꞉ கு³ணவான் ஜப்ய கோவித³꞉ |
ஸம்க்³ரஹேணாகரோத்ஸர்வான் மந்த்ரன் ஸத்ராவஸாநிகான் || 2-56-29

இஷ்ட்வா தே³வக³ணான் ஸர்வான் விவேஷா²வஸத²ம் ஷு²சி꞉ |
ப³பூ⁴வ ச மநோஹ்லாதோ³ ராமஸ்யாமிததேஜஸ꞉ || 2-56-30

வைஷ்²வதே³வப³லிம் க்ருத்வா ரௌத்³ரம் வைஷ்ணவமேவ ச |
வாஸ்துஸம்ஷ²மநீயாநி மங்க³ளாநி ப்ரவர்தயன் || 2-56-31
ஜபம் ச ந்யாயத꞉ க்ருத்வா ஸ்நாத்வா நத்³யாம் யதா²விதி⁴ |
பாப ஸம்ஷ²மநம் ராம꞉ சகார ப³லிம் உத்தமம் || 2-56-32

வேதி³ஸ்த²லவிதா⁴நாநி சைத்யாந்யாயதநாநி ச |
ஆஷ்²ரமஸ்யாநுரூபாணி ஸ்தா²பயாமாஸ ராக⁴வ꞉ || 2-56-33

வந்யைர்மால்யை꞉ ப²லைர்மூலை꞉ பக்வைர்மாம்ஸைர்யதா²விதி⁴ |
அத்³ப⁴ர்ஜபைஷ்²ச வேதோ³க்தை ர்த⁴ர்பை⁴ஷ்²ச ஸஸமித்குஷை²꞉ || 2-56-34

தௌ தர்பயித்வா பூ⁴தாநி ராக⁴வௌ ஸஹ ஸீதயா |
ததா³ விவிஷ²து꞉ ஷா²லாம் ஸுஷு²பா⁴ம் ஷு²ப⁴லக்ஷணௌ || 2-56-35

தாம் வ்ருக்ஷ பர்ணச் சத³நாம் மநோஜ்ஞாம் |
யதா² ப்ரதே³ஷ²ம் ஸுக்ருதாம் நிவாதாம் |
வாஸாய ஸர்வே விவிஷு²꞉ ஸமேதா꞉ |
ஸபா⁴ம் யதா² தே³வ க³ணா꞉ ஸுத⁴ர்மாம் || 2-56-36

அநேக நாநா ம்ருக³ பக்ஷி ஸம்குலே |
விசித்ர புஷ்ப ஸ்தப³லை꞉ த்³ருமை꞉ யுதே |
வந உத்தமே வ்யால ம்ருக³ அநுநாதி³தே |
ததா² விஜஹ்ரு꞉ ஸுஸுக²ம் ஜித இந்த்³ரியா꞉ || 2-56-37

ஸுரம்யம் ஆஸாத்³ய து சித்ர கூடம் |
நதீ³ம் ச தாம் மால்யவதீம் ஸுதீர்தா²ம் |
நநந்த³ ஹ்ருஷ்ட꞉ ம்ருக³ பக்ஷி ஜுஷ்டாம் |
ஜஹௌ ச து³ஹ்க²ம் புர விப்ரவாஸாத் || 2-56-38

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷட்பஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.pcriot.com/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அனசூயை அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இல்வலன் உமை கங்கை கசியபர் கபந்தன் கபிலர் கரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் குஹன் கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சரபங்கர் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திலீபன் துந்துபி தூஷணன் நளன் நாரதர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிருகு மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாலி வால்மீகி விபாண்டகர் விராதன் விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஹனுமான் ஹிமவான்