Sunday 24 July 2022

அயோத்யா காண்டம் 054ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சது꞉பஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Lakshmana Sita and Rama going towards Bharadwaja Ashrama

தே து தஸ்மின் மஹா வ்ருக்ஷௌஷித்வா ரஜநீம் ஷி²வாம் |
விமலே அப்⁴யுதி³தே ஸூர்யே தஸ்மாத் தே³ஷா²த் ப்ரதஸ்தி²ரே || 2-54-1

யத்ர பா⁴கீ³ரதீ² க³ந்கா³ யமுநாம் அபி⁴வர்ததே |
ஜக்³முஸ் தம் தே³ஷ²ம் உத்³தி³ஷ்²ய விகா³ஹ்ய ஸுமஹத்³ வநம் || 2-54-2

தே பூ⁴மிம் ஆகா³ன் விவிதா⁴ன் தே³ஷா²ம꞉ ச அபி மநோ ரமான் |
அத்³ருஷ்ட பூர்வான் பஷ்²யந்த꞉ தத்ர தத்ர யஷ²ஸ்விந꞉ || 2-54-3

யதா² க்ஷேமேண க³ச்சன் ஸ பஷ்²யம꞉ ச விவிதா⁴ன் த்³ருமான் |
நிவ்ருத்த மாத்ரே தி³வஸே ராம꞉ ஸௌமித்ரிம் அப்³ரவீத் || 2-54-4

ப்ரயாக³ம் அபி⁴த꞉ பஷ்²ய ஸௌமித்ரே தூ⁴மம் உந்நதம் |
அக்³நேர் ப⁴க³வத꞉ கேதும் மந்யே ஸம்நிஹித꞉ முநி꞉ || 2-54-5

நூநம் ப்ராப்தா꞉ ஸ்ம ஸம்பே⁴த³ம் க³ந்கா³ யமுநயோ꞉ வயம் |
ததா² ஹி ஷ்²ரூயதே ஷ²ம்ப்³தோ³ வாரிணா வாரி க⁴ட்டித꞉ || 2-54-6

தா³ரூணி பரிபி⁴ந்நாநி வநஜை꞉ உபஜீவிபி⁴꞉ |
ப⁴ரத்³வாஜ ஆஷ்²ரமே ச ஏதே த்³ருஷ்²யந்தே விவிதா⁴ த்³ருமா꞉ || 2-54-7

த⁴ந்விநௌ தௌ ஸுக²ம் க³த்வா லம்ப³மாநே தி³வா கரே |
க³ந்கா³ யமுநயோஹ் ஸந்தௌ⁴ ப்ராபதுர் நிலயம் முநே꞉ || 2-54-8

ராம꞉ து ஆஷ்²ரமம் ஆஸாத்³ய த்ராஸயன் ம்ருக³ பக்ஷிண꞉ |
க³த்வா முஹூர்தம் அத்⁴வாநம் ப⁴ரத்³வாஜம் உபாக³மத் || 2-54-9

தத꞉ து ஆஷ்²ரமம் ஆஸாத்³ய முநேர் த³ர்ஷ²ந காந்க்ஷிணௌ |
ஸீதயா அநுக³தௌ வீரௌ தூ³ராத் ஏவ அவதஸ்த²து꞉ || 2-54-10

ஸ ப்ரவிஷ்²ய மஹாத்மாநம்ருஷிம் ஷி²ஷ்யக³ணைர்வருதம் |
ஸம்ஷி²தவ்ரதமேகாக்³ரம் தபஸா லப்³த⁴சக்ஷுஷம் || 2-54-11

ஹுத அக்³நி ஹோத்ரம் த்³ருஷ்ட்வா ஏவ மஹா பா⁴க³ம் க்ருத அந்ஜலி꞉ |
ராம꞉ ஸௌமித்ரிணா ஸார்த⁴ம் ஸீதயா ச அப்⁴யவாத³யத் || 2-54-12

ந்யவேத³யத ச ஆத்மாநம் தஸ்மை லக்ஷ்மண பூர்வஜ꞉ |
புத்ரௌ த³ஷ²ரத²ஸ்ய ஆவாம் ப⁴க³வன் ராம லக்ஷ்மணௌ || 2-54-13

பா⁴ர்யா மம இயம் வைதே³ஹீ கல்யாணீ ஜநக ஆத்மஜா |
மாம் ச அநுயாதா விஜநம் தபோ வநம் அநிந்தி³தா || 2-54-14

பித்ரா ப்ரவ்ராஜ்யமாநம் மாம் ஸௌமித்ரிர் அநுஜ꞉ ப்ரிய꞉ |
அயம் அந்வக³மத்³ ப்⁴ராதா வநம் ஏவ த்³ருட⁴ வ்ரத꞉ || 2-54-15

பித்ரா நியுக்தா ப⁴க³வன் ப்ரவேஷ்யாம꞉ தபோ வநம் |
த⁴ர்மம் ஏவ ஆசரிஷ்யாம꞉ தத்ர மூல ப²ல அஷ²நா꞉ || 2-54-16

தஸ்ய தத் வசநம் ஷ்²ருத்வா ராஜ புத்ரஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
உபாநயத த⁴ர்ம ஆத்மா கா³ம் அர்க்⁴யம் உத³கம் தத꞉ || 2-54-17

நாநாவிதா⁴நந்நரஸான் வந்யமூலப²லாஷ்²ரயான் |
தேப்⁴யோ த³தௌ³ தப்ததபா வாஸம் சைவாப்⁴யகல்பயத் || 2-54-18

ம்ருக³ பக்ஷிபி⁴ர் ஆஸீநோ முநிபி⁴꞉ ச ஸமந்தத꞉ |
ராமம் ஆக³தம் அப்⁴யர்ச்ய ஸ்வாக³தேந ஆஹ தம் முநி꞉ || 2-54-19

ப்ரதிக்³ருஹ்ய ச தாம் அர்சாம் உபவிஷ்டம் ஸ ராக⁴வம் |
ப⁴ரத்³வாஜோ அப்³ரவீத்³ வாக்யம் த⁴ர்ம யுக்தம் இத³ம் ததா³ || 2-54-20

சிரஸ்ய க²லு காகுத்ஸ்த² பஷ்²யாமி த்வாம் இஹ ஆக³தம் |
ஷ்²ருதம் தவ மயா ச இத³ம் விவாஸநம் அகாரணம் || 2-54-21

அவகாஷோ² விவிக்த꞉ அயம் மஹா நத்³யோஹ் ஸமாக³மே |
புண்ய꞉ ச ரமணீய꞉ ச வஸது இஹ ப⁴கா³ன் ஸுக²ம் || 2-54-22

ஏவம் உக்த꞉ து வசநம் ப⁴ரத்³வாஜேந ராக⁴வ꞉ |
ப்ரத்யுவாச ஷு²ப⁴ம் வாக்யம் ராம꞉ ஸர்வ ஹிதே ரத꞉ || 2-54-23

ப⁴க³வந்ன் இதாஅஸந்ந꞉ பௌர ஜாநபதோ³ ஜந꞉ |
ஸுத³ர்ஷ²மிஹ மாம் ப்ரேக்ஷ்ய மந்யே(அ)ஹ மிமமாஷ்²ரமம் || 2-54-24

ஆக³மிஷ்யதி வைதே³ஹீம் மாம் ச அபி ப்ரேக்ஷகோ ஜந꞉ |
அநேந காரணேந அஹம் இஹ வாஸம் ந ரோசயே || 2-54-25

ஏக அந்தே பஷ்²ய ப⁴க³வந்ன் ஆஷ்²ரம ஸ்தா²நம் உத்தமம் |
ரமதே யத்ர வைதே³ஹீ ஸுக² அர்ஹா ஜநக ஆத்மஜா || 2-54-26

ஏதத் ஷ்²ருத்வா ஷு²ப⁴ம் வாக்யம் ப⁴ரத்³வாஜோ மஹா முநி꞉ |
ராக⁴வஸ்ய தத꞉ வாக்யம் அர்த² க்³ராஹகம் அப்³ரவீத் || 2-54-27

த³ஷ² க்ரோஷை²த꞉ தாத கி³ரிர் யஸ்மின் நிவத்ஸ்யஸி |
மஹர்ஷி ஸேவித꞉ புண்ய꞉ ஸர்வத꞉ ஸுக² த³ர்ஷ²ந꞉ || 2-54-28

கோ³ லாந்கூ³ல அநுசரித꞉ வாநர ருஷ்க நிஷேவித꞉ |
சித்ர கூடைதி க்²யாத꞉ க³ந்த⁴ மாத³ந ஸம்நிப⁴꞉ || 2-54-29

யாவதா சித்ர கூடஸ்ய நர꞉ ஷ்²ருந்கா³ணி அவேக்ஷதே |
கல்யாணாநி ஸமாத⁴த்தே ந பாபே குருதே மந꞉ || 2-54-30

ருஷய꞉ தத்ர ப³ஹவோ விஹ்ருத்ய ஷ²ரதா³ம் ஷ²தம் |
தபஸா தி³வம் ஆரூதா⁴꞉ கபால ஷி²ரஸா ஸஹ || 2-54-31

ப்ரவிவிக்தம் அஹம் மந்யே தம் வாஸம் ப⁴வத꞉ ஸுக²ம் |
இஹ வா வந வாஸாய வஸ ராம மயா ஸஹ || 2-54-32

ஸ ராமம் ஸர்வ காமைஅ꞉ தம் ப⁴ரத்³வாஜ꞉ ப்ரிய அதிதி²ம் |
ஸபா⁴ர்யம் ஸஹ ச ப்⁴ராத்ரா ப்ரதிஜக்³ராஹ த⁴ர்மவித் || 2-54-33

தஸ்ய ப்ரயாகே³ ராமஸ்ய தம் மஹர்ஷிம் உபேயுஷ꞉ |
ப்ரபந்நா ரஜநீ புண்யா சித்ரா꞉ கத²யத꞉ கதா²꞉ || 2-54-34

ஸீதாத்ருதீய காகுத்ஸ்த²ஹ் பரிஷ்²ராந்த꞉ ஸுகோ²சித꞉ |
ப⁴ரத்³வாஜாஷ்²ரமே ரம்யே தாம் ராத்ரி மவஸ்த்ஸுக²ம் || 2-54-35

ப்ரபா⁴தாயாம் ரஜந்யாம் து ப⁴ரத்³வாஜம் உபாக³மத் |
உவாச நர ஷா²ர்தூ³லோ முநிம் ஜ்வலித தேஜஸம் || 2-54-36

ஷ²ர்வரீம் ப⁴வநந்ன் அத்³ய ஸத்ய ஷீ²ல தவ ஆஷ்²ரமே |
உஷிதா꞉ ஸ்ம இஹ வஸதிம் அநுஜாநாது நோ ப⁴வான் || 2-54-37

ராத்ர்யாம் து தஸ்யாம் வ்யுஷ்டாயாம் ப⁴ரத்³வாஜோ அப்³ரவீத்³ இத³ம் |
மது⁴ மூல ப²ல உபேதம் சித்ர கூடம் வ்ரஜ இதி ஹ || 2-54-38

வாஸமௌபயிகம் மந்யே தவ ராம மஹாப³ல |
நாநாநக³க³ணோபேத꞉ கிந்நரோரக³ஸேவிதஹ் || 2-54-39

மயூரநாதா³பி⁴ருதோ க³ஜராஜநிஷேவித꞉ |
க³ம்யதாம் ப⁴வதா ஷை²லஷ்²சித்ரகூட꞉ ஸ விஷ்²ருத꞉ || 2-54-40

புண்யஷ்²ச ரமணீயஷ்²ச ப³ஹுமூலப²லாயுத꞉ |
தத்ர குந்ஜர யூதா²நி ம்ருக³ யூதா²நி ச அபி⁴த꞉ || 2-54-41

விசரந்தி வந அந்தேஷு தாநி த்³ரக்ஷ்யஸி ராக⁴வ |
ஸரித்ப்ரஸ்ரவணப்ரஸ்தா²ன் த³ரீகந்த⁴ரநிர்க⁴ரான் || 2-54-42

சரத꞉ ஸீதயா ஸார்த⁴ம் நந்தி³ஷ்யதி மநஸ்தவ |
ப்ரஹ்ருஷ்ட கோயஷ்டிக கோகில ஸ்வநை꞉ |
ர்விநாதி³தம் தம் வஸுதா⁴ த⁴ரம் ஷி²வம் |
ம்ருகை³꞉ ச மத்தை꞉ ப³ஹுபி⁴꞉ ச குந்ஜரை꞉ |
ஸுரம்யம் ஆஸாத்³ய ஸமாவஸ ஆஷ்²ரமம் || 2-54-43

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சது꞉பஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை