Friday 22 July 2022

அயோத்யா காண்டம் 053ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ரிபஞ்சஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Lakshmana consoling Rama

ஸ தம் வ்ருக்ஷம் ஸமாஸாத்³ய ஸந்த்⁴யாம் அந்வாஸ்ய பஷ்²சிமாம் |
ராம꞉ ரமயதாம் ஷ்²ரேஷ்டை²தி ஹ உவாச லக்ஷ்மணம் || 2-53-1

அத்³ய இயம் ப்ரத²மா ராத்ரிர் யாதா ஜந பதா³த் ப³ஹி꞉ |
யா ஸுமந்த்ரேண ரஹிதா தாம் ந உத்கண்டி²தும் அர்ஹஸி || 2-53-2

ஜாக³ர்தவ்யம் அதந்த்³ரிப்⁴யாம் அத்³ய ப்ரப்⁴ருதி ராத்ரிஷு |
யோக³ க்ஷேம꞉ ஹி ஸீதாயா வர்ததே லக்ஷ்மண ஆவயோஹ் || 2-53-3 

ராத்ரிம் கத²ஞ்சித் ஏவ இமாம் ஸௌமித்ரே வர்தயாமஹே |
உபாவர்தாமஹே பூ⁴மாவ் ஆஸ்தீர்ய ஸ்வயம் ஆர்ஜிதை꞉ || 2-53-4

ஸ து ஸம்விஷ்²ய மேதி³ந்யாம் மஹா அர்ஹ ஷ²யந உசித꞉ |
இமா꞉ ஸௌமித்ரயே ராம꞉ வ்யாஜஹார கதா²꞉ ஷு²பா⁴꞉ || 2-53-5

த்⁴ருவம் அத்³ய மஹா ராஜோ து³ஹ்க²ம் ஸ்வபிதி லக்ஷ்மண |
க்ருத காமா து கைகேயீ துஷ்டா ப⁴விதும் அர்ஹதி || 2-53-6

ஸா ஹி தே³வீ மஹா ராஜம் கைகேயீ ராஜ்ய காரணாத் |
அபி ந ச்யாவயேத் ப்ராணான் த்³ருஷ்ட்வா ப⁴ரதம் ஆக³தம் || 2-53-7

அநாத²꞉ சைவ வ்ருத்³த⁴꞉ ச மயா சைவ விநாக்ருத꞉ |
கிம் கரிஷ்யதி காம ஆத்மா கைகேய்யா வஷ²ம் ஆக³த꞉ || 2-53-8

இத³ம் வ்யஸநம் ஆலோக்ய ராஜ்ஞ꞉ ச மதி விப்⁴ரமம் |
காமஏவ அர்த⁴ த⁴ர்மாப்⁴யாம் க³ரீயான் இதி மே மதி꞉ || 2-53-9

கோ ஹி அவித்³வான் அபி புமான் ப்ரமதா³யா꞉ க்ருதே த்யஜேத் |
சந்த³ அநுவர்திநம் புத்ரம் தாத꞉ மாம் இவ லக்ஷ்மண || 2-53-10

ஸுகீ² ப³த ஸபா⁴ர்ய꞉ ச ப⁴ரத꞉ கேகயீ ஸுத꞉ |
முதி³தான் கோஸலான் ஏகோ யோ போ⁴க்ஷ்யதி அதி⁴ராஜவத் || 2-53-11

ஸ ஹி ஸர்வஸ்ய ராஜ்யஸ்ய முக²ம் ஏகம் ப⁴விஷ்யதி |
தாதே ச வயஸா அதீதே மயி ச அரண்யம் ஆஷ்²ரிதே || 2-53-12

அர்த² த⁴ர்மௌ பரித்யஜ்ய ய꞉ காமம் அநுவர்ததே |
ஏவம் ஆபத்³யதே க்ஷிப்ரம் ராஜா த³ஷ²ரதோ² யதா² || 2-53-13

மந்யே த³ஷ²ரத² அந்தாய மம ப்ரவ்ராஜநாய ச |
கைகேயீ ஸௌம்ய ஸம்ப்ராப்தா ராஜ்யாய ப⁴ரதஸ்ய ச || 2-53-14

அபி இதா³நீம் ந கைகேயீ ஸௌபா⁴க்³ய மத³ மோஹிதா |
கௌஸல்யாம் ச ஸுமித்ராம் ச ஸம்ப்ரபா³தே⁴த மத் க்ருதே || 2-53-15

மா ஸ்ம மத் காரணாத் தே³வீ ஸுமித்ரா து³ஹ்க²ம் ஆவஸேத் |
அயோத்⁴யாம் இதஏவ த்வம் காலே ப்ரவிஷ² லக்ஷ்மண || 2-53-16

அஹம் ஏகோ க³மிஷ்யாமி ஸீதயா ஸஹ த³ண்ட³கான் |
அநாதா²யா ஹி நாத²꞉ த்வம் கௌஸல்யாயா ப⁴விஷ்யஸி || 2-53-17

க்ஷுத்³ர கர்மா ஹி கைகேயீ த்³வேஷாத் அந்யாய்யம் ஆசரேத் |
பரித³த்³யா ஹி த⁴ர்மஜ்ஞே ப⁴ரதே மம மாதரம் || 2-53-18

நூநம் ஜாதி அந்தரே கஸ்மிம்ஸ் ஸ்த்ரிய꞉ புத்ரை꞉ வியோஜிதா꞉ |
ஜநந்யா மம ஸௌமித்ரே தத் அபி ஏதத் உபஸ்தி²தம் || 2-53-19

மயா ஹி சிர புஷ்டேந து³ஹ்க² ஸம்வர்தி⁴தேந ச |
விப்ராயுஜ்யத கௌஸல்யா ப²ல காலே தி⁴க்³ அஸ்து மாம் || 2-53-20

மா ஸ்ம ஸீமந்திநீ காசிஜ் ஜநயேத் புத்ரம் ஈத்³ருஷ²ம் |
ஸௌமித்ரே யோ அஹம் அம்பா³யா த³த்³மி ஷோ²கம் அநந்தகம் || 2-53-21

மந்யே ப்ரீதி விஷி²ஷ்டா ஸா மத்த꞉ லக்ஷ்மண ஸாரிகா |
யஸ்யா꞉ தத் ஷ்²ரூயதே வாக்யம் ஷு²க பாத³ம் அரேர் த³ஷ² || 2-53-22

ஷோ²சந்த்யா꞉ ச அல்ப பா⁴க்³யாயா ந கிஞ்சித் உபகுர்வதா |
புர்த்ரேண கிம் அபுத்ராயா மயா கார்யம் அரிம் த³ம || 2-53-23

அல்ப பா⁴க்³யா ஹி மே மாதா கௌஸல்யா ரஹிதா மயா |
ஷே²தே பரம து³ஹ்க² ஆர்தா பதிதா ஷோ²க ஸாக³ரே || 2-53-24

ஏகோ ஹி அஹம் அயோத்⁴யாம் ச ப்ருதி²வீம் ச அபி லக்ஷ்மண |
தரேயம் இஷுபி⁴꞉ க்ருத்³தோ⁴ நநு வீர்யம் அகாரணம் || 2-53-25

அத⁴ர்ம ப⁴ய பீ⁴த꞉ ச பர லோகஸ்ய ச அநக⁴ |
தேந லக்ஷ்மண ந அத்³ய அஹம் ஆத்மாநம் அபி⁴ஷேசயே || 2-53-26

ஏதத் அந்யச் ச கருணம் விலப்ய விஜநே ப³ஹு |
அஷ்²ரு பூர்ண முகோ² ராம꞉ நிஷி² தூஷ்ணீம் உபாவிஷ²த் || 2-53-27

விலப்ய உபரதம் ராமம் க³த அர்சிஷம் இவ அநலம் |
ஸமுத்³ரம் இவ நிர்வேக³ம் ஆஷ்²வாஸயத லக்ஷ்மண꞉ || 2-53-28

த்⁴ருவம் அத்³ய புரீ ராமாயோத்⁴யா யுதி⁴நாம் வர |
நிஷ்ப்ரபா⁴ த்வயி நிஷ்க்ராந்தே க³த சந்த்³ரா இவ ஷ²ர்வரீ || 2-53-29

ந ஏதத் ஔபயிகம் ராம யத்³ இத³ம் பரிதப்யஸே |
விஷாத³யஸி ஸீதாம் ச மாம் சைவ புருஷ ருஷப⁴ || 2-53-30

ந ச ஸீதா த்வயா ஹீநா ந ச அஹம் அபி ராக⁴வ |
முஹூர்தம் அபி ஜீவாவோ ஜலான் மத்ஸ்யாவ் இவ உத்³த்⁴ருதௌ || 2-53-31

ந ஹி தாதம் ந ஷ²த்ருக்⁴நம் ந ஸுமித்ராம் பரம் தப |
த்³ரஷ்டும் இச்சேயம் அத்³ய அஹம் ஸ்வர்க³ம் வா அபி த்வயா விநா || 2-53-32

ததஸ்தத்ர ஸுகா²ஸீநே நாதிதூ³ரே நிரீக்ஷ்ய தாம் |
ந்யக்³ரோதே⁴ ஸுக்ருதாம் ஷ²ய்யாம் பே⁴ஜாதே த⁴ர்மவத்ஸலௌ || 2-53-33

ஸ லக்ஷ்மணஸ்ய உத்தம புஷ்கலம் வசோ |
நிஷ²ம்ய ச ஏவம் வந வாஸம் ஆத³ராத் |
ஸமா꞉ ஸமஸ்தா வித³தே⁴ பரம் தப꞉ |
ப்ரபத்³ய த⁴ர்மம் ஸுசிராய ராக⁴வ꞉ || 2-53-34

ததஸ்து தஸ்மின் விஜநே வநே ததா³ |
மஹாப³லௌ ராக⁴வவம்ஷ²வர்த⁴நௌ |
ந தௌ ப⁴யம் ஸம்ப்⁴ரமமப்⁴யுபேயது |
ர்யதை²வ ஸிம்ஹௌ கி³ரிஸாநுகோ³சரௌ || 2-53-35

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அயோத்⁴ய காண்டே³ த்ரிபஞ்சஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை