Monday 18 July 2022

அயோத்யா காண்டம் 052ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³விபஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Guha in Ganga river bank Rama Sita and Lakshmana in boat

ப்ரபா⁴தாயாம் து ஷ²ர்வர்யாம் ப்ருது² வ்ருக்ஷா மஹா யஷா²꞉ |
உவாச ராம꞉ ஸௌமித்ரிம் லக்ஷ்மணம் ஷு²ப⁴ லக்ஷணம் || 2-52-1

பா⁴ஸ்கர உத³ய காலோ அயம் க³தா ப⁴க³வதீ நிஷா² |
அஸௌ ஸுக்ருஷ்ணோ விஹக³꞉ கோகில꞉ தாத கூஜதி || 2-52-2

ப³ர்ஹிணாநாம் ச நிர்கோ⁴ஷ꞉ ஷ்²ரூயதே நத³தாம் வநே |
தராம ஜாஹ்நவீம் ஸௌம்ய ஷீ²க்⁴ரகா³ம் ஸாக³ரம் க³மாம் || 2-52-3

விஜ்ஞாய ராமஸ்ய வச꞉ ஸௌமித்ரிர் மித்ர நந்த³ந꞉ |
கு³ஹம் ஆமந்த்ர்ய ஸூதம் ச ஸோ அதிஷ்ட²த்³ ப்⁴ராதுர் அக்³ரத꞉ || 2-52-4

ஸ து ராமஸ்ய வசநம் நிஷ²ம்ய ப்ரதிக்³ருஹ்ய ச |
ஸ்த²பதிஸ்தூர்ணமாஹுய ஸசிவாநித³மப்³ரவீத் || 2-52-5

அஸ்ய வாஹநஸம்யுக்தாம் கர்ணக்³ராஹவதீம் ஷு²பா⁴ம் |
ஸுப்ரதாராம் த்³ருடா⁴ம் தீர்கே² ஷீ²க்³ரம் நாவமுபாஹர || 2-52-6

தம் நிஷ²ம்ய ஸமாதே³ஷ²ம் கு³ஹாமாத்யக³ணோ மஹான் |
உபோஹ்ய ருசிராம் நாவம் கு³ஹாய ப்ரத்யவேத³யத் || 2-52-7

தத꞉ ஸப்ராஞ்ஜலிர்பூ⁴த்வா கு³ஹோ ராக⁴வமப்³ரவீத் |
உபஸ்தி²தேயம் நௌர்தே³வ பூ⁴ய꞉ கிம் கரவாணி தே || 2-52-8

தவாமரஸுதப்ரக்²ய தர்தும் ஸாக³ரகா³ம் நதீ³ம் |
நௌரியம் புருஷவ்யாக்³ர! தாம் த்வமாரோஹ ஸுவ்ரத! || 2-52-9

அதோ²வாச மஹாதேஜா ராமோ கு³ஹமித³ம் வச꞉ |
க்ருதகாமோ(அ)ஸ்மி ப⁴வதா ஷீ²க்⁴ரமாரோப்யதாமிதி || 2-52-10

தத꞉ கலாபான் ஸம்நஹ்ய க²ட்³கௌ³ ப³த்³த்⁴வா ச த⁴ந்விநௌ |
ஜக்³மதுர் யேந தௌ க³ந்கா³ம் ஸீதயா ஸஹ ராக⁴வௌ || 2-52-11

ராமம் ஏவ து த⁴ர்மஜ்ஞம் உபக³ம்ய விநீதவத் |
கிம் அஹம் கரவாணி இதி ஸூத꞉ ப்ராந்ஜலிர் அப்³ரவீத் || 2-52-12

ததோ(அ)ப்³ரவீத்³தா³ஷ²ரதி²꞉ ஸுமந்த்ரம் |
ஸ்ப்ருஷ²ன் கரேணோத்தமத³க்ஷிணேந |
ஸுமந்த்ர ஷீ²க்⁴ரம் புநரேவ யாஹி |
ராஜ்ஞ꞉ ஸகாஷே² ப⁴வசாப்ரமத்த꞉ || 2-52-13

நிவர்தஸ்வ இதி உவாச ஏநம் ஏதாவத்³த்³ ஹி க்ருதம் மம |
ரத²ம் விஹாய பத்³ப்⁴யாம் து க³மிஷ்யாமி மஹாவநம் || 2-52-14

ஆத்மாநம் து அப்⁴யநுஜ்ஞாதம் அவேக்ஷ்ய ஆர்த꞉ ஸ ஸாரதி²꞉ |
ஸுமந்த்ர꞉ புருஷ வ்யாக்⁴ரம் ஐக்ஷ்வாகம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-52-15

ந அதிக்ராந்தம் இத³ம் லோகே புருஷேண இஹ கேநசித் |
தவ ஸப்⁴ராத்ரு பா⁴ர்யஸ்ய வாஸ꞉ ப்ராக்ருதவத்³ வநே || 2-52-16

ந மந்யே ப்³ரஹ்ம சர்யே அஸ்தி ஸ்வதீ⁴தே வா ப²ல உத³ய꞉ |
மார்த³வ ஆர்ஜவயோ꞉ வா அபி த்வாம் சேத்³ வ்யஸநம் ஆக³தம் || 2-52-17

ஸஹ ராக⁴வ வைதே³ஹ்யா ப்⁴ராத்ரா சைவ வநே வஸன் |
த்வம் க³திம் ப்ராப்ஸ்யஸே வீர த்ரீம்ல் லோகாம்ஸ் து ஜயந்ன் இவ || 2-52-18

வயம் க²லு ஹதா ராம யே தயா அபி உபவந்சிதா꞉ |
கைகேய்யா வஷ²ம் ஏஷ்யாம꞉ பாபாயா து³ஹ்க² பா⁴கி³ந꞉ || 2-52-19

இதி ப்³ருவந்ன் ஆத்ம ஸமம் ஸுமந்த்ர꞉ ஸாரதி²ஸ் ததா³ |
த்³ருஷ்ட்வா து³ர க³தம் ராமம் து³ஹ்க² ஆர்த꞉ ருருதே³ சிரம் || 2-52-20

தத꞉ து விக³தே பா³ஷ்பே ஸூதம் ஸ்ப்ருஷ்ட உத³கம் ஷு²சிம் |
ராம꞉ து மது⁴ரம் வாக்யம் புந꞉ புநர் உவாச தம் || 2-52-21

இக்ஷ்வாகூணாம் த்வயா துல்யம் ஸுஹ்ருத³ம் ந உபலக்ஷயே |
யதா² த³ஷ²ரதோ² ராஜா மாம் ந ஷோ²சேத் ததா² குரு || 2-52-22

ஷோ²க உபஹத சேதா꞉ ச வ்ருத்³த⁴꞉ ச ஜக³தீ பதி꞉ |
காம பா⁴ர அவஸந்ந꞉ ச தஸ்மாத் ஏதத் ப்³ரவீமி தே || 2-52-23

யத்³ யத்³ ஆஜ்ஞாபயேத் கிஞ்சித் ஸ மஹாத்மா மஹீ பதி꞉ |
கைகேய்யா꞉ ப்ரிய காம அர்த²ம் கார்யம் தத் அவிகாந்க்ஷயா || 2-52-24

ஏதத் அர்த²ம் ஹி ராஜ்யாநி ப்ரஷா²ஸதி நர ஈஷ்²வரா꞉ |
யத்³ ஏஷாம் ஸர்வ க்ருத்யேஷு மநோ ந ப்ரதிஹந்யதே || 2-52-25

யத்³யதா² ஸ மஹா ராஜோ ந அலீகம் அதி⁴க³ச்சதி |
ந ச தாம்யதி து³ஹ்கே²ந ஸுமந்த்ர குரு தத் ததா² || 2-52-26

அத்³ருஷ்ட து³ஹ்க²ம் ராஜாநம் வ்ருத்³த⁴ம் ஆர்யம் ஜித இந்த்³ரியம் |
ப்³ரூயா꞉ த்வம் அபி⁴வாத்³ய ஏவ மம ஹேதோர் இத³ம் வச꞉ || 2-52-27

ந ஏவ அஹம் அநுஷோ²சாமி லக்ஷ்மணோ ந ச மைதி²லீ |
அயோத்⁴யாயா꞉ ச்யுதா꞉ ச இதி வநே வத்ஸ்யாமஹ இதி வா (மஹேதி!)|| 2-52-28

சதுர் த³ஷ²ஸு வர்ஷேஷு நிவ்ருத்தேஷு புந꞉ புந꞉ |
லக்ஷ்மணம் மாம் ச ஸீதாம் ச த்³ரக்ஷ்யஸி க்ஷிப்ரம் ஆக³தான் || 2-52-29

ஏவம் உக்த்வா து ராஜாநம் மாதரம் ச ஸுமந்த்ர மே |
அந்யா꞉ ச தே³வீ꞉ ஸஹிதா꞉ கைகேயீம் ச புந꞉ புந꞉ || 2-52-30

ஆரோக்³யம் ப்³ரூஹி கௌஸல்யாம் அத² பாத³ அபி⁴வந்த³நம் |
ஸீதாயா மம ச ஆர்யஸ்ய வசநால் லக்ஷ்மணஸ்ய ச || 2-52-31

ப்³ரூயா꞉ ச ஹி மஹா ராஜம் ப⁴ரதம் க்ஷிப்ரம் ஆநய |
ஆக³த꞉ ச அபி ப⁴ரத꞉ ஸ்தா²ப்யோ ந்ருப மதே பதே³ || 2-52-32

ப⁴ரதம் ச பரிஷ்வஜ்ய யௌவராஜ்யே அபி⁴ஷிச்ய ச |
அஸ்மத் ஸம்தாபஜம் து³ஹ்க²ம் ந த்வாம் அபி⁴ப⁴விஷ்யதி || 2-52-33

ப⁴ரத꞉ ச அபி வக்தவ்யோ யதா² ராஜநி வர்தஸே |
ததா² மாத்ருஷு வர்தேதா²꞉ ஸர்வாஸ்வ் ஏவ அவிஷே²ஷத꞉ || 2-52-34

யதா² ச தவ கைகேயீ ஸுமித்ரா ச அவிஷே²ஷத꞉ |
ததை²வ தே³வீ கௌஸல்யா மம மாதா விஷே²ஷத꞉ || 2-52-35

தாதஸ்ய ப்ரியகாமேந யௌவராஜ்யமபேக்ஷதா |
லோகயோருப⁴யோ꞉ ஷ²க்யம் த்வயா யத்ஸுக²மேதி⁴தும் || 2-52-36

நிவர்த்யமாநோ ராமேண ஸுமந்த்ர꞉ ஷோ²க கர்ஷி²த꞉ |
தத் ஸர்வம் வசநம் ஷ்²ருத்வா ஸ்நேஹாத் காகுத்ஸ்த²ம் அப்³ரவீத் || 2-52-37

யத்³ அஹம் ந உபசாரேண ப்³ரூயாம் ஸ்நேஹாத் அவிக்லவ꞉ |
ப⁴க்திமான் இதி தத் தாவத்³ வாக்யம் த்வம் க்ஷந்தும் அர்ஹஸி || 2-52-38

கத²ம் ஹி த்வத்³ விஹீநோ அஹம் ப்ரதியாஸ்யாமி தாம் புரீம் |
தவ தாத வியோகே³ந புத்ர ஷோ²க ஆகுலாம் இவ || 2-52-39

ஸராமம் அபி தாவன் மே ரத²ம் த்³ருஷ்ட்வா ததா³ ஜந꞉ |
விநா ராமம் ரத²ம் த்³ருஷ்ட்வா விதீ³ர்யேத அபி ஸா புரீ || 2-52-40

தை³ந்யம் ஹி நக³ரீ க³ச்சேத்³ த்³ருஷ்ட்வா ஷூ²ந்யம் இமம் ரத²ம் |
ஸூத அவஷே²ஷம் ஸ்வம் ஸைந்யம் ஹத வீரம் இவ ஆஹவே || 2-52-41

தூ³ரே அபி நிவஸந்தம் த்வாம் மாநஸேந அக்³ரத꞉ ஸ்தி²தம் |
சிந்தயந்த்யோ அத்³ய நூநம் த்வாம் நிராஹாரா꞉ க்ருதா꞉ ப்ரஜா꞉ || 2-52-42

த்³ருஷ்டம் தத்³தி⁴ த்வயா ராம! யாத்³ருஷ²ம் த்வத்ப்ரவாஸநே |
ப்ரஜாநாம் ஸம்குலம் வ்ருத்தம் த்வச்சோ²கக்லாந்தசேதஸாம் || 2-52-43

ஆர்த நாதோ³ ஹி ய꞉ பௌரை꞉ முக்த꞉ தத் விப்ரவாஸநே |
ரத²ஸ்த²ம் மாம் நிஷா²ம்ய ஏவ குர்யு꞉ ஷ²த கு³ணம் தத꞉ || 2-52-44

அஹம் கிம் ச அபி வக்ஷ்யாமி தே³வீம் தவ ஸுத꞉ மயா |
நீத꞉ அஸௌ மாதுல குலம் ஸம்தாபம் மா க்ருதா²இதி || 2-52-45

அஸத்யம் அபி ந ஏவ அஹம் ப்³ரூயாம் வசநம் ஈத்³ருஷ²ம் |
கத²ம் அப்ரியம் ஏவ அஹம் ப்³ரூயாம் ஸத்யம் இத³ம் வச꞉ || 2-52-46

மம தாவன் நியோக³ஸ்தா²꞉ த்வத்³ ப³ந்து⁴ ஜந வாஹிந꞉ |
கத²ம் ரத²ம் த்வயா ஹீநம் ப்ரவக்ஷ்யந்தி ஹய உத்தமா꞉ || 2-52-47

தந்ந ஷ²க்ஷ்யாம்யஹம் க³ந்துமயோத்⁴யாம் த்வத்³ருதே(அ)நக⁴ |
வநவாஸாநுயாநாய மாமநுஜ்ஞாதுமர்ஹஸி || 2-52-48

யதி³ மே யாசமாநஸ்ய த்யாக³ம் ஏவ கரிஷ்யஸி |
ஸரதோ² அக்³நிம் ப்ரவேக்ஷ்யாமி த்யக்த மாத்ரைஹ த்வயா || 2-52-49

ப⁴விஷ்யந்தி வநே யாநி தபோ விக்⁴ந கராணி தே |
ரதே²ந ப்ரதிபா³தி⁴ஷ்யே தாநி ஸத்த்வாநி ராக⁴வ || 2-52-50

தத் க்ருதேந மயா ப்ராப்தம் ரத² சர்யா க்ருதம் ஸுக²ம் |
ஆஷ²ம்ஸே த்வத் க்ருதேந அஹம் வந வாஸ க்ருதம் ஸுக²ம் || 2-52-51

ப்ரஸீத³ இச்சாமி தே அரண்யே ப⁴விதும் ப்ரத்யநந்தர꞉ |
ப்ரீத்யா அபி⁴ஹிதம் இச்சாமி ப⁴வ மே பத்யநந்தர꞉ || 2-52-52

இமே சாபி ஹயா வீர யதி³ தே வநவாஸிந꞉ |
பரிசர்யாம் கரிஷ்யந்தி ப்ராப்ஸ்யந்தி பரமாம் க³திம் || 2-52-53

தவ ஷு²ஷ்²ரூஷணம் மூர்த்⁴நா கரிஷ்யாமி வநே வஸன் |
அயோத்⁴யாம் தே³வ லோகம் வா ஸர்வதா² ப்ரஜஹாம்ய் அஹம் || 2-52-54

ந ஹி ஷ²க்யா ப்ரவேஷ்டும் ஸா மயா அயோத்⁴யா த்வயா விநா |
ராஜ தா⁴நீ மஹா இந்த்³ரஸ்ய யதா² து³ஷ்க்ருத கர்மணா || 2-52-55

வந வாஸே க்ஷயம் ப்ராப்தே மம ஏஷ ஹி மநோ ரத²꞉ |
யத்³ அநேந ரதே²ந ஏவ த்வாம் வஹேயம் புரீம் புந꞉ || 2-52-56

சதுர் த³ஷ² ஹி வர்ஷாணி ஸஹிதஸ்ய த்வயா வநே |
க்ஷண பூ⁴தாநி யாஸ்யந்தி ஷ²தஷ²꞉ து தத꞉ அந்யதா² || 2-52-57

ப்⁴ருத்ய வத்ஸல திஷ்ட²ந்தம் ப⁴ர்த்ரு புத்ர க³தே பதி² |
ப⁴க்தம் ப்⁴ருத்யம் ஸ்தி²தம் ஸ்தி²த்யாம் த்வம் ந மாம் ஹாதும் அர்ஹஸி || 2-52-58

ஏவம் ப³ஹு வித⁴ம் தீ³நம் யாசமாநம் புந꞉ புந꞉ |
ராம꞉ ப்⁴ருத்ய அநுகம்பீ து ஸுமந்த்ரம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-52-59

ஜாநாமி பரமாம் ப⁴க்திம் மயி தே ப⁴ர்த்ரு வத்ஸல |
ஷ்²ருணு ச அபி யத்³ அர்த²ம் த்வாம் ப்ரேஷயாமி புரீம் இத꞉ || 2-52-60

நக³ரீம் த்வாம் க³தம் த்³ருஷ்ட்வா ஜநநீ மே யவீயஸீ |
கைகேயீ ப்ரத்யயம் க³ச்சேத்³ இதி ராம꞉ வநம் க³த꞉ || 2-52-61

பரிதுஷ்டா ஹி ஸா தே³வி வந வாஸம் க³தே மயி |
ராஜாநம் ந அதிஷ²ந்கேத மித்²யா வாதீ³ இதி தா⁴ர்மிகம் || 2-52-62

ஏஷ மே ப்ரத²ம꞉ கல்போ யத்³ அம்பா³ மே யவீயஸீ |
ப⁴ரத ஆரக்ஷிதம் ஸ்பீ²தம் புத்ர ராஜ்யம் அவாப்நுயாத் || 2-52-63

மம ப்ரிய அர்த²ம் ராஜ்ஞ꞉ ச ஸரத²꞉ த்வம் புரீம் வ்ரஜ |
ஸந்தி³ஷ்ட꞉ ச அஸி யா அநர்தா²ம்ஸ் தாம்ஸ் தான் ப்³ரூயா꞉ ததா² ததா² || 2-52-64

இதி உக்த்வா வசநம் ஸூதம் ஸாந்த்வயித்வா புந꞉ புந꞉ |
கு³ஹம் வசநம் அக்லீப³ம் ராம꞉ ஹேதுமத்³ அப்³ரவீத் || 2-52-65

நேதா³நீம் கு³ஹ யோக்³யோ(அ)யம் வஸோ மே ஸஜநே வநே |
அவஷ்²யம் ஹ்யாஷ்²ரமே வாஸஹ் கர்தவ்யஸ்தத்³க³தோ விதி⁴꞉ || 2-52-66

ஸோ(அ)ஹம் க்³ருஹீத்வா நியமம் தபஸ்விஜநபூ⁴ஷணம் |
ஹிதகாம꞉ பிதுர்பூ⁴ய꞉ ஸீதாயா லக்ஷ்மணஸ்ய ச || 2-52-67

ஜடா꞉ க்ருத்வா க³மிஷ்யாமி ந்யக்³ரோத⁴ க்ஷீரம் ஆநய |
தத் க்ஷீரம் ராஜ புத்ராய கு³ஹ꞉ க்ஷிப்ரம் உபாஹரத் || 2-52-68

லக்ஷ்மணஸ்ய ஆத்மந꞉ சைவ ராம꞉ தேந அகரோஜ் ஜடா꞉ |
தீ³ர்க⁴பா³ஹுர்நரவ்யாக்⁴ரோ ஜடிலத்வ மதா⁴ரயத் || 2-52-69

தௌ ததா³ சீர வஸநௌ ஜடா மண்ட³ல தா⁴ரிணௌ |
அஷோ²பே⁴தாம் ருஷி ஸமௌ ப்⁴ராதரௌ ராம ரக்ஷ்மணௌ || 2-52-70

தத꞉ வைகா²நஸம் மார்க³ம் ஆஸ்தி²த꞉ ஸஹ லக்ஷ்மண꞉ |
வ்ரதம் ஆதி³ஷ்டவான் ராம꞉ ஸஹாயம் கு³ஹம் அப்³ரவீத் || 2-52-71

அப்ரமத்த꞉ ப³லே கோஷே² து³ர்கே³ ஜந பதே³ ததா² |
ப⁴வேதா² கு³ஹ ராஜ்யம் ஹி து³ராரக்ஷதமம் மதம் || 2-52-72

தத꞉ தம் ஸமநுஜ்ஞாய கு³ஹம் இக்ஷ்வாகு நந்த³ந꞉ |
ஜகா³ம தூர்ணம் அவ்யக்³ர꞉ ஸபா⁴ர்ய꞉ ஸஹ லக்ஷ்மண꞉ || 2-52-73

ஸ து த்³ருஷ்ட்வா நதீ³ தீரே நாவம் இக்ஷ்வாகு நந்த³ந꞉ |
திதீர்ஷு꞉ ஷீ²க்⁴ரகா³ம் க³ந்கா³ம் இத³ம் லக்ஷ்மணம் அப்³ரவீத் || 2-52-74

ஆரோஹ த்வம் நர வ்யாக்⁴ர ஸ்தி²தாம் நாவம் இமாம் ஷ²நை꞉ |
ஸீதாம் ச ஆரோபய அந்வக்ஷம் பரிக்³ருஹ்ய மநஸ்விநீம் || 2-52-75

ஸ ப்⁴ராது꞉ ஷா²ஸநம் ஷ்²ருத்வா ஸர்வம் அப்ரதிகூலயன் |
ஆரோப்ய மைதி²லீம் பூர்வம் ஆருரோஹ ஆத்மவாம்ஸ் தத꞉ || 2-52-76

அத² ஆருரோஹ தேஜஸ்வீ ஸ்வயம் லக்ஷ்மண பூர்வஜ꞉ |
தத꞉ நிஷாத³ அதி⁴பதிர் கு³ஹோ ஜ்ஞாதீன் அசோத³யத் || 2-52-77

ராக⁴வோ(அ)பி மஹாதேஜா நாவமாருஹ்ய தாம் தத꞉ |
ப்³ரஹ்மவத் க்ஷத்ரவச்சைவ ஜஜாப ஹிதமாத்மந꞉ || 2-52-78

ஆசம்ய ச யதா²ஷா²ஸ்த்ரம் நதீ³ம் தாம் ஸஹ ஸீதயா |
ப்ராணமத்ப்ரீதிஸம்ஹ்ருஷ்டோ லக்ஷ்மணஷ்²சாமிதப்ரப⁴꞉ || 2-52-79

அநுஜ்ஞாய ஸுமந்த்ரம் ச ஸப³லம் சைவ தம் கு³ஹம் |
ஆஸ்தா²ய நாவம் ராம꞉ து சோத³யாம் ஆஸ நாவிகான் || 2-52-80

தத꞉ தை꞉ சோதி³தா ஸா நௌ꞉ கர்ண தா⁴ர ஸமாஹிதா |
ஷு²ப⁴ ஸ்ப்²ய வேக³ அபி⁴ஹதா ஷீ²க்⁴ரம் ஸலிலம் அத்யகா³த் || 2-52-81

மத்⁴யம் து ஸமநுப்ராப்ய பா⁴கீ³ரத்²யா꞉ து அநிந்தி³தா |
வைதே³ஹீ ப்ராந்ஜலிர் பூ⁴த்வா தாம் நதீ³ம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-52-82

புத்ர꞉ த³ஷ²ரத²ஸ்ய அயம் மஹா ராஜஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
நிதே³ஷ²ம் பாலயது ஏநம் க³ந்கே³ த்வத்³ அபி⁴ரக்ஷித꞉ || 2-52-83

சதுர் த³ஷ² ஹி வர்ஷாணி ஸமக்³ராணி உஷ்ய காநநே |
ப்⁴ராத்ரா ஸஹ மயா சைவ புந꞉ ப்ரத்யாக³மிஷ்யதி || 2-52-84

தத꞉ த்வாம் தே³வி ஸுப⁴கே³ க்ஷேமேண புநர் ஆக³தா |
யக்ஷ்யே ப்ரமுதி³தா க³ந்கே³ ஸர்வ காம ஸம்ருத்³த⁴யே || 2-52-85

த்வம் ஹி த்ரிபத²கா³ தே³வி ப்³ரஹ்ம லோகம் ஸமீக்ஷஸே |
பா⁴ர்யா ச உத³தி⁴ ராஜஸ்ய லோகே அஸ்மின் ஸம்ப்ரத்³ருஷ்²யஸே || 2-52-86

ஸா த்வாம் தே³வி நமஸ்யாமி ப்ரஷ²ம்ஸாமி ச ஷோ²ப⁴நே |
ப்ராப்த ராஜ்யே நர வ்யாக்⁴ர ஷி²வேந புநர் ஆக³தே || 2-52-87

க³வாம் ஷ²த ஸஹஸ்ராணி வஸ்த்ராணி அந்நம் ச பேஷ²லம் |
ப்³ராஹ்மணேப்⁴ய꞉ ப்ரதா³ஸ்யாமி தவ ப்ரிய சிகீர்ஷயா || 2-52-88

ஸுராக⁴டஸஹஸ்ரேண மாம்ஸபூ⁴தோத³நேந ச |
யக்ஷ்யே த்வாம் ப்ரயதா தே³வி புரீம் புநருபாக³தா || 2-52-89

யாநி த்வத்தீரவாஸீநி தை³வதாநி ச ஸந்தி ஹி |
தாநி ஸர்வாணி யக்ஷ்யாமி தீர்தா²ந்யாயதநாநி ச || 2-52-90

புநரேவ மஹாபா³உர்மயா ப்⁴ராத்ரா ச ஸம்க³த꞉ |
அயோத்⁴யாம் வநவாஸாத்து ப்ரவிஷ²த்வநகோ⁴(அ)நகே⁴ || 2-52-91

ததா² ஸம்பா⁴ஷமாணா ஸா ஸீதா க³ந்கா³ம் அநிந்தி³தா |
த³க்ஷிணா த³க்ஷிணம் தீரம் க்ஷிப்ரம் ஏவ அப்⁴யுபாக³மத் || 2-52-92

தீரம் து ஸமநுப்ராப்ய நாவம் ஹித்வா நர ருஷப⁴꞉ |
ப்ராதிஷ்ட²த ஸஹ ப்⁴ராத்ரா வைதே³ஹ்யா ச பரம் தப꞉ || 2-52-93

அத² அப்³ரவீன் மஹா பா³ஹு꞉ ஸுமித்ர ஆநந்த³ வர்த⁴நம் |
ப⁴வ ஸம்ரக்ஷணார்தா²ய ஸஜநே விஜநே(அ)பி வா || 2-52-94

அவஷ்²யம் ரக்ஷணம் கார்யமத்³ருஷ்டே விஜநே வநே |
அக்³ரத꞉ க³ச்ச ஸௌமித்ரே ஸீதா த்வாம் அநுக³ச்சது || 2-52-95

ப்ருஷ்ட²த꞉ அஹம் க³மிஷ்யாமி த்வாம் ச ஸீதாம் ச பாலயன் |
அந்யோந்யஸ்ய ஹி நோ ரக்ஷா கர்தவ்யா புருஷர்ஷப⁴ || 2-52-96

ந ஹி தாவத³திக்ராந்தா ஸுகரா காசந க்ரியா |
அத்³ய து³꞉க²ம் து வைதே³ஹீ வநவாஸஸ்ய வேத்ஸ்யதி || 2-52-97

ப்ரணஷ்டஜநஸம்பா³த⁴ம் க்ஷேத்ராராமவிவர்பி³தம் |
விஷமம் ச ப்ரபாதம் ச வநமத்³ய ப்ரவேக்ஷ்யதி || 2-52-98

ஷ்²ருத்வா ராமஸ்ய வசநம் ப்ரதிஸ்தே² லக்ஷ்மணோ(அ)க்³ரத꞉ |
அநந்தரம் ச ஸீதாயா ராக⁴வோ ரகு⁴நந்த³ந꞉ || 2-52-99

க³தம் து க³ந்கா³ பர பாரம் ஆஷு² |
ராமம் ஸுமந்த்ர꞉ ப்ரததம் நிரீக்ஷ்ய |
அத்⁴வ ப்ரகர்ஷாத் விநிவ்ருத்த த்³ருஷ்டிர் |
ர்முமோச பா³ஷ்பம் வ்யதி²த꞉ தபஸ்வீ || 2-52-100

ஸ லோகபாலப்ரதிமப்ரபா⁴வவாம் |
ஸ்தீர்த்வா மஹாத்மா வரதோ³ மஹாநதீ³ம் |
தத꞉ ஸம்ருத்³தா⁴ன் ஷு²ப⁴ஸஸ்யமாலிந꞉ |
க்ரமேண வத்ஸான் முதி³தாநுபாக³மத் || 2-52-101

தௌ தத்ர ஹத்வா சதுர꞉ மஹா ம்ருகா³ன் |
வராஹம் ருஷ்²யம் ப்ருஷதம் மஹா ருரும் |
ஆதா³ய மேத்⁴யம் த்வரிதம் பு³பு⁴க்ஷிதௌ|
வாஸாய காலே யயதுர் வந꞉ பதிம் || 2-52-102

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அயோத்⁴ய காண்டே³ த்³விபஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை