Tuesday 17 May 2022

அயோத்யா காண்டம் 036ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷத் த்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Dasharatha and Kaikeyi


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


தத꞉ ஸுமந்த்ரம் ஐக்ஷ்வாக꞉ பீடி³த꞉ அத்ர ப்ரதிஜ்ஞயா |
ஸபா³ஷ்பம் அதிநிஹ்ஷ்²வஸ்ய ஜகா³த³ இத³ம் புந꞉ புந꞉ || 2-36-1

ஸூத ரத்ந ஸுஸம்பூர்ணா சதுர் வித⁴ ப³லா சமூ꞉ |
ராக³வஸ்ய அநுயாத்ரா அர்த²ம் க்ஷிப்ரம் ப்ரதிவிதீ⁴யதாம் || 2-36-2

ரூப ஆஜீவா ச ஷா²லிந்யோ வணிஜ꞉ ச மஹா த⁴நா꞉ |
ஷோ²ப⁴யந்து குமாரஸ்ய வாஹிநீம் ஸுப்ரஸாரிதா꞉ || 2-36-3

யே ச ஏநம் உபஜீவந்தி ரமதே யை꞉ ச வீர்யத꞉ |
தேஷாம் ப³ஹு வித⁴ம் த³த்த்வா தான் அபி அத்ர நியோஜய || 2-36-4

ஆயுதா⁴நி ச முக்²யாநி நாக³ரா꞉ ஷ²கடாநி ச |
அநுக³ச்ச²ந்து காகுத்த்²ஸம் வ்யாதா⁴ஷ்²சாரண்யகோ³சரா꞉ || 2-36-5

நிக்⁴நன் ம்ருகா³ன் குந்ஜராம꞉ ச பிப³ம꞉ ச ஆரண்யகம் மது⁴ |
நதீ³꞉ ச விவிதா⁴꞉ பஷ்²யன் ந ராஜ்யம் ஸம்ஸ்மரிஷ்யதி || 2-36-6

தா⁴ந்ய கோஷ²꞉ ச ய꞉ கஷ்²சித் த⁴ந கோஷ²꞉ ச மாமக꞉ |
தௌ ராமம் அநுக³ச்சேதாம் வஸந்தம் நிர்ஜநே வநே || 2-36-7

யஜன் புண்யேஷு தே³ஷே²ஷு விஸ்ருஜம꞉ ச ஆப்த த³க்ஷிணா꞉ |
ருஷிபி⁴꞉ ச ஸமாக³ம்ய ப்ரவத்ஸ்யதி ஸுக²ம் வநே || 2-36-8

ப⁴ரத꞉ ச மஹா பா³ஹுர் அயோத்⁴யாம் பாலயிஷ்யதி |
ஸர்வ காமை꞉ புந꞉ ஷ்²ரீமான் ராம꞉ ஸம்ஸாத்⁴யதாம் இதி || 2-36-9

ஏவம் ப்³ருவதி காகுத்ஸ்தே² கைகேய்யா ப⁴யம் ஆக³தம் |
முக²ம் ச அபி அக³மாத் ஷே²ஷம் ஸ்வர꞉ ச அபி ந்யருத்⁴யத || 2-36-10

ஸா விஷண்ணா ச ஸம்த்ரஸ்தா கைகேயீ வாக்யம் அப்³ரவீத் |
ராஜாநமேவாபி⁴முகீ² கைகேயீ வாக்யமப்³ரவீத் || 2-36-11

ராஜ்யம் க³த ஜநம் ஸாதோ⁴ பீத மண்டா³ம் ஸுராம் இவ |
நிராஸ்வாத்³யதமம் ஷூ²ந்யம் ப⁴ரத꞉ ந அபி⁴பத்ஸ்யதே || 2-36-12

கைகேய்யாம் முக்த லஜ்ஜாயாம் வத³ந்த்யாம் அதிதா³ருணம் |
ராஜா த³ஷ²ரதோ² வாக்யம் உவாச ஆயத லோசநாம் || 2-36-13

வஹந்தம் கிம் துத³ஸி மாம் நியுஜ்ய து⁴ரி மா ஆஹிதே |
அநார்யே க்ருத்யமார்ப்³த⁴ம் கிம் ந பூர்வமுபாருத⁴꞉ || 2-36-14

தஸ்யைதத்க்ரோத⁴ஸம்யுக்தமுக்தம் ஷ்²ருத்வா வராங்க³நா |
கைகேயீ த்³வி கு³ணம் க்ருத்³தா⁴ ராஜாநம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-36-15

தவ ஏவ வம்ஷே² ஸக³ர꞉ ஜ்யேஷ்ட²ம் புத்ரம் உபாருத⁴த் |
அஸமந்ஜைதி க்²யாதம் ததா² அயம் க³ந்தும் அர்ஹதி || 2-36-16

ஏவம் உக்த꞉ தி⁴க்³ இதி ஏவ ராஜா த³ஷ²ரதோ² அப்³ரவீத் |
வ்ரீடி³த꞉ ச ஜந꞉ ஸர்வ꞉ ஸா ச தன் ந அவபு³த்⁴யத || 2-36-17

தத்ர வ்ருத்³தோ⁴ மஹா மாத்ர꞉ ஸித்³த⁴ அர்தோ² நாம நாமத꞉ |
ஷு²சிர் ப³ஹு மத꞉ ராஜ்ஞ꞉ கைகேயீம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-36-18

அஸமந்ஜோ க்³ருஹீத்வா து க்ரீடி³த꞉ பதி² தா³ரகான் |
ஸரய்வா꞉ ப்ரக்ஷிபந்ன் அப்ஸு ரமதே தேந து³ர்மதி꞉ || 2-36-19

தம் த்³ருஷ்ட்வா நாக³ர꞉ ஸர்வே க்ருத்³தா⁴ ராஜாநம் அப்³ருவன் |
அஸமந்ஜம் வ்ருஷீண்வ ஏகம் அஸ்மான் வா ராஷ்ட்ர வர்த⁴ந || 2-36-20

தான் உவாச தத꞉ ராஜா கிம் நிமித்தம் இத³ம் ப⁴யம் |
தா꞉ ச அபி ராஜ்ஞா ஸம்ப்ருஷ்டா வாக்யம் ப்ரக்ருதயோ அப்³ருவன் || 2-36-21

க்ரீடி³த꞉ து ஏஷ ந꞉ புத்ரான் பா³லான் உத்³ப்⁴ராந்த சேதந꞉ |
ஸரய்வாம் ப்ரக்ஷிபன் மௌர்க்²யாத் அதுலாம் ப்ரீதிம் அஷ்²நுதே || 2-36-22

ஸ தாஸாம் வசநம் ஷ்²ருத்வா ப்ரக்ருதீநாம் நர அதி⁴ப |
தம் தத்யாஜ அஹிதம் புத்ரம் தாஸாம் ப்ரிய சிகீர்ஷயா || 2-36-23

தம் யாநம் ஷ்²ரீக்⁴ரமாரோப்ய ஸபா⁴ர்யம் ஸபரிச்ச²த³ம் |
யாவஜ்ஜீவம் விவாஸ்யோ(அ)யமிதி ஸ்வாநந்வஷா²த் பிதா || 2-36-24

ஸ பா²லபிடகம் க்³ருஹ்ய கி³ரிது³ர்கா³ந்யலோட³யத் |
தி³ஷ²꞉ ஸர்வாஸ்த்வநுசரன் ஸ யதா² பாபகர்மக்ருத் || 2-36-25

இதி ஏவம் அத்யஜத்³ ராஜா ஸக³ர꞉ வை ஸுதா⁴ர்மிக꞉ |
ராம꞉ கிம் அகரோத் பாபம் யேந ஏவம் உபருத்⁴யதே || 2-36-26

ந ஹி கஞ்சந பஷ்²யாமோ ராக⁴வஸ்யாகு³ணம் வயம் |
து³ர்லபோ⁴ யஸ்ய நிரய꞉ ஷ்²ஷா²ங்கஸ்யேவ கல்மஷம் || 2-36-27

அத²வா தே³வி தோ³ஷம் த்வம் கஞ்சித்பஷ்²யஸி ராக⁴வே |
தமத்³ய ப்³ரூஹி தத்வைந ததா³ ரோமோ விவாஸ்யதாம் || 2-36-28

அது³ஷ்டஸ்ய ஹி ஸம்த்யாக³꞉ ஸத்பதே² நிரதஸ்ய ச |
நிர்த³ஹே த³பி ஷ²க்ரஸ்ய த்³யுதிம் த⁴ர்மநிரோத⁴நாத் || 2-36-29

தத³லம் தே³வி ராமஸ்ய ஷ்²ரியா விஹதயா த்வயா |
லோகதோ(அ)ப் ஹி தே ரக்ஷ்ய꞉ பரிவாத³꞉ ஷு²பா⁴நநே || 2-36-30

ஷ்²ருத்வா து ஸித்³த⁴ அர்த² வசோ ராஜா ஷ்²ராந்ததர ஸ்வந꞉ |
ஷோ²க உபஹதயா வாசா கைகேயீம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-36-31

ஏதத்³வசோ நேச்ச்²ஸி பாபவ்ருத்தே |
ஹிதம் ந ஜாநாஸி மமாத்மநோ வா |
ஆஸ்தா²ய மார்க³ம் க்ருபணம் குசேஷ்டா |
சேஷ்டா ஹி தே ஸாது⁴பதா³த³பேதா || 2-36-32

அநுவ்ரஜிஷ்யாம்ய் அஹம் அத்³ய ராமம் |
ராஜ்யம் பரித்யஜ்ய ஸுக²ம் த⁴நம் ச |
ஸஹ ஏவ ராஜ்ஞா ப⁴ரதேந ச த்வம் |
யதா² ஸுக²ம் பு⁴ந்க்ஷ்வ சிராய ராஜ்யம் || 2-36-33

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அயோத்⁴ய காண்டே³ ஷத் த்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை