Wednesday 18 May 2022

அயோத்யா காண்டம் 037ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஸப்த த்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Vasishta Kaikeyi SeethaShlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.

மஹா மாத்ர வச꞉ ஷ்²ருத்வா ராம꞉ த³ஷ²ரத²ம் ததா³ |
அந்வபா⁴ஷத வாக்யம் து விநயஜ்ஞோ விநீதவத் || 2-37-1

த்யக்த போ⁴க³ஸ்ய மே ராஜன் வநே வந்யேந ஜீவத꞉ |
கிம் கார்யம் அநுயாத்ரேண த்யக்த ஸந்க³ஸ்ய ஸர்வத꞉ || 2-37-2

யோ ஹி த³த்த்வா த்³விப ஷ்²ரேஷ்ட²ம் கக்ஷ்யாயாம் குருதே மந꞉ |
ரஜ்ஜு ஸ்நேஹேந கிம் தஸ்ய த்யஜத꞉ குந்ஜர உத்தமம் || 2-37-3

ததா² மம ஸதாம் ஷ்²ரேஷ்ட² கிம் த்⁴வஜிந்யா ஜக³த் பதே |
ஸர்வாணி ஏவ அநுஜாநாமி சீராணி ஏவ ஆநயந்து மே || 2-37-4

க²நித்ர பிடகே ச உபே⁴ மம ஆநயத க³ச்சத꞉ |
சதுர் த³ஷ² வநே வாஸம் வர்ஷாணி வஸத꞉ மம || 2-37-5

Jute cloths given by Kaikeyi

அத² சீராணி கைகேயீ ஸ்வயம் ஆஹ்ருத்ய ராக⁴வம் |
உவாச பரித⁴த்ஸ்வ இதி ஜந ஓகே⁴ நிரபத்ரபா || 2-37-6

ஸ சீரே புருஷ வ்யாக்⁴ர꞉ கைகேய்யா꞉ ப்ரதிக்³ருஹ்ய தே |
ஸூக்ஷ்ம வஸ்த்ரம் அவக்ஷிப்ய முநி வஸ்த்ராணி அவஸ்த ஹ || 2-37-7

லக்ஷ்மண꞉ ச அபி தத்ர ஏவ விஹாய வஸநே ஷு²பே⁴ |
தாபஸாச் சாத³நே சைவ ஜக்³ராஹ பிதுர் அக்³ரத꞉ || 2-37-8

அத² ஆத்ம பரிதா⁴ந அர்த²ம் ஸீதா கௌஷே²ய வாஸிநீ |
ஸமீக்ஷ்ய சீரம் ஸம்த்ரஸ்தா ப்ருஷதீ வாகு³ராம் இவ || 2-37-9

ஸா வ்யபத்ரபமாணா இவ ப்ரதிக்³ருஹ்ய ச து³ர்மநா꞉ |
க³ந்த⁴ர்வ ராஜ ப்ரதிமம் ப⁴ர்தாரம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-37-10

அஷ்²ருஸம்பூர்ண்நேத்ரா ச த⁴ர்மஜ்ஞா த⁴ர்மத³ர்ஷி²நீ |
க³ந்த⁴ர்வராஜப்ரதிமம் ப⁴ர்தாரமித³மப்³ரவீத் || 2-37-11

கத²ம் நு சீரம் ப³த்⁴நந்தி முநயோ வந வாஸிந꞉ |
இதி ஹ்யகுஷ²லா ஸீதா ஸாமுமோஹ முஹுர்முஹு꞉ || 2-37-12

க்ருத்வா கண்டே² ச ஸா சீரம் ஏகம் ஆதா³ய பாணிநா |
தஸ்தௌ² ஹி அகுஷலா தத்ர வ்ரீடி³தா ஜநக ஆத்மஜ || 2-37-13

தஸ்யா꞉ தத் க்ஷிப்ரம் ஆக³ம்ய ராம꞉ த⁴ர்மப்⁴ருதாம் வர꞉ |
சீரம் ப³ப³ந்த⁴ ஸீதாயா꞉ கௌஷே²யஸ்ய உபரி ஸ்வயம் || 2-37-14

ராமம் ப்ரேக்ஷ்ய து ஸீதாயா꞉ ப³த்⁴நந்தம் சீரமுத்தமம் |
அந்த꞉புரக³தா நார்யோ முமுசுர்வாரி நேத்ரஜம் || 2-37-15

உசுஷ்²ச பரமாயஸ்தா ராமம் ஜ்வலிததேஜஸம் |
வத்ஸ நைவம் நியுக்தேயம் வநவாஸே மநஸ்விநீ || 2-37-16

பிதுர்வாக்யாநுரோதே⁴ந க³தஸ்ய விஜநம் வநம் |
தாவத்³த³ர்ஷ²நமஸ்யா ந꞉ ஸப²லம் ப⁴வது ப்ரபோ⁴ || 2-37-17

லக்ஷ்மணேந ஸஹாயேந வநம் க³ச்ச²ஸ்வ புத்ரக |
நேயமர்ஹதி கல்யாணீ வஸ்தும் தாபஸவத்³வநே || 2-37-18

குரு நோ யாசநாம் புத்ர! ஸீதா திஷ்ட²து பா⁴மிநீ |
த⁴ர்மநித்ய꞉ ஸ்வயம் ஸ்தா²தும் ந ஹீதா³நீம் த்வமிச்ச²ஸி || 2-37-19

தாஸாமேவம்விதா⁴ வாச꞉ ஷ்²ருண்வன் த³ஷ²ரதா²த்மஜ꞉ |
ப³ப³ந்தை⁴வ ததா³ சீரம் ஸீதயா துல்யஷீ²லயா || 2-37-20

சீரே க்³ருஹீதே து தயா ஸமீக்ஷ்ய ந்ருபதேர்கு³ரு꞉ |
நிவார்ய ஸீதாம் கைகேயீம் வஸிஷ்டோ² வாக்யமப்³ரவீத் || 2-37-21

அதிப்ரவ்ருத்தே து³ர்மேதே⁴ கைகேயி குலபாம்ஸநி |
வஞ்யித்வா ச ராஜாநம் ந ப்ரமாணே(அ)வதிஷ்ட²ஸே || 2-37-22

ந க³ந்தவ்யம் வநம் தே³வ்யா ஸீதயா ஷீ²லவர்ஜிதே |
அநுஷ்டா²ஸ்யதி ராமஸ்ய ஸீதா ப்ரக்ருதமாஸநம் || 2-37-23

ஆத்மா ஹி தா³ரா꞉ ஸர்வேஷாம் தா³ரஸம்க்³ரஹவர்திநாம் |
ஆத்மேயமிதி ராமஸ்ய பாலயிஷ்யதி மேதி³நீம் || 2-37-24

அத² யாஸ்யதி வைதே³ஹீ வநம் ராமேண ஸம்க³தா |
வயமப்யநுயாஸ்யாம꞉ புரம் சேத³ம் க³மிஷ்யதி || 2-37-25

அந்தபாலாஷ்²ச யாஸ்யந்தி ஸதா³ரோ யத்ர ராக⁴வ꞉ |
ஸஹோபஜீவ்யம் ராஷ்ட்ரம் ச புரம் ச ஸபரிச்ச²த³ம் || 2-37-26

ப⁴ரதஷ்²ச ஸஷ²த்ருக்⁴நஷ்²சீரவாஸா வநேசர꞉ |
வநே வஸந்தம் காகுத்த்²ஸமநுவத்ஸ்யதி பூர்வஜம் || 2-37-27

ததஹ் ஷூ²ந்யாம் க³தஜநாம் வஸுதா⁴ம் பாத³பை꞉ ஸஹ |
த்வமேகா ஷா²தி⁴ து³ர்வ்ருத்தா ப்ரஜாநாமஹிதே ஸ்தி²தா || 2-37-28

ந ஹி தத்³ப⁴விதா ராஷ்ட்ரம் யத்ர ராமோ ந பூ⁴பதி꞉ |
தத்³வநம் ப⁴விதா ராஷ்ட்ரம் யத்ர ராமோ நிவத்ஸ்யதி || 2-37-29

ந ஹ்யத³த்தாம் மஹீம் பித்ரா ப⁴ரத꞉ ஷா²ஸ்துமர்ஹதி |
த்வயி வா புத்ரவத்³வஸ்தும் யதி³ ஜாதோ மஹீபதே꞉ || 2-37-30

யத்³யபி த்வம் க்ஷிதிதலாத்³க³க³நம் சோத்பதிஷ்யஸி |
பிதுர்வ்ம்ஷ²சரித்ரஜ்ஞ꞉ ஸோ(அ)ந்யதா² ந கரிஷ்யதி ||2-37-31

தத்த்வயா புத்ரக³ர்தி⁴ந்யா புத்ரஸ்ய க்ருதமப்ரியம் |
லோகே ஹி ஸ ந வித்³யேத யோ ந ராமமநுவ்ரத꞉ || 2-37-32

த்³ரக்ஷ்யஸ்யத்³யைவ கைகேயி பஷு²வ்யாளம்ருக³த்³விஜான் |
க³ச்ச²த꞉ ஸஹ ராமேண பாத³பாம்ஷ்²ச தது³ந்முகா²ன் || 2-37-33

அதோ²த்தமாந்யாப⁴ரணாநி தே³வி |
தே³ஹி ஸ்நுஷாயை வ்யபநீய சீரம் |
ந சீரமஸ்யா꞉ ப்ரவிதீ⁴யதேதி |
ந்யவாரயத் தத்³வஸநம் வஸிஷ்ட²꞉ || 2-37-34

ஏகஸ்ய ராமஸ்ய வநே நிவாஸ |
ஸ்த்வயா வ்ருதஹ் கேகயராஜபுத்ரி |
விபூ⁴ஷிதேயம் ப்ரதிகர்மநித்யா |
வஸத்வரண்யே ஸஹ ராக⁴வேண || 2-37-35

யாநைஷ்²ச முக்²யை꞉ பரிசாரகைஷ்²ச |
ஸுஸம்வ்ருதா க³ச்ச²து ராஜபுத்ரீ |
வஸ்ரைஷ்²ச ஸர்வை꞉ ஸஹிதைர்விதா⁴நை |
ர்நேயம் வ்ருதா தே வரஸம்ப்ரதா³நே || 2-37-36

தஸ்மிம்ஸ்ததா² ஜல்பதி விப்ரமுக்²யே |
கு³ரௌ ந்ருபஸ்யாப்ரதிமப்ரபா⁴வே |
நைவ ஸ்ம ஸீதா விநிவ்ருத்தபா⁴வா |
ப்ரியஸ்ய ப⁴ர்து꞉ ப்ரதிகாரகாமா || 2-37-37

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அயோத்⁴ய காண்டே³ ஸப்த த்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை