Tuesday, 17 May 2022

அயோத்யா காண்டம் 035ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்ச த்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Kaikeyi's father and mother

ததோ நிர்தூ⁴ய ஸஹஸா ஷி²ரோ நி꞉ஷ்²வஸ்வ சாஸக்ருத் |
பாணௌ பாணிம் விநிஷ்பிஷ்ய த³ந்தான் கடகடாய்ய ச || 2-35-1

லோசநே கோபஸம்ரக்தே வர்ணம் பூர்வோசிதம் ஜஹத் |
கோபாபி⁴பூ⁴த꞉ ஸஹஸா ஸம்தாபமஷு²ப⁴ம் க³த꞉ || 2-35-2

மந꞉ ஸமீக்ஷமாணஷ்²ச ஸூதோ த³ஷ²ரத²ஸ்ய ஸ꞉ |
கம்பயந்நிவ கைகேய்யா ஹ்ருத³யம் வாக்ச²ரைஷ்²ஷி²தை꞉ || 2-35-3

வாக்யவஜ்ரைரநுபமைர்நிர்பி⁴ந்த³ந்நிவ சாஷு²கை³꞉ |
கைகேய்யா ஸர்வமர்மாணி ஸுமந்த்ர꞉ ப்ரத்யபா⁴ஷத || 2-35-4

யஷ்²யாஸ்தவ பதிஸ்த்யக்தோராஜா த³ஷ²ரத²꞉ ஸ்வயம் |
ப⁴ர்தா ஸர்வஸ்ய ஜக³த꞉ ஸ்தா²வரஸ்ய சரஷ்²ய ச || 2-35-5

ந ஹ்யகார்யதமம் கிஞ்சித் தவ தே³வீஹ வித்³யதே |
பதிக்⁴நீம் த்வாமஹம் மந்யே குலக்⁴நீமபி சாந்தத꞉ || 2-35-6

யந்ம ஹேந்த்³ரமிவாஜய்யம் து³ஷ்ப்ரகம்ப்யமிவாசலம் |
மஹோத³தி⁴மிவாக்ஷோப்⁴யம் ஸந்தாபயஸி கர்மபி⁴꞉ || 2-35-7

மாவமம்ஸ்தா² த³ஷ²ரத²ம் ப⁴ர்தாரம் வரத³ம் பதிம் |
ப⁴ர்துரிச்சா² ஹி நாரீணாம்புத்ரகோட்யா விஷி²ஷ்யதே || 2-35-8

யதா²வயோ ஹி ராஜ்யாநி ப்ராப்நுவந்தி ந்ருபக்ஷயே |
இக்ஷ்வாகுகுலநாதே²(அ)ஸ்மிம்ஸ்தல்லோபயிதுமிச்ச²ஸி || 2-35-9

ராஜா ப⁴வது தே புத்ரோ ப⁴ரதஷ்²ஷா²ஸ்து மேதி³நீம் |
வயம் தத்ர க³மிஷ்யாமோ ராமோ யத்ர க³மிஷ்யதி || 2-35-10

ந ஹி தே விஷயே கஷ்²சித்³ப்³ராஹ்மணோ வஸ்துமர்ஹதி |
தாத்³ருஷ²ம் த்வமமர்யாத³மத்³ய கர்ம சிகீர்ஷஸி || 2-35-11

நூநம் ஸர்வே க³மிஷ்யாமோ மார்க³ம் ராமநிஷேவிதம் |
த்யக்தாயா பா³ந்த⁴வை꞉ ஸர்வைர்ப்³ராஹ்மணை꞉ ஸாது⁴பி⁴꞉ ஸதா³ || 2-35-12

கா ப்ரீதீ ராஜ்யலாபே⁴ந தவ தே³வி ப⁴விஷ்யதி |
தாத்³ருஷ²ம் த்வமமர்யாத³ம் கர்ம கர்தும் சிகீர்ஷஸி || 2-35-13

ஆஷ்²சர்யமிவ பஷ்²யாமி யஸ்யாஸ்தே வ்ருத்தமீத்³ருஷ²ம் |
ஆசரந்த்யா ந வித்³ருதா ஸத்³யோ ப⁴வதி மேதி³நீ || 2-35-14

மஹாப்³ரஹ்மர்ஷிஸ்ருஷ்டா வா ஜ்வலந்தோ பீ⁴மத³ர்ஷ²நா |
தி⁴க்³வாக்³த³ண்ட³ணா ந ஹிம்ஸந்தி ராமப்ரவ்ராஜநே ஸ்தி²தாம் || 2-35-15

ஆம்ரம் சித்வா குடா²ரேந நிம்ப³ம் பரிசரேத்து ய꞉ |
யஷ்²சேநம் பயஸா ஸிஞ்சேந்நைவாஸ்ய மது⁴ரோ ப⁴வேத் || 2-35-16

அபி⁴ஜாத்யம் ஹி தே மந்யே யதா² மாதுஸ்ததை²வ ச |
ந ஹி நிம்பா³த்ஸ்ரவேத்க்ஷௌத்³ரம் லோகே நிக³தி³தம் வச꞉ || 2-35-17

தவ மாதுரஸத்³க்³ராஹம் வித்³ம꞉ பூர்வம் யதா²ஷ்²ருதம் |
பிதுஸ்தே வரத³꞉ கஷ்²சித்³த³தௌ³ வரமநுத்தமம் || 2-35-18

ஸர்வபூ⁴தருதம் தஸ்மாத்ஸம்ஜஜ்ஞே வஸுதா⁴தி⁴ப꞉ |
தேந திர்யக்³க³தாநாம் ச பூ⁴தாநாம் விதி³தம் வச꞉ || 2-35-19

ததோ ஜ்ரும்ப⁴ஸ்ய ஷ²யநே விருதாத்³பூ⁴ரிவர்சஸா |
பிதுஸ்தே விதி³தோ பா⁴வ꞉ ஸ தத்ர ப³ஹுதா⁴(அ)ஹஸத் || 2-35-20

தத்ர தே ஜநநீ க்ருத்³தா⁴ ம்ருத்யுபாஷ²மபீ⁴ப்ஸதீ |
ஹாஸம் தே ந்ருபதே ஸௌம்ய ஜிஜ்ஞாஸாமீதி பா⁴ப்³ரவீத் || 2-35-21

ந்ருபஷ்²சோவாச தாம் தே³வீம் தே³வி ஷ²ம்ஸாமி தே யதி³ |
ததோ மே மரணம் ஸத்³யோ ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஷ²ய꞉ || 2-35-22

மாதா தே பிதரம் தே³வி ததஹ் கேகயமப்³ரவீத் |
ஷ²ம்ஸ மே ஜீவ வா மா வா ந மாமபஹஸிஷ்யஸி || 2-35-23

ப்ரியயா ச ததோ²க்த꞉ ஸன் கேகய꞉ ப்ருதீ²வீபதி꞉ |
தஸ்மை தம் வரதா³யார்த²ம் கத²யாமாஸ தத்த்வத꞉ || 2-35-24

தத꞉ ஸ வரத³ஹ் ஸாது⁴ ராஜாநம் ப்ரத்யபா⁴ஷத |
ம்ரியதாம் த்⁴வம்ஸதாம் வேயம் மா க்ருதா²ஸ்த்வம் மஹீபதே || 2-35-25

ஸ தச்ச்²ருத்வா வசஸ்தஸ்ய ப்ரஸந்நமநஸோ ந்ருப꞉ |
மாதரம் தே நிரஸ்யாஷு² விஜஹார குபே³ரவத் || 2-35-26

ததா² த்வமபி ராஜாநம் து³ர்ஜநாசரிதே பதி² |
அஸத்³க்³ராஹமிமம் மோஹாத்குருஷே பாபத³ர்ஷி²நி || 2-35-27

ஸத்யஷ்²சாத்³ய ப்ரவாதோ³(அ)யம் லௌகிக꞉ ப்ரதிபா⁴தி மா |
பித்ற்^ஊன் ஸமநுஜாயந்தே நரா மாதரமங்க³நா꞉ || 2-35-28

நைவம் ப⁴வ ஃக்³ருஹாணேத³ம் யதா³ஹ வஸுதா⁴தி⁴ப꞉ |
ப⁴ர்துரிச்சாமுபாஸ்வேஹ ஜநஸ்யாஸ்ய க³திர்ப⁴வ || 2-35-29

மா த்வம் ப்ரோத்ஸாஹிதா பாபைர்தே³வராஜஸமப்ரப⁴ம் |
ப⁴ர்தாரம் லோகப⁴ர்தாரமஸத்³த⁴ர்மமுபாத³தா⁴꞉ || 2-35-30

ந ஹி மித்²யா ப்ரதிஜ்ஞாதம் கரிஷ்யதி தவாநக⁴꞉ |
ஷ்²ரீமாந்த³ஷ²ரதோ² ராஜா தே³வி ராஜீவலோசந꞉ || 2-35-31

ஜ்யேஷ்டோ² வதா³ந்ய꞉ கர்மண்ய꞉ ஸ்வத⁴ர்மபரிரக்ஷிதா |
ரக்ஷிதா ஜீவலோகஸ்ய ப³லீ ராமோ(அ)பி⁴ஷிச்யதாம் || 2-35-32

பரிவாதோ³ ஹி தே தே³வி மஹாந்லோகே சரிஷ்யதி |
யதி³ ராமோ வநம் யாதி விஹாய பிதரம் ந்ருபம் || 2-35-33

ஸ ராஜ்யம் ராக⁴வ꞉ பாது ப⁴வத்வம் விக³தஜ்வரா |
ந ஹி தே ராக⁴வாத³ந்ய꞉ க்ஷம꞉ புரவரே வஸேத் || 2-35-34

ராமே ஹி யௌவராஜ்யஸ்தே² ராஜா த³ஷ²ரதோ² வநம் |
ப்ரவேக்ஷ்யதி மஹேஷ்வாஸ꞉ பூர்வவ்ருத்தமநுஸ்மரன் || 2-35-35

இதி ஸாந்வைஷ்²ச தீக்ஷ்ணை கைகேயீம் ராஜஸம்ஸதி³ |
ஸுவந்த்ர꞉ க்ஷோப⁴யாமாஸ பூ⁴ய ஏவ க்ருதாஞ்ஜலி꞉ || 2-35-36

நைவஸாக்ஷுப்⁴யதே தே³வீ ந ச ஸ்ம பரிதூ³யதே |
ந சாஸ்யா முக²வர்ணஸ்ய விக்ரியா லக்ஷ்யதே ததா³ || 2-35-37

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அயோத்⁴ய காண்டே³ பஞ்ச த்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.pcriot.com/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அக்னி அம்சுமான் அம்பரீசன் அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இலக்ஷ்மணன் உமை கங்கை கசியபர் கபிலர் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கேசினி கைகேயி கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபளை சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதாமன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சூளி தசரதன் தாடகை திதி திரிசங்கு திரிஜடர் திலீபன் நளன் நாரதர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிருகு மந்தரை மருத்துக்கள் மாரீசன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வஸு வாமதேவர் வாமனன் வாலி வால்மீகி விபாண்டகர் விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஹனுமான் ஹிமவான்