Saturday 14 May 2022

அயோத்யா காண்டம் 034ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சதுர் த்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Sita Lakshmana Rama Dasharatha


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


தத꞉கமலபத்ராக்ஷ꞉ ஷ்²யாமோ நிருபமோ மஹான் |
உவாச ராமஸ்தம் ஸூதம் பிதுராக்²யாஹி மாமிதி || 2-34-1

ஸ ராம ப்ரேஷித꞉ க்ஷிப்ரம் ஸம்தாப கலுஷ இந்த்³ரிய꞉ |
ப்ரவிஷ்²ய ந்ருபதிம் ஸூத꞉ நிஹ்ஷ்²வஸந்தம் த³த³ர்ஷ² ஹ || 2-34-2

உபரக்தமிவாதி³த்யம் ப⁴ஸ்மச்ச²ந்நமிவாநலம்|
தடாகமிவ நிஸ்தோயமபஷ்²யஜ்ஜக³தீபதிம்|| 2-34-3

ஆலோக்ய து மஹா ப்ராஜ்ஞ꞉ பரம ஆகுல சேதஸம் |
ராமம் ஏவ அநுஷோ²சந்தம் ஸூத꞉ ப்ராந்ஜலிர் ஆஸத³த் || 2-34-4

தம் வர்த⁴யித்வா ராஜாநம் ஸூத꞉ பூர்வம் ஜயாஷி²ஷா|
ப⁴யவிக்லப³யா வாசா மந்த³யா ஷ்²லக்ஷ்ணமப்³ரவீத் || 2-34-5

அயம் ஸ புருஷ வ்யாக்⁴ர த்³வாரி திஷ்ட²தி தே ஸுத꞉ |
ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ த⁴நம் த³த்த்வா ஸர்வம் சைவ உபஜீவிநாம் || 2-34-6

ஸ த்வா பஷ்²யது ப⁴த்³ரம் தே ராம꞉ ஸத்ய பராக்ரம꞉ |
ஸர்வான் ஸுஹ்ருதா³அப்ருச்ச்ய த்வாம் இதா³நீம் தி³த்³ருக்ஷதே || 2-34-7

க³மிஷ்யதி மஹா அரண்யம் தம் பஷ்²ய ஜக³தீ பதே |
வ்ருதம் ராஜ கு³ணை꞉ ஸர்வை꞉ ஆதி³த்யம் இவ ரஷ்²மிபி⁴꞉ || 2-34-8

ஸ ஸத்ய வாதீ³ த⁴ர்ம ஆத்மா கா³ம்பீ⁴ர்யாத் ஸாக³ர உபம꞉ |
ஆகாஷை²வ நிஷ்பந்கோ நர இந்த்³ர꞉ ப்ரத்யுவாச தம் || 2-34-9

ஸுமந்த்ர ஆநய மே தா³ரான் யே கேசித் இஹ மாமகா꞉ |
தா³ரை꞉ பரிவ்ருத꞉ ஸர்வை꞉ த்³ரஷ்டும் இச்சாமி ராக⁴வம் || 2-34-10

ஸோ அந்த꞉ புரம் அதீத்ய ஏவ ஸ்த்ரிய꞉ தா வாக்யம் அப்³ரவீத் |
ஆர்யோ ஹ்வயதி வோ ராஜா க³ம்யதாம் தத்ர மாசிரம் || 2-34-11

ஏவம் உக்தா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ஸர்வா꞉ ஸுமந்த்ரேண ந்ருப ஆஜ்ஞயா |
ப்ரசக்ரமுஸ் தத் ப⁴வநம் ப⁴ர்துர் ஆஜ்ஞாய ஷா²ஸநம் || 2-34-12

அர்த⁴ ஸப்த ஷ²தா꞉ தா꞉ து ப்ரமதா³꞉ தாம்ர லோசநா꞉ |
கௌஸல்யாம் பரிவார்ய அத² ஷ²நை꞉ ஜக்³முர் த்⁴ருத வ்ரதா꞉ || 2-34-13

ஆக³தேஷு ச தா³ரேஷு ஸமவேக்ஷ்ய மஹீ பதி꞉ |
உவாச ராஜா தம் ஸூதம் ஸுமந்த்ர ஆநய மே ஸுதம் || 2-34-14

ஸ ஸூத꞉ ராமம் ஆதா³ய லக்ஷ்மணம் மைதி²லீம் ததா³ |
ஜகா³ம அபி⁴முக²꞉ தூர்ணம் ஸகாஷ²ம் ஜக³தீ பதே꞉ || 2-34-15

ஸ ராஜா புத்ரம் ஆயாந்தம் த்³ருஷ்ட்வா தூ³ராத் க்ருத அந்ஜலிம் |
உத்பபாத ஆஸநாத் தூர்ணம் ஆர்த꞉ ஸ்த்ரீ ஜந ஸம்வ்ருத꞉ || 2-34-16

ஸோ அபி⁴து³த்³ராவ வேகே³ந ராமம் த்³ருஷ்ட்வா விஷா²ம் பதி꞉ |
தம் அஸம்ப்ராப்ய து³ஹ்க² ஆர்த꞉ பபாத பு⁴வி மூர்சித꞉ || 2-34-17

தம் ராம꞉ அப்⁴யபாதத் க்ஷிப்ரம் லக்ஷ்மண꞉ ச மஹா ரத²꞉ |
விஸம்ஜ்ஞம் இவ து³ஹ்கே²ந ஸஷோ²கம் ந்ருபதிம் ததா³ || 2-34-18

ஸ்த்ரீ ஸஹஸ்ர நிநாத³꞉ ச ஸம்ஜஜ்ஞே ராஜ வேஷ்²மநி |
ஹாஹா ராம இதி ஸஹஸா பூ⁴ஷண த்⁴வநி மூர்சித꞉ || 2-34-19

தம் பரிஷ்வஜ்ய பா³ஹுப்⁴யாம் தாவ் உபௌ⁴ ராம லக்ஷ்மணௌ |
பர்யந்கே ஸீதயா ஸார்த⁴ம் ருத³ந்த꞉ ஸமவேஷ²யன் || 2-34-20

அத² ராம꞉ முஹூர்தேந லப்³த⁴ ஸம்ஜ்ஞம் மஹீ பதிம் |
உவாச ப்ராந்ஜலிர் பூ⁴த்வா ஷோ²க அர்ணவ பரிப்லுதம் || 2-34-21

ஆப்ருச்சே த்வாம் மஹா ராஜ ஸர்வேஷாம் ஈஷ்²வர꞉ அஸி ந꞉ |
ப்ரஸ்தி²தம் த³ண்ட³க அரண்யம் பஷ்²ய த்வம் குஷ²லேந மாம் || 2-34-22

லக்ஷ்மணம் ச அநுஜாநீஹி ஸீதா ச அந்வேதி மாம் வநம் |
காரணை꞉ ப³ஹுபி⁴ஸ் தத்²யை꞉ வார்யமாணௌ ந ச இச்சத꞉ || 2-34-23

அநுஜாநீஹி ஸர்வான் ந꞉ ஷோ²கம் உத்ஸ்ருஜ்ய மாநத³ |
லக்ஷ்மணம் மாம் ச ஸீதாம் ச ப்ரஜாபதிர் இவ ப்ரஜா꞉ || 2-34-24

ப்ரதீக்ஷமாணம் அவ்யக்³ரம் அநுஜ்ஞாம் ஜக³தீ பதே꞉ |
உவாச ரர்ஜா ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய வந வாஸாய ராக⁴வம் || 2-34-25

அஹம் ராக⁴வ கைகேய்யா வர தா³நேந மோஹித꞉ |
அயோத்⁴யாயா꞉ த்வம் ஏவ அத்³ய ப⁴வ ராஜா நிக்³ருஹ்ய மாம் || 2-34-26

ஏவம் உக்த꞉ ந்ருபதிநா ராம꞉ த⁴ர்மப்⁴ருதாம் வர꞉ |
ப்ரத்யுவாச அந்ஜலிம் க்ருத்வா பிதரம் வாக்ய கோவித³꞉ || 2-34-27

ப⁴வான் வர்ஷ ஸஹஸ்ராய ப்ருதி²வ்யா ந்ருபதே பதி꞉ |
அஹம் து அரண்யே வத்ஸ்யாமி ந மே கார்யம் த்வயா அந்ருதம் || 2-34-28

நவ பஞ்ச ச வர்ஷாணி வநவாஸே விஹ்ருத்ய தே |
புந꞉ பாதௌ³ க்³ரஹீஷ்யாமி ப்ரதிஜ்ஞாந்தே நராதி⁴ப꞉ || 2-34-29

ருத³ந்நாஹ ப்ரியம் புத்ரம் ஸத்யபாஷே²ந ஸம்யத꞉ |
கைகேய்யா சோத்³யமாந்ஸ்து மிதோ² ராஜா தமப்³ரவீத் || 2-34-30

ஷ்²ரேயஸே வ்ருத்³த⁴யே தாத புநர் ஆக³மநாய ச |
க³ச்சஸ்வ அரிஷ்டம் அவ்யக்³ர꞉ பந்தா²நம் அகுத꞉ ப⁴யம் || 2-34-31

ந ஹி ஸத்யாத்மநஸ்தாத த⁴ர்மாபி⁴மநஸஸ்தவ |
விநிவர்த யிதும் பு³த்³தி⁴ ஷ²க்யதே ரகு⁴நந்த³ந || 2-34-32

அத்³ய து இதா³நீம் ரஜநீம் புத்ர மா க³ச்ச ஸர்வதா² |
மாதரம் மாம் ச ஸம்பஷ்²யன் வஸ இமாம் அத்³ய ஷ²ர்வரீம் || 2-34-33

மாதரம் மாம் ச ஸம்பஷ்²யன் வஸேமாமத்³ய ஷ²ர்வரீம் |
தர்பித꞉ ஸர்வகாமைஸ்த்வம் ஸ்வ꞉ காலே ஸாத⁴யிஷ்யஸி || 2-34-34

து³ஷ்கரம் க்ரியதே புத்ர ஸர்வதா² ராக⁴வ தயா |
மத்ப்ரியார்த²ம் ப்ரியாம்ஸ்த்யக்த்வா யத்³யாஸி விஜநம் வநம் || 2-34-35

ந சைதந்மே ப்ரியம் புத்ர ஷ²பே ஸத்யேந ராக⁴வ |
ச²ந்நயா ச²லிதஸ்த்வஸ்நு ஸ்த்ருயா ச²ந்நாக்³நிகல்பயா || 2-34-36

பஞ்சநா யா து லப்³தா⁴ மே தாம் த்வம் நிஸ்தர்துமிச்ச²ஸி |
அநயா வ்ருத்தஸாதி³ந்யா கைகேய்யா(அ)பி⁴ப்ரசோதி³த꞉ || 2-34-37

ந சைததா³ஷ்²சர்யதமம் யத்தஜ்ஜ்யேஷ்ட²ஸ்ஸுதோ மம |
அபாந்ருதகத²ம் புத்ர பிதரம் கர்துமிச்ச்²ஸி || 2-34-38

அத² ராம꞉ ததா² ஷ்²ருத்வா பிதுர் ஆர்தஸ்ய பா⁴ஷிதம் |
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா தீ³நோ வசநம் அப்³ரவீத் || 2-34-39

ப்ராப்ஸ்யாமி யான் அத்³ய கு³ணான் கோ மே ஷ்²வஸ்தான் ப்ரதா³ஸ்யதி |
அபக்ரமணம் ஏவ அத꞉ ஸர்வ காமை꞉ அஹம் வ்ருணே || 2-34-40

இயம் ஸராஷ்ட்ரா ஸஜநா த⁴ந தா⁴ந்ய ஸமாகுலா |
மயா விஸ்ருஷ்டா வஸுதா⁴ ப⁴ரதாய ப்ரதீ³யதாம் || 2-34-41

வநவாஸக்ருதா பு³த்³தி⁴ர்ந ச மே(அ)த்³ய சலிஷ்யதி |
யஸ்துஷ்டேந வரோ த³த்த꞉ கைகேய்யை வரத³ த்வயா || 2-34-42

தீ³யதாம் நிகி²லேநைவ ஸத்யஸ்த்வம் ப⁴வ பார்தி²வ |
அஹம் நிதே³ஷ²ம் ப⁴வதோ யதோ²க்தமநுபாலயன் || 2-34-43

சதுர்த³ஷ² ஸமா வத்ஸ்யே வநே வநசரை꞉ ஸஹ |
மா விமர்ஷோ² வஸுமதீ ப⁴ரதாய ப்ரதீ³யதாம் || 2-34-44

ந ஹி மே காம்க்ஷிதம் ராஜ்யம் ஸுக²மாத்மநி வா ப்ரியம் |
யதா² நிதே³ஷ²ம் கர்தும் வை தவைவ ரகு⁴நந்த⁴ந || 2-34-45

அபக³ச்சது தே து³ஹ்க²ம் மா பூ⁴ர் பா³ஷ்ப பரிப்லுத꞉ |
ந ஹி க்ஷுப்⁴யதி து³ர்த⁴ர்ஷ꞉ ஸமுத்³ர꞉ ஸரிதாம் பதி꞉ || 2-34-46

ந ஏவ அஹம் ராஜ்யம் இச்சாமி ந ஸுக²ம் ந ச மைதி²லீம் |
த்வாம் அஹம் ஸத்யம் இச்சாமி ந அந்ருதம் புருஷ ருஷப⁴ || 2-34-47

த்வாமஹம் ஸத்யமிச்சா²மி நாந்ருதம் புருஷர்ஷப⁴ |
ப்ரத்யக்ஷம் தவ ஸத்யேந ஸுக்ருதேந ச தே ஷ²பே || 2-34-48

ந ச ஷ²க்²யம் மயா தாத ஸ்தா²தும் க்ஷணமபி ப்ரபோ⁴ |
ஸ ஷோ²கம் த்⁴ராரயஸ்வேமம் ந ஹி மே(அ)ஸ்தி விபர்யய꞉ || 2-34-49

அர்தி²தோ ஹ்யஸ்மி கைகேய்யா வநம் க³ச்சே²தி ராக⁴வ |
மயா சோக்தம் ப்ரஜாமீதி தத்ஸத்யமநுபாலயே || 2-34-50

மா சோத்கண்தா²ம் க்ருதா² தே³வ வநே ரம்ஸ்யாமஹே வயம் |
ப்ரஷா²ந்தஹரிணாகீர்ணே நாநாஷ²குநிநாதி³தே || 2-34-51

பிதா ஹி தை³வதம் தாத தே³வதாநாமபி ஸ்ம்ருதம் |
தஸ்மாத்³தை³வதமித்யேவ கரிஷ்யாமி பிதுர்வச꞉ || 2-34-52

சதுர்த⁴ஷ²ஸு வர்ஷேஷு க³தேஷு நரஸத்தம |
புநர்த்³ரக்ஷ்யஸி மாம் ப்ராப்தம் ஸந்தாபோ(அ)யம் விமுச்யதாம் || 2-34-53

யேந ஸம்ஸ்தம்ப⁴நீயோ(அ)யம் ஸர்வோ பா³ஷ்பக³ளோ ஜந꞉ |
ஸ த்வம் புருஷஷா²ர்தூ³ல கிமர்த²ம் விக்ரியாம் க³த꞉ || 2-34-54

புரம் ச ராஷ்ட்ரம் ச மஹீ ச கேவலா |
மயா நிஸ்ருஷ்டா ப⁴ரதாய தீ³யதாம் |
அஹம் நிதே³ஷ²ம் ப⁴வத꞉ அநுபாலயன் |
வநம் க³மிஷ்யாமி சிராய ஸேவிதும் || 2-34-55

மயா நிஸ்ருஷ்டாம் ப⁴ரத꞉ மஹீம் இமாம் |
ஸஷை²ல க²ண்டா³ம் ஸபுராம் ஸகாநநாம் |
ஷி²வாம் ஸுஸீமாம் அநுஷா²ஸ்து கேவலம் |
த்வயா யத்³ உக்தம் ந்ருபதே யதா² அஸ்து தத் || 2-34-56

ந மே ததா² பார்தி²வ தீ⁴யதே மநோ |
மஹத்ஸு காமேஷு ந ச ஆத்மந꞉ ப்ரியே |
யதா² நிதே³ஷே² தவ ஷி²ஷ்ட ஸம்மதே |
வ்யபைது து³ஹ்க²ம் தவ மத் க்ருதே அநக⁴ || 2-34-57

தத் அத்³ய ந ஏவ அநக⁴ ராஜ்யம் அவ்யயம் |
ந ஸர்வ காமான் ந ஸுக²ம் ந மைதி²லீம் |
ந ஜீவிதம் த்வாம் அந்ருதேந யோஜயன் |
வ்ருணீய ஸத்யம் வ்ரதம் அஸ்து தே ததா² || 2-34-58

ப²லாநி மூலாநி ச ப⁴க்ஷயன் வநே |
கி³ரீம꞉ ச பஷ்²யன் ஸரித꞉ ஸராம்ஸி ச |
வநம் ப்ரவிஷ்²ய ஏவ விசித்ர பாத³பம் |
ஸுகீ² ப⁴விஷ்யாமி தவ அஸ்து நிர்வ்ருதி꞉ || 2-34-59

ஏவம் ஸ ராஜா வ்யஸநாபி⁴பந்ந꞉ |
ஷோ²கேந து³꞉கே²ந ச தாம்யமாந꞉ |
ஆலிங்க்³ய புத்ரம் ஸுவிநஷ்டஸம்ஜ்ஞோ |
மோஹம் க³தோ நைவ சிசேஷ்²ட கிஞ்சித் || 2-34-60

தே³வ்யஸ்தத꞉ ஸம்ருருது³꞉ ஸமேதா |
ஸ்தாம் வர்ஜயித்வா நரதே³வபத்நீம் |
ருத³ன் ஸுமந்த்ரோ(அ)பி ஜகா³ம மூர்சா²ம் |
ஹா ஹா க்ருதம் தத்ர ப³பூ⁴வ ஸர்வம் || 2-34-61

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அயோத்⁴ய காண்டே³ சதுர் த்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை