Thursday 12 May 2022

அயோத்யா காண்டம் 033ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ரய꞉ த்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama Sita & Lakshmana on the way to Dasharatha's residence


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


த³த்த்வா து ஸஹ வைதே³ஹ்யா ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ த⁴நம் ப³ஹு |
ஜக்³மது꞉ பிதரம் த்³ரஷ்டும் ஸீதயா ஸஹ ராக⁴வௌ || 2-33-1

ததோ க்³ருஹீதே து³ஷ்ப்ரேக்ஷ்யேஅஷோ²பே⁴தாம் ததா³ ஆயுதே⁴ |
மாலா தா³மபி⁴ர் ஆஸக்தே ஸீதயா ஸமலம்க்ருதே || 2-33-2

தத꞉ ப்ராஸாத³ ஹர்ம்யாணி விமாந ஷி²க²ராணி ச |
அதி⁴ருஹ்ய ஜந꞉ ஷ்²ரீமான் உதா³ஸீநோ வ்யலோகயத் || 2-33-3

ந ஹி ரத்²யா꞉ ஸ்ம ஷ²க்யந்தே க³ந்தும் ப³ஹு ஜந ஆகுலா꞉ |
ஆருஹ்ய தஸ்மாத் ப்ராஸாதா³ன் தீ³நா꞉ பஷ்²யந்தி ராக⁴வம் || 2-33-4

பதா³திம் வர்ஜிதச் சத்ரம் ராமம் த்³ருஷ்ட்வா ததா³ ஜநா꞉ |
ஊசுர் ப³ஹு விதா⁴ வாச꞉ ஷோ²க உபஹத சேதஸ꞉ || 2-33-5

யம் யாந்தம் அநுயாதி ஸ்ம சதுர் அந்க³ ப³லம் மஹத் |
தம் ஏகம் ஸீதயா ஸார்த⁴ம் அநுயாதி ஸ்ம லக்ஷ்மண꞉ || 2-33-6

ஐஷ்²வர்யஸ்ய ரஸஜ்ஞ꞉ ஸன் காமிநாம் சைவ காமத³꞉ |
ந இச்சதி ஏவ அந்ருதம் கர்தும் பிதரம் த⁴ர்ம கௌ³ரவாத் || 2-33-7

யா ந ஷ²க்யா புரா த்³ரஷ்டும் பூ⁴தை꞉ ஆகாஷ²கை³꞉ அபி |
தாம் அத்³ய ஸீதாம் பஷ்²யந்தி ராஜ மார்க³ க³தா ஜநா꞉ || 2-33-8

அங்க³ ராக³ உசிதாம் ஸீதாம் ரக்த சந்த³ந ஸேவிநீம் |
வர்ஷம் உஷ்ணம் ச ஷீ²தம் ச நேஷ்யதி ஆஷு² விவர்ணதாம் || 2-33-9

அத்³ய நூநம் த³ஷ²ரத²꞉ ஸத்த்வம் ஆவிஷ்²ய பா⁴ஷதே |
ந ஹி ராஜா ப்ரியம் புத்ரம் விவாஸயிதும் அர்ஹதி || 2-33-10

நிர்கு³ணஸ்ய அபி புத்ரஸ்யா காத²ம் ஸ்யாத் விப்ரவாஸநம் |
கிம் புநர் யஸ்ய லோகோ அயம் ஜித꞉ வ்ருத்தேந கேவலம் || 2-33-11

ஆந்ருஷ²ம்ஸ்யம் அநுக்ரோஷ²꞉ ஷ்²ருதம் ஷீ²லம் த³ம꞉ ஷ²ம꞉ |
ராக⁴வம் ஷோ²ப⁴யந்தி ஏதே ஷட்³ கு³ணா꞉ புருஷ உத்தமம் || 2-33-12

தஸ்மாத் தஸ்ய உபகா⁴தேந ப்ரஜா꞉ பரம பீடி³தா꞉ |
ஔத³காநி இவ ஸத்த்வாநி க்³ரீஷ்மே ஸலில ஸம்க்ஷயாத் || 2-33-13

பீட³யா பீடி³தம் ஸர்வம் ஜக³த்³ அஸ்ய ஜக³த் பதே꞉ |
மூலஸ்ய இவ உபகா⁴தேந வ்ருக்ஷ꞉ புஷ்ப ப²ல உபக³꞉ || 2-33-14

மூலம் ஹ்யேஷ மநுஷ்யாணாம் த⁴ர்மஸாரோ மஹாத்³யுதி꞉ |
புஷ்பம் ப²லம் ச பத்ரம் ச ஷா²கா²ஷ்²சா ஸ்யேதரே ஜநா꞉ || 2-33-15

தே லக்ஷ்மணைவ க்ஷிப்ரம் ஸபத்ந்ய꞉ ஸஹ பா³ந்த⁴வா꞉ |
க³ச்சந்தம் அநுக³ச்சாம꞉ யேந க³ச்சதி ராக⁴வ꞉ || 2-33-16

உத்³யாநாநி பரித்யஜ்ய க்ஷேத்ராணி ச க்³ருஹாணி ச |
ஏக து³ஹ்க² ஸுகா² ராமம் அநுக³ச்சாம தா⁴ர்மிகம் || 2-33-17

ஸமுத்³த்⁴ருத நிதா⁴நாநி பரித்⁴வஸ்த அஜிராணி ச |
உபாத்த த⁴ந தா⁴ந்யாநி ஹ்ருத ஸாராணி ஸர்வஷ²꞉ || 2-33-18

ரஜஸா அப்⁴யவகீர்ணாநி பரித்யக்தாநி தை³வதை꞉ |
மூஷகை꞉ பரிதா⁴வத்³பி⁴ருத்³பி³லைராவ்ருதாநி ச || 2-33-19

அபேதோத³கதூ⁴மாநி ஹீநஸம்மார்ஜநாநி ச |
ப்ரநஷ்டப³லிகர்மேஜ்யமந்த்ரஹோமஜபாநி ச || 2-33-20

து³ஷ்காலேநேவ ப⁴க்³நாநி பி⁴பா⁴ஜநவந்தி ச |
அஸ்மத் த்யக்தாநி வேஷ்²மாநி கைகேயீ ப்ரதிபத்³யதாம் || 2-33-21

வநம் நக³ரம் ஏவ அஸ்து யேந க³ச்சதி ராக⁴வ꞉ |
அஸ்மாபி⁴꞉ ச பரித்யக்தம் புரம் ஸம்பத்³யதாம் வநம் || 2-33-22

பி³லாநி த³ம்ஷ்ட்ரிண꞉ ஸர்வே ஸாநூநி ம்ருக³ பக்ஷிண꞉ |
அஸ்மத் த்யக்தம் ப்ரபத்³யந்தாம் ஸேவ்யமாநம் த்யஜந்து ச || 2-33-23

இதி ஏவம் விவிதா⁴ வாசோ நாநா ஜந ஸமீரிதா꞉ |
த்ருணமாம்ஸப²லாதா³நாம் தே³ஷ²ம் வ்யாலம்ருக³த்³விஜம் || 2-33-24

ப்ரபத்³யதாம் ஹி கைகேயீ ஸபுத்ரா ஸஹபா³ந்த⁴வை꞉ |
ராகா⁴வேண வநே ஸர்வே ஸஹ வத்ஸ்யாம நிர்வ்ருதா꞉ || 2-33-25

இத்யேவம் விவிதா⁴ வாசோ நாநாஜநஸமீரிதா꞉|
ஷு²ஷ்²ராவ ராம꞉ ஷ்²ருத்வா ச ந விசக்ரே அஸ்ய மாநஸம் || 2-33-26

ஸ து வேஷ்²ம பிதுர்தூ³ரா த்கைலாஸஷி²க²ரப்ரப⁴ம் |
அபி⁴சக்ராம த⁴ர்மாத்மா மத்தமாதங்க³விக்ரம꞉ || 2-33-27

விநீதவீரபுருஷம் ப்ரவிஷ்²ய து ந்ருபாலயம் |
த³த³ர்ஷ²வஸ்தி²தம் தீ³நம் ஸுமந்த்ரமவிதூ³ரத꞉ || 2-33-28

ப்ரதீக்ஷமாணோ அபி⁴ஜநம் ததா³ ஆர்தம் |
அநார்த ரூப꞉ ப்ரஹஸந்ன் இவ அத²|
ஜகா³ம ராம꞉ பிதரம் தி³த்³ருக்ஷு꞉ |
பிதுர் நிதே³ஷ²ம் விதி⁴வச் சிகீர்ஷு꞉ || 2-33-29

தத் பூர்வம் ஐக்ஷ்வாக ஸுத꞉ மஹாத்மா |
ராம꞉ க³மிஷ்யன் வநம் ஆர்த ரூபம் |
வ்யதிஷ்ட²த ப்ரேக்ஷ்ய ததா³ ஸுமந்த்ரம் |
பிதுர் மஹாத்மா ப்ரதிஹாரண அர்த²ம் || 2-33-30

பிதுர்நிதே³ஷே²ந து த⁴ர்மவத்ஸலோ |
வந ப்ரவேஷே² க்ருத பு³த்³தி⁴ நிஷ்²சய꞉ |
ஸ ராக⁴வ꞉ ப்ரேக்ஷ்ய ஸுமந்த்ரம் அப்³ரவீன் |
நிவேத³யஸ்வ ஆக³மநம் ந்ருபாய மே || 2-33-31

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அயோத்⁴ய காண்டே³ த்ரய꞉ த்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை