Monday 9 May 2022

அயோத்யா காண்டம் 031ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏக த்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Sita Rama and Lakshmana


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


ஏவம் ஷ்²ருத்வா து ஸம்வாத³ம் லக்ஷ்மண꞉ பூர்வமாக³த꞉ |
பா³ஷ்பபர்யாகுலமுக²꞉ ஷோ²கம் ஸோடு⁴மஷ²க்நுவன் || 2-31-1

ஸ ப்⁴ராதுஷ்²சரணௌ கா³ட⁴ம் நிபீட்³ய ரகு⁴நந்த³ந꞉ |
ஸீதாமுவாசாதியஷா²ம் ராக⁴வம் ச மஹாவ்ரதம் || 2-31-2

யதி³ க³ந்தும் க்ருதா பு³த்³தி⁴ர்வநம் ம்ருக³க³ஜாயுதம் |
அஹம் த்வாநுக³மிஷ்யாமி வநமத்³ரே த⁴நுர்த⁴ர꞉ || 2-31-3

மயா ஸமேதோ(அ)ரண்யாநி ப³ஹூநி விசரிஷ்யஸி |
பக்ஷிபி⁴ர்ம்ருக³யூதை²ஷ்²ச ஸம்கு⁴ஷ்டாநி ஸமந்தத꞉ || 2-31-4

ந தே³வலோகாக்ரமணம் நாமரத்வமஹம் வ்ருணே |
ஐஷ்²வர்யம் வாபி லோகாநாம் காமயே ந த்வயா விநா || 2-31-5

ஏவம் ப்³ருவாண꞉ ஸௌமித்ரிர்விநவாஸாய நிஷ்²சித꞉ |
ராமேண ப³ஹுபி⁴꞉ ஸாந்வைர்நிஷித்³த⁴꞉ புநரப்³ரவீத் || 2-31-6

அநுஜ்ஞாதஷ்²ச ப⁴வதா பூர்வமேவ யத³ஸ்ம்யஹம் |
கிமிதா³நீம் புநரித³ம் க்ரியதே மே நிவாரணம் || 2-31-7

யத³ர்த²ம் ப்ரதிஷேதோ⁴ மே க்ரியதே க³ந்துமிச்ச²த꞉ |
ஏததி³ச்சா²மி விஜ்ஞாதும் ஸம்ஷ²யோ ஹி மமாநக⁴ || 2-31-8

தத꞉ அப்³ரவீன் மஹா தேஜா ராம꞉ லக்ஷ்மணம் அக்³ரத꞉ |
ஸ்தி²தம் ப்ராக்³ கா³மிநம் வீரம் யாசமாநம் க்ருத அந்ஜலிம் || 2-31-9

ஸ்நிக்³தோ⁴ த⁴ர்மரதோ வீரஸ்ஸததம் ஸத்பதே² ஸ்தி²த꞉ |
ப்ரிய꞉ ப்ராணஸமோ வஷோ² ப்⁴ராதா சாபி ஸகா² ச மே || 2-31-10

மயா அத்³ய ஸஹ ஸௌமித்ரே த்வயி க³ச்சதி தத் வநம் |
கோ ப⁴ரிஷ்யதி கௌஸல்யாம் ஸுமித்ராம் வா யஷ²ஸ்விநீம் || 2-31-11

அபி⁴வர்ஷதி காமை꞉ ய꞉ பர்ஜந்ய꞉ ப்ருதி²வீம் இவ |
ஸ காம பாஷ² பர்யஸ்த꞉ மஹா தேஜா மஹீ பதி꞉ || 2-31-12

ஸா ஹி ராஜ்யம் இத³ம் ப்ராப்ய ந்ருபஸ்ய அஷ்²வ பதே꞉ ஸுதா |
து³ஹ்கி²தாநாம் ஸபத்நீநாம் ந கரிஷ்யதி ஷோ²ப⁴நம் || 2-31-13

ந ஸ்மரிஷ்யதி கௌஸல்யாம் ஸுமித்ராம் ச ஸுது³꞉கி²தாம் |
ப⁴ரதோ ராஜ்யமாஸாத்³ய கைகேய்யாம் பர்யவஸ்தி²த꞉ || 2-31-14

தாமார்யாம் ஸ்வயமேவேஹ ராஜா(அ)நுக்³ரஹணேந வா |
ஸௌமித்ரே ப⁴ர கௌஸல்யா முக்தமர்த²மிமம் சர || 2-31-15

ஏவம் மம ச தே ப⁴க்திர்ப⁴விஷ்யதி ஸுத³ர்ஷி²தா |
த⁴ர்மஜ்ஞ கு³ருபூஜாயாம் த⁴ர்மஷ்²சாப்யதுலோ மஹான் || 2-31-16

ஏவம் குருஷ்வ ஸௌமித்ரே மத்க்ற்^தே ரகு⁴நந்த³ந |
அஸ்மாபி⁴ர்விப்ரஹீநாயா மாதுர்நோ ந ப⁴வேத்ஸுக²ம் || 2-31-17

ஏவம் உக்த꞉ து ராமேண லக்ஷ்மண꞉ ஷ்²லக்ஷ்ணயா கி³ரா |
ப்ரத்யுவாச ததா³ ராமம் வாக்யஜ்ஞோ வாக்ய கோவித³ம் || 2-31-18

தவ ஏவ தேஜஸா வீர ப⁴ரத꞉ பூஜயிஷ்யதி |
கௌஸல்யாம் ச ஸுமித்ராம் ச ப்ரயத꞉ ந அத்ர ஸம்ஷ²ய꞉ || 2-31-19

கௌஸல்யா பி³ப்⁴ருயாத் ஆர்யா ஸஹஸ்ரம் அபி மத்³ விதா⁴ன் |
யஸ்யா꞉ ஸஹஸ்ரம் க்³ராமாணாம் ஸம்ப்ராப்தம் உபஜீவநம் || 2-31-20

ததா³த்மப⁴ரணே சைவ மம மாதுஸ்ததை²வ ச |
பர்யாப்தா மத்³விதா⁴நாம் ச ப⁴ரணாய யஷ²ஸ்விநீ || 2-31-21

குருஷ்வ மாமநுசரம் வைத⁴ர்ம்யம் நேஹ வித்³யதே |
க்ருதார்தோ²(அ)ஹம் ப⁴விஷ்யாமி தவ சார்த²꞉ ப்ரகல்பதே || 2-31-22

த⁴நுர் ஆதா³ய ஸஷ²ரம் க²நித்ர பிடகா த⁴ர꞉ |
அக்³ரத꞉ தே க³மிஷ்யாமி பந்தா²நம் அநுத³ர்ஷ²யன் || 2-31-23

ஆஹரிஷ்யாமி தே நித்யம் மூலாநி ச ப²லாநி ச |
வந்யாநி யாநி ச அந்யாநி ஸ்வாஹாராணி தபஸ்விநாம் || 2-31-24

ப⁴வாம்ஸ் து ஸஹ வைதே³ஹ்யா கி³ரி ஸாநுஷு ரம்ஸ்யதே |
அஹம் ஸர்வம் கரிஷ்யாமி ஜாக்³ரத꞉ ஸ்வபத꞉ ச தே || 2-31-25

ராம꞉ து அநேந வாக்யேந ஸுப்ரீத꞉ ப்ரத்யுவாச தம் |
வ்ரஜ ஆப்ருச்சஸ்வ ஸௌமித்ரே ஸர்வம் ஏவ ஸுஹ்ருஜ் ஜநம் || 2-31-26

யே ச ராஜ்ஞோ த³தௌ³ தி³வ்யே மஹாத்மா வருண꞉ ஸ்வயம் |
ஜநகஸ்ய மஹா யஜ்ஞே த⁴நுஷீ ரௌத்³ர த³ர்ஷ²நே || 2-31-27

அபே⁴த்³ய கவசே தி³வ்யே தூணீ ச அக்ஷய ஸாயகௌ |
ஆதி³த்ய விமலௌ ச உபௌ⁴ க²ட்³கௌ³ ஹேம பரிஷ்க்ருதௌ || 2-31-28

ஸத்க்ருத்ய நிஹிதம் ஸர்வம் ஏதத் ஆசார்ய ஸத்³மநி |
ஸ த்வம் ஆயுத⁴ம் ஆதா³ய க்ஷிப்ரம் ஆவ்ரஜ லக்ஷ்மண || 2-31-29

ஸ ஸுஹ்ருஜ் ஜநம் ஆமந்த்ர்ய வந வாஸாய நிஷ்²சித꞉ |
இஷ்க்வாகு கு³ரும் ஆமந்த்ர்ய ஜக்³ராஹ ஆயுத⁴ம் உத்தமம் || 2-31-30

தத் தி³வ்யம் ராஜ ஷா²ர்தூ³ல꞉ ஸத்க்ருதம் மால்ய பூ⁴ஷிதம் |
ராமாய த³ர்ஷ²யாம் ஆஸ ஸௌமித்ரி꞉ ஸர்வம் ஆயுத⁴ம் || 2-31-31

தம் உவாச ஆத்மவான் ராம꞉ ப்ரீத்யா லக்ஷ்மணம் ஆக³தம் |
காலே த்வம் ஆக³த꞉ ஸௌம்ய காந்க்ஷிதே மம லக்ஷ்மண || 2-31-32

அஹம் ப்ரதா³தும் இச்சாமி யத்³ இத³ம் மாமகம் த⁴நம் |
ப்³ராஹ்மணேப்⁴ய꞉ தபஸ்விப்⁴ய꞉ த்வயா ஸஹ பரம்தப || 2-31-33

வஸந்தி இஹ த்³ருட⁴ம் ப⁴க்த்யா கு³ருஷு த்³விஜ ஸத்தமா꞉ |
தேஷாம் அபி ச மே பூ⁴ய꞉ ஸர்வேஷாம் ச உபஜீவிநாம் || 2-31-34

வஸிஷ்ட² புத்ரம் து ஸுயஜ்ஞம் ஆர்யம் |
த்வம் ஆநய ஆஷு² ப்ரவரம் த்³விஜாநாம் |
அபி⁴ப்ரயாஸ்யாமி வநம் ஸமஸ்தான் |
அப்⁴யர்ச்ய ஷி²ஷ்டான் அபரான் த்³விஜாதீன் || 2-31-35

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அயோத்⁴ய காண்டே³ ஏக த்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை