Saturday 7 May 2022

அயோத்யா காண்டம் 030ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama and Sita


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


ஸாந்த்வ்யமாநா து ராமேண மைதி²லீ ஜநக ஆத்மஜா |
வந வாஸ நிமித்தாய ப⁴ர்தாரம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-30-1

ஸா தம் உத்தம ஸம்விக்³நா ஸீதா விபுல வக்ஷஸம் |
ப்ரணயாச் ச அபி⁴மாநாச் ச பரிசிக்ஷேப ராக⁴வம் || 2-30-2

கிம் த்வா அமந்யத வைதே³ஹ꞉ பிதா மே மிதி²லா அதி⁴ப꞉ |
ராம ஜாமாதரம் ப்ராப்ய ஸ்த்ரியம் புருஷ விக்³ரஹம் || 2-30-3

அந்ருதம் ப³ல லோகோ அயம் அஜ்ஞாநாத் யத்³த்³ ஹி வக்ஷ்யதி |
தேஜோ ந அஸ்தி பரம் ராமே தபதி இவ தி³வா கரே || 2-30-4

கிம் ஹி க்ருத்வா விஷண்ண꞉ த்வம் குத꞉ வா ப⁴யம் அஸ்தி தே |
யத் பரித்யக்து காம꞉ த்வம் மாம் அநந்ய பராயணாம் || 2-30-5

த்³யுமத்ஸேந ஸுதம் வீர ஸத்யவந்தம் அநுவ்ரதாம் |
ஸாவித்ரீம் இவ மாம் வித்³தி⁴ த்வம் ஆத்ம வஷ² வர்திநீம் || 2-30-6

ந து அஹம் மநஸா அபி அந்யம் த்³ரஷ்டா அஸ்மி த்வத்³ ருதே அநக⁴ |
த்வயா ராக⁴வ க³ச்சேயம் யதா² அந்யா குல பாம்ஸநீ || 2-30-7

ஸ்வயம் து பா⁴ர்யாம் கௌமாரீம் சிரம் அத்⁴யுஷிதாம் ஸதீம் |
ஷை²லூஷைவ மாம் ராம பரேப்⁴யோ தா³தும் இச்சஸி || 2-30-8

யஸ்ய பத்²யம் ச ராமாத்த² யஸ்ய சார்தே²(அ)வருத்⁴யஸே |
த்வம் தஸ்ய ப⁴வ வஷ்²யஷ்²ச விதே⁴யஷ்²ச² ஸதா³நக⁴|| 2-30-9

ஸ மாம் அநாதா³ய வநம் ந த்வம் ப்ரஸ்தா²தும் அர்ஹஸி |
தபோ வா யதி³ வா அரண்யம் ஸ்வர்கோ³ வா ஸ்யாத் ஸஹ த்வயா || 2-30-10

ந ச மே ப⁴விதா தத்ர கஷ்²சித் பதி² பரிஷ்²ரம꞉ |
ப்ருஷ்ட²த꞉ தவ க³ச்சந்த்யா விஹார ஷ²யநேஷ்வ் அபி || 2-30-11

குஷ² காஷ² ஷ²ர இஷீகா யே ச கண்டகிநோ த்³ருமா꞉ |
தூல அஜிந ஸம ஸ்பர்ஷா² மார்கே³ மம ஸஹ த்வயா || 2-30-12

மஹா வாத ஸமுத்³தூ⁴தம் யன் மாம் அவகரிஷ்யதி |
ரஜோ ரமண தன் மந்யே பர அர்த்⁴யம் இவ சந்த³நம் || 2-30-13

ஷா²த்³வலேஷு யத்³ ஆஸிஷ்யே வந அந்தே வந கோ³ரசா |
குதா² ஆஸ்தரண தல்பேஷு கிம் ஸ்யாத் ஸுக²தரம் தத꞉ || 2-30-14

பத்ரம் மூலம் ப²லம் யத் த்வம் அல்பம் வா யதி³ வா ப³ஹு |
தா³ஸ்யஸி ஸ்வயம் ஆஹ்ருத்ய தன் மே அம்ருத ரஸ உபமம் || 2-30-15

ந மாதுர் ந பிதுஸ் தத்ர ஸ்மரிஷ்யாமி ந வேஷ்²மந꞉ |
ஆர்தவாநி உபபு⁴ந்ஜாநா புஷ்பாணி ச ப²லாநி ச || 2-30-16

ந ச தத்ர க³த꞉ கிஞ்சித் த்³ரஷ்டும் அர்ஹஸி விப்ரியம் |
மத் க்ருதே ந ச தே ஷோ²கோ ந ப⁴விஷ்யாமி து³ர்ப⁴ரா || 2-30-17

ய꞉ த்வயா ஸஹ ஸ ஸ்வர்கோ³ நிரயோ ய꞉ த்வயா விநா |
இதி ஜாநன் பராம் ப்ரீதிம் க³ச்ச ராம மயா ஸஹ || 2-30-18

அத² மாம் ஏவம் அவ்யக்³ராம் வநம் ந ஏவ நயிஷ்யஸி |
விஷம் அத்³ய ஏவ பாஸ்யாமி மா விஷ²ம் த்³விஷதாம் வஷ²ம் || 2-30-19

பஷ்²சாத் அபி ஹி து³ஹ்கே²ந மம ந ஏவ அஸ்தி ஜீவிதம் |
உஜ்ஜி²தாயா꞉ த்வயா நாத² ததா³ ஏவ மரணம் வரம் || 2-30-20

இத³ம் ஹி ஸஹிதும் ஷோ²கம் முஹூர்தம் அபி ந உத்ஸஹே |
கிம் புநர் த³ஷ² வர்ஷாணி த்ரீணி ச ஏகம் ச து³ஹ்கி²தா || 2-30-21

இதி ஸா ஷோ²க ஸம்தப்தா விலப்ய கருணம் ப³ஹு |
சுக்ரோஷ² பதிம் ஆயஸ்தா ப்⁴ருஷ²ம் ஆலிந்க்³ய ஸஸ்வரம் || 2-30-22

ஸா வித்³தா⁴ ப³ஹுபி⁴ர் வாக்யை꞉ தி³க்³தை⁴꞉ இவ க³ஜ அந்க³நா |
சிர ஸம்நியதம் பா³ஷ்பம் முமோச அக்³நிம் இவ அரணி꞉ || 2-30-23

தஸ்யா꞉ ஸ்ப²டிக ஸம்காஷ²ம் வாரி ஸம்தாப ஸம்ப⁴வம் |
நேத்ராப்⁴யாம் பரிஸுஸ்ராவ பந்கஜாப்⁴யாம் இவ உத³கம் || 2-30-24

தச்சைவாமலசந்த்⁴ரப⁴ம் முக²மாயதலோசநம் |
பர்யஷு²ஷ்யத பா³ஷ்பேண ஜலோத்³த்⁴ருதமிவாமுபு³ஜம் || 2-30-25

தாம் பரிஷ்வஜ்ய பா³ஹுப்⁴யாம் விஸம்ஜ்ஞாம் இவ து³ஹ்கி²தாம் |
உவாச வசநம் ராம꞉ பரிவிஷ்²வாஸயம்ஸ் ததா³ || 2-30-26

ந தே³வி தவ து³ஹ்கே²ந ஸ்வர்க³ம் அபி அபி⁴ரோசயே |
ந ஹி மே அஸ்தி ப⁴யம் கிஞ்சித் ஸ்வயம்போ⁴ர் இவ ஸர்வத꞉ || 2-30-27

தவ ஸர்வம் அபி⁴ப்ராயம் அவிஜ்ஞாய ஷு²ப⁴ ஆநநே |
வாஸம் ந ரோசயே அரண்யே ஷ²க்திமான் அபி ரக்ஷணே || 2-30-28

யத் ஸ்ருஷ்டா அஸி மயா ஸார்த⁴ம் வந வாஸாய மைதி²லி |
ந விஹாதும் மயா ஷ²க்யா கீர்திர் ஆத்மவதா யதா² || 2-30-29

த⁴ர்ம꞉ து க³ஜ நாஸ ஊரு ஸத்³பி⁴ர் ஆசரித꞉ புரா |
தம் ச அஹம் அநுவர்தே அத்³ய யதா² ஸூர்யம் ஸுவர்சலா || 2-30-30

ந க²ல்வஹம் ந க³ச்சே²யம் வநம் ஜநகநந்தி³நி |
வசநம் த்ந்நயதி மாம் பிது꞉ ஸத்யோபப்³ரும்ஹிதம் || 2-30-31

ஏஷ த⁴ர்ம꞉ து ஸுஷ்²ரோணி பிதுர் மாது꞉ ச வஷ்²யதா |
அத꞉ ச ஆஜ்ஞாம் வ்யதிக்ரம்ய ந அஹம் ஜீவிதும் உத்ஸஹே || 2-30-32

அஸ்வாதீ⁴நம் கத²ம் தை³வம் ப்ரகாரைரபி⁴ராத்⁴யதே |
ஸ்வாதீ⁴நம் ஸமதிக்ரம்ய மாதரம் பிதரம் கு³ரும் || 2-30-33

யத்த்ரயம் தத்த்ரயோ லோகா꞉ பவித்ரம் தத்ஸமம் பு⁴வி |
நாந்யத³ஸ்தி ஷு²பா⁴பாங்கே³ தேநேத³மபி⁴ராத்⁴யதே || 2-30-34

ந ஸத்யம் தா³நமாநௌ வா ந யஜ்ஞாஷ்²சாப்தத³க்ஷிணா꞉ |
ததா² ப³லகரா꞉ ஸீதே யதா² ஸேவா பிதுர்மதா || 2-30-35

ஸ்வர்கோ³ த⁴நம் வா தா⁴ந்யம் வா வித்³யா꞉ புத்ரா꞉ ஸுகா²நி ச |
கு³ருவ்ருத்த்யநுரோதே⁴ந ந கிஞ்சித்\dapi து³ர்லப⁴ம் || 2-30-36

தே³வக³ந்த⁴ர்வகோ³லோகான் ப்³ரஹ்மலோகம் ததா²பரான் |
ப்ராப்நுவந்தி மஹாத்மாநோ மாதாபித்ருபராயணா꞉ || 2-30-37

ஸ மாம் பிதா யதா² ஷா²ஸ்தி ஸத்ய த⁴ர்ம பதே² ஸ்தி²த꞉ |
ததா² வர்திதும் இச்சாமி ஸ ஹி த⁴ர்ம꞉ ஸநாதந꞉ || 2-30-38

மம ஸந்நா மதி꞉ ஸீதே த்வாம் நேதும் த³ண்ட³காவநம் |
வஸிஷ்யாமீதி ஸாத்வம் மாமநுயாதும் ஸுநிஷ்²சிதா || 2-30-39

ஸா ஹி தி³ஷ்டா(அ)நவத்³யாங்கீ³ வநாய வதி³ரேக்ஷணே |
அநுக³ச்சஸ்வ மாம் பீ⁴ரு ஸஹ த⁴ர்ம சரீ ப⁴வ || 2-30-40

ஸர்வதா² ஸத்³ருஷ²ம் ஸீதே மம ஸ்வஸ்ய குலஸ்ய ச |
வ்யவஸாயமநுக்ராந்தா காந்தே த்வமதிஷோ²ப⁴நம் || 2-30-41

ஆரப⁴ஸ்வ ஷு²ப⁴ஷ்²ரோணி வநவாஸக்ஷமா꞉ க்ரியா꞉ |
நேதா³நீம் த்வத்³ருதே ஸீதே ஸ்வர்கோ³(அ)பி மம ரோசதே || 2-30-42

ப்³ராஹ்மணேப்⁴ய꞉ ச ரத்நாநி பி⁴க்ஷுகேப்⁴ய꞉ ச போ⁴ஜநம் |
தே³ஹி ச ஆஷ²ம்ஸமாநேப்⁴ய꞉ ஸம்த்வரஸ்வ ச மாசிரம் || 2-30-43

பூ⁴ஷணாநி மஹார்ஹாணி வரவஸ்த்ராணி யாநி ச |
ரமணீயாஷ்²ச யே கேசித்க்ரீடா³ர்தா²ஷ்²சாபுயுபஸ்கரா꞉ || 2-30-44

ஷ²யநீயாநி யாநாநி மம சாந்யாநி யாநி ச |
தே³ஹி ஸ்வப்⁴ருத்யவர்க³ஸ்ய ப்³ராஹ்மணாநாமநந்தரம் || 2-30-45

அநுகூலம் து ஸா ப⁴ர்துர் ஜ்ஞாத்வா க³மநம் ஆத்மந꞉ |
க்ஷிப்ரம் ப்ரமுதி³தா தே³வீ தா³தும் ஏவ உபசக்ரமே || 2-30-46

தத꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டா பரிபூர்ண மாநஸா |
யஷ²ஸ்விநீ ப⁴ர்துர் அவேக்ஷ்ய பா⁴ஷிதம் |
த⁴நாநி ரத்நாநி ச தா³தும் அந்க³நா |
ப்ரசக்ரமே த⁴ர்மப்⁴ருதாம் மநஸ்விநீ || 2-30-47

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அயோத்⁴ய காண்டே³ த்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை