Monday 2 May 2022

அயோத்யா காண்டம் 025ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பந்சவிம்ஸ꞉ ஸர்க³꞉

Kashalya Rama


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


ஸா அபநீய தம் ஆயாஸம் உபஸ்ப்ருஷ்²ய ஜலம் ஷு²சி |
சகார மாதா ராமஸ்ய மந்க³லாநி மநஸ்விநீ || 2-25-1

ந ஷ²க்யஸே வாரயௌஇதும் க³ச்சே²தா³நீம் ரகு⁴த்தம |
ஷ்²ரீக்⁴ரம் ச விநிவர்தஸ்வ வர்தஸ்வ ச ஸதாம் க்ரமே || 2-25-2

யம் பாலயஸி த⁴ர்மம் த்வம் த்⁴ருத்யா ச நியமேந ச |
ஸவை ராக⁴வஷா²ர்து³ல! த⁴ர்மஸ்த்வாமபி⁴ரக்ஷது || 2-25-3

யேப்⁴ய꞉ ப்ரணமஸே புத்ர சைத்யேஷ்வாயதநேஷு ச |
தே ச த்வாமபி⁴ரக்ஷந்து வநே ஸஹ மஹர்ஷிபி⁴꞉ || 2-25-4

யாநி த³த்தாநி தே(அ) ஸ்த்ராணி விஷ்²வாமித்ரேண தீ⁴மதா |
தாநி த்வாமபி⁴ரக்ஷந்து கு³ணைஸ்ஸமுதி³தம் ஸதா³ || 2-25-5

பித்ருஷு²ஷ்²ருஷயா புத்ர மாத்ருஷு² ஷ்²ரூஷயா ததா² |
ஸத்யேந ச மஹாபா³ஹோ சிரம் ஜீவாபி⁴ரக்ஷித꞉ || 2-25-6

ஸமித்குஷ²பவித்ராணி வேத்³யஷ்²சாயதநாநி ச |
ஸ்த²ண்டி⁴லாநி விசித்ராணி ஷை²லா வ்ருக்ஷா꞉ குஷு²பா² ஹ்ரதா³꞉ || 2-25-7

பதங்கா³꞉ பந்நகா³꞉ ஸிம்ஹாஸ்த்வாம் ரக்ஷந்து நரோத்தம |
ஸ்வஸ்தி ஸாத்⁴யா꞉ ச விஷ்²வே ச மருத꞉ ச மஹர்ஷய꞉ || 2-25-8

ஸ்வஸ்தி தா⁴தா விதா⁴தா ச ஸ்வஸ்தி பூஷா ப⁴கோ³ அர்யமா |
ருதவ꞉ சைவ பக்ஷா꞉ ச மாஸா꞉ ஸம்வத்ஸரா꞉ க்ஷபா꞉ || 2-25-9

ருதவஷ்²சைவ பக்ஷாஷ்²ச மாஸாஸ்ஸம்வத்ஸரா꞉ க்ஷபா꞉ |
தி³நாநி ச முஹூர்தா꞉ ச ஸ்வஸ்தி குர்வந்து தே ஸதா³ || 2-25-10

ஸ்ம்ருதிர் த்⁴ருதி꞉ ச த⁴ர்ம꞉ ச பாந்து த்வாம் புத்ர ஸர்வத꞉ |
ஸ்கந்த³꞉ ச ப⁴க³வான் தே³வ꞉ ஸோம꞉ ச ஸப்³ருஹஸ்பதி꞉ || 2-25-11

ஸப்த ருஷயோ நாரத³꞉ ச தே த்வாம் ரக்ஷந்து ஸர்வத꞉ |
யாஷ்²சாபி ஸர்வத꞉ ஸித்³தா³ தி³ஷ்²ஷ்²ச ஸதி³கீ³ஷ்²வரா꞉ || 2-25-12

ஸ்துதா மயா வநே தஸ்மின் பாந்துத்வாம் புத்ர நித்யஷ²꞉ |
ஷை²லா꞉ ஸர்வே ஸமுத்³ராஷ்²ச ராஜா வருண ஏவ ச || 2-25-13

த்³யௌரந்தரிக்ஷம் ப்ருதி²வீ நத்³யஸ்ஸர்வாஸ்ததை²வ ச |
நக்ஷத்ராணி ச ஸர்வாணி க்³ரஹா꞉ ச ஸஹதே³வதா꞉ || 2-25-14

அஹோராத்ரே ததா² ஸந்த்⁴யே பாந்து த்வாம் வநமாஷ்²ரிதம் |
ருதவஷ்²சைவ ஷ்ட்புண்யா மாஸா꞉ ஸம்வத்ஸராஸ்ததா² || 2-25-15

கலாஷ்²ச காஷ்டா²ஷ்²ச ததா² தவ ஷ²ர்ம தி³ஷ²ந்து தே |
மஹா வநாநி சரத꞉ முநி வேஷஸ்ய தீ⁴மத꞉ || 2-25-16

தவாதி³த்யாஷ்²ச தை³த்யாஷ்²ச ப⁴வந்து ஸுக²தா³꞉ ஸதா³ |
ராக்ஷஸாநாம் பிஷா²சாநாம் ரௌத்³ராணாம் க்ரூரகர்மணாம் || 2-25-17

க்ரவ்யாதா³நாம் ச ஸர்வேஷம் மாபூ⁴த்புத்ரக தே ப⁴யம் |
ப்லவகா³ வ்ருஷ்²சிகா த³ம்ஷா² மஷ²கா꞉ சைவ காநநே || 2-25-18

ஸரீ ஸ்ருபா꞉ ச கீடா꞉ ச மா பூ⁴வன் க³ஹநே தவ |
மஹா த்³விபா꞉ ச ஸிம்ஹா꞉ ச வ்யாக்⁴ராருக்ஷா꞉ ச த³ம்ஷ்ட்ரிண꞉ || 2-25-19

மஹிஷா꞉ ஷ்²ருந்கி³ணோ ரௌத்³ரா ந தே த்³ருஹ்யந்து புத்ரக |
ந்ரு மாம்ஸ போ⁴ஜநா ரௌத்³ரா யே ச அந்யே ஸத்த்வ ஜாதய꞉ || 2-25-20

மா ச த்வாம் ஹிம்ஸிஷு꞉ புத்ர மயா ஸம்பூஜிதா꞉ து இஹ |
ஆக³மா꞉ தே ஷி²வா꞉ ஸந்து ஸித்⁴யந்து ச பராக்ரமா꞉ || 2-25-21

ஸர்வ ஸம்பத்தயோ ராம ஸ்வஸ்திமான் க³ச்ச புத்ரக |
ஸ்வஸ்தி தே அஸ்து ஆந்தரிக்ஷேப்⁴ய꞉ பார்தி²வேப்⁴ய꞉ புந꞉ புந꞉ || 2-25-22

ஸர்வேப்⁴ய꞉ சைவ தே³வேப்⁴யோ யே ச தே பரிபந்தி²ந꞉ |
கு³ரு꞉ ஸோமஷ்²ச ஸூர்யஷ்²ச த⁴நதோ³(அ)த² யமஸ்ததா² || 2-25-23

பாந்து த்வாமர்சிதா ராம! த³ண்ட³காரண்யவாஸிநம் |
அக்³நிர்வாயுஸ்ததா² தூ⁴மோமந்த்ராஷ்²சர்ஷிமுகா²ச்ச்யுதா꞉ || 2-25-24

உபஸ்பர்ஷ²நகாலே து பாந்து த்வாம் ரகு⁴ந்த³த³ந |
ஸர்வ லோக ப்ரபு⁴ர் ப்³ரஹ்மா பூ⁴த ப⁴ர்தா ததா² ருஷய꞉ || 2-25-25

யே ச ஷே²ஷா꞉ ஸுரா꞉ தே த்வாம் ரக்ஷந்து வந வாஸிநம் |
இதி மால்யை꞉ ஸுர க³ணான் க³ந்தை⁴꞉ ச அபி யஷ²ஸ்விநீ || 2-25-26

ஸ்துதிபி⁴꞉ ச அநுரூபாபி⁴ர் ஆநர்ச ஆயத லோசநா |
ஜ்வலநம் ஸமுபாதா³ய ப்³ராஹ்மணேந மஹாத்மநா || 2-25-27

ஹாவயாமாஸ விதி⁴நா ராமமங்க³லகாரணாத் |
க்⁴ருதம் ஷ்²வேதாநி மால்யாநி ஸமித⁴꞉ ஷ்²வேதஸர்ஷபான் || 2-25-28

உபஸம்பாத³யாமாஸ கௌஸல்யா பமாங்க³நா |
உபாத்⁴யாய꞉ ஸ விதி⁴நா ஹுத்வ ஷா²ந்திமநாமயம் || 2-25-29

ஹுதஹவ்யாவஷே²ஷேண பா³ஹ்யம் ப³லிமகல்பயத் |
மது⁴த³த்³யக்ஷதக்⁴ருதை꞉ ஸ்வஸ்திவாச்ய த்³விஜாம் ஸ்தத꞉ || 2-25-30

வாசயாமாஸ ராமஸ்ய வநே ஸ்வஸ்த்யயநக்ரியா꞉ |
ததஸ்தந்மை த்³விஜேந்த்³ராய ராமமாதா யஷ²ஸ்விநீ || 2-25-31

த³க்ஷிணாம் ப்ரத³தௌ³ காம்யாம் ராக⁴வம் சேத³மப்³ரவீத் |
யன் மந்க³லம் ஸஹஸ்ர அக்ஷே ஸர்வ தே³வ நம꞉ க்ருதே || 2-25-32

வ்ருத்ர நாஷே² ஸமப⁴வத் தத் தே ப⁴வது மந்க³லம் |
யன் மந்க³லம் ஸுபர்ணஸ்ய விநதா அகல்பயத் புரா || 2-25-33

அம்ருதம் ப்ரார்த²யாநஸ்ய தத் தே ப⁴வது மந்க³லம் |
அம்ருதோத்பாத³நே தை³த்யான் க்⁴நதோ வஜ்ரத⁴ரஸ்ய யத் || 2-25-34

அதி³திர்மங்க³ளம் ப்ராதா³த் தத்தே ப⁴வது மங்க³ளம் |
தீந்விக்ரமான் ப்ரகமதோ விஷ்ணோரமிததேஜஸ꞉ || 2-25-35

யதா³ஸீந்மங்க³ளம் ப்ராதா³த் தத்தே ப⁴வது மங்க³ளம் |
ருதவ꞉ ஸாக³ரா த்³வீபா வேதா³ லோகா தி³ஷ்²ஷ்²சதே || 2-25-36

மம்க³ளாநி மஹாபா³ஹோ தி³ஷ²ந்து ஷு²ப⁴வங்க³ளா꞉ |
இதி புத்ரஸ்ய ஷே²ஷாஷ்²ச க்ருத்வா ஷி²ரஸி பா⁴மிநீ || 2-25-37

க³ந்தா³ம்ஷ்²சாபி ஸமாலப்⁴ய ராமமாயதலோ சநா |
ஓஷதீ⁴ம் ச அபி ஸித்³த⁴ அர்தா²ம் விஷ²ல்ய கரணீம் ஷு²பா⁴ம் || 2-25-38

சகார ரக்ஷாம் கௌஸல்யா மந்த்ரை꞉ அபி⁴ஜஜாப ச |
உவாசாதிப்ரஹ்ருஷ்டேவ ஸா து³꞉க²வஷ²ர்திநீ || 2-25-39

வாங்மாத்ரேண ந பா⁴வேந வாசா ஸம்ஸஜ்ஜமாநயா |
ஆநம்ய மூர்த்⁴நி ச ஆக்⁴ராய பரிஷ்வஜ்ய யஷ²ஸ்விநீ || 2-25-40

அவத³த் புத்ர ஸித்³த⁴ அர்தோ² க³ச்ச ராம யதா² ஸுக²ம் |
அரோக³ம் ஸர்வ ஸித்³த⁴ அர்த²ம் அயோத்⁴யாம் புநர் ஆக³தம் || 2-25-41

பஷ்²யாமி த்வாம் ஸுக²ம் வத்ஸ ஸுஸ்தி²தம் ராஜ வேஷ்²மநி |
ப்ரணஷ்ட²து³꞉க²ஸங்கல்பா ஹர்ஷவித்³யோதிதாநநா || 2-25-42

த்³ரக்ஷ்யாமி த்வாம் வநாத்ர்பாப்தம் பூர்ணசந்த்³ரமிவோதி³தம் |
ப⁴த்³ராஸநக³தம் ராம வநவாஸாதி³ஹாக³தம் || 2-25-43

த்³ரக்ஷாமி ச புநஸ்த்வாம் து தீர்ணவந்தம் பிதுர்வச꞉ |
மங்க³ஷை²ருபஸம்பந்நோ வநவாஸாதி³ஹாக³த꞉ || 2-25-44

பத்⁴வா மம ச நித்யம் த்வம் காமான் ஸம்வர்த⁴ யாஹி போ⁴꞉ |
மயா அர்சிதா தே³வ க³ணா꞉ ஷி²வ ஆத³யோ |
மஹர்ஷயோ பூ⁴த மஹா அஸுர உரகா³꞉ |
அபி⁴ப்ரயாதஸ்ய வநம் சிராய தே|
ஹிதாநி காந்க்ஷந்து தி³ஷ²꞉ ச ராக⁴வ || 2-25-45

இதி இவ ச அஷ்²ரு ப்ரதிபூர்ண லோசநா|
ஸமாப்ய ச ஸ்வஸ்த்யயநம் யதா² விதி⁴ |
ப்ரத³க்ஷிணம் சைவ சகார ராக⁴வம் |
புந꞉ புந꞉ ச அபி நிபீட்³ய ஸஸ்வஜே || 2-25-46

ததா² து தே³வ்யா ஸ க்ருத ப்ரத³க்ஷிணோ |
நிபீட்³ய மாது꞉ சரணௌ புந꞉ புந꞉ |
ஜகா³ம ஸீதா நிலயம் மஹா யஷா²꞉ |
ஸ ராக⁴வ꞉ ப்ரஜ்வலித꞉ ஸ்வயா ஷ்²ரியா || 2-25-47

|| இதி ராமயநே அயோத்⁴ய காந்த³ பந்சவிம்ஸ꞉ ஸர்க³ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை