Tuesday 26 April 2022

அயோத்யா காண்டம் 024ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சதுர்விஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama and Kaushalya


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


தம் ஸமீக்ஷ்ய து அவஹிதம் பிதுர் நிர்தே³ஷ² பாலநே |
கௌஸல்யா பா³ஷ்ப ஸம்ருத்³தா⁴ வசோ த⁴ர்மிஷ்ட²ம் அப்³ரவீத் || 2-24-1

அத்³ருஷ்ட து³ஹ்கோ² த⁴ர்மாத்மா ஸர்வ பூ⁴த ப்ரியம் வத³꞉ |
மயி ஜாத꞉ த³ஷ²ரதா²த் கத²ம் உந்சேந வர்தயேத் || 2-24-2

யஸ்ய ப்⁴ருத்யா꞉ ச தா³ஸா꞉ ச ம்ருஷ்டாநி அந்நாநி பு⁴ந்ஜதே |
கத²ம் ஸ போ⁴க்ஷ்யதே நாதோ² வநே மூல ப²லாநி அயம் || 2-24-3

க ஏதத் ஷ்²ரத்³த³தே⁴த் ஷ்²ருத்வா கஸ்ய வா ந ப⁴வேத்³ ப⁴யம் |
கு³ணவான் த³யித꞉ ராஜ்ஞோ ராக⁴வோ யத்³ விவாஸ்யதே || 2-24-4

நூநம் து ப³லவான் லோகே க்ருதாந்த꞉ ஸர்வமாதி³ஷ²ன் |
லோகே ராமாபி⁴ராமஸ்த்வம் வநம் யத்ர க³மிஷ்யஸி || 2-24-5

அயம் து மாமாத்மப⁴வஸ்தவாத³ர்ஷ²நமாருத꞉ |
விலாபது³꞉க²ஸமிதோ⁴ ருதி³தாஷ்²ருஹுதாஹுதி꞉ || 2-24-6

சிந்தாபா³ஷ்பமஹாதூ⁴ஸ்தவாக³மநசிந்தஜ꞉ |
கர்ஷ²யித்வா ப்⁴ருஷ²ம் புத்ர நிஷ்²வாஸாயாஸஸம்ப⁴வ꞉ || 2-24-7

த்வயா விஹீநாம் இஹ மாம் ஷோ²க அக்³நிர் அதுலோ மஹான் |
ப்ரத⁴க்ஷ்யதி யதா² கக்ஷம் சித்ர பா⁴நுர் ஹிம அத்யயே || 2-24-8

கத²ம் ஹி தே⁴நு꞉ ஸ்வம் வத்ஸம் க³ச்சந்தம் ந அநுக³ச்சதி |
அஹம் த்வா அநுக³மிஷ்யாமி யத்ர புத்ர க³மிஷ்யஸி || 2-24-9

ததா² நிக³தி³தம் மாத்ரா தத் வாக்யம் புருஷ ற்ஷப⁴꞉ |
ஷ்²ருத்வா ராம꞉ அப்³ரவீத்³ வாக்யம் மாதரம் ப்⁴ருஷ² து³ஹ்கி²தாம் || 2-24-10

கைகேய்யா வந்சித꞉ ராஜா மயி ச அரண்யம் ஆஷ்²ரிதே |
ப⁴வத்யா ச பரித்யக்த꞉ ந நூநம் வர்தயிஷ்யதி || 2-24-11

ப⁴ர்து꞉ கில பரித்யாகோ³ ந்ருஷ²ம்ஸ꞉ கேவலம் ஸ்த்ரியா꞉ |
ஸ ப⁴வத்யா ந கர்தவ்யோ மநஸா அபி விக³ர்ஹித꞉ || 2-24-12

யாவஜ் ஜீவதி காகுத்ஸ்த²꞉ பிதா மே ஜக³தீ பதி꞉ |
ஷு²ஷ்²ரூஷா க்ரியதாம் தாவத் ஸ ஹி த⁴ர்ம꞉ ஸநாதந꞉ || 2-24-13

ஏவம் உக்தா து ராமேண கௌஸல்யா ஷு²ப⁴ த³ர்ஷ²நா |
ததா² இதி உவாச ஸுப்ரீதா ராமம் அக்லிஷ்ட காரிணம் || 2-24-14

ஏவம் உக்த꞉ து வசநம் ராம꞉ த⁴ர்மப்⁴ற்தாம் வர꞉ |
பூ⁴ய꞉ தாம் அப்³ரவீத்³ வாக்யம் மாதரம் ப்⁴ருஷ² து³ஹ்கி²தாம் || 2-24-15

மயா சைவ ப⁴வத்யா ச கர்தவ்யம் வசநம் பிது꞉ |
ராஜா ப⁴ர்தா கு³ரு꞉ ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ஸர்வேஷாம் ஈஷ்²வர꞉ ப்ரபு⁴꞉ || 2-24-16

இமாநி து மஹா அரண்யே விஹ்ற்த்ய நவ பந்ச ச |
வர்ஷாணி பரம ப்ரீத꞉ ஸ்தா²ஸ்யாமி வசநே தவ || 2-24-17

ஏவம் உக்தா ப்ரியம் புத்ரம் பா³ஷ்ப பூர்ண ஆநநா ததா³ |
உவாச பரம ஆர்தா து கௌஸல்யா புத்ர வத்ஸலா || 2-24-18

ஆஸாம் ராம ஸபத்நீநாம் வஸ்தும் மத்⁴யே ந மே க்ஷமம் |
நய மாம் அபி காகுத்ஸ்த² வநம் வந்யம் ம்ற்கீ³ம் யதா² || 2-24-19

யதி³ தே க³மநே பு³த்³தி⁴꞉ க்ருதா பிதுர் அபேக்ஷயா |
தாம் ததா² ருத³தீம் ராம꞉ ருத³ன் வசநம் அப்³ரவீத் || 2-24-20

ஜீவந்த்யா ஹி ஸ்த்ரியா ப⁴ர்தா தை³வதம் ப்ரபு⁴ர் ஏவ ச |
ப⁴வத்யா மம சைவாத்³ய ராஜா ப்ரப⁴வதி ப்ரபு⁴꞉ ..2-24-21

ந ஹ்யநாதா² வயம் ராஜ்ஜ்ஞா லோகநாதே²ந தீ⁴ம தா .
ப⁴ரதஷ்²சாபி த⁴ர்மாத்மா ஸர்வபூ⁴தப்ரியம்வத³꞉ ..2-24-22

ப⁴வதீமநுவர்தேத ஸ ஹித⁴ர்மரத꞉ ஸதா³ .
யதா² மயி து நிஷ்க்ராந்தே புத்ரஷோ²கேந பார்தி²வ꞉ || 2-24-23

ஷ்²ரமம் ந அவாப்நுயாத் கிஞ்சித் அப்ரமத்தா ததா² குரு |
தா³ருணஷ்²சாப்யயம் ஷோ²கோ யதை²நம் ந விநாஷ²யேத் || 2-24-24

ராஜ்ஞோ வ்ருத்³த⁴ஸ்ய ஸததம் ஹிதம் சர ஸமாஹிதா |
வ்ரத உபவாஸ நிரதா யா நாரீ பரம உத்தமா || 2-24-25

ப⁴ர்தாரம் ந அநுவர்தேத ஸா ச பாப க³திர் ப⁴வேத் |
ப⁴ர்து꞉ ஷு²ஷ்²ரூஷயா நாரீ லப⁴தே ஸ்வர்க³மு த்தமம் || 2-24-26

அபி யா நிர்நமஸ்காரா நிவ்ருத்தா தே³வபூஜநாத் |
ஷு²ஷ்²ரூஷம் ஏவ குர்வீத ப⁴ர்து꞉ ப்ரிய ஹிதே ரதா || 2-24-27

ஏஷ த⁴ர்ம꞉ புரா த்³ற்ஷ்ட꞉ லோகே வேதே³ ஷ்²ருத꞉ ஸ்ம்ற்த꞉ |
அக்³நிகார்யேஷு ச ஸதா³ ஸுமநோபி⁴ஷ்²ச தே³வதா꞉ || 2-24-28

பூஜ்யா꞉ தே மத் க்ற்தே தே³வி ப்³ராஹ்மணா꞉ சைவ ஸுவ்ரதா꞉ |
ஏவம் காலம் ப்ரதீக்ஷஸ்வ மம ஆக³மந காந்க்ஷிணீ || 2-24-29

ப்ராப்ஸ்யஸே பரமம் காமம் மயி ப்ரத்யாக³தே ஸதி |
ப்ராப்ஸ்யஸே பரமம் காமம் மயி ப்ரத்யாக³தே ஸதி || 2-24-30

யதி³ த⁴ர்மப்⁴ற்தாம் ஷ்²ரேஷ்டோ² தா⁴ரயிஷ்யதி ஜீவிதம் |
ஏவம் உக்தா து ராமேண பா³ஷ்ப பர்யாகுல ஈக்ஷணா || 2-24-31

கௌஸல்யா புத்ர ஷோ²க ஆர்தா ராமம் வசநம் அப்³ரவீத் |
க³மநே ஸுக்ருதாம் பு³த்³தி⁴ம் ந தே ஷ²க்நோமி புத்ரக || 2-24-32

விநிவர்தயிதும் வீர நூநம் காலோ து³ரத்யய꞉ |
க³ச்ச புத்ர த்வம் ஏக அக்³ர꞉ ப⁴த்³ரம் தே அஸ்து ஸதா³ விபோ⁴ || 2-24-33

புநஸ்த்வயி நிவ்ருத்தே து ப⁴விஷ்யாமி க³தக்லமா |
ப்ரத்யாக³தே மஹாபா⁴கே³ க்ருதார்தே² சரிதவ்ரதே || 2-24-34

பிதுராந்ருண்யதாம் ப்ராப்தேத்வயி லப்ஸ்யே பரம் ஸுக²ம் |
க்ருதாந்தஸ்ய க³தி꞉ புத்ர து³ர்விபா⁴வ்யா ஸதா³ பு⁴வி || 2-24-35

யஸ்த்வா ஸஞ்சோத³யதி மே வச ஆச்சித்³ய ராக⁴வ |
க³ச்சே²தா³நீம் மஹாபா³ஹோ க்ஷேமேண புநராக³த꞉ || 2-24-36

நந்த³யிஷ்யஸி மாம் புத்ர꞉ ஸாம்நா வாக்யேந சாருணா |
அபீதா³நீம் ஸ கால꞉ ஸ்ஸ்யாத்³வநாத்ப்ரத்யாக³தம் புந꞉ || 2-24-37

யத்த்வாம் புத்ரக꞉ பஷ்²யேயம் ஜடாவல்கதா⁴ரிணம் |
ததா² ஹி ராமம் வந வாஸ நிஷ்²சிதம் |
த³த³ர்ஷ² தே³வீ பரமேண சேதஸா |
உவாச ராமம் ஷு²ப⁴ லக்ஷணம் வசோ|
ப³பூ⁴வ ச ஸ்வஸ்த்யயந அபி⁴காந்க்ஷிணீ || 2-24-38

|| இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சதுர்விஷ²꞉ ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை