Sunday 24 April 2022

அயோத்யா காண்டம் 023ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ரயோவிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Lakshmana and Rama


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


இதி ப்³ருவதி ராமே து லக்ஷ்மணோ அத⁴꞉ ஷி²ரா முஹு꞉ |
ஷ்²ருத்வா மத்⁴யம் ஜகா³ம இவ மநஸா து³ஹ்க² ஹர்ஷயோஹ் || 2-23-1

ததா³ து ப³த்³த்⁴வா ப்⁴ருகுடீம் ப்⁴ருவோர் மத்⁴யே நர ருஷப⁴ |
நிஷ²ஷ்²வாஸ மஹா ஸர்போ பி³லஸ்யைவ ரோஷித꞉ || 2-23-2

தஸ்ய து³ஷ்ப்ரதிவீக்ஷ்யம் தத் ப்⁴ருகுடீ ஸஹிதம் ததா³ |
ப³பௌ⁴ க்ருத்³த⁴ஸ்ய ஸிம்ஹஸ்ய முக²ஸ்ய ஸத்³ருஷ²ம் முக²ம் || 2-23-3

அக்³ரஹ꞉ தம் விது⁴ந்வம்ஸ் து ஹஸ்தீ ஹஸ்தம் இவாத்மந꞉ |
திர்யக்³ ஊர்த்⁴வம் ஷ²ரீரே ச பாதயித்வா ஷி²ர꞉ த⁴ராம் || 2-23-4

அக்³ர அக்ஷ்ணா வீக்ஷமாண꞉ து திர்யக்³ ப்⁴ராதரம் அப்³ரவீத் |
அஸ்தா²நே ஸம்ப்⁴ரம꞉ யஸ்ய ஜாத꞉ வை ஸுமஹான் அயம் || 2-23-5

த⁴ர்ம தோ³ஷ ப்ரஸந்கே³ந லோகஸ்ய அநதிஷ²ந்கயா |
கத²ம் ஹி ஏதத் அஸம்ப்⁴ராந்த꞉ த்வத்³ விதோ⁴ வக்தும் அர்ஹதி || 2-23-6

யதா² தை³வம் அஷௌ²ண்டீ³ரம் ஷௌ²ண்டீ³ர꞉ க்ஷத்ரிய ருஷப⁴꞉ |
கிம் நாம க்ருபணம் தை³வம் அஷ²க்தம் அபி⁴ஷ²ம்ஸதி |
பாபயோஸ் து கத²ம் நாம தயோஹ் ஷ²ந்கா ந வித்³யதே || 2-23-7

ஸந்தி த⁴ர்ம உபதா⁴꞉ ஷ்²லக்ஷ்ணா த⁴ர்மாத்மன் கிம் ந பு³த்⁴யஸே || 2-23-8

தயோஸ்ஸுசரிதம் ஸ்வார்த²ம் ஷா²ட்²யாத் பரிஜிஹீர்ஷதோ꞉ |
யதி³ நைவம் வ்யவஸிதம் ஸ்யாத்³தி⁴ ப்ராக்³ரேவ ராக⁴வ |
தயோ꞉ ப்ராகே³வ த³த்தஷ்²ச ஸ்யாத்³வர꞉ ப்ரக்ருதஷ்²ச ஸ꞉ || 2-23-9

லோக வித்³விஷ்டம் ஆரப்³த⁴ம் த்வத்³ அந்யஸ்ய அபி⁴ஷேசநம் |
நோத்ஸஹே ஸஹிதும் வீர தத்ர மே க்ஷந்துமர்ஹஸி || 2-23-10

யேந இயம் ஆக³தா த்³வைத⁴ம் தவ பு³த்³தி⁴ர் மஹீ பதே |
ஸ ஹி த⁴ர்ம꞉ மம த்³வேஷ்ய꞉ ப்ரஸந்கா³த் யஸ்ய முஹ்யஸி || 2-23-11

கத²ம் த்வம் கர்மணா ஷ²க்த꞉ கைகேயீவஷ²வர்திந꞉ |
கரிஷ்யஸி பிதுர்வாக்யமத⁴ர்மிஷ்ட²ம் விக³ர்ஹிதம் || 2-23-12

யத்³ய் அபி ப்ரதிபத்திஸ் தே தை³வீ ச அபி தயோ꞉ மதம் |
ததா² அபி உபேக்ஷணீயம் தே ந மே தத் அபி ரோசதே || 2-23-13

மந்ஸா(அ)பி கத²ம் காமம் குர்யாஸ்த்வம் காமவ்ருத்தயோ꞉ |
தயோஸ்த்வஹிதயோர்நித்யம் ஷ²த்ர்வோ꞉ பித்ரபி⁴தா⁴நயோ꞉ || 2-23-14

யத்³யபி ப்ரதிபத்திஸ்தே தை³வீ சாபி தயோர்மதம் |
ததா² ப்யுபேக்ஷணீயம் தே ந மே தத³பி ரோசதே || 2-23-15

விக்லவோ வீர்ய ஹீநோ ய꞉ ஸ தை³வம் அநுவர்ததே |
வீரா꞉ ஸம்பா⁴வித ஆத்மாநோ ந தை³வம் பர்யுபாஸதே || 2-23-16

தை³வம் புருஷ காரேண ய꞉ ஸமர்த²꞉ ப்ரபா³தி⁴தும் |
ந தை³வேந விபந்ந அர்த²꞉ புருஷ꞉ ஸோ அவஸீத³தி || 2-23-17

த்³ரக்ஷ்யந்தி து அத்³ய தை³வஸ்ய பௌருஷம் புருஷஸ்ய ச |
தை³வ மாநுஷயோ꞉ அத்³ய வ்யக்தா வ்யக்திர் ப⁴விஷ்யதி || 2-23-18

அத்³ய மத் பௌருஷ ஹதம் தை³வம் த்³ரக்ஷ்யந்தி வை ஜநா꞉ |
யத்³ தை³வாத் ஆஹதம் தே அத்³ய த்³ற்ஷ்டம் ராஜ்ய அபி⁴ஷேசநம் || 2-23-19

அத்யந்குஷ²ம் இவ உத்³தா³மம் க³ஜம் மத³ ப³ல உத்³த⁴தம் |
ப்ரதா⁴விதம் அஹம் தை³வம் பௌருஷேண நிவர்தயே || 2-23-20

லோக பாலா꞉ ஸமஸ்தா꞉ தே ந அத்³ய ராம அபி⁴ஷேசநம் |
ந ச க்ற்த்ஸ்நா꞉ த்ரயோ லோகா விஹந்யு꞉ கிம் புந꞉ பிதா || 2-23-21

யை꞉ விவாஸ꞉ தவ அரண்யே மிதோ² ராஜன் ஸமர்தி²த꞉ |
அரண்யே து விவத்ஸ்யந்தி சதுர் த³ஷ² ஸமா꞉ ததா² || 2-23-22

அஹம் ததா³ ஆஷா²ம் சேத்ஸ்யாமி பிதுஸ் தஸ்யா꞉ ச யா தவ |
அபி⁴ஷேக விகா⁴தேந புத்ர ராஜ்யாய வர்ததே || 2-23-23

மத்³ ப³லேந விருத்³தா⁴ய ந ஸ்யாத் தை³வ ப³லம் ததா² |
ப்ரப⁴விஷ்யதி து³ஹ்கா²ய யதா² உக்³ரம் பௌருஷம் மம || 2-23-24

ஊர்த்⁴வம் வர்ஷ ஸஹஸ்ர அந்தே ப்ரஜா பால்யம் அநந்தரம் |
ஆர்ய புத்ரா꞉ கரிஷ்யந்தி வந வாஸம் க³தே த்வயி || 2-23-25

பூர்வ ராஜ ற்ஷி வ்ற்த்த்யா ஹி வந வாஸோ விதீ⁴யதே |
ப்ரஜா நிக்ஷிப்ய புத்ரேஷு புத்ரவத் பரிபாலநே || 2-23-26

ஸ சேத்³ ராஜநி அநேக அக்³ரே ராஜ்ய விப்⁴ரம ஷ²ந்கயா |
ந ஏவம் இச்சஸி த⁴ர்மாத்மன் ராஜ்யம் ராம த்வம் ஆத்மநி || 2-23-27

ப்ரதிஜாநே ச தே வீர மா பூ⁴வம் வீர லோக பா⁴க் |
ராஜ்யம் ச தவ ரக்ஷேயம் அஹம் வேலா இவ ஸாக³ரம் || 2-23-28

மந்க³லை꞉ அபி⁴ஷிந்சஸ்வ தத்ர த்வம் வ்யாப்ற்த꞉ ப⁴வ |
அஹம் ஏகோ மஹீ பாலான் அலம் வாரயிதும் ப³லாத் || 2-23-29

ந ஷோ²ப⁴ அர்தா²வ் இமௌ பா³ஹூ ந த⁴நுர் பூ⁴ஷணாய மே |
ந அஸிரா ப³ந்த⁴ந அர்தா²ய ந ஷ²ரா꞉ ஸ்தம்ப⁴ ஹேதவ꞉ || 2-23-30

அமித்ர த³மந அர்த²ம் மே ஸர்வம் ஏதச் சதுஷ்டயம் |
ந ச அஹம் காமயே அத்யர்த²ம் ய꞉ ஸ்யாத் ஷ²த்ருர் மத꞉ மம || 2-23-31

அஸிநா தீக்ஷ்ண தா⁴ரேண வித்³யுச் சலித வர்சஸா |
ப்ரக்³ற்ஹீதேந வை ஷ²த்ரும் வஜ்ரிணம் வா ந கல்பயே || 2-23-32

க²ட்³க³ நிஷ்பேஷ நிஷ்பிஷ்டை꞉ க³ஹநா து³ஷ்²சரா ச மே |
ஹஸ்தி அஷ்²வ நர ஹஸ்த ஊரு ஷி²ரோபி⁴ர் ப⁴விதா மஹீ || 2-23-33

க²ட்³க³ தா⁴ரா ஹதா மே அத்³ய தீ³ப்யமாநாஇவ அத்³ரய꞉ |
பதிஷ்யந்தி த்³விபா பூ⁴மௌ மேகா⁴இவ ஸவித்³யுத꞉ || 2-23-34

ப³த்³த⁴ கோ³தா⁴ அந்கு³லி த்ராணே ப்ரக்³ருஹீத ஷ²ர ஆஸநே |
கத²ம் புருஷ மாநீ ஸ்யாத் புருஷாணாம் மயி ஸ்தி²தே || 2-23-35

ப³ஹுபி⁴꞉ ச ஏகம் அத்யஸ்யந்ன் ஏகேந ச ப³ஹூன் ஜநான் |
விநியோக்ஷ்யாம்ய் அஹம் பா³ணான் ந்ரு வாஜி க³ஜ மர்மஸு || 2-23-36

அத்³ய மே அஸ்த்ர ப்ரபா⁴வஸ்ய ப்ரபா⁴வ꞉ ப்ரப⁴விஷ்யதி |
ராஜ்ஞ꞉ ச அப்ரபு⁴தாம் கர்தும் ப்ரபு⁴த்வம் ச தவ ப்ரபோ⁴ || 2-23-37

அத்³ய சந்த³ந ஸாரஸ்ய கேயூரா மோக்ஷணஸ்ய ச |
வஸூநாம் ச விமோக்ஷஸ்ய ஸுஹ்ற்தா³ம் பாலநஸ்ய ச || 2-23-38

அநுரூபாவ் இமௌ பா³ஹூ ராம கர்ம கரிஷ்யத꞉ |
அபி⁴ஷேசந விக்⁴நஸ்ய கர்த்ருஉணாம் தே நிவாரணே || 2-23-39

ப்³ரவீஹி கோ அத்³ய ஏவ மயா வியுஜ்யதாம் |
தவ அஸுஹ்ற்த்³ ப்ராண யஷ²꞉ ஸுஹ்ற்ஜ் ஜநை꞉ |
யதா² தவ இயம் வஸுதா⁴ வஷே² ப⁴வேத் |
ததா² ஏவ மாம் ஷா²தி⁴ தவ அஸ்மி கிம்கர꞉ || 2-23-40

விம்ற்ஜ்ய பா³ஷ்பம் பரிஸாந்த்வ்ய ச அஸக்ருத் |
ஸ லக்ஷ்மணம் ராக⁴வ வம்ஷ² வர்த⁴ந꞉ |
உவாச பித்ர்யே வசநே வ்யவஸ்தி²தம் |
நிபோ³த⁴ மாம் ஏஷ ஹி ஸௌம்ய ஸத் பத²꞉ || 2-23-41

|| இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ரயோவிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை