Saturday 23 April 2022

அயோத்யா காண்டம் 022ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³வாவிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Lakshmana Rama


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


அத² தம் வ்யத²யா தீ³நம் ஸவிஷே²ஷம் அமர்ஷிதம் |
ஷ்²வஸந்தம் இவ நாக³ இந்த்³ரம் ரோஷ விஸ்பா²ரித ஈக்ஷணம் || 2-22-1

ஆஸத்³ய ராம꞉ ஸௌமித்ரிம் ஸுஹ்ற்த³ம் ப்⁴ராதரம் ப்ரியம் |
உவாச இத³ம் ஸ தை⁴ர்யேண தா⁴ரயன் ஸத்த்வம் ஆத்மவான் || 2-22-2

நிக்³ருஹ்ய ரோஷம் ஷோ²கம் ச கை²ர்யமாஷ்²ரித்ய கேவலம் |
அவமாநம் நிரஸ்யேமம் க்³ருஹீத்வா ஹர்ஷமுத்தமம் || 2-22-3

உபக்லுப்தம் ஹி யத்கிஞ்சித³பி⁴ஷேகார்த²மத்³ய மே |
ஸ்ர்வம் விஸர்ஜய க்ஷிப்ரம் குரு கார்யம் நிரத்யயம் || 2-22-4

ஸௌமித்ரே யோ அபி⁴ஷேக அர்தே² மம ஸம்பா⁴ர ஸம்ப்⁴ரம꞉ |
அபி⁴ஷேக நிவ்ருத்தி அர்தே² ஸோ அஸ்து ஸம்பா⁴ர ஸம்ப்⁴ரம꞉ || 2-22-5

யஸ்யா மத்³ அபி⁴ஷேக அர்த²ம் மாநஸம் பரிதப்யதே |
மாதா ந꞉ ஸா யதா² ந ஸ்யாத் ஸவிஷ²ந்கா ததா² குரு || 2-22-6

தஸ்யா꞉ ஷ²ந்காமயம் து³ஹ்க²ம் முஹூர்தம் அபி ந உத்ஸஹே |
மநஸி ப்ரதிஸம்ஜாதம் ஸௌமித்ரே அஹம் உபேக்ஷிதும் || 2-22-7

ந பு³த்³தி⁴ பூர்வம் ந அபு³த்³த⁴ம் ஸ்மராமி இஹ கதா³சந |
மாத்ருணாம் வா பிதுர் வாஹம் க்ருதம் அல்பம் ச விப்ரியம் || 2-22-8

ஸத்ய꞉ ஸத்ய அபி⁴ஸந்த⁴꞉ ச நித்யம் ஸத்ய பராக்ரம꞉ |
பர லோக ப⁴யாத் பீ⁴த꞉ நிர்ப⁴யோ அஸ்து பிதா மம || 2-22-9

தஸ்ய அபி ஹி ப⁴வேத்³ அஸ்மின் கர்மணி அப்ரதிஸம்ஹ்ற்தே |
ஸத்யம் ந இதி மந꞉ தாப꞉ தஸ்ய தாப꞉ தபேச் ச மாம் || 2-22-10

அபி⁴ஷேக விதா⁴நம் து தஸ்மாத் ஸம்ஹ்ருத்ய லக்ஷ்மண |
அந்வக்³ ஏவ அஹம் இச்சாமி வநம் க³ந்தும் இத꞉ புந꞉ || 2-22-11

மம ப்ரவ்ராஜநாத் அத்³ய க்ருத க்ருத்யா ந்ருபாத்மஜா |
ஸுதம் ப⁴ரதம் அவ்யக்³ரம் அபி⁴ஷேசயிதா தத꞉ || 2-22-12

மயி சீர அஜிந த⁴ரே ஜடா மண்ட³ல தா⁴ரிணி |
க³தே அரண்யம் ச கைகேய்யா ப⁴விஷ்யதி மந꞉ ஸுக²ம் || 2-22-13

பு³த்³தி⁴꞉ ப்ரணீதா யேந இயம் மந꞉ ச ஸுஸமாஹிதம் |
தத் து ந அர்ஹாமி ஸம்க்லேஷ்டும் ப்ரவ்ரஜிஷ்யாமி மாசிரம் || 2-22-14

க்ருத அந்த꞉ து ஏவ ஸௌமித்ரே த்³ரஷ்டவ்யோ மத் ப்ரவாஸநே |
ராஜ்யஸ்ய ச விதீர்ணஸ்ய புநர் ஏவ நிவர்தநே || 2-22-15

கைகேய்யா꞉ ப்ரதிபத்திர் ஹி கத²ம் ஸ்யான் மம பீட³நே |
யதி³ பா⁴வோ ந தை³வோ அயம் க்ருத அந்த விஹித꞉ ப⁴வேத் || 2-22-16

ஜாநாஸி ஹி யதா² ஸௌம்ய ந மாத்ருஷு மம அந்தரம் |
பூ⁴த பூர்வம் விஷே²ஷோ வா தஸ்யா மயி ஸுதே அபி வா || 2-22-17

ஸோ அபி⁴ஷேக நிவ்ருத்தி அர்தை²꞉ ப்ரவாஸ அர்தை²꞉ ச து³ர்வசை꞉ |
உக்³ரை꞉ வாக்யை꞉ அஹம் தஸ்யா ந அந்யத்³ தை³வாத் ஸமர்த²யே || 2-22-18

கத²ம் ப்ரக்ருதி ஸம்பந்நா ராஜ புத்ரீ ததா² அகு³ணா |
ப்³ரூயாத் ஸா ப்ராக்ருதா இவ ஸ்த்ரீ மத் பீடா³ம் ப⁴ர்த்ரு ஸம்நிதௌ⁴ || 2-22-19

யத்³ அசிந்த்யம் து தத் தை³வம் பூ⁴தேஷ்வ் அபி ந ஹந்யதே |
வ்யக்தம் மயி ச தஸ்யாம் ச பதித꞉ ஹி விபர்யய꞉ || 2-22-20

கஷ்²சித் தை³வேந ஸௌமித்ரே யோத்³து⁴ம் உத்ஸஹதே புமான் |
யஸ்ய ந க்³ரஹணம் கிஞ்சித் கர்மணோ அந்யத்ர த்³ருஷ்²யதே || 2-22-21

ஸுக² து³ஹ்கே² ப⁴ய க்ரோதௌ⁴ லாப⁴ அலாபௌ⁴ ப⁴வ அப⁴வௌ |
யஸ்ய கிஞ்சித் ததா² பூ⁴தம் நநு தை³வஸ்ய கர்ம தத் || 2-22-22

ருஷயோ ப்யுக்³ரதபஸோ தை³வேநாபி⁴ப்ரபீடி³தா꞉ |
உத்ஸ்ருஜ்ய நியமாம் ஸ்தீவ்ரான் ப்⁴ரஷ்²யந்தே காமமந்யுபி⁴꞉ || 2-22-23

அஸம்க்ல்பிதமேவேஹ யத³கஸ்மாத் ப்ரவர்ததே |
நிவர்த்யாரம்ப⁴மாரப்³த⁴ம் நநு தை³வஸ்ய கர்ம தத் || 2-22-24

ஏதயா தத்த்வயா பு³த்³த்⁴யா ஸம்ஸ்தப்⁴யாத்மாநமாத்மநா |
வ்யாஹதே அபி அபி⁴ஷேகே மே பரிதாபோ ந வித்³யதே || 2-22-25

தஸ்மாத் அபரிதாப꞉ ஸம்ஸ் த்வம் அபி அநுவிதா⁴ய மாம் |
ப்ரதிஸம்ஹாரய க்ஷிப்ரம் ஆபி⁴ஷேசநிகீம் க்ரியாம் || 2-22-26

ஏபி⁴ரேவ க⁴டை꞉ ஸர்வைரபி⁴ஷேசநஸம்ப்⁴ருதை꞉ |
மம லக்ஸ்மண தாபஸ்யே வ்ரதஸ்நாநம் ப⁴விஷ்யதி || 2-22-27

அத²வா கிம் மமைதேந ராஜத்³ரவ்யமயேந து |
உத்³த்⁴ருதம் மே ஸ்வயம் தோ யம் வ்ரதாதே³ஷ²ம் கரிஷ்யதி || 2-22-28

மா ச லக்ஷ்மண ஸம்தாபம் கார்ஷீர்லக்ஷ்ம்யா விபர்யயே |
ராஜ்யம் வா வநவாஸோ வா வநவாஸோ மஹோத³ய꞉ || 2-22-29

ந லக்ஷ்மண அஸ்மின் மம ராஜ்ய விக்⁴நே |
மாதா யவீயஸ்ய் அதிஷ²ந்கநீயா |
தை³வ அபி⁴பந்நா ஹி வத³ந்தி அநிஷ்டம் |
ஜாநாஸி தை³வம் ச ததா² ப்ரபா⁴வம் || 2-22-30

|| இத்யார்ஷே ஷ்²ர்ரிமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³வாவிம்ஷ²꞉ ஸரக³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அனசூயை அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திலீபன் துந்துபி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை