Friday 22 April 2022

அயோத்யா காண்டம் 021ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகவிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama Lakshmana Kausalya


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


ததா² து விலபந்தீம் தாம் கௌஸல்யாம் ராம மாதரம் |
உவாச லக்ஷ்மணோ தீ³ந꞉ தத் கால ஸத்³ருஷ²ம் வச꞉ || 2-21-1

ந ரோசதே மம அபி ஏதத் ஆர்யே யத்³ ராக⁴வோ வநம் |
த்யக்த்வா ராஜ்ய ஷ்²ரியம் க³ச்சேத் ஸ்த்ரியா வாக்ய வஷ²ம் க³த꞉ || 2-21-2

விபரீத꞉ ச வ்ருத்³த⁴꞉ ச விஷயை꞉ ச ப்ரத⁴ர்ஷித꞉ |
ந்ருப꞉ கிம் இவ ந ப்³ரூயாச் சோத்³யமாந꞉ ஸமந்மத²꞉ || 2-21-3

ந அஸ்ய அபராத⁴ம் பஷ்²யாமி ந அபி தோ³ஷம் ததா² வித⁴ம் |
யேந நிர்வாஸ்யதே ராஷ்ட்ராத் வந வாஸாய ராக⁴வ꞉ || 2-21-4

ந தம் பஷ்²யாம்ய் அஹம் லோகே பரோக்ஷம் அபி யோ நர꞉ |
ஸ்வமித்ரோ(அ)பி நிரஸ்தோ(அ)பி யோ(அ)ஸ்யதோ³ஷமுதா³ஹரேத் || 2-21-5

தே³வ கல்பம் ருஜும் தா³ந்தம் ரிபூணாம் அபி வத்ஸலம் |
அவேக்ஷமாண꞉ கோ த⁴ர்மம் த்யஜேத் புத்ரம் அகாரணாத் || 2-21-6

தத் இத³ம் வசநம் ராஜ்ஞ꞉ புநர் பா³ல்யம் உபேயுஷ꞉ |
புத்ர꞉ கோ ஹ்ருத³யே குர்யாத் ராஜ வ்ற்த்தம் அநுஸ்மரன் || 2-21-7

யாவத்³ ஏவ ந ஜாநாதி கஷ்²சித் அர்த²ம் இமம் நர꞉ |
தாவத்³ ஏவ மயா ஸாத⁴ம் ஆத்மஸ்த²ம் குரு ஷா²ஸநம் ||2-21-8

மயா பார்ஷ்²வே ஸத⁴நுஷா தவ கு³ப்தஸ்ய ராக⁴வ |
க꞉ ஸமர்தோ² அதி⁴கம் கர்தும் க்ருத அந்தஸ்ய இவ திஷ்ட²த꞉ || 2-21-9

நிர்மநுஷ்யாம் இமாம் ஸர்வாம் அயோத்⁴யாம் மநுஜ ருஷப⁴ |
கரிஷ்யாமி ஷ²ரைஅ꞉ தீக்ஷ்ணை꞉ யதி³ ஸ்தா²ஸ்யதி விப்ரியே || 2-21-10

ப⁴ரதஸ்ய அத² பக்ஷ்யோ வா யோ வா அஸ்ய ஹிதம் இச்சதி |
ஸர்வான் ஏதான் வதி⁴ஷ்யாமி ம்ருது³ர் ஹி பரிபூ⁴யதே || 2-21-11

ப்ரோத்ஸாஹிதோ(அ)யம் கைகேய்யா ஸ து³ஷ்டோ யதி³꞉ பிதா |
அமித்ரபூ⁴தோ நிஸ்ஸங்க³ம் வத்⁴யதாம் ப³த்⁴யதாமபி || 2-21-12

கு³ரோரப்யவலிப்தஸ்ய கார்யாகார்யமஜாநத꞉ |
உத்ப²த²ம் ப்ரதிபந்நஸ்ய கார்யம் ப⁴வதி ஷா²ஸந்ம் || 2-21-13

ப³லமேஷ கிமாஷ்²ரித்ய ஹேதும் வா புருஷர்ஷப⁴ |
தா³துமிச்ச²தி கைகேய்ய ராஜ்யம் ஸ்தி²தமித³ம் தவ || 2-21-14

த்வயா சைவ மயா சைவ க்ருத்வா வைரம் அநுத்தமம் |
கஸ்ய ஷ²க்தி꞉ ஷ்²ரியம் தா³தும் ப⁴ரதாய அரி ஷா²ஸந || 2-21-15

அநுரக்த꞉ அஸ்மி பா⁴வேந ப்⁴ராதரம் தே³வி தத்த்வத꞉ |
ஸத்யேந த⁴நுஷா சைவ த³த்தேந இஷ்டேந தே ஷ²பே || 2-21-16

தீ³ப்தம் அக்³நிம் அரண்யம் வா யதி³ ராம꞉ ப்ரவேக்ஷ்யதே |
ப்ரவிஷ்டம் தத்ர மாம் தே³வி த்வம் பூர்வம் அவதா⁴ரய || 2-21-17

ஹராமி வீர்யாத் து³ஹ்க²ம் தே தம꞉ ஸூர்யைவ உதி³த꞉ |
தே³வீ பஷ்²யது மே வீர்யம் ராக⁴வ꞉ சைவ பஷ்²யது || 2-21-18

ஏதத் து வசநம் ஷ்²ருத்வா லக்ஷ்மணஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
உவாச ராமம் கௌஸல்யா ருத³ந்தீ ஷோ²க லாலஸா || 2-21-19

ப்⁴ராதுஸ் தே வத³த꞉ புத்ர லக்ஷ்மணஸ்ய ஷ்²ருதம் த்வயா |
யத்³ அத்ர அநந்தரம் தத் த்வம் குருஷ்வ யதி³ ரோசதே || 2-21-20

ந ச அத⁴ர்ம்யம் வச꞉ ஷ்²ருத்வா ஸபத்ந்யா மம பா⁴ஷிதம் |
விஹாய ஷோ²க ஸம்தப்தாம் க³ந்தும் அர்ஹஸி மாம் இத꞉ || 2-21-21

த⁴ர்மஜ்ஞ யதி³ த⁴ர்மிஷ்டோ² த⁴ர்மம் சரிதும் இச்சஸி |
ஷு²ஷ்²ரூஷ மாம் இஹஸ்த²꞉ த்வம் சர த⁴ர்மம் அநுத்தமம் || 2-21-22

ஷு²ஷ்²ரூஷுர் ஜநநீம் புத்ர ஸ்வ க்³ருஹே நியத꞉ வஸன் |
பரேண தபஸா யுக்த꞉ காஷ்²யப꞉ த்ரிதி³வம் க³த꞉ || 2-21-23

யதா² ஏவ ராஜா பூஜ்ய꞉ தே கௌ³ரவேண ததா² ஹி அஹம் |
த்வாம் ந அஹம் அநுஜாநாமி ந க³ந்தவ்யம் இத꞉ வநம் || 2-21-24

த்வத்³ வியோகா³ன் ந மே கார்யம் ஜீவிதேந ஸுகே²ந வா |
த்வயா ஸஹ மம ஷ்²ரேய꞉ த்ருணாநாம் அபி ப⁴க்ஷணம் || 2-21-25

யதி³ த்வம் யாஸ்யஸி வநம் த்யக்த்வா மாம் ஷோ²க லாலஸாம் |
அஹம் ப்ராயம் இஹ ஆஸிஷ்யே ந ஹி ஷ²க்ஷ்யாமி ஜீவிதும் || 2-21-26

தத꞉ ஸ்த்வம் ப்ராப்ஸ்யஸே புத்ர நிரயம் லோக விஷ்²ருதம் |
ப்³ரஹ்ம ஹத்யாம் இவ அத⁴ர்மாத் ஸமுத்³ர꞉ ஸரிதாம் பதி꞉ || 2-21-27

விலபந்தீம் ததா² தீ³நாம் கௌஸல்யாம் ஜநநீம் தத꞉ |
உவாச ராம꞉ த⁴ர்ம அத்மா வசநம் த⁴ர்ம ஸம்ஹிதம் || 2-21-28

ந அஸ்தி ஷ²க்தி꞉ பிதுர் வாக்யம் ஸமதிக்ரமிதும் மம |
ப்ரஸாத³யே த்வாம் ஷி²ரஸா க³ந்தும் இச்சாம்ய் அஹம் வநம் || 2-21-29

ருஷிணா ச பிதுர் வாக்யம் குர்வதா வ்ரத சாரிணா |
கௌ³ர் ஹதா ஜாநதா த⁴ர்மம் கண்டு³நா அபி விபஷ்²சிதா || 2-21-30

அஸ்மாகம் ச குலே பூர்வம் ஸக³ரஸ்ய ஆஜ்ஞயா பிது꞉ |
க²நத்³பி⁴꞉ ஸாக³ரை꞉ பூ⁴திம் அவாப்த꞉ ஸுமஹான் வத⁴꞉ || 2-21-31

ஜாமத³க்³ந்யேந ராமேண ரேணுகா ஜநநீ ஸ்வயம் |
க்ருத்தா பரஷு²நா அரண்யே பிதுர் வசந காரிணா || 2-21-32

ஏதைரந்யைஷ்²ச ப³ஹுபி⁴ர்தே³வி தே³வஸமை꞉ க்ருதம் |
பிதுர்வசநமக்லீப³ம் கரிஷ்யாமி பிதுர்ஷி²தம் || 2-21-33

ந க²ல்வ் ஏதன் மயா ஏகேந க்ரியதே பித்ரு ஷா²ஸநம் |
ஏதைரபி க்ருதம் தே³வி யே மயா தவ கீர்திதா꞉ || 2-21-34

நாஹம் த⁴ர்மமபூர்வம் தே ப்ரதிகூலம் ப்ரவர்தயே |
பூர்வை꞉ அயம் அபி⁴ப்ரேத꞉ க³த꞉ மார்கோ³ அநுக³ம்யதே || 2-21-35

தத் ஏதத் து மயா கார்யம் க்ரியதே பு⁴வி ந அந்யதா² |
பிதுர் ஹி வசநம் குர்வன் ந கஷ்²சின் நாம ஹீயதே || 2-21-36

தாம் ஏவம் உக்த்வா ஜநநீம் லக்ஷ்மணம் புநர் அப்³ரவீத் |
தவ லக்ஷ்மண ஜாநாமி மயி ஸ்நேஹம் அநுத்தமம் || 2-21-37

தவ லக்ஷ்மண ஜாநாமி மயி ஸ்நேஹமநுத்தமம் |
விக்ரமம் சைவ ஸத்யம் ச தேஜஷ்²ச ஸுது³ராஸத³ம் || 2-21-38

மம மாதுர்மஹத்³து³꞉க²மதுலம் ஷு²ப⁴லக்ஷம்ண |
அபி⁴ப்ராயம் அவிஜ்ஞாய ஸத்யஸ்ய ச ஷ²மஸ்ய ச || 2-21-39

த⁴ர்ம꞉ ஹி பரம꞉ லோகே த⁴ர்மே ஸத்யம் ப்ரதிஷ்டி²தம் |
த⁴ர்ம ஸம்ஷ்²ரிதம் ஏதச் ச பிதுர் வசநம் உத்தமம் || 2-21-40

ஸம்ஷ்²ருத்ய ச பிதுர் வாக்யம் மாதுர் வா ப்³ராஹ்மணஸ்ய வா |
ந கர்தவ்யம் வ்ருதா² வீர த⁴ர்மம் ஆஷ்²ரித்ய திஷ்ட²தா || 2-21-41

ஸோ அஹம் ந ஷ²க்ஷ்யாமி பிதுர் நியோக³ம் அதிவர்திதும் |
பிதுர் ஹி வசநாத் வீர கைகேய்யா அஹம் ப்ரசோதி³த꞉ || 2-21-42

தத் ஏநாம் விஸ்ருஜ அநார்யாம் க்ஷத்ர த⁴ர்ம ஆஷ்²ரிதாம் மதிம் |
த⁴ர்மம் ஆஷ்²ரய மா தைக்ஷ்ண்யம் மத்³ பு³த்³தி⁴ர் அநுக³ம்யதாம் || 2-21-43

தம் ஏவம் உக்த்வா ஸௌஹார்தா³த் ப்⁴ராதரம் லக்ஷ்மண அக்³ரஜ꞉ |
உவாச பூ⁴ய꞉ கௌஸல்யாம் ப்ராந்ஜலி꞉ ஷி²ரஸா ஆநத꞉ || 2-21-44

அநுமந்யஸ்வ மாம் தே³வி க³மிஷ்யந்தம் இத꞉ வநம் |
ஷா²பிதா அஸி மம ப்ராணை꞉ குரு ஸ்வஸ்த்யயநாநி மே || 2-21-45

தீர்ண ப்ரதிஜ்ஞ꞉ ச வநாத் புநர் ஏஷ்யாம்ய் அஹம் புரீம் |
யயாதிரிவ ராஜர்ஷி꞉ புரா ஹித்வா புநர்தி⁴வம் || 2-21-46

ஷோ²கஸ்ஸந்தா⁴ர்யதாம் மாதர்ஹ்ருத³யே ஸாது⁴ மா ஷு²ச꞉ |
வநவாஸாதி³ஹைஷ்யாமி புந꞉ க்ருத்வா பிதுர்வச꞉ || 2-21-47

த்வயா மயா ச வைதே³ஹ்யா லக்ஷ்மணேந ஸுமித்ரயா |
பிதுர்நியோகே³ ஸ்தா²தவ்யமேஷ த⁴ர்ம꞉ ஸநாஅந꞉ || 2-21-48

அம்ப³ ஸம்ஹ்ருத்ய ஸம்பா⁴ரான் து³꞉க²ம் ஹ்ருதி³ நிக்³ருஹ்ய ச |
வநவாஸக்ருதா பு³த்³தி⁴ர்மம த⁴ர்ம்யாநுவர்த்யதாம் || 2-21-49

ஏதத்³வச ஸ்தஸ்ய நிஷ²ம்ய மாதா |
ஸுத⁴ர்ம்யமவ்யக்³ரமவிக்லப³ம் ச |
ம்ருதேவ ஸம்ஜ்ஞாம் ப்ரதிலப்⁴ய தே³வீ |
ஸமீக்ஷ்ய ராமம் புநரித்யுவாச || 2-21-50

யதை²வ தே புத்ர பிதா ததா²ஹம் |
கு³ரு꞉ ஸ்வத⁴ர்மேண ஸுஹ்ருத்தயா ச |
ந த்வாநுஜாநாமி ந மாம்விஹாய |
ஸுது³꞉கி²தாமர்ஹஸி க³ந்துமேவம் || 2-21-51

கிம் ஜீவிதேநேஹ விநா த்வயா மே |
லோகேந வா கிம் ஸ்வத⁴யா(அ)ம்ருதேந |
ஷ்²ரேயோ முஹூர்தம் தவ ஸந்நிதா⁴நம் |
மமேஹ க்ருத்ஸ்நாத³பி ஜீவலோகாத் || 2-21-52

நரைரிவோல்காபி⁴ரபோஹ்யமாநோ |
மஹாக³ஜோ(அ)த்⁴வாநமநுப்ரவிஷ்ட꞉ |
பூ⁴ய꞉ ப்ரஜஜ்வால விலாபமேவம் |
நிஷ²ம்ய ராம꞉ கருணம் ஜநந்யா || 2-21-53

ஸ மாதரம் சைவ விஸம்ஜ்ஞகல்பா |
மார்தம் ச ஸௌமித்ரி மபி⁴ப்ரதப்தம் |
த⁴ர்மே ஸ்தி²தோ த⁴ர்ம்யமுவாச வாக்யம் |
யதா² ஸ ஏவார்ஹதி தத்ர வக்தும் || 2-21-54

அஹம் ஹி தே லக்ஷ்மண நித்யமேவ |
ஜாநாமி ப⁴க்திம் ச பராக்ரமம் ச |
மம த்வபி⁴ப்ராய மஸந்நிரீக்ஷ்ய |
மாத்ரா ஸஹாப்⁴யர்த³ஸி மா ஸுது³꞉க²ம் || 2-21-55

த⁴ர்மார்த²காமா꞉ க²லு தாத லோகே |
ஸமீக்ஷிதா த⁴ர்மப²லோத³யேஷு |
தே தத்ர ஸர்வே ஸ்யுரஸம்ஷ²யம் மே |
பா⁴ர்யேவ வஷ்²யாபி⁴மதா ஸுபுத்ரா || 2-21-56

யஸ்மிம்ஸ்து ஸர்வே ஸ்யுரஸந்நிவிஷ்டா |
த⁴ர்மோ யத꞉ ஸ்யாத் தது³பக்ரமேத |
த்³வேஷ்யோ ப⁴வத்யர்த²பரோ ஹி லோகே |
காமாத்மதா க²ல்வபி ந ப்ரஷ²ஸ்தா || 2-21-57

கு³ருஷ்²ச ராஜா ச பிதா ச வ்ருத்³த⁴꞉ |
க்ரோதா⁴த்ப்ரஹர்ஷ த்³யதி³ வாபி காமாத் |
யத்³வ்யாதி³ஷே²த் கார்யமவேக்ஷ்ய த⁴ர்மம் |
கஸ்தந்ந குர்யாத³ந்ருத³ந்ருஷ²ம்ஸவ்ருத்தி꞉ || 2-21-58

ஸவை ந ஷ²க்நோமி பிது꞉ ப்ரதிஜ்ஞா |
மிமாமகர்தும் ஸகலம் யதா²வத் |
ஸ ஹ்யவயோஸ்தத கு³ருர்நியோகே³ |
தே³வாஷ்²ச ப⁴ர்தா ஸ க³திஸ்ஸ த⁴ர்ம꞉ || 2-21-59

தஸ்மின் புநர்ஜீவதி த⁴ர்மராஜே |
விஷே²ஷத꞉ ஸ்வே பதி² வர்தமாநே |
தே³வீ மயா ஸார்த²மிதோ(அ)பக³ச்சே²த் |
கத²ம் ஸ்வித³ந்யா வித⁴வேவ நாரீ || 2-21-60

ஸா மாநுமந்யஸ்வ வநம் வ்ரஜந்தம் |
குருஷ்வ ந꞉ ஸ்வஸ்த்யயநாநி தே³வி |
யதா² ஸமாப்தே புநராவ்ரஜேயம் |
யதா² ஹி ஸ்த்யேந புநர்யயாதி꞉ || 2-21-61

யஷோ² ஹ்யஹம் கேவலராஜ்யகாரணாத் |
ந ப்ருஷ்ட²த꞉ கர்துமலம் மஹோத³யம் |
அதீ³ர்க⁴காலே ந து தே³வி ஜீவிதே |
வ்ருணே(அ)வராமத்³ய மஹீமத⁴ர்மத꞉ || 2-21-62

ப்ரஸாத³யன் நர வ்ருஷப⁴꞉ ஸ மாதரம் |
பராக்ரமாஜ்ஜிக³மிஷுரேவ தோ³ம்ட³கான் |
அத² அநுஜம் ப்⁴ற்ஷ²ம் அநுஷா²ஸ்ய த³ர்ஷ²நம் |
சகார தாம் ஹ்ற்தி³ ஜநநீம் ப்ரத³க்ஷிணம் || 2-21-63

|| இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகவிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை