Tuesday 19 April 2022

அயோத்யா காண்டம் 020ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ விம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama KausalyaShlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.

தஸ்மிம்ஸ்து புருஷ்வ்யாக்⁴ரே நிஷ்க்ராமதி க்ருதாஞ்ஜலௌ |
ஆர்தஷ²ச்தோ³ மஹான் ஜஜ்ஞே ஸ்த்ரீணாம ந்த꞉புரே ததா³ || 2-20-1

க்ற்^த்யேஷ்வசோதி³த꞉ பித்ரா ஸர்வஸ்யாந்த꞉ புரஸ்ய ச |
க³திர்ய꞉ ஷ²ரணம் சாஸீத் ஸ ரோஓமோ(அ)த்³ய ப்ரவத்ஸ்யதி || 2-20-2

கௌஸல்யாயாம் யதா² யுக்தோ ஜநந்யாம் வர்ததே ஸதா³ |
ததை²வ வர்ததே(அ)ஸ்மாஸு ஜந்மப்ரப்⁴ருதி ராக⁴வ꞉ || 2-20-3

ந க்ருத்⁴யத்யபி⁴ஷ²ஸ்தோ(அ)பி க்ரோத⁴நீயாநி வர்ஜயன் |
க்ருத்³தா⁴ன் ப்ரஸாத³யன் ஸர்வான் ஸ இதோ(அ)த்³ய ப்ரவத்ஸ்யதி || 2-20-4

அபு⁴த்³தி⁴ர்ப³த நோ ராஜா ஜீவலோகம் சரத்யயம் |
யோ க³திம் ஸர்வபூ⁴தாநாம் பரித்யஜதி ராக⁴வம் || 2-20-5

இதி ஸர்வா மஹிஷ்யஸ்தா விவத்ஸா இவ தே⁴நவ꞉ |
பதிமாசுக்ருஷு²ஷ்²சைவ ஸஸ்வரம் சாபி சுக்ருஷு²꞉ || 2-20-6

ஸ ஹி சாந்த꞉ புரே கோ⁴ரமார்தஷ²ப்³த⁴ம் மஹீபதி꞉ |
புத்ரஷோ²காபி⁴ஸந்தப்த꞉ ஷ்²ருத்வா வ்யாலீயதாஸநே || 2-20-7

ராம꞉ து ப்⁴ற்ஷ²ம் ஆயஸ்த꞉ நிஹ்ஷ்²வஸந்ன் இவ குந்ஜர꞉ |
ஜகா³ம ஸஹித꞉ ப்⁴ராத்ரா மாதுர் அந்த꞉ புரம் வஷீ² || 2-20-8

ஸோ அபஷ்²யத் புருஷம் தத்ர வ்ற்த்³த⁴ம் பரம பூஜிதம் |
உபவிஷ்டம் க்³ற்ஹ த்³வாரி திஷ்ட²த꞉ ச அபரான் ப³ஹூன் || 2-20-9

த்³ற்^ஷ்ட்வை து ததா³ ராமம் தே ஸர்வே ஸஹஸோத்தி²தா꞉ |
ஜயேந ஜயதாம் ஷ்²ரேஷ்ட²ம் வர்த⁴யந்தி ஸ்ம ராக⁴வம் || 2-20-10

ப்ரவிஷ்²ய ப்ரத²மாம் கக்ஷ்யாம் த்³விதீயாயாம் த³த³ர்ஷ² ஸ꞉ |
ப்³ராஹ்மணான் வேத³ ஸம்பந்நான் வ்ற்த்³தா⁴ன் ராஜ்ஞா அபி⁴ஸத்க்ற்தான் || 2-20-11

ப்ரணம்ய ராம꞉ தான் வ்ற்த்³தா⁴ம்ஸ் த்ற்தீயாயாம் த³த³ர்ஷ² ஸ꞉ |
ஸ்த்ரியோ வ்ற்த்³தா⁴꞉ ச பா³லா꞉ ச த்³வார ரக்ஷண தத்பரா꞉ || 2-20-12

வர்த⁴யித்வா ப்ரஹ்ற்ஷ்டா꞉ தா꞉ ப்ரவிஷ்²ய ச க்³ற்ஹம் ஸ்த்ரிய꞉ |
ந்யவேத³யந்த த்வரிதா ராம மாது꞉ ப்ரியம் ததா³ || 2-20-13

கௌஸல்யா அபி ததா³ தே³வீ ராத்ரிம் ஸ்தி²த்வா ஸமாஹிதா |
ப்ரபா⁴தே து அகரோத் பூஜாம் விஷ்ணோஹ் புத்ர ஹித ஏஷிணீ || 2-20-14

ஸா க்ஷௌம வஸநா ஹ்ற்ஷ்டா நித்யம் வ்ரத பராயணா |
அக்³நிம் ஜுஹோதி ஸ்ம ததா³ மந்த்ரவத் க்ற்த மந்க³லா || 2-20-15

ப்ரவிஷ்²ய ச ததா³ ராம꞉ மாதுர் அந்த꞉ புரம் ஷு²ப⁴ம் |
த³த³ர்ஷ² மாதரம் தத்ர ஹாவயந்தீம் ஹுத அஷ²நம் || 2-20-16

தே³வகார்யநிமித்தம் ச தத்ராபஷ்²யத் ஸமுத்³யதம்|
த³த்⁴யக்ஷதம் க்⁴ருதம் சைவ மோத³கான் ஹவிஷஸ்ததா³ || 2-20-17

லாஜான் மால்யாநி ஷு²க்லாநி பாயஸம் க்ருஸரம் ததா² |
ஸமித⁴꞉ பூர்ணகும்பா⁴ம்ஷ்²ச² த³த³ர்ஷ² ரகு⁴நந்த³ந꞉ || 2-20-18

தாம் ஷு²க்லக்ஷௌமஸம்வீதாம் வ்ரதயோகே³ந கர்ஷி²தாம் |
தர்பயந்தீம் த³த³ர்ஷா²த்³பி⁴꞉ தே³வதாம் தே³வவர்ணிநீம் || 2-20-19

ஸா சிரஸ்ய ஆத்மஜம் த்³ற்ஷ்ட்வா மாத்ற் நந்த³நம் ஆக³தம் |
அபி⁴சக்ராம ஸம்ஹ்ற்ஷ்டா கிஷோ²ரம் வட³வா யதா² || 2-20-20

ஸ மாதரமபி⁴க்ராந்தாமுபஸம்க்³ருஹ்ய ராக⁴வ꞉ |
பரிஷ்வக்தஷ்²ச பா³ஹுப்⁴யாமுபாக்³ராதஷ்²ச மூர்த⁴நி || 2-20-21

தம் உவாச து³ராத⁴ர்ஷம் ராக⁴வம் ஸுதம் ஆத்மந꞉ |
கௌஸல்யா புத்ர வாத்ஸல்யாத் இத³ம் ப்ரிய ஹிதம் வச꞉ || 2-20-22

வ்ற்த்³தா⁴நாம் த⁴ர்ம ஷீ²லாநாம் ராஜர்ஷீணாம் மஹாத்மநாம் |
ப்ராப்நுஹி ஆயு꞉ ச கீர்திம் ச த⁴ர்மம் ச உபஹிதம் குலே || 2-20-23

ஸத்ய ப்ரதிஜ்ஞம் பிதரம் ராஜாநம் பஷ்²ய ராக⁴வ |
அத்³ய ஏவ ஹி த்வாம் த⁴ர்ம ஆத்மா யௌவராஜ்யே அபி⁴ஷேக்ஷ்யதி || 2-20-24

த³த்தமாஸநமாலப்⁴ய போ⁴ஜநேந நிமந்த்ரித꞉ |
மாதரம் ராக⁴வ꞉ கிஞ்சித் ப்ரஸார்ய அந்ஜலிம் அப்³ரவீத் || 2-20-25

ஸ ஸ்வபா⁴வ விநீத꞉ ச கௌ³ரவாச் ச ததா³ ஆநத꞉ |
ப்ரஸ்தி²தோ த³ண்ட³காரண்யமாப்ரஷ்டுமுபசக்ரமே || 2-20-26

தே³வி நூநம் ந ஜாநீஷே மஹத்³ ப⁴யம் உபஸ்தி²தம் |
இத³ம் தவ ச து³ஹ்கா²ய வைதே³ஹ்யா லக்ஷ்மணஸ்ய ச || 2-20-27

க³மிஷ்யே த³ண்ட³காரண்யம் கிமநேநாஸநேந மே |
விஷ்டராஸநயோக்³யோ ஹி காலோ(அ)யம் மாமுபஸ்தி²த꞉ || 2-20-28

சதுர்த³ஷ² ஹி வர்ஷாணி வத்ஸ்யாமி விஜநே வநே |
மது⁴ மூல ப²லை꞉ ஜீவன் ஹித்வா முநிவத்³ ஆமிஷம் || 2-20-29

ப⁴ரதாய மஹா ராஜோ யௌவராஜ்யம் ப்ரயச்சதி |
மாம் புநர் த³ண்ட³க அரண்யம் விவாஸயதி தாபஸம் || 2-20-30

ஸ ஷ்ட்சாஅஷ்டௌ ச வர்ஷாணி வத்ஸ்யாமி விஜநே வநே |
ஆஸேவமாநோ வந்யாநி ப²லமூலைஷ்²ச சர்தயன் || 2-20-31

ஸா நிக்ருத்தைவ ஸாலஸ்ய யஷ்டி꞉ பரஷு²நா வநே |
பபாத ஸஹஸா தே³வீ தே³வதேவ தி³வஷ்²ச்யுதா || 2-20-32

தாம் அது³ஹ்க² உசிதாம் த்³ற்ஷ்ட்வா பதிதாம் கத³லீம் இவ |
ராம꞉ து உத்தா²பயாம் ஆஸ மாதரம் க³த சேதஸம் || 2-20-33

உபாவ்ற்த்ய உத்தி²தாம் தீ³நாம் வட³வாம் இவ வாஹிதாம் |
பாம்ஷு² கு³ண்டி²த ஸர்வ அக்³நீம் விமமர்ஷ² ச பாணிநா || 2-20-34

ஸா ராக⁴வம் உபாஸீநம் அஸுக² ஆர்தா ஸுக² உசிதா |
உவாச புருஷ வ்யாக்⁴ரம் உபஷ்²ற்ண்வதி லக்ஷ்மணே || 2-20-35

யதி³ புத்ர ந ஜாயேதா² மம ஷோ²காய ராக⁴வ |
ந ஸ்ம து³ஹ்க²ம் அத꞉ பூ⁴ய꞉ பஷ்²யேயம் அஹம் அப்ரஜா || 2-20-36

ஏகஏவ ஹி வந்த்⁴யாயா꞉ ஷோ²கோ ப⁴வதி மாநவ꞉ |
அப்ரஜா அஸ்மி இதி ஸம்தாபோ ந ஹி அந்ய꞉ புத்ர வித்³யதே || 2-20-37

ந த்³ற்ஷ்ட பூர்வம் கல்யாணம் ஸுக²ம் வா பதி பௌருஷே |
அபி புத்ரே விபஷ்²யேயம் இதி ராம ஆஸ்தி²தம் மயா || 2-20-38

ஸா ப³ஹூநி அமநோஜ்ஞாநி வாக்யாநி ஹ்ற்த³யச்சிதா³ம் |
அஹம் ஷ்²ரோஷ்யே ஸபத்நீநாம் அவராணாம் வரா ஸதீ || 2-20-39

அத꞉ து³ஹ்க²தரம் கிம் நு ப்ரமதா³நாம் ப⁴விஷ்யதி |
த்வயி ஸம்நிஹிதே அபி ஏவம் அஹம் ஆஸம் நிராக்ற்தா || 2-20-40

த்வயி ஸந்நிஹிதே(அ)ப்யேவமஹமாஸம் நிராக்ருதா |
கிம் புந꞉ ப்ரோஷிதே தாத த்⁴ருவம் மரணம் ஏவ மே || 2-20-41

அத்யந்தநிக்³ருஹீதாஸ்மி ப⁴ர்துர்நித்ய்மதந்த்ரிதா |
பரிவாரேண கைகேய்யா ஸமா வாப்யத²வா(அ)வரா || 2-20-42

யோ ஹி மாம் ஸேவதே கஷ்²சித் அத² வா அபி அநுவர்ததே |
கைகேய்யா꞉ புத்ரம் அந்வீக்ஷ்ய ஸ ஜநோ ந அபி⁴பா⁴ஷதே || 2-20-43

நித்யக்ரோத⁴தயா தஸ்யா꞉ கத²ம் நு க²ரவாதி³ தத் |
கைகேய்யா வத³நம் த்³ரஷ்டும் புத்ர ஷ²க்ஷ்யாமி து³ர்க³தா || 2-20-44

த³ஷ² ஸப்த ச வர்ஷாணி தவ ஜாதஸ்ய ராக⁴வ |
அஸிதாநி ப்ரகாந்க்ஷந்த்யா மயா து³ஹ்க² பரிக்ஷயம் || 2-20-45

தத³க்ஷயம் மஹாத்³து³꞉க²ம் நோத்ஸஹே ஸஹிதும் சிரம் |
விப்ரகாரம் ஸபத்நீநாமேவம் ஜீர்ணாபி ராக⁴வ || 2-20-46

அபஷ்²யந்தீ தவ முக²ம் பரிபூர்ணஷ²ஷி²ப்ரப⁴ம் |
க்ருபணா வர்தயிஷ்யாமி கத²ம் க்ருபணஜீவிகாம் || 2-20-47

உபவாஸை꞉ ச யோகை³꞉ ச ப³ஹுபி⁴꞉ ச பரிஷ்²ரமை꞉ |
து³ஹ்க²ம் ஸம்வர்தி⁴த꞉ மோக⁴ம் த்வம் ஹி து³ர்க³தயா மயா || 2-20-48

ஸ்தி²ரம் து ஹ்ருத³யம் மந்யே மம இத³ம் யன் ந தீ³ர்யதே |
ப்ராவ்ருஷி இவ மஹா நத்³யா꞉ ஸ்ப்ருஷ்டம் கூலம் நவ அம்ப⁴ஸா || 2-20-49

மம ஏவ நூநம் மரணம் ந வித்³யதே |
ந ச அவகாஷோ² அஸ்தி யம க்ஷயே மம |
யத்³ அந்தகோ அத்³ய ஏவ ந மாம் ஜிஹீர்ஷதி |
ப்ரஸஹ்ய ஸிம்ஹோ ருத³தீம் ம்ற்கீ³ம் இவ || 2-20-50

ஸ்தி²ரம் ஹி நூநம் ஹ்ருத³யம் மம ஆயஸம் |
ந பி⁴த்³யதே யத்³ பு⁴வி ந அவதீ³ர்யதே |
அநேந து³꞉கே²ந ச தே³ஹம் அர்பிதம் |
த்⁴ருவம் ஹி அகாலே மரணம் ந வித்³யதே || 2-20-51

இத³ம் து து³꞉க²ம் யத்³ அநர்த²காநி மே|
வ்ரதாநி தா³நாநி ச ஸம்யமா꞉ ச ஹி |
தப꞉ ச தப்தம் யத்³ அபத்ய காரணாத் |
ஸுநிஷ்ப²லம் பீ³ஜம் இவ உப்தம் ஊஷரே || 2-20-52

யதி³ ஹி அகாலே மரணம் ஸ்வயா இச்சயா |
லபே⁴த கஷ்²சித் கு³ரு து³꞉க² கர்ஷி²த꞉ |
க³தா அஹம் அத்³ய ஏவ பரேத ஸம்ஸத³ம் |
விநா த்வயா தே⁴நுர் இவ ஆத்மஜேந வை || 2-20-53

அதா²பி கிம் ஜீவித மத்³ய மே வ்ருதா² |
த்வயா விநா ச்ந்த்³ரநிபா⁴நநப்ரப⁴ |
அநுவ்ரஜிஷ்யாமி வநம் த்வயைவ கௌ³꞉ |
ஸுது³ர்ப³லா வத்ஸமிவாநுகாங்க்ஷயா || 2-20-54

ப்⁴ருஷ²ம் அஸுக²ம் அமர்ஷிதா ததா³ |
ப³ஹு விலலாப ஸமீக்ஷ்ய ராக⁴வம் |
வ்யஸநம் உபநிஷா²ம்ய ஸா மஹத் |
ஸுதம் இவ ப³த்³த⁴ம் அவேக்ஷ்ய கிம்நரீ || 2-20-55

|| இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ விம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை