Sunday 17 April 2022

அயோத்யா காண்டம் 019ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகோநவிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Dasharatha Kaikeyi Rama


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


தத் அப்ரியம் அமித்ரக்⁴ந꞉ வசநம் மரண உபமம் |
ஷ்²ருத்வா ந விவ்யதே² ராம꞉ கைகேயீம் ச இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-19-1

ஏவம் அஸ்து க³மிஷ்யாமி வநம் வஸ்தும் அஹம் து அத꞉ |
ஜடா சீர த⁴ர꞉ ராஜ்ஞ꞉ ப்ரதிஜ்ஞாம் அநுபாலயன் || 2-19-2

இத³ம் து ஜ்ஞாதும் இச்சாமி கிம் அர்த²ம் மாம் மஹீ பதி꞉ |
ந அபி⁴நந்த³தி து³ர்த⁴ர்ஷோ யதா² புரம் அரிம் த³ம꞉ || 2-19-3

மந்யுர் ந ச த்வயா கார்யோ தே³வி ப்³ரூஹி தவ அக்³ரத꞉ |
யாஸ்யாமி ப⁴வ ஸுப்ரீதா வநம் சீர ஜடா த⁴ர꞉ || 2-19-4

ஹிதேந கு³ருணா பித்ரா க்ற்தஜ்ஞேந ந்ற்பேண ச |
நியுஜ்யமாநோ விஷ்²ரப்³த⁴ம் கிம் ந குர்யாத் அஹம் ப்ரியம் || 2-19-5

அலீகம் மாநஸம் து ஏகம் ஹ்ற்த³யம் த³ஹதி இவ மே |
ஸ்வயம் யன் ந ஆஹ மாம் ராஜா ப⁴ரதஸ்ய அபி⁴ஷேசநம் || 2-19-6

அஹம் ஹி ஸீதாம் ராஜ்யம் ச ப்ராணான் இஷ்டான் த⁴நாநி ச |
ஹ்ற்ஷ்ட꞉ ப்⁴ராத்ரே ஸ்வயம் த³த்³யாம் ப⁴ரதாய அப்ரசோதி³த꞉ || 2-19-7

கிம் புநர் மநுஜ இந்த்³ரேண ஸ்வயம் பித்ரா ப்ரசோதி³த꞉ |
தவ ச ப்ரிய காம அர்த²ம் ப்ரதிஜ்ஞாம் அநுபாலயன் || 2-19-8

தத் ஆஷ்²வாஸய ஹி இமம் த்வம் கிம் ந்வ் இத³ம் யன் மஹீ பதி꞉ |
வஸுதா⁴ ஆஸக்த நயநோ மந்த³ம் அஷ்²ரூணி முந்சதி || 2-19-9

க³ச்சந்து ச ஏவ ஆநயிதும் தூ³தா꞉ ஷீ²க்⁴ர ஜவை꞉ ஹயை꞉ |
ப⁴ரதம் மாதுல குலாத் அத்³ய ஏவ ந்ற்ப ஷா²ஸநாத் || 2-19-10

த³ண்ட³க அரண்யம் ஏஷோ அஹம் இத꞉ க³ச்சாமி ஸத்வர꞉ |
அவிசார்ய பிதுர் வாக்யம் ஸமாவஸ்தும் சதுர் த³ஷ² || 2-19-11

ஸா ஹ்ற்ஷ்டா தஸ்ய தத் வாக்யம் ஷ்²ருத்வா ராமஸ்ய கைகயீ |
ப்ரஸ்தா²நம் ஷ்²ரத்³த³தா⁴நா ஹி த்வரயாம் ஆஸ ராக⁴வம் || 2-19-12

ஏவம் ப⁴வது யாஸ்யந்தி தூ³தா꞉ ஷீ²க்⁴ர ஜவை꞉ ஹயை꞉ |
ப⁴ரதம் மாதுல குலாத் உபாவர்தயிதும் நரா꞉ || 2-19-13

தவ து அஹம் க்ஷமம் மந்யே ந உத்ஸுகஸ்ய விலம்ப³நம் |
ராம தஸ்மாத் இத꞉ ஷீ²க்⁴ரம் வநம் த்வம் க³ந்தும் அர்ஹஸி || 2-19-14

வ்ரீடா³ அந்வித꞉ ஸ்வயம் யச் ச ந்ற்ப꞉ த்வாம் ந அபி⁴பா⁴ஷதே |
ந ஏதத் கிஞ்சின் நர ஷ்²ரேஷ்ட² மந்யுர் ஏஷோ அபநீயதாம் || 2-19-15

யாவத் த்வம் ந வநம் யாத꞉ புராத் அஸ்மாத் அபி⁴த்வரன் |
பிதா தாவன் ந தே ராம ஸ்நாஸ்யதே போ⁴க்ஷ்யதே அபி வா || 2-19-16

தி⁴க் கஷ்டம் இதி நிஹ்ஷ்²வஸ்ய ராஜா ஷோ²க பரிப்லுத꞉ |
மூர்சித꞉ ந்யபதத் தஸ்மின் பர்யந்கே ஹேம பூ⁴ஷிதே || 2-19-17

ராம꞉ அபி உத்தா²ப்ய ராஜாநம் கைகேய்யா அபி⁴ப்ரசோதி³த꞉ |
கஷ²யா இவ ஆஹத꞉ வாஜீ வநம் க³ந்தும் க்ற்த த்வர꞉ || 2-19-18

தத் அப்ரியம் அநார்யாயா வசநம் தா³ருண உத³ரம் |
ஷ்²ருத்வா க³த வ்யதோ² ராம꞉ கைகேயீம் வாக்யம் அப்³ரவீத் || 2-19-19

ந அஹம் அர்த² பர꞉ தே³வி லோகம் ஆவஸ்தும் உத்ஸஹே |
வித்³தி⁴ மாம் ற்ஷிபி⁴ஸ் துல்யம் கேவலம் த⁴ர்மம் ஆஸ்தி²தம் || 2-19-20

யத்³ அத்ரப⁴வத꞉ கிஞ்சித் ஷ²க்யம் கர்தும் ப்ரியம் மயா |
ப்ராணான் அபி பரித்யஜ்ய ஸர்வதா² க்ற்தம் ஏவ தத் || 2-19-21

ந ஹி அத꞉ த⁴ர்ம சரணம் கிஞ்சித் அஸ்தி மஹத்தரம் |
யதா² பிதரி ஷு²ஷ்²ரூஷா தஸ்ய வா வசந க்ரியா || 2-19-22

அநுக்த꞉ அபி அத்ரப⁴வதா ப⁴வத்யா வசநாத் அஹம் |
வநே வத்ஸ்யாமி விஜநே வர்ஷாணி இஹ சதுர் த³ஷ² || 2-19-23

ந நூநம் மயி கைகேயி கிஞ்சித் ஆஷ²ம்ஸஸே கு³ணம் |
யத்³ ராஜாநம் அவோச꞉ த்வம் மம ஈஷ்²வரதரா ஸதீ || 2-19-24

யாவன் மாதரம் ஆப்ற்ச்சே ஸீதாம் ச அநுநயாம்ய் அஹம் |
தத꞉ அத்³ய ஏவ க³மிஷ்யாமி த³ண்ட³காநாம் மஹத்³ வநம் || 2-19-25

ப⁴ரத꞉ பாலயேத்³ ராஜ்யம் ஷு²ஷ்²ரூஷேச் ச பிதுர் யதா² |
தஹா ப⁴வத்யா கர்தவ்யம் ஸ ஹி த⁴ர்ம꞉ ஸநாதந꞉ || 2-19-26

ஸ ராமஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா ப்⁴ற்ஷ²ம் து³ஹ்க² ஹத꞉ பிதா |
ஷோ²காத் அஷ²க்நுவன் பா³ஷ்பம் ப்ரருரோத³ மஹா ஸ்வநம் || 2-19-27

வந்தி³த்வா சரணௌ ராம꞉ விஸம்ஜ்ஞஸ்ய பிதுஸ் ததா³ |
கைகேய்யா꞉ ச அபி அநார்யாயா நிஷ்பபாத மஹா த்³யுதி꞉ || 2-19-28

ஸ ராம꞉ பிதரம் க்ற்த்வா கைகேயீம் ச ப்ரத³க்ஷிணம் |
நிஷ்க்ரம்ய அந்த꞉ புராத் தஸ்மாத் ஸ்வம் த³த³ர்ஷ² ஸுஹ்ற்ஜ் ஜநம் || 2-19-29

தம் பா³ஷ்ப பரிபூர்ண அக்ஷ꞉ ப்ற்ஷ்ட²த꞉ அநுஜகா³ம ஹ |
லக்ஷ்மண꞉ பரம க்ருத்³த⁴꞉ ஸுமித்ர ஆநந்த³ வர்த⁴ந꞉ || 2-19-30

ஆபி⁴ஷேசநிகம் பா⁴ண்ட³ம் க்ற்த்வா ராம꞉ ப்ரத³க்ஷிணம் |
ஷ²நை꞉ ஜகா³ம ஸாபேக்ஷோ த்³ற்ஷ்டிம் தத்ர அவிசாலயன் || 2-19-31

ந ச அஸ்ய மஹதீம் லக்ஷ்மீம் ராஜ்ய நாஷோ² அபகர்ஷதி |
லோக காந்தஸ்ய காந்தத்வம் ஷீ²த ரஷ்²மேர் இவ க்ஷபா || 2-19-32

ந வநம் க³ந்து காமஸ்ய த்யஜத꞉ ச வஸுந்த⁴ராம் |
ஸர்வ லோக அதிக³ஸ்ய இவ லக்ஷ்யதே சித்த விக்ரியா || 2-19-33

ப்ரதிஷித்³த்⁴ய ஷு²ப⁴ம் ச²த்ரம் வ்யஜநே ச ஸ்வலங்க்ருதே |
விஸர்ஜயித்வா ஸ்வஜநம் ரத²ம் பௌராஸ்ததா² ஜந்நான் || 2-19-34

தா⁴ரயன் மநஸா து³ஹ்க²ம் இந்த்³ரியாணி நிக்³ற்ஹ்ய ச |
ப்ரவிவேஷ² ஆத்மவான் வேஷ்²ம மாதுர ப்ரிய ஷ²ம்ஸிவான் || 2-19-35

ஸர்வோ ஹ்யபி⁴ஜந꞉ ஷ்²ரீமான் ஷ்²ரீமத꞉ ஸத்யவாதி³ந꞉ |
நாலக்ஷயத் ராமஸ்ய கிஞ்சிதா³காரமாநநே || 2-19-36

உசிதம் ச மஹாபா³ஹுர்ந ஜஹௌ ஹர்ஷமாத்மந꞉ |
ஷா²ரத³꞉ ஸமுதீ³ர்ணாம்ஷு²ஷ்²சந்த்³ரஸ்தேஜ இவாத்மஜம் || 2-19-37

வாசா மது⁴ரயா ராம꞉ ஸ்ர்வம் ஸம்மாநயன் ஜநம் |
மாதுஸ்ஸமீபம் தீ⁴ராத்மா ப்ரவிவேஷ² மஹாயஷா²꞉ || 2-17-38

தம் கு³ணைஸ்ஸமதாம் ப்ராப்தோ ப்⁴ராதா விபுலவிக்ரம꞉ |
ஸௌமித்ரிரநுவவ்ராஜ தா⁴ரயன் து³꞉க²மாத்மஜம் || 2-19-39

ப்ரவிஷ்²ய வேஷ்²ம அதிப்⁴ற்ஷ²ம் முதா³ அந்விதம் |
ஸமீக்ஷ்ய தாம் ச அர்த² விபத்திம் ஆக³தாம் |
ந சைவ ராம꞉ அத்ர ஜகா³ம விக்ரியாம் |
ஸுஹ்ற்ஜ் ஜநஸ்ய ஆத்ம விபத்தி ஷ²ந்கயா || 2-19-40

|| இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகோநவிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை