Monday 11 April 2022

அயோத்யா காண்டம் 018ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ அஷ்டாத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Kaikeyi Rama DasharathaShlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.

ஸ த³த³ர்ஷ² ஆஸநே ராம꞉ நிஷண்ணம் பிதரம் ஷு²பே⁴ |
கைகேயீ ஸஹிதம் தீ³நம் முகே²ந பரிஷு²ஷ்யதா || 2-18-1

ஸ பிது꞉ சரணௌ பூர்வம் அபி⁴வாத்³ய விநீதவத் |
தத꞉ வவந்தே³ சரணௌ கைகேய்யா꞉ ஸுஸமாஹித꞉ || 2-18-2

ராம இதி உக்த்வா ச வசநம் வாஷ்ப பர்யாகுல ஈக்ஷண꞉ |
ஷ²ஷா²க ந்ற்பதிர் தீ³நோ ந ஈக்ஷிதும் ந அபி⁴பா⁴ஷிதும் || 2-18-3

தத் அபூர்வம் நர பதேர் த்³ற்ஷ்ட்வா ரூபம் ப⁴ய ஆவஹம் |
ராம꞉ அபி ப⁴யம் ஆபந்ந꞉ பதா³ ஸ்ப்ற்ஷ்ட்வா இவ பந்நக³ம் || 2-18-4

இந்த்³ரியை꞉ அப்ரஹ்ற்ஷ்டைஅ꞉ தம் ஷோ²க ஸம்தாப கர்ஷி²தம் |
நிஹ்ஷ்²வஸந்தம் மஹா ராஜம் வ்யதி²த ஆகுல சேதஸம் || 2-18-5

ஊர்மி மாலிநம் அக்ஷோப்⁴யம் க்ஷுப்⁴யந்தம் இவ ஸாக³ரம் |
உபப்லுதம் இவ ஆதி³த்யம் உக்த அந்ற்தம் ற்ஷிம் யதா² || 2-18-6

அசிந்த்ய கல்பம் ஹி பிதுஸ் தம் ஷோ²கம் உபதா⁴ரயன் |
ப³பூ⁴வ ஸம்ரப்³த⁴தர꞉ ஸமுத்³ரைவ பர்வணி || 2-18-7

சிந்தயாம் ஆஸ ச ததா³ ராம꞉ பித்ற் ஹிதே ரத꞉ |
கிம்ஸ்வித்³ அத்³ய ஏவ ந்ற்பதிர் ந மாம் ப்ரத்யபி⁴நந்த³தி || 2-18-8

அந்யதா³ மாம் பிதா த்³ற்ஷ்ட்வா குபித꞉ அபி ப்ரஸீத³தி |
தஸ்ய மாம் அத்³ய ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய கிம் ஆயாஸ꞉ ப்ரவர்ததே || 2-18-9

ஸ தீ³நைவ ஷோ²க ஆர்த꞉ விஷண்ண வத³ந த்³யுதி꞉ |
கைகேயீம் அபி⁴வாத்³ய ஏவ ராம꞉ வசநம் அப்³ரவீத் || 2-18-10

கச்சின் மயா ந அபராத⁴ம் அஜ்ஞாநாத் யேந மே பிதா |
குபித꞉ தன் மம ஆசக்ஷ்வ த்வம் சைவ ஏநம் ப்ரஸாத³ய || 2-18-11

அப்ரஸந்நமநா꞉ கிம் நு ஸதா³ மாம் ப்ரதி வத்ஸல꞉ |
விவர்ண வத³நோ தீ³நோ ந ஹி மாம் அபி⁴பா⁴ஷதே || 2-18-12

ஷா²ரீர꞉ மாநஸோ வா அபி கச்சித் ஏநம் ந பா³த⁴தே |
ஸம்தாபோ வா அபி⁴தாபோ வா து³ர்லப⁴ம் ஹி ஸதா³ ஸுக²ம் || 2-18-13

கச்சின் ந கிஞ்சித் ப⁴ரதே குமாரே ப்ரிய த³ர்ஷ²நே |
ஷ²த்ருக்⁴நே வா மஹா ஸத்த்வே மாத்ற்ற்ணாம் வா மம அஷு²ப⁴ம் || 2-18-14

அதோஷயன் மஹா ராஜம் அகுர்வன் வா பிதுர் வச꞉ |
முஹூர்தம் அபி ந இச்சேயம் ஜீவிதும் குபிதே ந்ற்பே || 2-18-15

யத꞉ மூலம் நர꞉ பஷ்²யேத் ப்ராது³ர்பா⁴வம் இஹ ஆத்மந꞉ |
கத²ம் தஸ்மின் ந வர்தேத ப்ரத்யக்ஷே ஸதி தை³வதே || 2-18-16

கச்சித் தே பருஷம் கிஞ்சித் அபி⁴மாநாத் பிதா மம |
உக்த꞉ ப⁴வத்யா கோபேந யத்ர அஸ்ய லுலிதம் மந꞉ || 2-18-17

ஏதத் ஆசக்ஷ்வ மே தே³வி தத்த்வேந பரிப்ற்ச்சத꞉ |
கிம் நிமித்தம் அபூர்வோ அயம் விகார꞉ மநுஜ அதி⁴பே || 2-18-18

ஏவமுக்தா து கைகேயீ ராக⁴வேண மஹாத்மநா |
உவாசேத³ம் ஸுநிர்லஜ்ஜா த்⁴ருஷ்டமாத்மஹிதம் வச꞉ || 2-18-19

ந ராஜா குபிதோ ராம வ்யஸநம் நாஸ்ய கிஞ்சந |
கிஞ்சிந்மநோக³தம் த்வஸ்ய த்வத்³ப⁴யாந்நாபி⁴பா⁴ஷதே || 2-18-20

ப்ரியம் த்வாமப்ரியம் வக்தும் வாணீ நாஸ்யோபபர்ததே |
தத³வஷ்²யம் த்வயா கார்யம் யத³நேநாஷ்²ருதம் மம || 2-18-21

ஏஷ மஹ்யம் வரம் த³த்த்வா புரா மாமபி⁴பூஜ்ய ச |
ஸ பஷ்²சாத்தப்யதே ராஜா யதா²ந்ய꞉ ப்ராக்ருதஸ்ததா² || 2-18-22

அதிஸ்ருஜ்ய த³தா³நீதி வரம் மம விஷா²ம்பதி꞉ |
ஸ நிரர்த²ம் க³தஜலே ஸேதும் ப³ந்தி⁴துமிச்ச²தி || 2-18-23

த⁴ர்மூலமித³ம் ராம விதி³தம் ச ஸதாமபி |
தத்ஸத்யம் ந த்யஜேத்³ராஜா குபிதஸ்த்வத்க்ருதே யதா² || 2-18-24

யதி³ தத்³வக்ஷ்யதே ராஜா ஷு²ப⁴ம் வா யதி³ வா(அ)ஷு²ப⁴ம் |
கரிஷ்யஸி தத꞉ ஸர்வமாக்²யாமி புநஸ்த்வஹம் || 2-18-25

யதி³ த்வபி⁴ஹிதம் ராஜ்ஞா த்வயி தந்ந விபத்ஸ்யதே |
ததோ(அ)ஹமபி⁴தா⁴ஸ்யாமி ந ஹ்யேஷ த்வயி வக்ஷ்யதி || 2-18-26

ஏதாத்து வசநம் ஷ்²ருத்வா கைகேய்யா ஸமுதா³ஹ்ருதம் |
உவாச வ்யதி²தோ ராமஸ்தாம் தே³வீம் ந்ருபஸந்நிதௌ⁴ || 2-18-27

அஹோ தி⁴ங்நார்ஹஸே தே³வி பக்தும் மாமீத்³ருஷ²ம் வச꞉ |
அஹம் ஹி வசநாத் ராஜ்ஞ꞉ பதேயம் அபி பாவகே || 2-18-28

ப⁴க்ஷயேயம் விஷம் தீக்ஷ்ணம் மஜ்ஜேயம் அபி ச அர்ணவே |
நியுக்த꞉ கு³ருணா பித்ரா ந்ற்பேண ச ஹிதேந ச || 2-18-29

தத் ப்³ரூஹி வசநம் தே³வி ராஜ்ஞோ யத்³ அபி⁴காந்க்ஷிதம் |
கரிஷ்யே ப்ரதிஜாநே ச ராம꞉ த்³விர் ந அபி⁴பா⁴ஷதே || 2-18-30

தம் ஆர்ஜவ ஸமாயுக்தம் அநார்யா ஸத்ய வாதி³நம் |
உவாச ராமம் கைகேயீ வசநம் ப்⁴ற்ஷ² தா³ருணம் || 2-18-31

புரா தே³வ அஸுரே யுத்³தே⁴ பித்ரா தே மம ராக⁴வ |
ரக்ஷிதேந வரௌ த³த்தௌ ஸஷ²ல்யேந மஹா ரணே || 2-18-32

தத்ர மே யாசித꞉ ராஜா ப⁴ரதஸ்ய அபி⁴ஷேசநம் |
க³மநம் த³ண்ட³க அரண்யே தவ ச அத்³ய ஏவ ராக⁴வ || 2-18-33

யதி³ ஸத்ய ப்ரதிஜ்ஞம் த்வம் பிதரம் கர்தும் இச்சஸி |
ஆத்மாநம் ச நர ரேஷ்ட² மம வாக்யம் இத³ம் ஷ்²ற்ணு || 2-18-34

ஸ நிதே³ஷே² பிதுஸ் திஷ்ட² யதா² தேந ப்ரதிஷ்²ருதம் |
த்வயா அரண்யம் ப்ரவேஷ்டவ்யம் நவ வர்ஷாணி பந்ச ச || 2-18-35

ப⁴ரதஸ்த்வபி⁴ஷிச்யேத யதே³தத³பி⁴ஷேசந்ம் |
த்வத³ர்தே² விஹிதம் ராஜ்ஞா தேந ஸர்வேண ராக⁴வ || 2-18-36

ஸப்த ஸப்த ச வர்ஷாணி த³ண்ட³க அரண்யம் ஆஷ்²ரித꞉ |
அபி⁴ஷேகம் இமம் த்யக்த்வா ஜடா சீர த⁴ர꞉ வஸ || 2-18-37

ப⁴ரத꞉ கோஸல புரே ப்ரஷா²ஸ்து வஸுதா⁴ம் இமாம் |
நாநா ரத்ந ஸமாகீர்ணம் ஸவாஜி ரத² குந்ஜராம் || 2-18-38

ஏதேந த்வாம் நரேந்த்³ரோயம் காருண்யேந ஸமாப்லுத꞉ |
ஷோ²கஸங்க்லிஷ்டவத³நோ ந ஷ²க்நோதி நிரீக்ஷிதும் || 2-18-39

ஏதத்குரு நரேந்த்⁴ரஸ்ய வசநம் ரகு⁴நந்த³ந |
ஸத்யந மஹதா ராம தாரயஸ்வ நரேஷ்²வரம் || 2-18-40

இதீவ தஸ்யாம் பருஷம் வத³ந்த்யாம் |
நசைவ ராம꞉ ப்ரவிவேஷ² ஷோ²கம் |
ப்ரவிவ்யதே⁴ சாபி மஹாநுபா⁴வோ |
ராஜா து புத்ரவ்யஸநாபி⁴தப்த꞉ || 2-18-41

|| இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ அஷ்டாத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை