Tuesday 5 April 2022

அயோத்யா காண்டம் 015ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்சத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Sumanthra and kingsShlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.

தே து தாம் ரஜநீம் உஷ்ய ப்³ராஹ்மணா வேத³ பாரகா³꞉ |
உபதஸ்து²ர் உபஸ்தா²நம் ஸஹ ராஜ புரோஹிதா꞉ || 2-15-1

அமாத்யா ப³ல முக்²யா꞉ ச முக்²யா யே நிக³மஸ்ய ச |
ராக⁴வஸ்ய அபி⁴ஷேக அர்தே² ப்ரீயமாணா꞉ து ஸம்க³தா꞉ || 2-15-2

உதி³தே விமலே ஸூர்யே புஷ்யே ச அப்⁴யாக³தே அஹநி |
அபி⁴ஷேகாய ராமஸ்ய த்³விஜ இந்த்³ரை꞉ உபகல்பிதம் || 2-15-3

காந்சநா ஜல கும்பா⁴꞉ ச ப⁴த்³ர பீட²ம் ஸ்வலம்க்ற்தம் |
காஞ்சநா ஜலகுமாப⁴ஷ்²ச ப⁴த்³ரபீட²ம் ஸ்வலங்க்ருதம் || 2-15-4

ரத²ஷ்²ச ஸம்யகா³ ஸ்தீர்ணோபா⁴ஸ்வதா வ்யாக்³ரசர்மணா |
க³ங்கா³யமுநயோ꞉ புண்யாத்ஸங்க³மாதா³ஹ்ருதம் ஜலம் || 2-15-5

யாஷ்²சாந்யா꞉ ஸரித꞉ புண்யா ஹ்ரதா³꞉ கூபா꞉ ஸராம்ஸி ச |
ப்ராக்³வாஹாஷ்²சோர்த்⁴வவாஹாஷ்²ச திர்யக்³வாஹா ஸ்ஸமாஹிதா꞉ || 2-15-6

தாப்⁴யஷ்²சைவாஹ்ருதம் தோ யம் ஸமுத்³ரேப்⁴யஷ்²ச ஸர்வஷ²꞉ |
ஸலாஜா꞉ க்ஷீரிபி⁴ஷ்²ச²ந்நா க⁴டா꞉ காஞ்சநராஜதா꞉ || 2-15-7

பத்³மோத்பலயுதா பா⁴ந்தி பூர்ணா꞉ பரமவாரிணா |
க்ஷௌத்³ரம் த³தி⁴ க்⁴ருதம் லாஜா த³ர்பா⁴꞉ ஸுமநஸ꞉ பய꞉ || 2-15-8

வேஷ்²யாஷ்²சைவ ஷு²பா⁴சாரா꞉ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா꞉ |
சந்த்³ராம்ஷு²விகசப்ரக்²யம் காஞ்சநம் ரத்நபு⁴ஷிதம் ||2-15-9

ஸஜ்ஜம் திஷ்ட²தி ராமஸ்ய வாலவ்யஜநமுத்தமம் |
சந்த்³ரமண்ட³லஸம்காஷ²மாதபத்ரம் ச பாண்டு³ரம் || 2-15-10

ஸஜ்ஜம் த்³யுதிகரம் ஷ்²ரீமத³பி⁴ஷேகபுரஸ்க்ருதம் |
பாண்டு³ரஷ்²ச வ்ருஷ꞉ ஸஜ்ஜ꞉ பாண்டு³ரோ(அ)ஸ்வஷ்²ச ஸுஸ்தி²த꞉ || 2-15-11

ப்ரஸ்ருதஷ்²ச க³ஜ꞉ ஷ்²ரீமாநௌபவாஹ்ய꞉ ப்ரதீக்ஷதே |
அஷ்டௌ ச கந்யா மாங்க³ல்யா꞉ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா꞉ || 2-15-12

வாதி³த்ராணி ச ஸர்வாணி வந்தி³நஷ்²ச ததா²பரே |
இக்ஷ்வாகூணாம் யதா² ராஜ்யே ஸம்ப்⁴ரியேதாபி⁴ஷேசநம் || 2-15-13

ததா²ஜாதீயமாதா³ய ராஜபுத்ராபி⁴ஷேசந்ம் |
தே ராஜவசநாத்தத்ர ஸமவேதா மஹீபதிம் || 2-15-14

அபஷ்²யந்தோ(அ)ப்³ருவன் கோ பு³ ராஜ்ஞோந꞉ ப்ரதிபாத³யேத் |
ந பஷ்²யாமஷ்²ச ராஜாநமுதி³தஷ்²ச தி³வாகர꞉ || 2-15-15

யௌவராஜ்யாபி⁴ஷேகஷ்²ச ஸஜ்ஜோ ராமஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
இதி தேஷு ப்³ருவாணேஷு ஸார்வபௌ⁴மான் மஹீபதீன் || 2-15-16

அப்³ரவீத்தாநித³ம் ஸர்வாந்ஸுமந்த்ரோ ராஜஸத்க்ருத꞉ |
ராமம் ராஜ்ஞோ நியோகே³ந த்வரயா ப்ரஸ்தி²தோ(அ)ஸ்ம்யஹம் || 2-15-17

பூஜ்யா ராஜ்ஞோ ப⁴வந்தஸ்து ராமஸ்ய ச விஷே²ஷத꞉ |
அயம் ப்ருச்சா²மி வசநாத் ஸுக²மாயுஷ்மதாமஹம் || 2-15-18

ராஜ்ஞ꞉ ஸம்ப்ரதிபு³த்³த⁴ஸ்ய சாநாக³மநகாரணம் |
இத்யுக்த்வாந்த꞉புரத்³வாரமாஜகா³ம புராணவித் || 2-15-19

ஸதா³ஸக்தம் ச தத்³வேஷ்²ம ஸுமந்த்ர꞉ ப்ரவிவேஷ² ஹ |
துஷ்டாவாஸ்ய ததா³ வம்ஷ²ம் ப்ரவிஷ்²ய ஸ விஷா²ம் பதே꞉ || 2-15-20

ஷ²யநீயம் நரேந்த்⁴ரஸ்ய தத³ஸாத்³ய வ்யதிஷ்ட²த |
ஸோ(அ)த்யாஸாத்³ய து தத்³வேஷ்²ம திரஸ்கரிணி மந்த்ரா || 2-15-21

ஆஷீ²ர்பி⁴ர்கு³ணயுக்தாபி⁴ரபி⁴துஷ்டாவ ராக⁴வம் |
ஸோமஸூர்யௌ ச காகுத்ஸ்த² ஷி²வவைஷ்²ரவணாவபி || 2-15-22

வருணஷ்²சக்³நிரிந்த்³ரஷ்²ச விஜயம் ப்ரதி³ஷ²ந்து தே |
க³தா ப⁴க³வதீ ராத்ரிர꞉ ஷி²வமுபஸ்தி²தம் || 2-15-23

பு³த்³த்⁴யஸ்வ ந்ருபஷா²ர்தூ³ல குரு கார்யமநந்தரம் |
ப்³ராஹ்மணா ப³லமுக்²யாஷ்²ச நைக³மாஷ்²சாக³தா ந்ருப || 2-15-24

த³ர்ஷ²நம் ப்ரதிகாங்க்ஷந்தே ப்ரதிபு³த்³த்⁴யஸ்வ ராக⁴வ |
ஸ்துவந்தம் தம் ததா³ ஸூதம் ஸுமந்த்ரம் மந்த்ரகோவித³ம் || 2-15-25

ப்ரதிபு³த்³த்⁴ய ததோ ராஜா இத³ம் வசநமப்³ரவீத் |
ராமமாநய ஸூதேதி யத³ஸ்யபி⁴ஹிதோ/அநயா || 2-15-26

கிமித³ம் காரணம் யேந மமாஜ்ஞா ப்ரதிஹந்யதே |
ந சைவ ஸம்ப்ரஸுப்தோ(அ)ஹமாநயேஹாஷு² ராக⁴வம் || 2-15-27

இதி ராஜா த³ஷ²ரத²꞉ ஸூதம் தத்ராந்வஷா²த்புந꞉ |
ஸ ராஜவசநம் ஷ்²ருத்வா ஷி²ரஸா ப்ரதிபூஜ்ய தம் || 2-15-28

நிர்ஜக³ம ந்ருபாவாஸாந்மந்யமாந꞉ ப்ரியம் மஹத் |
ப்ரஸந்நோ ராஜமார்க³ம் ச பதாகாத்⁴வஜஷோ²பி⁴தம் || 2-15-29

ஹ்ருஷ்ட꞉ ப்ரமுதி³த꞉ ஸூதோ ஜகா³மாஷு² விலோகயன் |
ஸ ஸூதஸ்தத்ர ஷு²ஷ்²ராவ ராமாதி⁴கரணா꞉ கதா²꞉ || 2-15-30

அபி⁴ஷேசநஸம்யுக்தாஸ்ஸர்வலோகஸ்ய ஹ்ருஷ்டவத் |
ததோ த³த³ர்ஷ² ருசிரம் கைலாஸஷி²க²ரப்ரப⁴ம் || 2-15-31

ராமவேஷ்²ம ஸுமந்த்ரஸ்து ஷ²க்ரவேஷ்²மஸமப்ரப⁴ம் |
மஹாகவாடபிஹிதம் விதர்தி³ஷ²தஷோ²பி⁴தம் || 2-15-32

காஞ்சநப்ரதிமைகாக்³ரம் மணிவித்³ருமதோரணம் |
ஷா²ரதா³ப்⁴ரக⁴நப்ரக்²யம் தீ³ப்தம் மேருகு³ஹோபமம் || 2-15-33

மணிபி⁴ர்வரமால்யாநாம் ஸுமஹத்³பி⁴ரலங்க்ருதம் |
முக்தாமணிபி⁴ராகீர்ணம் சந்த⁴நாகு³ருபூ⁴ஷிதம் || 2-15-34

க³ந்தா⁴ந்மநோஜ்ஞான் விஸ்ருஜத்³தா⁴ர்து³ரம் ஷி²க²ரம் யதா² |
ஸாரஸைஷ்²ச மயூரைஷ்²ச விநத³த்³பி⁴ர்விராஜிதம் || 2-15-35

ஸுக்ருதேஹாம்ருகா³கீர்ணம் ஸுகீர்ணம் ப⁴க்திபி⁴ஸ்ததா² |
மந்ஷ்²சக்ஷுஷ்²ச பூ⁴தாநாமாத³த³த்திக்³மதேஜஸா || 2-15-36

சந்த்³ரபா⁴ஸ்கரஸங்காஷ²ம் குபே³ரப⁴வநோபமம் |
மஹேந்த்³ரதா⁴மப்ரதிமம் நாநாபக்ஷிஸமாகுலம் || 2-15-37

மேருஷ்²ருங்க³ஸமம் ஸூதோ ராமவேஷ்²ம த³த³ர்ஷ² ஹ |
உபஸ்தி²தை꞉ ஸமாகீர்ணம் ஜநைரஞ்ஜலிகாரிபி⁴꞉ || 2-15-38

உபாதா³ய ஸமாக்ராந்தைஸ்ததா² ஜாநபதை³ர்ஜநை꞉ |
ராமாபி⁴ஷேகஸுமுகை²ருந்முகை²꞉ ஸமலம்க்ருதம் || 2-15-39

மஹாமேக⁴ஸமப்ரக்²யமுத³க்³ரம் ஸுவிபூ⁴ஷிதம் |
நாநாரத்நஸமாகீர்ணம் குப்³ஜகைராதகாவ்ருதம் || 2-15-40

ஸ வாஜியுக்தேந ரதே²ந ஸாரதி² |
ர்நராகுலம் ராஜகுலம் விராஜயன் |
வரூதி²நா ராமக்³ருஹாபி⁴பாதிநா |
புரஸ்ய ஸர்வஸ்ய மநாம்ஸி ஹர்ஷ²யன் || 2-15-41

ததஸ்ஸமாஸாத்³ய மஹாத⁴நம் மஹத் |
ப்ரஹ்ருஷ்டரோமா ஸ ப³பூ⁴வ ஸாரதி²꞉ |
ம்ருகை³ர்மயூரைஷ்²ச ஸமாகுலோல்ப³ணம் |
க்³ருஹம் வரார்ஹஸ்ய ஷ²சீபதேரிவ || 2-15-42

ஸ தத்ர கைலாஸநிபா⁴꞉ ஸ்வலங்க்ருதா꞉ |
ப்ரவிஷ்²ய கக்ஷ்யாஸ்த்ரித³ஷா²லயோபமா꞉ |
ப்ரியான் வரான் ராமமதே ஸ்தி²தான் ப³ஹூன் |
வ்யபோஹ்ய ஷு²த்³தா⁴ந்தமுபஸ்தி²தோ ரதீ² || 2-15-43

ஸ தத்ர ஷு²ஷ்²ராவ ச ஹர்ஷயுக்தா |
ராமாபி⁴ஷேகார்த²க்ருதா ஜநாநாம் |
நரேந்த்³ரஸூநோரபி⁴மங்க³ளார்தா²꞉ |
ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய கி³ர꞉ ப்ரஹ்ருஷ்ட꞉ || 2-15-44

மஹேந்த்³ரஸத்³மப்ரதிமம் து வேஷ்²ம |
ராமஸ்ய ரம்யம் ம்ருக³பக்ஷிஜுஷ்டம் |
த³த³ர்ஷ² மேரோரிவ ஷ்²ருங்க³முச்சம் |
விப்⁴ராஜமாநம் ப்ரப⁴யா ஸுமம்த்ர꞉ || 2-15-45

உபஸ்தி²தை ரஞ்ஜலிகாரிபி⁴ஷ்²ச |
ஸோபாயநைர்ஜாநபதை³ர்ஜநைஷ்²ச |
கோட்யா பரார்தை⁴ஷ்²ச விமுக்தயாநை꞉ |
ஸமாகுலம் த்³வாரபத³ம் த³த³ர்ஷ² || 2-15-46

ததோ மஹாமேக⁴மஹீத⁴ராப⁴ம் |
ப்ரபி⁴ந்நமத்யங்குஷ²மத்யஸஹ்யம் |
ராமோபவாஹ்யாம் ருசிரம் த³த³ர்ஷ² |
ஷ²த்ரும்ஜயம் நாக³முத³க்³ரகாயம் || 2-15-47

ஸ்வலங்க்ருதான் ஸாஸ்வரதா²ன் ஸகும்ஜரா |
நமாத்யமுக²யாம்ஷ்²ச த³த³ர்ஷ² வல்லபா⁴ன் |
வ்யபோஹ்ய ஸூத꞉ ஸஹிதாந்ஸமந்தத꞉ |
ஸம்ருத்³த⁴மந்த꞉புர மாவிவேஷ² ஹ || 2-15-48

ததோ(அ)த்³ரிகூடாசலமேக⁴ஸந்நி ப⁴ம் |
மஹாவிமாநோபமவேஷ்²மஸம்யுதம் |
அவார்யமாண꞉ ப்ரவிவேஷ² ஸாரதி²꞉ |
ப்ரபூ⁴தரத்நம் மகரோ யதா²ர்ணவம் || 2-15-49

|| இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்சத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை