Thursday 7 April 2022

அயோத்யா காண்டம் 016ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷோட³ஷ² ஸர்க³꞉

Rama and Sumantra in chariotShlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.

ஸ தத³ந்த꞉புரத்³வாரம் ஸமதீத்ய ஜநாகுலம் |
ப்ரவிவிக்தாம் தத꞉ கக்ஷ்யாமாஸஸாத³ புராணவித் || 2-16-1

ப்ராஸ கார்முக பி³ப்⁴ரத்³பி⁴ர் யுவபி⁴ர் ம்ருஷ்ட குண்ட³லை꞉ |
அப்ரமாதி³பி⁴ர் ஏக அக்³ரை꞉ ஸ்வநுரக்தை꞉ அதி⁴ஷ்டி²தாம் || 2-16-2

தத்ர காஷாயிணோ வ்ருத்³தா⁴ன் வேத்ரபாணீன் ஸ்வமங்க்ருதான் |
த³த³ர்ஷ²விஷ்டி²தான் த்³வாரி ஸ்த்ரத்⁴யக்ஷான் ஸுஸமாஹிதான் || 2-16-3

தே ஸமீக்ஷ்ய ஸமாயாந்தம் ராமப்ரியசிகீர்ஷவ꞉ |
ஸஹஸோத்பதிதா꞉ ஸர்வே ஹ்யஸநேப்⁴ய꞉ ஸஸம்ப்⁴ரமா꞉ || 2-16-4

தாநுவாச விநீதாத்மா ஸூதபுத்ர꞉ ப்ரரக்ஷிண꞉ |
க்ஷிப்ரமாக்²யாத ராமாய ஸுமந்த்ரே த்³வாரி திஷ்ட²தி || 2-16-5

தே ராமமுபஸங்க³ம்ய ப⁴ர்து꞉ ப்ரியசிகீர்ஷவ꞉ |
ஸஹபா⁴ர்யாய ராமாய க்ஷிப்ரமேவாசசக்ஷிரே || 2-16-6

ப்ரதிவேதி³தமாஜ்ஞாய ஸூதமப்⁴யந்தரம் பிது꞉ |
தத்ரைவாநாயயாமாஸ ராக⁴வ꞉ பியகாம்யயா || 2-16-7

தம் வைஷ்²ரவணஸங்காஷ²முபவிஷ்டும் ஸ்வலங்க்ருதம் |
த³த³ர்ஷ² ஸூத꞉ பர்யங்கே³ ஸஸைவர்ணே ஸோத்தரச்ச²தே³ || 2-16-8

வராஹருகி⁴ராபே⁴ண ஷு²சிநா ச ஸுக³ந்தி⁴நா |
அநுலிப்தம் பராக⁴ர்யேந சந்த³நேந பரந்தபம் || 2-12-9

ஸ்தி²தயா பார்ஷ்²வதஷ்²சாபி வாலவ்யஜநஹஸ்தயாஸ்தி²தயா பார்ஷ்²வதஷ்²சாபி |
உபேதம் ஸீதயா பூ⁴ய꞉ சித்ரயா ஷ²ஷி²நம் யதா² || 2-16-10

தம் தபந்தமிவாதி³த்யம்பபந்நம் ஸ்வதேஜஸா |
வவந்தே³ வரத³ம் ப³ந்தீ³ நியமஜ்ஞோ விநீதவத் || 2-16-11

ப்ராஞ்ஜலி꞉ ஸஸுமுக²ம் த்³ருஷ்ட்வா விஹாரஷ²யநாஸநே |
ராஜபுத்ரமுவாசேத³ம் ஸுமந்த்ரோ ராஜஸத்க்ருத꞉ || 2-16-12

கௌஸல்யா ஸுப்ரபா⁴ ராம பிதா த்வம் த்³ரஷ்டுமிச்ச²தி |
மஹிஷ்யாபி ஹி கைகேய்யா க³ம்யதாம் தத்ர மாசிரம் || 2-16-13

ஏவமுக்தஸ்து ஸம்ஹ்ருஷ்டோ நரஸிம்ஹோ மஹாத்³யுதி꞉ |
தத꞉ ஸம்மாநயாம் ஸீதாமித³முவாச ஹ || 2-16-14

தே³வி தே³வஷ்²ச தே³வீ ச ஸமாக³ம்ய மத³ந்தரே |
மந்த்ரேயேதே த்⁴ருவம் கிஞ்சித் அபி⁴ஷேசந ஸம்ஹிதம் || 2-16-15

லக்ஷயித்வா ஹ்யபி⁴ப்ராயம் ப்ரியகாமா ஸுத³க்ஷிணா |
ஸஞ்சோத³யதி ராஜாநம் மத³ர்த² மஸிதேக்ஷணா || 2-16-16

ஸா ப்ரஹ்ருஷ்டா மஹாராஜம் ஹிதகாமாநுவர்திநீ |
ஜநநீ சார்த²காமா மே கேகயாதி⁴பதேஸ்ஸுதா || 2-16-17

தி³ஷ்ட்யா க²லு மஹாராஜோ மஹிஷ்யா ப்ரியயா ஸஹ |
ஸுமந்த்ரம் ப்ரஹிணோத்³ தூ³தமர்த²காமகரம் மம || 2-16-18

யாத்³ருஷீ² பரிஷத் தத்ர தாத்³ருஷோ² தூ³தாஅக³த꞉ |
த்⁴ருவமதை⁴வ மாம் ராஜா யௌவராஜ்யே(அ)பி⁴ஷேக்ஷ்யதி || 2-16-19

ஹந்த ஷி²க்⁴ரமிதோ ஜத்வா த்³ரக்ஷ்யாமி ச மஹிபதிம் |
ஸஹ த்வம் பரிவாரேண ஸுக²மாஸ்ஸ்வ ரமஸ்வ ச || 2-16-20

பதிஸம்மாநிதா ஸீதா ப⁴ர்தாரம்அஸிதக்ஷணா |
ஆ த்³வாரமநுவவ்ராஜ மங்க³லாந்யபி⁴த³த்⁴யுஷீ || 2-16-21

ராஜ்யம் த்³விஜதிபீ⁴ர்ஜுஷ்டம் ராஜஸூயபி⁴ஷேசநம் |
கர்துமர்ஹதி தே ராஜா வாஸவஸ்யேவ லோகக்ருத் || 2-16-22

தீ³க்ஷிதம் வ்ரதஸம்பந்நம் வராஜிநத⁴ரம் ஷு²சிம் |
குரங்க³ஷ்²ருங்க³பாணிம் ச பஷ்²யந்தீ த்வாம் ப⁴ஜாம்யஹம் || 2-16-23

புர்வாம் தி³ஷ²ம் வஜ்ரத⁴ரோ த³க்ஷிணாம் பாது தே யம꞉ |
வருண꞉ பாஷ்²சிமாமாஷா²ம் த⁴நேஷ²ஸ்துத்தரம் தி³ஷ²ம் || 2-16-24

அத² ஸீதாமநுஜ்ஞாப்ய க்ருதகௌதுகமக³ள꞉ |
நிஷ்²சக்ராம ஸுமந்த்ரேண ஸஹ ராமோ நிவேஷ²நாத் || 2-16-25

பர்வதாதி³வ நிஷ்க்ரம்ய ஸிம்ஹோ கி³ரிகு³ஹாஷ²ய꞉ |
லக்ஷ்மணந்த்³வாரி ஸோ(அ)பஷ்²யத் ப்ரஹ்வஞ்ஜலிபுடம் ஸ்தி²தம் || 2-16-26

அத² மத்⁴யமகக்ஷ்யாயாம் ஸமாக³ச்ச²த் ஸுஹ்ருஜ்ஜநை꞉ |
ஸ ஸர்வாநர்தி²நோ த்³ருஷ்ட்வா ஸமேத்ய ப்ரதிநந்த்³ய ச || 2-16-27

தத꞉ பாவகஸங்காஷ²மாருரோஹ ரதோ²த்தமம் |
வையாக்⁴ரம் புருஷ்வ்யாகோ⁴ ராஜிதம் ராஜநந்த³ந꞉ || 2-16-28

மேக⁴நாத³மஸம்பா³த⁴ம் மணிஹேமவிபூ⁴ஷி²தம் |
முஷ்ணந்தம் இவ சக்ஷூம்ஷி ப்ரப⁴யா மேருவர்சஸம் || 2-16-29

கரேணுஷி²ஷு²கல்பைஷ்²ச யுக்தம் பரமவாஜிபி⁴꞉ |
ஹரியுக்தம் ஸஹஸ்ராக்ஷோ ரத²மிந்த்³ர இவாஷு²க³ம் || 2-16-30

ப்ரயயௌ தூரமாஸ்தா²ய ராக⁴வோ ஜ்வலித꞉ ஷ்²ரியா |
ஸ பர்ஜந்ய இவாகாஷே² ஸ்வநவாநபி⁴நாத³யன் || 2-16-31

நிகேதாந்நிர்யயௌ ஷ்²ரிமான் மஹாப்⁴ராதி³வ சந்த்³ரமா꞉ |
சித்ரசாமரபாணிஸ்து லக்ஷ்மணோ ராக⁴வாநுஜ꞉ ||2-16-32

ஜுகோ³ப ப்⁴ராதரம் ப்⁴ராதா ரத²மாஸ்தா²ய ப்ருஷ்ட²த꞉ |
ததோ ஹலஹலாஷ²ப்³த³ஸ்துமுலஹ் ஸமஜாயத ||2-16-33

தஸ்ய நிஷ்க்ரமமாணஸ்ய ஜநௌக⁴ஸ்ய ஸமந்தத꞉ |
ததோ ஹயவரா முக்²யா நாகா³ஷ்²ச கி³ரிஸந்நிபா⁴꞉ || 2-16-34

அநுஜக்³முஸ்ததா³ ராமம் ஷ²தஷோ²(அ)த² ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
அக்³ரதஷ்²சாஸ்ய ஸந்நத்³தா⁴ஷ்²சந்த³நாகு³ருபூ⁴ஷிதா꞉ || 2-16-35

க²ட்³க³சாபத⁴ரா꞉ ஷூ²ரா ஜக்³முராஷ²ம்ஸவோ ஜநா꞉ |
ததோ வாதி³த்ரஷ²ப்³தா³ஷ்²ச ஸ்துதிஷ²ப்³தா³ஷ்²ச வந்தி³நாம் ||2-16-36

ஸிம்ஹநாதா³ஷ்²ச ஷூ²ராணாம் ததா³ ஷு²ஷ்²ருவிரே பதி² |
ஹர்ம்யவாதாயநஸ்தா²பி⁴ர்பூ⁴ஷிதாபி⁴꞉ ஸமந்தத꞉ || 2-16-37

கீர்யமாண꞉ ஸுபுஷ்பௌகை⁴ர்யயௌ ஸ்த்ரீபி⁴ரரிந்த³ம꞉ |
ராமம் ஸர்வாநவத்³யாண்க்³யோ ராமபிப்ரீஷயா தத꞉ || 2-16-38

வசோபி⁴ரக்³ர்யைர்ஹர்ம்யஸ்தா²꞉ க்ஷிதிஸ்தா²ஷ்²ச வவந்தி³ரே |
நூநம் நந்த³தி தே மாதா கௌஸல்யா மாத்ருநந்த³ந || 2-16-39

பஷ்²யந்தீ ஸித்³த⁴யாத்ரம் த்வம் பித்ர்யம் ராஜ்யமுபஸ்தி²தம் |
ஸர்வஸீமந்திநீப்⁴யஷ்²ச ஸீதாம் ஸீமந்திநீம் வராம் || 2-16-40

அமந்யந்த ஹி தா நார்யோ ராமஸ்ய ஹ்ருத³யப்ரியாம் |
தயா ஸுசரிதம் தே³வ்யா புரா நூநம் மஹத்தப꞉ || 2-16-41

ரோஹிணீவ ஷ²ஷா²ங்கேந ராமஸம்யோக³மாப யா |
இதி ப்ராஸாத³ஷ்²ருங்கே³ஷு ப்ரமதா³பி⁴ர்நரோத்தம꞉ || 2-16-42

ஷு²ஷ்²ராவ ராஜமார்க³ஸ்த²꞉ ப்ரியா வாச உதா³ஹ்ருதா꞉ |
ஸ ராக⁴வஸ்த்ரத்ர ததா³ ப்ரலாபான் |
ஷு²ஷ்²ராவ லோகஸ்ய ஸமாக³தஸ்ய |
ஆத்மாதி⁴காரா விவிதா⁴ஷ்²ச வாச꞉ |
ப்ரஹ்ருஷ்டரூபஸ்ய புரே ஜநஸ்ய || 2-16-43

ஏஷ ஷ்²ரியம் க³ச்ச²தி ராக⁴வோ(அ)த்³ய|
ராஜப்ரஸாதா³தத்³ விபுலம் க³மிஷ்யன் |
ஏதே வயம் ஸர்வஸம்ருத்³த⁴காமா|
யோஷாமயம் நோ ப⁴விதா ப்ரஷா²ஸ்தா || 2-16-44

லாபோ⁴ ஜநஸ்யாஸ்ய யதே³ஷ ஸர்வம்|
ப்ரபத்ஸ்யதே ராஷ்ட்ரமித³ம் சிராய |
ந ஹ்யப்ரியம் கிஞ்சந ஜாது கஷ்²சித் |
பஷ்²யேந்ந கு꞉க²ம் மநுஜாதி³பே(அ)ஸ்மின் || 2-16-45

ஸ கோ⁴ஷவத்³பி⁴ஷ்²ச ஹயை꞉ ஸநாகை³꞉ |
புரஸ்ஸரை꞉ ஸ்வஸ்திகஸூதமாக³தை⁴꞉ |
மஹீயமாந꞉ ப்ரவரைஷ்²ச வாத³கை꞉ |
அபி⁴ஷ்டுதோ வைஷ்²ரவணோ யதா² யயௌ|| 2-16-46

கரேணுமாத்ங்க³ரதா²ஷ்²வஸங்குலம் |
மஹாஜநௌகை⁴꞉ பரிபூர்ணசத்வரம் |
ப்ரபூ⁴தரத்நம் ப³ஹுபண்யஸஞ்சயம் |
த³த³ர்ஷ² ராமோ விமலம் மஹாபத²ம் || 2-16-47

|| இதி ஷ்²ரிமத்³ ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷோட³ஷ²  ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை