Saturday 2 April 2022

அயோத்யா காண்டம் 014ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சதுர்த³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Dasharatha Kaikeyi and SumantraShlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.

புத்ர ஷோ²க அர்தி³தம் பாபா விஸம்ஜ்ஞம் பதிதம் பு⁴வி |
விவேஷ்டமாநம் உதீ³க்ஷ்ய ஸா ஐக்ஷ்வாகம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-14-1

பாபம் க்ற்த்வா இவ கிம் இத³ம் மம ஸம்ஷ்²ருத்ய ஸம்ஷ்²ரவம் |
ஷே²ஷே க்ஷிதி தலே ஸந்ந꞉ ஸ்தி²த்யாம் ஸ்தா²தும் த்வம் அர்ஹஸி || 2-14-2

ஆஹு꞉ ஸத்யம் ஹி பரமம் த⁴ர்மம் த⁴ர்மவிதோ³ ஜநா꞉ |
ஸத்யம் ஆஷ்²ரித்ய ஹி மயா த்வம் ச த⁴ர்மம் ப்ரசோதி³த꞉ ||2-14-3

ஸம்ஷ்²ருத்ய ஷை²ப்³ய꞉ ஷ்²யேநாய ஸ்வாம் தநும் ஜக³தீ பதி꞉ |
ப்ரதா³ய பக்ஷிணோ ராஜன் ஜகா³ம க³திம் உத்தமாம் || 2-14-4

தத² ஹி அலர்க꞉ தேஜஸ்வீ ப்³ராஹ்மணே வேத³ பாரகே³ |
யாசமாநே ஸ்வகே நேத்ரேஉத்³த்⁴ற்த்ய அவிமநா த³தௌ³ || 2-14-5

ஸரிதாம் து பதி꞉ ஸ்வல்பாம் மர்யாதா³ம் ஸத்யம் அந்வித꞉ |
ஸத்ய அநுரோதா⁴த் ஸமயே வேலாம் கா²ம் ந அதிவர்ததே || 2-14-6

ஸ்த்யமேகபத³ம் ப்³ரஹ்மே ஸத்யே த⁴ர்ம꞉ ப்ரதிஷ்ட²த꞉|
ஸத்யமேவாக்ஷயா வேதா³꞉ ஸத்யேநை வாப்யதே பரம் || 2-14-7

ஸத்யம் ஸமநுவர்த்ஸ்வ யதி³ த⁴ர்மே த்⁴ருதா மதி꞉ |
ஸப²ல꞉ ஸ வரோ மே(அ)ஸ்து வரதோ³ ஹ்யஸி ஸத்தம || 2-14-8

த⁴ர்மஸ்யேஹாபி⁴காமார்த²ம் மம சைவாசிசோத³நாத் |
ப்ரவ்ராஜய ஸுதம் ராமம் த்ரி꞉ க²லு த்வாம் ப்³ரவீம்யஹம் || 2-14-9

ஸமயம் ச மம ஆர்ய இமம் யதி³ த்வம் ந கரிஷ்யஸி |
அக்³ரத꞉ தே பரித்யக்தா பரித்யக்ஷ்யாமி ஜீவிதம் || 2-14-10

ஏவம் ப்ரசோதி³த꞉ ராஜா கைகேய்யா நிர்விஷ²ந்கயா |
ந அஷ²கத் பாஷ²ம் உந்மோக்தும் ப³லிர் இந்த்³ர க்ற்தம் யதா² || 2-14-11

உத்³ப்⁴ராந்த ஹ்ற்த³ய꞉ ச அபி விவர்ண வநதோ³ அப⁴வத் |
ஸ து⁴ர்யோ வை பரிஸ்பந்த³ன் யுக³ சக்ர அந்தரம் யதா²|| 2-14-12

விஹ்வலாப்⁴யாம் ச நேத்ராப்⁴யாம் அபஷ்²யந்ன் இவ பூ⁴மிப꞉ |
க்ற்ச்ச்ராத் தை⁴ர்யேண ஸம்ஸ்தப்⁴ய கைகேயீம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-14-13

ய꞉ தே மந்த்ர க்ற்த꞉ பாணிர் அக்³நௌ பாபே மயா த்⁴ற்த꞉ |
தம் த்யஜாமி ஸ்வஜம் சைவ தவ புத்ரம் ஸஹ த்வயா || 2-14-14

ப்ரயாதா ரஜநீ தே³வி ஸூர்யஸ்யோத³யநம் ப்ரதி |
அபி⁴ஷேகம் கு³ருஜந்ஸ்த்வரயீஷ்யதி மாம் த்⁴ருவம் || 2-14-15

ராமாபி⁴ஷேகஸம்பா⁴ரைஸ்தத³ர்த²முபகல்பிதை꞉ |
ராம꞉ காரயிதவ்யோ மே ம்ருதஸ்ய ஸலிலக்ரியாம் || 2-14-16

த்வயா ஸபுத்த்ரயா நைவ கர்தவ்யா ஸலிலக்ரியா |
வ்யாஹந்தாஸ்யஷு²பா⁴சாரே யதி³ ராமாபி⁴ஷேசந்ம் || 2-14-17

ந ச ஷ²க்நோம்யஹம் த்³ரஷும் பூர்வம் ததா² ஸுக²ம் |
ஹதஹர்ஷம் நிராநந்த³ம் புநர்ஜநமவாங்முக²ம் || 2-14-18

தாம் ததா² ப்³ருவத்ஸ்தஸ்ய பூ⁴மிபந்ய மஹாத்மந꞉ |
ப்ரபா⁴தா ஷ²ர்வரீ புண்யா சந்த்³ரநக்ஷத்ரஷ்²ராலிநீ || 2-14-19

தத꞉ பாப ஸமாசாரா கைகேயீ பார்தி²வம் புந꞉ |
உவாச பருஷம் வாக்யம் வாக்யஜ்ஞா ரோஷ மூர்சிதா ||2-14-20

கிம் இத³ம் பா⁴ஷஸே ராஜன் வாக்யம் க³ர ருஜ உபமம் |
ஆநாயயிதும் அக்லிஷ்டம் புத்ரம் ராமம் இஹ அர்ஹஸி || 2-14-21

ஸ்தா²ப்ய ராஜ்யே மம ஸுதம் க்ற்த்வா ராமம் வநே சரம் |
நிஹ்ஸபத்நாம் ச மாம் க்ற்த்வா க்ற்த க்ற்த்யோ ப⁴விஷ்யஸி || 2-14-22

ஸ நுந்நைவ தீக்ஷேந ப்ரதோதே³ந ஹய உத்தம꞉ |
ராஜா ப்ரதோ³சித꞉ அபீ⁴க்ஷ்ணம் கைகேயீம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-14-23

த⁴ர்ம ப³ந்தே⁴ந ப³த்³தோ⁴ அஸ்மி நஷ்டா ச மம சேதநா |
ஜ்யேஷ்ட²ம் புத்ரம் ப்ரியம் ராமம் த்³ரஷ்டும் இச்சாமி தா⁴ர்மிகம் || 2-14-24

தத꞉ ப்ரபா⁴தாம் ர்ஜநீமுதி³தே ச தி³வாகரே |
புண்யே நக்ஷத்ரயோகே³ சே முஹூர்தே ச ஸமாஹிதே || 2-14-25

வஸிஷ்டோ² கு³ணஸம்பந்ந꞉ ஷி²ஷ்யே꞉ பரிவ்ருதஸ்ததா³ |
உபக்³ருஹ்யாஷு² ஸம்பா⁴ரான் [ரவிவேஷ² புரோத்தமம் || 2-14-26

ஸிக்தஸம்மார்ஜிதபதா²ம் பதாகோத்தமபூ⁴ஷிதாம் |
விசித்ரகுஸுமாகீர்ணாம் நாநாஸ்ரக்³பி⁴ர்விராஜிதாம் || 2-14-27

ஸம்ஹ்ருஷ்டமநுஜோபேதாம் ஸம்ருத்³த⁴விபணாபணாம் |
மஹோத்ஸவஸமாகீர்ணாம் ராக⁴வார்தே² ஸமுஸ்த்ஸுகாம் || 2-14-28

சந்த³நாகு³ருதூ⁴பைஷ்²ச ஸர்வத꞉ ப்ரதிதூ⁴பிதாம் |
தாம் புரீம் ஸமதிக்ரம்ய புரந்த³ரபுரோபமாம் || 2-14-29

த³த³ர்ஷா²ந்த꞉ புரஷ்²ரேஷ்ட²ம் நாநாத்³விஜக³ணாயுதம் |
பௌரஜாநபதா³கிர்ர்ர்ணம் ப்³ராஹ்மணைருபஷோ²பி⁴தம் || 2-14-30

தத³ந்த꞉ புரமாஸாத்³ய வ்யதிசக்ராம தம் ஜநம் || 2-14-31

வஸிஷ்ட²꞉ பரமப்ரீத꞉ பரமர்ஷிர்விவேஷ² ச |
ஸ த்வபஷ்²யத்³விநிஷ்க்ராந்தம் ஸுமந்த்ரம் நாம ஸாரதி²ம் |
த்³வாரே மநுஜஸிம்ஹஸ்ய ஸசிவம் ப்ரியத³ர்ஷ²ந்ம் || 2-14-32

தமுவாச மஹாதேஜா꞉ ஸூதபுத்ரம் விஷா²ரத³ம் || 2-14-33

வஸிஷ்ட²꞉ க்ஷிப்ரமாசக்ஷ்வ ந்ருபதே ர்மாமிஹாக³தம் |
இமே க³ங்கோ³த³கக⁴டா꞉ ஸாக³ரேப்⁴யஷ்²ச காஞ்சநா꞉ || 2-14-34

ஔது³ம்ப³ரம் ப⁴த்³ரபீட²மபி⁴ஷேகார்த²மாக³தம் |
ஸர்வபீ³ஜாநி க³ந்தா⁴ஷ்²ச ரத்நாநி விவிதா⁴நி ச || 2-14-35

க்ஷௌத்³ரம் த³தி⁴ க்⁴ருதம் லாஜா த³ர்பா⁴꞉ ஸுமநஸ꞉ பய꞉ |
அஷ்டௌ ச கந்யா ருசிரா மத்தஷ்²ச² வரவாரண꞉ | 2-14-36

சதுரஷ்²வோ ரத²꞉ ஷ்²ரீமான் நிஸ்த்ரிம்ஷோ² த⁴நுருத்தமம் |
வாஹநம் நரஸம்யுக்தம் சத்ரம் ச ஷ²ஷி²பந்நிப⁴ம் || 2-14-37

ஷ்²வேதே ச வாலவ்யஜநே ப்⁴ருங்கா³ருஷ்²ச² ஹிரண்மய꞉ |
ஹேமதா³மபிநத்³த⁴ஷ்²ச கிகுத்³மான் பாண்டு³ரோ வ்ருஷ꞉ || 2-14-38

கேஸரீ ச சதுர்த³ம்ஷ்ட்ரோ ஹி ஷ்²ரேஷ்டோ² மஹாப³ல꞉ |
ஸிம்ஹாநஸ்நம் வ்யாக்⁴ரதநு꞉ ஸமித்³த⁴ஷ்²ச² ஹுதாஷ²ந꞉ || 2-14-39

ஸர்வவாதி³த்ரஸங்கா⁴ஷ்²ச வேஷ்²யாஷ்²சா²லங்க்ருதா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ |
ஆசார்யா ப்³ராஹ்மணா கா³வ꞉ புண்யஷ்²ச ம்ருக³பக்ஷிண꞉ || 2-14-40

பௌரஜாநபத³ஷ்²ரேஷ்டா² நைக³மாஷ்²ச க³ணை꞉ ஸஹ |
ஏதே சாந்யே ச ப³ஹவோ நீயமாநா꞉ ப்ரியம்வதா³꞉ || 2-14-41

அபி⁴ஷேகாய ராமஸ்ய ஸஹ திஷ்ட²ந்தி பார்தி²வை꞉ |
த்வரயஸ்வ மஹாராஜம் யதா² ஸமுதி³தே(அ)ஹநி || 2-14-42

புண்யே நக்ஷத்ரயோகே³ ச ராமோ ராஜ்யமவாப்நுயாத் |
இதி தஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா ஸூதபுத்ரோ மஹாத்மந꞉ || 2-14-43

ஸ்துவந்ந்ருபதிஷா²ர்தூ⁴லம் ப்ரவிவேஷ² நிவேஷ²நம் |
தம் து பூர்வோதி³தம் வ்ருத்³த⁴ம் த்³வாரஸ்தா² ராஜஸம்மதம் || 2-14-44

ந ஷே²குரபி⁴ஸம்ரோத்³து⁴ம் ராஜ்ஞ꞉ ப்ரயசிகீர்ஷ்வ꞉ |
ஸ ஸவீபஸ்தி²தோ ராஜ்ஞ்ஸ்தாமவஸ்தா²மஜஜ்ஞீவான் || 2-14-45

வாக்³பி⁴꞉ பரமதுஷ்டாபி⁴ரபி⁴ஷ்டோதும் ப்ரசக்ரமே |
தத꞉ ஸூதோ யதா²காலம் பார்தி²வஸ்ய நிவேஷ²நே || 2-14-46

ஸுமந்த்ர꞉ ப்ராஞ்ஜலிர்பூ⁴த்வா துஷ்டாவ ஜக³தீபதிம் |
யதா² நந்த³தி தேஜஸ்வீ ஸாக³ரோ பா⁴ஸ்கரோத³யே |
ப்ரீதஹ் ப்ரீதேந மநஸா ததா²நந்த³க⁴ந꞉ ஸ்வத꞉ || 2-14-47

இந்த்³ரமஸ்யாம் து வேளாயாமபி⁴துஷ்டாவ மாதலி꞉ || 2-14-48

ஸோ(அ)ஜயத்³தா⁴நவாந்ஸர்வாம்ஸ்ததா² த்வாம் போ³த⁴யாம்யஹம் |
வேதா³꞉ ஸஹாங்க³வித்³யாஷ்²ச² யதா²ஹ்யாத்மபு⁴வம் விபு⁴ம் || 2-14-49

ப்³ரஹ்மாணம் போ³த⁴யந்த்யத்³ய ததா² த்வாம் போ³த⁴யாம்யஹம் |
ஆதி³த்ய꞉ ஸஹ சந்த்³ரேண யதா² பூ⁴தத⁴ராம் ஷு²பா⁴ம் || 2-14-50

போ³த⁴யத்யத்³ய ப்ருதி²வீம் ததா² த்வாம் போ³த⁴யாம்யஹம் |
உத்திஷ்டா²ஷு² மஹாராஜ க்ருதகௌதுகமங்க³ள꞉ || 2-14-51

விராஜமாநோ வபுஷா மேரோரிவ தி³வாகர꞉ |
ஸோமஸூர்யௌ ச காகுத்த்²ஸ ஷி²வவைஷ்²ரவணாவபி || 2-14-52

வருணாஷ்²ச²க்³நிரிந்த்³ரஷ்²ச விஜயம் ப்ரதி³ஷ்²ந்து தே |
க³தா ப⁴க³வதீ ராத்ரி꞉ க்ருதக்ருத்ய மித³ம் தவ || 2-14-53

பு³த்³த்⁴யஸ்வ ஸ்ருபஷா²ர்தூ³ல குரு கார்யமநந்தரம் |
உத³திஷ்ட²த ராமஸ்ய ஸமக்³ரமபி⁴ஷேசந்ம் || 2-14-54

பௌரஜாநபதை³ஷ்²சாபி நைக³மைஷ்²ச க்ருதாஞ்ஜலி꞉ |
ஸ்வயம் வஸிஷ்டோ² ப⁴க³வான் ப்³ராஹ்மணை꞉ ஸஹ திஷ்ட²தி || 2-14-55

க்ஷிப்ரமாஜ்ஞ்ப்யதாம் ராஜன் ராக⁴வஸ்யாபி⁴ஷேசந்ம் |
யதா² ஹ்யபாலா꞉ பஷ²வோ யதா² ஸேநா ஹ்யாநாயகா || 2-14-56

யதா² ச்ந்த்³ரம் விநா ராத்ரிர்யதா² கா³வோ விநா வ்ருஷம் |
ஏவம் ஹி ப⁴விதா ராஷ்ட்ரம் யத்ர ராஜா ந த்³ருஷ்²யதே || 2-14-57

இதி தஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா ஸாந்த்வபூர்வமிவார்த²வத் |
அப்⁴யகீர்யத ஷோ²கேந பூ⁴ய ஏவ மஹீபதி꞉ || 2-14-58

தத꞉ ஸ ராஜா தம் ஸூதம் ஸந்ந ஹர்ஷ꞉ ஸுதம் ப்ரதி |
ஷோ²க ஆரக்த ஈக்ஷண꞉ ஷ்²ரீமான் உத்³வீக்ஷ்ய உவாச தா⁴ர்மிக꞉ || 2-14 59

வாக்யைஸ்து க²லு மர்மாணி மம பூ⁴யோ நிக்ருந்தஸி |
ஸுமந்த்ர꞉ கருணம் ஷ்²ருத்வா த்³ற்ஷ்ட்வா தீ³நம் ச பார்தி²வம் || 2-14-60

ப்ரக்³ற்ஹீத அந்ஜலி꞉ கிஞ்சித் தஸ்மாத் தே³ஷா²த் அபாக்ரமன் |
யதா³ வக்தும் ஸ்வயம் தை³ந்யான் ந ஷ²ஷா²க மஹீ பதி꞉ || 2-14-61

ததா³ ஸுமந்த்ரம் மந்த்ரஜ்ஞா கைகேயீ ப்ரத்யுவாச ஹ |
ஸுமந்த்ர ராஜா ரஜநீம் ராமஹர்ஷஸமுத்ஸுக꞉ || 2-14-62

ப்ரஜாக³ரபரிஷ்²ராந்தோ நித்³ராவஷ²முபேயுவான் |
தத்³க³ச்ச² த்வரிதம் ஸூத ராஜபுத்ரம் யஷ²ஸ்விநம் || 2-14-63

ராமமாநய ப⁴த்³ரம் தே நாத்ர கார்யா விசாரணா |
ஸ மந்யமாந꞉ கல்யாணம் ஹ்ருத³யேந நந்நந்த⁴ ச || 2-14-64

நிர்ஜகா³ம ச ஸம்ப்ரீத்யா த்வரிதோ ராஜஷா²ஸநாத் |
ஸுமந்த்ரஷ்²சிந்தயாமாஸ த்வரிதம் சோதி³தஸ்தயா || 2-14-65

வ்யக்தம் ராமோ(அ)பி⁴ஷேகார்த²மிஹாயாஸ்யதி த⁴ர்மவித் |
இதி ஸூதோ மதிம் க்ருத்வா ஹர்ஷேண மஹதா வ்ருத꞉ || 2-14-66

நிர்ஜகா³ம மஹாபா³ஹோ ராக⁴வஸ்ய தி³த்³ருக்ஷயா |
ஸாக³ரஹ்ரத³ஸங்காஷா²த்ஸுமந்த்ரோ(அ)ந்த꞉புராச்சு²பா⁴த் || 2-14-67

நிஷ்க்ரம்ய ஜநஸம்பா³த⁴ம் த³த³ர்ஷ² த்³வாரமக்³ரத꞉ |
தத꞉ புரஸ்தத்ஸாஸா விநிர்க³தோ |
மஹீபதீன் த்³வாரக³தோ விலோகயன் |
த³த³ர்ஷ² பௌரான் விவிதா⁴ந்மஹாத⁴நா |
நுபஸ்தி²தான் த்³வாரமுபேத்ய விஷ்ட²தான் || 2-14-68

|| இத்யார்ஷே² ஸ்ரீமத்³ராமாயநே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யகாந்தே³ சதுர்த³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை