Wednesday 30 March 2022

அயோத்யா காண்டம் 012ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³வாத³ஷ²ஹ் ஸர்க³꞉

Dasharatha and KaikeyiShlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.

தத꞉ ஷ்²ருத்வா மஹாராஜ꞉ கைகேய்யா தா³ருணம் வச꞉ |
சிந்தாமபி⁴ஸமாபேதே³ முஹூர்தம் ப்ரததாப ச || 2-12-1

கிம் நு மே யதி³ வா ஸ்வப்நஷ்²சித்தமோஹோஓ(அ)பி வாமம |
அநுபூ⁴தோபஸர்கோ³ வா மநஸோ வாப்யுபத்³ரவ꞉ || 2-12-2

இதி ஸஞ்சிந்த்ய தத்³ராஜா நாத்⁴யக³ச்ச² த்ததா³ ஸுக²ம் |
ப்ரதிலப்⁴ய சிராத்ஸம்ஜ்ஞாம் கைகேயீவாக்யதாடி³த꞉ || 2-12-3

வ்யதி²தோ விக்லப³ஷ²சைவ வ்யாக்⁴ரீம் த்³ருஷ்ட்வா யதா² ம்ருக³꞉ |
அஸம்வ்ருதாயாமாஸீநோ ஜக³த்யாம் தீ³ர்க⁴முச்ச்²வஸன் || 2-12-4

மண்ட்³லே பந்நகோ³ ருத்³தோ⁴ மந்த்ரைரிவ மஹாவிஷ꞉ |
அஹோதி⁴கி³தி ஸாமர்ஷோ வாசமுக்த்வா நராதி⁴ப꞉ || 2-12-5

மோஹமாபேதி³வாந்பூ⁴ய꞉ ஷோ²கோபஹதசேதந꞉ |
சிரேண து ந்ருப꞉ ஸம்ஜ்ஞாம் ப்ரதிலப்⁴ய ஸுது³꞉கி²த꞉ || 2-12-6

கைகேயீமப்³ரவீத்க்ருத்³த⁴꞉ ப்ரத³ஹந்நிவ சக்ஷுஷா |
ந்ருஷ²ம்ஸே து³ஷ்டசாரித்ரே குலஸ்யாஸ்ய விநாஷி²நி || 2-12-7

கிம் க்ருதம் தவ ராமேண பாபம் பாபே மயாபி வா |
யதா³ தே ஜநநீதுல்யாம் வ்ருத்திம் வஹதி ராக⁴வ꞉ || 2-12-8

தஸ்யைவ த்வமநர்தா²ய கிம் நிமித்தமிஹோத்³யதா |
த்வம் மமாத்மவிநாஷா²ர்த²ம் ப⁴வநம் ஸ்வம் ப்ரவேஷி²தா || 2-12-9

அவிஜ்ஞாநாந்ந்ருபஸுதா வ்யாளீ தீக்ஷ்ணவிஷா யதா² |
ஜீவலோகோ யதா³ ஸர்வோ ராமஸ்யாஹ கு³ணஸ்தவம் || 2-12-10

அபராத⁴ம் கமுத்³தி³ஷ்²ய த்யக்ஷ்யாமீஷ்டமஹம் ஸுதம் |
கௌஸல்யாம் வா ஸுமித்ராம் வா த்யஜேயமபி வா ஷ்²ரியம் || 2-12-11

ஜீவிதம் வாத்மநோ ராமம் ந த்வேவ பித்ருவத்ஸலம் |
பரா ப⁴வதி மே ப்ரீதிர்த்⁴ருஷ்ட்வா தநயமக்³ரஜம் || 2-12-12

அபஷ்²யதஸ்து மே ராமம் நஷ்டா ப⁴வதி சேதநா |
திஷ்டே²ல்லோகோ விநா ஸூர்யம் ஸஸ்யம் வா ஸலிலம் விநா || 2-12-13

ந து ராமம் விநா தே³ஹே திஷ்டே²த்து மம ஜீவிதம் |
தத³லம் த்யஜ்யதாமேஷ நிஷ்²சய꞉ பாபநிஷ்²சயே || 2-12-14

அபி தே சரணௌ மூர்த்⁴நா ஸ்ப்ருஷா²ம்யேஷ ப்ரஸீத³ மே |
கிமித³ம் சிந்திதம் பாபே த்வயா பரமதா³ருணம் || 2-12-15

அத² ஜீஜ்ஞாஸஸே மாம் த்வம் ப⁴ரதஸ்ய ப்ரியாப்ரியே |
அஸ்துயத்தத்த்வயாஅபூர்வம் வ்யாஹ்ருதம்ராக⁴வம்ப்ரதி || 2-12-16

ஸ மே ஜ்யேஷ்ட²꞉ ஸுத꞉ ஷ்²ரீமான் த⁴ர்மஜ்யேஷ்ட² இதீவ மே |
தத்த்வயா ப்ரியவாதி³ந்யா ஸேவார்த²ம் கதி²தம் ப⁴வேத் || 2-12-17

தச்ச்²ருத்வா ஷோ²கஸம்தப்தா ஸம்தாபயஸி மாம் ப்⁴ருஷ²ம் |
ஆவிஷ்டாஸி க்³ருஹம் ஷூ²ந்யம் ஸா த்வம் பரவஷ²ம் க³தா || 2-12-18

இக்ஷ்வாகூணாம் குலே தே³வி ஸம்ப்ராப்த꞉ ஸுமஹாநயம் |
அநயோ நயஸம்பந்நே யத்ர தே விக்ருதா மதி꞉ || 2-12-19

ந ஹி கிஞ்சித³யுக்தம் வா விப்ரியம் வா புரா மம |
அகரோஸ்த்வம் விஷா²லாக்ஷி தேந ந ஷ்²ரத்³த³தா⁴ம்யஹம் || 2-12-20

நநு தே ராக⁴வஸ்துல்யோ ப⁴ரதேந மஹாத்மநா |
ப³ஹுஷோ² ஹி ஸ்ம பா³லே த்வம் கத²யஸே மம || 2-12-21

தஸ்ய த⁴ர்மாத்மநோ தே³வி வநவாஸம் யஷ²ஸ்விந꞉ |
கத²ம் ரோசயஸே பீ⁴ரு நவ வர்ஷாணி பஞ்ச ச || 2-12-22

அத்யந்தஸுகுமாரஸ்ய தஸ்ய த⁴ர்மே த்⁴ருதாத்மந꞉ |
கத²ம் ரோசயஸே வாஸமரண்யே ப்⁴ருஷ²தா³ருணே || 2-12-23

ரோசயஸ்யபி⁴ராமஸ்ய ராமஸ்ய ஷு²ப⁴லோசநே |
தவஷு²ஷ்²ரூஷமாணஸ்ய கிம்மர்த²ம் விப்ரவாஸநம் || 2-12-24

ராமோ ஹி ப⁴ரதாத்³பூ⁴ய ஸ்தவ ஷு²ஷ்²ரூஷதே ஸதா³ |
விஷே²ஷம் த்வயி தஸ்மாத்து ப⁴ரதஸ்ய ந லக்ஷயே || 2-12-25

ஷு²ஷ்²ரூஷாம் கௌ³ரவம் சைவ ப்ரமாணம் வசநக்ரியாம் |
கஸ்தே பூ⁴யஸ்தரம் குர்யாத³ந்யத்ர மநுஜர்ஷபா⁴த் || 2-12-26

ப³ஹூநாம் ஸ்த்ரீஸஹஸ்ராணாம் ப³ஹூநாம் சோபஜீவிநாம் |
பரிவாதோ³(அ)பவாதோ³ வா ராக⁴வே நோபபத்³யதே || 2-12-27

ஸாந்த்வயன் ஸர்வபூ⁴தாநி ராம꞉ ஷு²த்³தே⁴ந சேதஸா |
க்³ருஹ்ணாதி மநுஜவ்யாக்³ர꞉ ப்ரியைர்விஷயவாஸிந꞉ || 2-12-28

ஸத்யேந லோகான் ஜயதி தீ³நான் தா³நேந ராக⁴வ꞉ |
கு³ரூன் ஷு²ஷ்²ரூஷயா வீரோ த⁴நுஷா² யுதி⁴ ஷா²த்ரவான் || 2-12-29

ஸத்யம் தா³நம் தபஸ்த்யகோ³ வித்ரதா ஷௌ²சமார்ஜவம் |
வித்³யா ச கு³ருஷு²ஷ்²ரூஷா த்⁴ருவாண்யேதாநி ராக⁴வே || 2-12-30

தஸ்மிந்நார்ஜவஸம்பந்நே தே³வி தே³வோபமே கத²ம் |
பாபமாஷ²ம்ஸஸே ராமே மஹர்ஷிஸமதேஜஸி || 2-12-31

ந ஸ்மராம்யப்ரியம் வாக்யம் லோகஸ்ய ப்ரியவாதி³ந꞉ |
ஸ கத²ம் த்வத்க்ருதே ராமம் வக்ஷ்யாமி ப்ரியமப்ரியம் || 2-12-32

க்ஷமா யஸ்மின் த³மஸ்த்யாக³꞉ ஸத்யம் த⁴ர்ம꞉ க்ருதஜ்ஞதா |
அப்யஹிம்ஸா ச பூ⁴தாநாம் தம்ருதே கா க³திர்மம || 2-12-33

மம வ்ருத்³த⁴ஸ்ய கைகேயி க³தாந்தஸ்ய தபஸ்விந꞉ |
தீ³நம் லாலப்யமாநஸ்ய காருண்யம் கர்துமர்ஹஸி || 2-12-34

ப்ருதி²வ்யாம் ஸாக³ராந்தாயாம் யத்கிஞ்சைத³தி⁴க³ம்யதே |
தத்ஸர்வம் தவ தா³ஸ்யாமி மா ச த்வாம் மந்யுராவிஷே²த் || 2-12-35

அஞ்ஜலிம் குர்மி கைகேயி பாதௌ³ சாபி ஸ்ப்ருஷா²மி தே |
ஷ²ரணம் ப⁴வ ராமஸ்ய மா(அ)த⁴ர்மோ மாமிஹ ஸ்ப்ருஷே²த் || 2-12-36

இதி து³꞉கா²பி⁴ஸந்தப்தம் விலபந்தமசேதநம் |
கூ⁴ர்ணமாநம் மஹாராஜம் ஷோ²கேந ஸமபி⁴ப்லுதம் || 2-12-37

பாரம் ஷோ²கார்ணவஸ்யாஷு² ப்ரார்த²யந்தம் புந꞉ புந꞉ |
ப்ரத்யுவாசாத² கைகேயீ ரௌத்³ரா ரௌத்³ராதரம் வச꞉ || 2-12-38

யதி³ த³த்வா வரௌ ராஜன் புந꞉ ப்ரத்யநுதப்யஸே |
தா⁴ர்மிகத்வம் கத²ம் வீர ப்ருதி²வ்யாம் கத²யிஷ்யஸி || 2-12-39

யதா³ ஸமேதா ப³ஹவஸ்த்வயா ராஜர்ஷயஸ்ஸஹ |
கத²யிஷ்யந்தி த⁴ர்மஜ்ஞ தத்ர கிம் ப்ரதிவக்ஷ்யஸி || 2-12-40

யஸ்யா꞉ ப்ரஸாதே³ ஜீவாமி யா ச மாமப்⁴யபாலயத் |
தஸ்யா꞉ க்ருதம் மயா மித்²யா கைகேய்யா இதி வக்ஷ்யஸி || 2-12-41

கில்பி³ஷம் நரேந்த்⁴ராணாம் கரிஷ்யஸி நராதி⁴ப |
யோ த³த்த்வா வரமத்³யைவ புநரந்யாநி பா⁴ஷஸே || 2-12-42

ஷை²ப்³ய꞉ ஷ்²யேநகபோதீயே ஸ்வமாம்ஸம் பக்ஷிதே த³தௌ³ |
அலர்கஷ்²சக்ஷுஷீ த³த்வா ஜகா³ம க³திமுத்தமாம் || 2-12-43

ஸாக³ர꞉ ஸமயம் க்ருத்வாந வேலாமதிவர்ததே |
ஸமயம் மா(அ)ந்ருதம் கார்ஷீ꞉ புர்வவ்ருத்தமநுஸ்மரன் || 2-12-44

ஸ த்வம் த⁴ர்மம் பரித்யஜ்ய ராமம் ராஜ்யே(அ)பி⁴ஷிச்யச |
ஸஹ கௌலஸ்யயா நித்யம் ரந்துமிச்ச²ஸி து³ர்மதே || 2-12-45

ப⁴வத்வத⁴ர்மோ த⁴ர்மோ வா ஸத்யம் வா யதி³ வாந்ருதம் |
யத்த்வயா ஸம்ஷ்²ருதம் மஹ்யம் தஸ்ய நாஸ்தி வ்யதிக்ரம꞉ || 2-12-46

அஹம் ஹி விஷமத்³யைவ பீத்வா ப³ஹு தவாக்³ரத꞉ |
பஷ்²யதஸ்தே மரிஷ்யாமி ராமோ யத்³யபி⁴ஷிச்யதே || 2-12-47

ஏகாஹமபி பஷ்²யேயம் யத்³யஹம் ராமமாதரம் |
அஞ்ஜலிம் ப்ரதிக்³ருஹ்ணந்தீம் ஷ்²ரேயோ நநு ம்ருதிர்மம || 2-12-48

ப⁴ரதேநாத்மநா சாஹம் ஷ²பே தே மநுஜாதி⁴ப |
யதா² நாந்யேந துஷ்யேயம்ருதே ராமவிவாஸநாத் || 2-12-49

ஏதாவது³க்த்வா வசநம் கைகேயீ விரராம ஹ |
விலபந்தம் ச ராஜாநம் ந ப்ரதிவ்யாஜஹார ஸா || 2-12-50

ஷ்²ருத்வா து ராஜா கைகேய்யா வ்ருதம் பரமஷோ²ப⁴நம் |
ராமஸ்ய ச வநே வாஸமைஷ்²வர்யம் ப⁴ரதஸ்ய ச || 2-12-51

நாப்⁴யபா⁴ஷத கைகேய்யிம் முஹூர்தம் வ்யாகுலேந்த்³ரிய꞉ |
ப்ரைக்ஷதாநிமிஷோ தே³வீம் ப்ரியாமப்ரியவாதி³நீம் || 2-12-52

தாம் ஹி வஜ்ரஸமாம் வாசமாகர்ண்ய ஹ்ருத³யா ப்ரியாம் |
து³꞉க²ஷோ²கமயீம் கோ⁴ராம் ராஜா ந ஸுகி²தோ(அ)ப⁴வத் || 2-12-53

ஸ தே³வ்யா வ்யவஸாயம் ச கோ⁴ரம் ச ஷ²பத²ம் க்ருதம் |
த்⁴யாத்வா ராமேதி நிஷ்²ஷ்²வஸ்ய சி²ந்நஸ்தருரிவாபதத் || 2-12-54

நஷ்டசித்தோ யதோ²ந்மத்தோ விபரீதோ யதா²துர꞉ |
ஹ்ருததேஜா யதா² ஸர்போ ப³பூ⁴வ ஜக³தீபதி꞉ || 2-12-55

தீ³நயா து கி³ரா ராஜா இதி ஹோவாச கைகயிம் |
அநர்த²மிமமர்தா²ப⁴ம் கேந த்வமுபத³ர்ஷி²தா || 2-12-56

பூ⁴தோபஹதசித்தேவ ப்³ருவந்தீ மாம் ந லஜ்ஜஸே |
ஷீ²லவ்யஸநமேதத்தே நாபி⁴ஜாநாம்யஹம் புரா |
ப³லாயாஸ்தத்த்விதா³நீம் தே லக்ஷயே விபரீதவத் || 2-12-57

குதோ வா தே ப⁴யம் ஜாதம் யா த்வமேவம்வித³ம் வரம் |
ராஷ்ட்ரே ப⁴ரதமாஸீநம் வ்ருணீஷே ராக⁴வம் வநே || 2-12-58

விரமைதேந பா⁴வேந த்வமேதேநாந்ருதேந வா || 2-12-59

யதி³ ப⁴ர்து꞉ ப்ரியம் கார்யம் லோகஸ்ய ப⁴ரதஸ்ய ச |
ந்ருஷ²ம்ஸே பாபஸம்கல்பே க்ஷுத்³ரே து³ஷ்க்ருதகாரிணி || 2-12-60

கிம் நு து³꞉க²மளீகம் வா மயி ராமே ச பஷ்²யஸி |
ந கத²ஞ்சி த்³ருதே ராமாத்³ப⁴ரதோ ராஜ்யமாவஸேத் || 2-12-61

ராமாத³பி ஹி தம் மந்யே த⁴ர்மதோ ப³லவத்தரம் |
கத²ம் த்³ரக்ஷ்யாமி ராமஸ்ய வநம் க³ச்சே²தி பா⁴ஷிதே || 2-12-62

முக²வர்ணம் விவர்ணம் தம் யதை²வேந்து³முபப்லுதம் |
தாம் ஹி மே ஸுக்ருதாம் பு³த்³தி⁴ம் ஸுஹ்ருத்³பி⁴꞉ ஸஹ நிஷ்²சிதாம் || 2-12-63

கத²ம் த்³ரக்ஷ்யாம்யபாவ்ருத்தாம் பரைரிவ ஹதாம் சமூம் |
கிம் மாம் வக்ஷ்யந்தி ராஜாநோ நாநாதி³க்³ப்⁴ய꞉ ஸமாக³தாஹ் || 2-12-64

பா³லோ ப³தாய மைக்ஷ்வாகஷ்²சிரம் ராஜ்யமகாரயத் |
யதா³ து ப³ஹவோ வ்ருத்³தா⁴ கு³ணவந்தோ ப³ஹுஷ்²ருதாஹ் || 2-12-65

பரிப்ரக்ஷ்யந்தி காகுத்த்²ஸம் வக்ஷ்யாமி கிம்மஹாம் ததா³ |
கைகேய்யா க்லிஷ்²யமாநேந ராம꞉ ப்ரவ்ராஜிதோ மயா || 2-12-66

யதி³ ஸத்யம் ப்³ரவீம்யேதத்தத³ஸத்யம் ப⁴விஷ்யதி |
கிம் மாம் வக்ஷ்யதி கௌஸல்யா ராக⁴வே வநமாஸ்தி²தே || 2-12-67

கிம் சைநாம் ப்ரதிவக்ஷ்யாமி க்ருத்வா சாப்ரியமீத்³ருஷ²ம் |
யதா³ யதா³ ஹீ கௌஸல்யா தா³ஸீவச்ச ஸகீ²வ ச || 2-12-68

பா⁴ர்யாவத்³ப⁴கி³நீவச்ச மாத்ருவச்சோபதிஷ்ட²தி |
ஸததம் ப்ரியகாமா மே ப்ரியபுத்ரா ப்ரியம்வதா³ || 2-12-69

ந மயா ஸத்க்ருதா தே³வி ஸத்காரார்ஹா க்ருதே தவ |
இதா³நீம் தத்தபதி மாம் யந்மயா ஸுக்ருதம் த்வயி || 2-12-70

அவத்²யவ்யஞ்ஜநோநோபேதம் பு⁴க்தமந்நமிவாதுரம் |
விப்ரகாரம் ச ராமஸ்ய ஸம்ப்ரயாணம் வநஸ்ய ச || 2-12-71

ஸுமித்ரா ப்ரேக்ஷ்யவை பீ⁴தா கத²ம் மே விஷ்²வஸிஷ்யதி |
க்ருபணம் ப³த வைதே³ஹீ ஷ்²ரோஷ்யதி த்³வயமப்ரியம் || 2-12-72

மாம் ச பஞ்சத்வமாபந்நம் ராமம் ச வநமாஷ்²ரிதம் |
வைதே³ஹீ ப³த மே ப்ராணான் ஷோ²சந்தீ க்ஷபயிஷ்யதி || 2-12-73

ஹீநா ஹிமவத꞉ பார்ஷ்²வஏ கிந்நரேணேந கிந்நரா |
ந ஹி ராமமஹம் த்³ருஷ்ட்வ ப்ரவஸந்தம் மஹாவநே || 2-12-74

சிரம் ஜீவிதுமாஷ²ம்ஸே ருத³தீம் சாபி மைதி²லீம் |
ஸா நூநம் வித⁴வா ராஜ்யம் ஸபுத்ரா காரயிஷ்யஸி ||2-12-75

ந ஹி ப்ரவாஜிதே ராமே தே³வி ஜீவிதுமுத்ஸஹே |
ஸதீம் த்வாமஹமத்யந்தம் வ்யவஸ்யாம்யஸதீம் ஸதீம் || 2-12-76

ரூபிணீம் விஷஸம்யுக்தாம் பீத்வேவ மதி³ராம் நரஹ் |
அந்ருதைர்ப³ஹு மாம் ஸாந்வை꞉ஸா ந்த்வயந்தீ ஸ்ம ஸ்மபா⁴ஷஸே || 2-12-77

கீ³தஷ²ப்³தே³ந ஸம்ருத்⁴ய லுப்³தோ⁴ ம்ருக³மிவாவதீ⁴꞉ |
அநார்ய இதி மாமார்யா꞉ புத்ரவிக்ராயிகம் த்⁴ருவம் || 2-12-78

தி⁴க்கரிஷ்யந்தி ரத்²யாஸு ஸுராபம் ப்³ராஹ்மணம் யதா² |
அஹோ து³꞉க²மஹோ க்ருச்ச்²ரம் யத்ர வாச꞉ க்ஷமே தவ || 2-12-79

து³꞉க²மேவம்வித⁴ம் ப்ராப்தம் புராக்ருதமிவாஷு²ப⁴ம் |
சிரம் க²லு மயா பாபே த்வம் பாபேநாபி⁴ரக்ஷிதா || 2-12-80

அஜ்ஞாநாது³பஸம்பந்நா ரஜ்ஜுருத்³ப³ந்தி⁴நீ யதா² |
ரமமாணஸ்த்வயா ஸார்த⁴ம் ம்ருத்யும் த்வா நாபி⁴லக்ஷயே || 2-12-81

பா³லோ ரஹஸி ஹஸ்தேந க்ருஷ்ணஸர்பமிவாஸ்ப்ருஷ²ம் |
மயா ஹ்யபித்ருக꞉ புத்ர꞉ஸ மஹாத்மா து³ராத்மநா || 2-12-82

தம் து மாம் ஜீவலோகோ(அ)யம் நூநமாக்ரோஷ்டுமர்ஹதி |
பா³லிஷோ² ப³த காமாத்மா ராஜா த³ஷ²ரதோ² ப்⁴ருஷ²ம் || 2-12-83

ய꞉ ஸ்த்ரீக்ருதே ப்ரியம் புத்ரம் வநம் ப்ரஸ்தா²பயிஷ்யதி |
வ்ரதைஷ்²ச ப்³ரஹ்மசர்யைஷ்²ச கு³ருபி⁴ஷ்²சபகர்ஷி²த꞉ || 2-12-84

போ⁴க³காலே மஹத்க்ருச்ச்²ரம் புநரேவ ப்ரபத்ஸ்யதே |
நாலம் த்³விதீயம் வசநம் புத்ரோ மாம் ப்ரதி பா⁴ஷிதும் || 2-12-85

ஸ வநம் ப்ரவ்ரஜேத்யுக்தோ பா³ட⁴மித்யேவ வக்ஷ்யதி |
யதி³ மே ராக⁴வ꞉ குர்யாத்³வநம் க³ச்சேதி சோதி³த꞉ || 2-12-86

ப்ரதிகூலம் ப்ரியம் மே ஸ்யாந்ந து வத்ஸ꞉ கரிஷ்யதி |
ஷு²த்³தி⁴பா⁴வோ ஹி பா⁴வம் மே ந து ஜ்ஞாஸ்யதி ராக⁴வ꞉ || 2-12-87

ஸ வநம் ப்ரவ்ரஜே த்யுக்தோபா³ட⁴ வித்யேவ வக்ஷ்யதி |
ராக⁴வே ஹி வநம் ப்ராப்தே ஸர்வலோகஸ்ய தி⁴க்க்ருதம் || 2-12-88

ம்ருத்யுரக்ஷமணீயம் மாம் நயிஷ்யதி யமக்ஷயம் |
ம்ருதே மயி க³தே ராமே வநம் மநுஜபுங்க³வே || 2-12-89

இஷ்டே மம ஜநே ஷே²ஷே கிம் பாபம் ப்ரதிவத்ஸ்யஸே |
கௌஸல்யா மாம் ச ராமம் ச புத்ரௌ ச யதி³ ஹாஸ்யதி || 2-12-90

து³꞉கா²ந்யஸஹதீ தே³வீ மாமேவாநுமரிஷ்யதி |
கௌஸல்யாம் ச ஸுமித்ராம் ச மாம் ச புத்ரைஸ்த்ரிபி⁴꞉ ஸஹ ||2-12-91

ப்ரக்ஷிவ்ய நரகே ஸா த்வம் கைகேயி ஸுகி²தா ப⁴வ |
மயா ராமேண ச த்யக்தம் ஷா²ஷ்²வதம் ஸத்க்ருதம் கு³ணை꞉ || 2-12-92

இக்ஷ்வாகுகுலமக்ஷோப்⁴யமாகுலம் பாலயிஷ்யஸி |
ப்ரியம் சேத்³ப⁴ரதஸ்யைதத்³ராமப்ரவ்ராஜநம் ப⁴வேத் || 2-12-93

மா ஸ்ம மே ப⁴ரத꞉ கார்ஷீத் ப்ரேதக்ருத்யம் க³தாயுஷ꞉ |
ஹந்தாநார்யே மமாமித்ரே ஸகாமா ப⁴வ கைகயி || 2-12-94

ம்ருதே மயி க³தே ராமே வநம் புருஷபுங்க³வே |
ஸேதா³நீம் வித⁴வா ராஜ்யம் ஸபுத்ரா காரயிஷ்யஸி || 2-12-95

த்வம் ராஜபுத்ரீவாதே³ந ந்யவஸோ மம வேஷ்²மநி |
அகீர்திஷ்²சாதுலா லோகே த்⁴ருவ꞉ பரிப⁴வஷ்²ச மே || 2-12-96

ஸர்வபூ⁴தேஷு சாவஜ்ஞா யதா² பாபக்ருதஸ்ததா² |
கத²ம் ரதை²ர்விபு⁴ர்க³த்வா க³ஜாஷ்²வைஷ்²ச முஹுர்முஹு꞉ || 2-12-97

பத்³ப்⁴யாம் ராமோ மஹாரண்யே வத்ஸோ மே விசரிஷ்யதி |
யஸ்ய த்வாஹாரஸமயே ஸூதா³꞉ குண்ட³லதா⁴ரிண꞉ || 2-12-98

அஹம்புர்வா꞉ பசந்தி ஸ்ம ப்ரஷ²ஸ்தம் பாநபோ⁴ஜநம் |
ஸ கத²ந்நு கஷாயாணி திக்தாநி கடுகாநி ச || 2-12-99

ப⁴க்ஷயந்வந்யமாஹாரம் ஸுதோ மே வர்தயிஷ்யதி |
மஹார்ஹவஸ்த்ரஸம்வீதோ பூ⁴த்வா சிரஸுகோ²ஷித꞉ || 2-12-100

காஷா²யபரிதா⁴நஸ்து கத²ம் பூ⁴மௌ நிவத்ஸ்யதி |
கஸ்யைதத்³தா⁴ருணம் வாக்யமேவம் வித⁴மசிந்திதம் || 2-12-101

ராமஸ்யாரண்யக³வநம் ப⁴ரதஸ்யைவ மாதரம் |
தி⁴க³ஸ்து யோஷிதோ நாம ஷ²டா²꞉ ஸ்வார்த²பராஸ்ஸதா³ || 2-12-102

ந ப்³ரவீமி ஸ்த்ரிய꞉ ஸர்வா ப⁴ரதஸ்யைவ மாதரம் |
அநர்த²பா⁴வே(அ) ர்த²பரே ந்ருஷ²ம்ஸே |
மமாநுதாபாய நிவிஷ்டபா⁴வே |
கிமப்ரியம் பஷ்²யஸி மந்நிமித்தம் |
ஹிதாநுகாரிண்யத²வாபி ராமே || 2-12-103

பரித்யஜேயு꞉ பிதரோ ஹி புத்ரான் |
பா⁴ர்யா꞉ வதீம்ஷ்²சாபி க்ருதாநுராகா³꞉ |
க்ருத்ஸ்நம் ஹி ஸர்வம் குபிதம் ஜக³த்ஸ்யா |
த்³த்³ருஷ்ட்வே ராநன் வ்தஸபே³ பு³நக்³ப³ன் || 2-12-104

அஹம் புநர்தே³வகுமாரரூப |
மலக்ருதம் தம் ஸுதமாவ்ரஜந்தம் |
நந்தா³மி பஷ்²யந்நபி த³ர்ஷ²நேந |
ப⁴வாமி த்³ருஷ்ட்வா ச புநர்யுவேவ || 2-12-105

விநாபி ஸூர்யேண ப⁴வேத்ப்ரவ்ருத்தி |
ரவர்ஷ்தா வஜ்ரத⁴ரேண வாபி |
ராமம் து க³ச்ச²ந்தமித꞉ ஸமீக்ஷ்ய |
ஜீவேந்ந கஷ்²சித்த்விதி சேதநா மே || 2-12-106

விநாஷ²காமாமஹிதாமமித்ரா |
மாவாஸயம் ம்ருத்யுமிவாத்மநஸ்த்வம் |
சிரம் ப³தாங்கேந த்⁴ருதாஸி ஸர்பீ |
மஹாவிஷ தேந ஹதோ(அ)ஸ்மி மோஹாத் || 2-12-107

மயா ச ராமேண ஸலக்ஷ்மணேந |
ப்ரஷா²ஸ்து ஹீநோ ப⁴ரதஸ்த்வயா ஸஹ |
புரம் ச ராஷ்ட்ரம் ச நிஹத்ய பா³ந்த⁴வான் |
மமாஹிதாநாம் ச ப⁴வாபி⁴ஹர்ஷிணீ || 2-12-108

ந்ருஷ²ம்ஸவ்ருத்தே வ்யஸநப்ரஹாரிணி |
ப்ரஸஹ்ய வாக்யம் யதி³ஹாத்³ய பா⁴ஷஸே |
ந நாம தே கேந முகா²த்பதந்த்யதோ⁴ |
விஷீ²ர்யமாணா த³ஷ²நா ஸ்ஸஹஸ்ரதா⁴ || 2-12-109

ந கிஞ்சிதா³ஹாஹிதமப்ரியம் வசோ |
ந வேத்தி ராம꞉ பருஷா²ணி Bஹாஷிதும் |
கத²ந்நு ராமே ஹ்யபி⁴ராமவாதி³நி |
ப்³ரவீஷி தோ³ஷான் கு³ணநித்யஸம்மதே || 2-12-110

ப்ரதாம்ய வா ப்ரஜ்வல வா ப்ரணஷ்²ய வா |
ஸஹஸ்ரஷோ² வா ஸ்பு²டிதா மஹீம் வ்ரஜ |
ந தே கரிஷ்யமி வச꞉ ஸுதா³ருணம் |
மமாஹிதம் கேகயராஜபாம்ஸநி || 2-12-111

க்ஷுரோபமாம் நித்யமஸத்ப்ரியம்வதா³ம் |
ப்ரது³ஷ்டபா⁴வாம் ஸ்வகுலோபகா⁴திநீம் |
ந ஜீவிதும் த்வாம் விஷஹே(அ)மநோரமாம் |
தி³த⁴க்ஷமாணாம் ஹ்ருத³யம் ஸப³ந்த⁴நம் || 2-12-112

ந ஜீவிதம் மே(அ)ஸ்தி புந꞉ குத꞉ ஸுக²ம் |
விநாத்மஜேநாத்மவத꞉ குதோ ரதி꞉ |
மமாஹிதம் தே³வி ந க் கர்துமர்ஹஸி |
ஸ்ப்ருஷா²மி பாதா³வபி தே ப்ரஸீத³ மே || 2-12-113

ஸ பூ⁴மிபலோ விலபந்நநாத²வத் |
ஸ்த்ரீயா க்³ருஹீதோ ஹ்ருத³யே(அ)திமாத்ரயா |
பபாத தே³வ்யாஷ்²சரணௌ ப்ரஸாரிதா |
புபா⁴வஸம்ப்ராப்ய யதா²துரஸ்ததா² || 2-12-114

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³வாத³ஷ²ஹ் ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை