Friday 25 March 2022

அயோத்யா காண்டம் 010ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த³ஷ²ம ஸர்க³꞉

Dasharatha consoles Kaikeyi


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


வித³ர்ஷி²தா யதா³ தே³வீ குப்³ஜயா பாபயா ப்⁴ருஷ²ம் |
ததா³ ஷே²தே ஸ்ம ஸா பூ⁴மௌ தி³க்³த⁴வித்³தே⁴வ கிந்நரீ || 2-10-1

நிஷ்²சித்ய மநஸா க்ருத்யம் ஸா ஸம்யகி³தி பா⁴மிநீ |
மந்த²ராயை ஷ்²ந꞉ ஸர்வமாச்சக்ஷே விசக்ஷணா || 2-10-2

ஸா தீ³நா நிஷ்²சயம் க்ருத்வா மந்த²ராவாக்யமோஹிதா |
நாக³கந்யேவ நி꞉ஸ்வஸ்ய தீ³ர்க⁴முஷ்ணம் ச பா⁴மிநீ || 2-10-3

முஹூர்தம் சிந்தயாமாஸ மார்க³மாத்மஸுகா²வஹம் |
ஸா ஸுஹ்ருச்சார்த²காமா ச தம் நிஷ²ம்ய ஸுநிஷ்²சயம் || 2-10-4

ப³பூ⁴வ பரமப்ரீதா ஸித்³தி⁴ம் ப்ராப்யேவ மந்த²ரா |
அத² ஸா ருஷிதா தே³வீ ஸம்யக்க்ருத்வா விநிஷ்²சயம் || 2-10-5

ஸம்விவேஷா²ப³லா பூ⁴மௌ நிவேஷ்²ய ப்⁴ருகுடிம் முகே² |
ததஷ்²சித்ராணி மால்யாநி தி³வ்யாந்யாப⁴ரணாநி ச || 2-10-6

அபவித்³தா⁴நி கைகேய்யா தாநி பூ⁴மிம் ப்ரபேதி³ரே |
தயா தாந்யபவித்³தா⁴நி மால்யாந்யாப⁴ரணாநி ச || 2-10-7

அஷோ²ப⁴யந்த வஸுதா⁴ம் நக்ஷத்ராணி யதா² நப⁴꞉ |
க்ரோதா⁴கா³ரே நிபதிதா ஸா ப³பௌ⁴ மலிநாம்ப³ரா || 2-10-8

ஏகவேணீம் த்³ருட⁴ம் ப³த்³த்⁴வா க³தஸத்த்வேவ கிந்நரீ |
ஆஜ்ஞாப்ய து மஹாராஜோ ராக⁴வஸ்யாபி⁴ஷேசந்ம் || 2-10-9

உபஸ்தா²ஸமநுஜ்ஞாப்ய ப்ரவிவேஷ² நிவேஷ²ந்ம் |
அத்³ய ராமாபி⁴ஷேகோ வை ப்ரஸித்³த⁴ இதி ஜஜ்ஞிவான் || 2-10-10

ப்ரியார்ஹம் ப்ரியமாக்²யாதும் விவேஷா²ந்த꞉புரம் வஷீ² |
ஸ கைகேய்யா க்³ருஹம் ஷ்²ரேஷ்ட²ம் ப்ரவிவேஷ² மஹாயஷா²꞉ || 2-10-11

பாண்டு³ராப்⁴ரமிவாகாஷ²ம் ராஹுயுக்தம் நிஷா²கர꞉ |
ஷு²கப³ர்ஹிணஸம்யுக்தம் க்ரௌஞ்சஹம்ஸருதாயுதம் || 2-10-12

வாதி³த்ரரவஸங்கு⁴ஷ்டம் குப்³ஜாவாமநிகாயுதம் |
லதாக்³ருஹைஷ்²சித்ரக்³ருஹைஷ்²சம்பகாஷோ²கஷோ²பி⁴தை꞉ || 2-10-13

தா³ந்தராஜத ஸௌவர்ணவேதி³காபி⁴ஸ்ஸமாயுதம் |
நித்யபுஷ்பப²லைர்வ்ருக்ஷைர்வாபீபி⁴ஷ்²சோபஷோ²பி⁴தம் || 2-10-14

தா³ந்தராஜதஸௌவர்ணை꞉ ஸம்வ்ருதம் பரமாஸநை꞉ |
விவித்⁴யைரந்நபாநைஷ்²ச² ப⁴க்ஷ்யைஷ்²சவி விதை⁴ரபி || 2-10-15

உபபந்நம் மஹார்ஹைஷ்²ச பூ⁴ஷிதைஸ்த்ரிதி³வோபமம் |
தத்ப்ரவிஷ்²ய மஹாராஜ꞉ ஸ்வமந்த꞉புரம்ருத்³தி⁴மத் || 2-10-16

ந த³த³ர்ஷ² ப்ரியாம் ராஜா கைகேயீம் ஷ²யநோத்தமே |
ஸ காமப³லஸம்யுக்தோ ரத்யர்த²ம் மநுஜாதி⁴ப꞉ || 2-10-17

அபஷ்²யன் த³யிதாம் பா⁴ர்யாம் பப்ரச்ச² விஷஸாத³ ச |
ந ஹீ தஸ்ய புரா தே³வீ தாம் வேளாமத்யவர்தத || 2-10-18

ந ச ராஜா க்³ருஹம் ஷூ²ந்யம் ப்ரவிவேஷ² கதா³சந |
ததோ க்³ருஹக³தோ ராஜா கைகேயீம் பர்யப்ருச்ச²த || 2-10-19

யதா²புரமவிஜ்ஞாய ஸ்வார்த²லிப்ஸுமபண்டி³தாம் |
ப்ரதீஹாரீ த்வதோ²வாச ஸந்த்ரஸ்தா து க்ற்^தாஞ்ஜலி꞉ || 2-10-20

தே³வ தே³வீ ப்⁴ருஷ²ம் க்ருத்³தா⁴ க்ரோதா⁴கா³ரமபி⁴த்³ருதா |
ப்ரதீஹார்யா வச꞉ ஷ்²ருத்வா ராஜா பரமது³ர்மநா꞉ || 2-10-21

விஷஸாத³ புநர்பு⁴யோ லுலிதவ்யாகுலேந்த்⁴ரிய꞉ |
தத்ரதாம் பதிதாம் பூ⁴மௌ ஷ²யாநாமததோ²சிதாம் || 2-10-22

ப்ரதப்த இவ து³꞉கே²ந ஸோ(அ)பஷ்²யஜ்ஜக³தீபதி꞉ |
ஸ வ்ருத்³த⁴ஸ்தருணீம் பா⁴ர்யாம் ப்ராணேப்⁴யோ(அ)பி க³ரீயஸீம் || 2-10-23

அபாப꞉ பாபஸங்கல்பாம் த³த³ர்ஷ² த⁴ரணீதலே |
லதாமிவ விநிஷ்க்ருத்தாம் பதிதாம் தே³வ தாமிவ || 2-10-24

கிந்நரீமிவ நிர்தூ⁴தாம் ச்யுதாமப்ஸரஸம் யதா² |
மாயாமிவ பரிப்⁴ரஷ்டாம் ஹரிணீமிவ ஸம்யதாம் || 2-10-25

க்ரேணுமிவ தி³க்³தே⁴ந வித்³தா⁴ம் ம்ருக³யுநா வநே |
மஹாக³ஜ இந்வாரண்யே ஸ்நேஹாத்பரிமமர்ஷ² தாம் || 2-10-26

பரிம்ருஷ்²ய ச பாணிப்⁴யாமபி⁴ஸந்த்ரஸ்தசேதந꞉ |
காமீ கமலபத்ராக்ஷீமுவாச வநிதாமித³ம் || 2-10-27

ந தே(அ)ஹமபி⁴ஜாநாமி க்ரோத⁴மாத்மநி ஸம்ஷ்²ரிதம் |
தே³வி கேநாபி⁴ஷ²ப்தாஸி கேந வாஸி விமாநிதா || 2-10-28

யதி³த³ம் மமம் து³꞉கா²ய ஷே²ஷே² க்ல்யாணி பாம்ஸுஷு |
பூ⁴மௌ ஷே²ஷே கிமர்த²ம் த்வம் மயி கல்யாணசேதஸி |
பூ⁴தோபஹதசித்தேவ மம சித்தப்ரமாதி²நீ || 2-10-29

ஸந்தி மே குஷ²லா வைத்³யாஸ்த்வபி⁴துஷ்டாஷ்²ச ஸர்வஷ²꞉ |
ஸுகி²தாம் த்வாம் கரிஷ்யந்தி வ்யாதி⁴மாசக்ஷ்வ பா⁴மிநி || 2-10-30

கஸ்ய வா தே ப்ரியம் கார்யம் கேந வா விப்ரியம் க்ருதம் |
க꞉ ப்ரியம் லப⁴தாமத்³ய கோ வா ஸுமஹத³ப்ரியம் || 2-10-31

மா ரோதீ³ர்மா ச கார்ஷிஸ்த்வம் தே³வி ஸம்பரிஷோ²ஷணம் || 2-10-32

அவத்⁴யோ வத்⁴யதாம் கோ வா கோ வா வத்⁴யோ விமுச்யதாம் |
த³ரித்³ர꞉ கோ ப⁴வேதா³ட்⁴யோ த்³ரவ்யவாந்வாப்யகிஞ்சந꞉ || 2-10-33

அஹம் சைவ மதீ³யாஷ்²ச ஸர்வே தவ வஷா²நுகா³꞉ |
ந தே கிஞ்சித³பி⁴ப்ராயம் வ்யாஹந்துமஹமுத்ஸஹே || 2-10-34

ஆத்மநோ ஜீவிதேநாபி ப்³ருஹி யந்மநஸேச்ச²ஸி |
ப³லமாத்மநி ஜாநந்தீ ந மாம் ஷ²ங்கிதுமர்ஹஸி || 2-10-35

கரிஷ்யாமி தவ ப்ரீதிம் ஸுக்ருதேநாபி தே ஷ²பே |
யாவதா³வர்த தே சக்ரம் தாவதீ மே வஸுந்த⁴ரா || 2-10-36

ப்ராசீநா꞉ ஸிந்து⁴ஸௌவீரா꞉ ஸௌராஷ்ட்ரா த³க்ஷிணாபதா²꞉ |
வங்கா³ங்க³மக³தா⁴ மத்ஸ்யா꞉ ஸம்ருத்³தா⁴꞉ காஷி²கோஸலா꞉ || 2-10-37

தத்ர ஜாதம் ப³ஹுத்³ரவ்யம் த⁴நதா⁴ந்ய மஜாவிகம் |
ததோ வ்ருணீஷ்வ கைகேயி யத்³யத்த்வம் மநஸேச்ச²ஸி || 2-10-38

கிமாயாஸேந தே பீ⁴ரு உத்திஷ்டோத்திஷ்ட ஷோ²ப⁴நே |
தத்வம் மே ப்³ரூஹி கைகேயி யதஸ்தே ப⁴யமாக³தம் || 2-10-39

தத்தே வ்யபநயிஷ்யாமி நீஹரமிவ ர்ஷ்²மிவான் |
ததோ²க்தா ஸா ஸமாஸ்வஸ்தா வக்துகாமா தத³ப்ரியம் || 2-10-40
பரிபீட³யிதும் பூ⁴யோ ப⁴ர்தாரமுபசக்ரமே |

|| இத்யார்ஷே ஸ்ரிமத்³ராமாயணே அத்³தி³காவ்யே அயோத்⁴ய காண்தே³ த³ஷ²ம ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை