Thursday 24 March 2022

அயோத்யா காண்டம் 009ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ நவம ஸர்க³꞉

Kaikeyi and Manthara - M. V. Dhurandhar


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


ஏவமுக்தா து கைகேயீ கோபேந ஜ்வலிதாநநா |
தீ³ர்க⁴முஷ்டம் விநி꞉ஷ்²வஸ்ய மந்த²ராமித³ம் அப்³ரவீத் || 9-2-1

அத்³ய ராமமித꞉ க்ஷிப்ரம் வநம் ப்ரஸ்தா²பயாம்யஹம் |
யௌவராஜ்யே ச ப⁴ரதம் க்ஷிப்ரமேவாபி⁴ஷேசயே || 9-2-2

இத³ம் த்விதா³நீம் ஸம்பஷ்²ய கேநோபாயேந மந்த²ரே |
ப⁴ரத꞉ ப்ராப்நுயாத்³ராஜ்யம் ந து ராம꞉ கத²ஞ்சந|| 9-2-3

ஏவமுக்தா தயா தே³வ்யா மந்த²ரா பாபத³ர்ஷி²நீ |
ராமார்த²முபஹிம்ஸந்தீ கைகேயீமித³மப்³ரவீத் || 9-2-4

ஹந்தேதா³நீம் ப்ரவக்ஷ்யாமி கைகேயி ஷ்²ரூயதாம் ச மே |
யதா² தே ப⁴ரதோ ராஜ்யம் புத்ர꞉ ப்ராப்ஸ்யதி கேவலம் || 9-2-5

கிம் ந ஸ்மரஸி கைகேயி ஸ்மரந்தீ வா நிகூ³ஹஸே |
யது³ச்யமாநமாத்மார்த²ம் மத்தஸ்த்வம் ஷ்²ரோதுமிச்ச²ஸி || 9-2-6

மயோச்யமாநம் யதி³ தே ஷ்²ரோதும் ச²ந்தோ³ விலாஸிநி |
ஷ்²ரூயதாமபி⁴தா⁴ஸ்யாமி ஷ்²ருத்வா சைதத்³ விதீ⁴யதாம் || 9-2-7

ஷ்²ருத்வைவம் வசநம் தஸ்யா மந்த²ராயாஸ்து கைகயி |
கிஞ்சிது³த்தா²ய ஷ²யநாத்ஸ்வாஸ்தீர்ணாதி³த³மப்³ரவீத் || 9-2-8

கத²ய த்வம் மமோபாயம் கேநோபாயேந மந்த²ரே |
ப⁴ரத꞉ ப்ராப்நுயாத்³ரஜ்யம் ந து ராம꞉ கத²ஞ்சந || 9-2-9

ஏவமுக்தா தயா தே³வ்யா மந்த²ரா பாபத³ர்ஷி²நீ |
ராமார்த²முபஹிம்ஸந்தீ குப்³ஜா வசநமப்³ரவீத் || 9-2-10

தவ தை³வாஸுரே யுத்³தே⁴ ஸஹராஜர்ஷிபி⁴꞉ பதி꞉ |
அக³ச்ச²த்த்வாமுபாதா³ய தே³வராஜஸ்ய ஸாஹ்யக்ருத் || 9-2-11

தி³ஷ²மாஸ்தா²ய வை தே³வி த³க்ஷிணாம் த³ண்ட³கான் ப்ரதி |
வைஜயந்தமிதி க்யாதம் புரம் யத்ர திமித்⁴வஜ꞉ || 9-2-12

ஸ ஷ²ம்ப³ர இதி க்²யாத꞉ ஷ²தமாயோ மஹாஸுர꞉ |
த³தௌ³ ஷ²க்ரஸ்ய ஸங்க்³ராமம் தே³வஸஙிகை⁴ரநிர்ஜித꞉ || 9-2-13

தஸ்மின் மஹதி ஸங்க்³ராமே புருஷான் க்ஷதவிக்ஷதான் |
ராத்ரௌ ப்ரஸுப்தான் க்⁴நந்தி ஸ்ம தரஸாஸாத்³ய ராக்ஷஸா꞉ || 9-2-14

தத்ராகரோந்மஹாயுத்³த⁴ம் ராஜா த³ஷ²ரத² ஸ்ததா³ |
அஸுரைஷ்²ச மஹாபா³ஹு꞉ ஷ²ஸ்த்ரைஷ்²ச ஷ²கலீக்ருத꞉ || 9-2-15

அபவாஹ்ய த்வயா தே³வி ஸங்க்³ராமாந்நஷ்டசேதந꞉ |
தத்ரபி விக்ஷத꞉ ஷ²ஸ்ரை꞉ பதிஸ்தே ரக்ஷிதஸ்த்வயா || 9-2-16

துஷ்டேந தேந த³த்தௌ தே த்³வௌ வரௌ ஷு²ப⁴த³ர்ஷ²நே |
ஸத்வயோக்த꞉ பதிர்தே³வி யதே³ச்சே²யம் ததா³ வரௌ || 9-2-17

க்³ருஹ்ணீயாமிதி தத்தந ததே⁴த்யுக்தம் மஹாத்மநா |
அநபி⁴ஜ்ஞா ஹ்யஹம் தே³வி த்வயைவ கதி²தா புரா || 9-2-18

கதை²ஷா தவ து ஸ்நேஹாந்மநஸா தா⁴ர்யதே மயா |
ராமாபி⁴ஷேகஸம்பா⁴ராந்நிக்³ருஹ்ய விநிவர்தய || 9-2-19

தௌ வரௌ யாச ப⁴ர்தாரம் ப⁴ரதஸ்யாபி⁴ஷேசநம் |
ப்ரவ்ராஜநம் து ராமஸ்ய த்வம் வர்ஷாணி சதுர்த³ஷ² || 9-2-20

சதுர்த³ஷ² ஹி வர்ஷாணிராமே ப்ரவ்ராஜிதே வநம் |
ப்ரஜாபா⁴வக³தஸ்நேஹ꞉ ஸ்தி²ர꞉ புத்ரோ ப⁴விஷ்யதி || 9-2-21

க்ரோதா⁴கா³ரம் ப்ரவிஷ்²யாத்³ய க்ருத்³த்³தே⁴வாஷ்²வபதே꞉ ஸுதே |
ஷே²ஷ்வாநந்தர்ஹிதாயாம் த்வம் பூ⁴மௌ மலிநவாஸிநீ || 9-2-22

மாஸ்மைநம் ப்ரத்யுதீ³க்ஷேதா² மாசைந மபி⁴பா⁴ஷதா²꞉ |
ருத³ந்தீ சாபி தம் த்³ருஷ்ட்வா ஜக³த்யாம் ஷோ²கலாலஸா || 9-2-23

த³யிதா த்வம் ஸதா³ ப⁴ர்துரத்ர மே நாஸ்தி ஸம்ஷ²ய꞉ |
த்வத்க்ருதே ஸ மஹாராஜோ விஷே²த³பி ஹுதாஷ²நம் || 9-2-24

ந த்வாம் க்ரோத⁴யிதும் ஷ²க்தோந க்ருத்³தா⁴ம் ப்ரத்யுதீ³க்ஷிதும்|
தவ ப்ரியார்த²ம் ராஜா ஹி ப்ராணாநபி பரித்யஜேத் || 9-2-25

ந ஹ்யதிக்ரமிதும் ஷ²க்தஸ்தவ வாக்யம் மஹீபதி꞉ |
மந்த³ஸ்வபா⁴வே பு³த்³த்⁴யஸ்வ ஸௌபா⁴க்³யப³லமாத்மந꞉ || 9-2-26

மணிமுக்தம் ஸுவர்ணாநி ரத்நாநி விவிதா⁴நி ச |
த³த்³யாத்³த⁴ஷ²ரதோ² ராஜா மா ஸ்ம தேஷு மந꞉ க்ருதா²꞉ || 9-2-27

யௌ தௌ தை³வாஸுரே யுத்³தே⁴ வரௌ த்³ஷ²ரதோ²(அ)த³தா³த் |
தௌ ஸ்மாரய மஹாபா⁴கே³ ஸோ(அ)ர்தோ² மாத்வாமதிக்ரமேத் || 9-2-28

யதா³ து தே வரம் த³த்³யாத்ஸ்வயமுத்தா²ப்ய ராக⁴வ꞉ |
வ்யவஸ்தா²ப்ய மஹாராஜம் தமிமம் வ்ருணுயா வரம் || 9-2-29

ராமம் ப்ரவ்ராஜயாரண்யே நவ வர்ஷாணி பஞ்ச ச |
ப⁴ரத꞉ க்ரியதாம் ராஜா ப்ருதி²வ்யா꞉ பார்தி²வர்ஷப⁴ || 9-2-30

சதுர்த³ஷ² ஹி வர்ஷாணி ராமே ப்ரவ்ராஜிதே வந்ம் |
ரூட⁴ஷ்²ச க்ருதமூலஷ்²ச ஷே²ஷம் ஸ்தா²ஸ்யதி தே ஸுத꞉ || 9-2-31

ராமப்ரவ்ராஜநம் சைவ தே³வி யாசஸ்வ தம் வரம் |
ஏவம் ஸித்³த்⁴யந்தி புத்ரஸ்ய ஸர்வார்தா²ஸ்தவ பா⁴மிநி || 9-2-32

ஏவம் ப்ரவ்ராஜிதஷ்²சைவ ராமோ(அ)ராமோ ப⁴விஷ்யதி |
ப⁴ரதஷ்²ச ஹதாமித்ரஸ்தவ ராஜா ப⁴விஷ்யதி || 9-2-33

யேந காலேந ராமஷ்²ச வநாத்ப்ரத்யாக³மிஷ்யதி |
தேந காலேந புத்ரஸ்தே க்ருதமூலோ ப⁴விஷ்யதி || 9-2-34

ஸுக்³ருஹீதமநுஷ்யஷ்²ச ஸுஹ்ருத்³பி⁴꞉ ஸார்த⁴மாத்மவான் |
ப்ராப்தகாலம் நு மந்யே(அ)ஹம் ராஜாநம் வீதஸாத்⁴வஸா || 9-2-35

ராமாபி⁴ஷேகஸங்கல்பாந்நிக்³ருஹ்ய விநிவர்தய |
அநர்த²மர்த²ரூபேண க்³ராஹிதா ஸா ததஸ்தயா || 9-2-36

ஹ்ருஷ்டா ப்ரதீதா கைகேயீ மந்த²ராமித³மப்³ரவீத் |
ஸா ஹி வாக்யேந குப்³ஜாயா꞉ கிஷோ²ரீவோத்பத²ம் க³தா |
கைகேயீ விஸ்மயம் ப்ராப்தா பரம் பரமத³ர்ஷ²நா || 9-2-37

குப்³ஜே த்வாம் நாபி⁴ஜாநாமி ஷ்²ரேஷ்டா²ம் ஷ்²ரேஷ்ட²பி⁴தா⁴யிநீம் |
ப்ருதி²வ்யாமஸி குப்³ஜாநாமுத்தமா பு³த்³தி⁴நிர்ணயே || 9-2-38

த்வமேவ து மமார்தே²ஷு நித்யயுக்தா ஹிதைஷிணீ || 9-2-39

நாஹம் ஸமவபு³த்³த்⁴யேயம் குப்³ஜே ராஜ்ஞஷ்²சிகீர்ஷிதம் |
ஸந்தி து³꞉ஸம்ஸ்தி²தா꞉ குப்³ஜா வக்ரா꞉ பரமதா³ருணா꞉ || 9-2-40

த்வம் பத்³மமிவ வாதேந ஸந்நதா ப்ரியத³ர்ஷ²நா |
உரஸ்தே(அ)பி⁴நிவிஷ்டம் வை யாவத் ஸ்கந்தா⁴த்ஸமுந்நதம் || 9-2-41

அத⁴ஸ்தாச்சோத³ரம் ஷா²தம் ஸுநாப⁴மிவ லஜ்ஜிதம் |
பரிபூர்ணம் து ஜக⁴நம் ஸுபீநௌ ச பயோத⁴ரௌ || 9-2-42

விமலேந்து³ஸமம் வக்த்ரமஹோ ராஜஸி மந்த²ரே |
ஜக⁴நம் தவ நிர்கு⁴ஷ்டம் ரஷ²நாதா³மஷோ²பி⁴தம் || 9-2-43

ஜஙகே⁴ ப்⁴^இஷ²முபந்யஸ்தே பாதௌ³ சாப்யாயதாவுபௌ⁴ |
த்வமாயதாப்⁴யாம் ஸக்தி²ப்⁴யாம் மந்த²ரே க்ஷௌமவாஸிநீ |
அக்³ரதோ மம க³ச்ச²ந்தீ ராஜஹம்ஸேவ பா⁴ஸஸே|| 9-2-44

ஆஸந்யா꞉ ஷ²ம்ப³ரே மாயா꞉ ஸஹஸ்ரமஸுராதி⁴பே || 9-2-45

ஸர்வாஸ்த்வயி நிவிஷ்டாஸ்தா பூ⁴யஷ்²சாந்யா꞉ ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
தவேத³ம் ஸ்த²கு³ யத்³தீ³ர்க⁴ம் ரத²கோ⁴ணமிவாயதம் || 9-2-46

மதய꞉ க்ஷத்ரவித்³யாஷ்²ச மாயாஷ்²சாத்ர வஸந்தி தே |
அத்ரதே ப்ரதிமோக்ஷ்யாமி மாலாம் குப்³ஜே ஹிரண்மயீம் || 9-2-47

அபி⁴ஷிக்தே ச ப⁴ரதே ராக⁴வே ச வநம் க³தே |
ஜாத்யேந ச ஸுவர்ணேந ஸுவிஷ்டப்தேந மந்த²ரே || 9-2-48

லப்³தா⁴ர்தா² ச ப்ரதீதா ச லேபயிஷ்யாமி தே ஸ்த²கு³ |
முகே² ச திலகம் சித்ரம் ஜாதரூபமயம் ஷு²ப⁴ம் || 9-2-49

காரயிஷ்யாமி தே குப்³ஜே ஷு²பா⁴ந்யப⁴ரணாநி ச|
பரிதா⁴ய ஷு²பே⁴ வஸ்த்ரே தே³வதேவ சரிஷ்யஸி || 9-2-50

சந்த்³ரமாஹ்வயமாநேந முகே²நாப்ரதிமாநநா|
க³மிஷ்யஸி க³திம் முக்²யாங்க³ர்வயந்தீ த்³விஷஜ்ஜநே || 9-2-51

தவாபி குப்³ஜாயா꞉ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா꞉ |
பாதௌ³ பரிசரிஷ்யந்தி யதை²வ த்வம் ஸதா³ மம || 9-2-52

இதி ப்ரஷ²ஸ்யமாநா ஸா கைகேயீமித³மப்³ரவீத் |
ஷ²யாநாம் ஷ²யநே ஷு²ப்⁴ரே வேத்³யாமக்³நிஷி²கா²மிவ || 9-2-53

க³தோத³கே ஸேதுப³ந்தோ³ ந கல்யாணி விதீ⁴யதே |
உத்திஷ்ட² குரு கல்யாணம் ராஜாநமஸுத³ர்ஷ²ய|| 9-2-54

ததா² ப்ரோத்ஸாஹிதா தே³வீ க³தா மந்த²ரயா ஸஹ |
க்ரோதா⁴கா³ரம் விஷா²லாக்ஷீ ஸௌபா⁴க்³யமத³க³ர்விதா || 9-2-55

அநேகஷ²தஸாஹஸ்ரம் முக்தாஹாரம் வராங்க³நா |
அவமுச்ய வராராணி ஷு²பா⁴ந்யாப⁴ரணாநி ச || 9-2-56

ததோ ஹேமோபமா தத்ர குப்³ஜாவாக்யவஷ²ங்க³தா |
ஸம்விஷ்²ய பூ⁴மௌ கைகேயீ மந்த²ராமித³மப்³ரவீத் || 9-2-57

இஹ வா மாம் ம்ருதாம் குப்³ஜே ண்ருபாயாவேத³யிஷ்யஸி |
வநம் து ராக⁴வே ப்ராப்தேப⁴ரத꞉ ப்ராப்ஸ்யதி க்ஷிதிம்|| 9-2-58

ந ஸுவர்ணேந மே ஹ்யர்தோ² ந ரத்நைர்ந ச பூ⁴ஷணை꞉ |
ஏஷ மே ஜீவிதஸ்யாந்தோ ராமோ யத்³யபி⁴ஷிச்யதே || 9-2-59

அதோ² புநஸ்தாம் மஹிஷீம் மஹீக்ஷிதோ |
வசோபி⁴ரத்யர்த² மஹாபராக்ரமை꞉ |
உவாச குப்³ஜா ப⁴ரதஸ்ய மாதரம் |
ஹிதம் வசோ ராமமுபேத்ய சாஹிதம் || 9-2-60

ப்ரபத்ஸ்யதே ராஜ்யமித³ம் ஹி ராக⁴வோ |
யதி³ த்⁴ருவம் த்வம் ஸ ஸுதா ச தப்ஸ்யஸே |
அதோ ஹி கல்யாணி யதஸ்வ தத்ததா² |
யதா² ஸுதஸ்தே ப⁴ரதோ(அ)பி⁴ஷேக்ஷ்யதே || 9-2-61

ததா²திவித்³தா⁴ மஹிஷி து குப்³ஜயா |
ஸமாஹதா வாகி³ஷுபி⁴ர்முஹுர்முஹு꞉ |
விதா⁴ய ஹஸ்தௌ ஹ்ருத³யே(அ)திவிஸ்மிதா |
ஷ்²ஷ²ம்ஸ குப்³ஜாம் குபிதா புந꞉ புந꞉ || 9-2-62

யமஸ்ய வா மாம் விஷயம் க³தாமிதோ |
நிஷா²ம்ய குப்³ஜே ப்ரதிவேத³யிஷ்யஸி |
வநம் க³தே வா ஸுசிராய ராக⁴வே |
ஸம்ருத்³த⁴காமோ ப⁴ரதோ ப⁴விஷ்யதி || 9-2-63

அஹம் ஹி வை நாஸ்தரணாநி ந ஸ்ரஜோ |
ந சந்த³நம் நாஞ்ஜநபாநபோ⁴ஜநம் |
ந கிஞ்சிதி³ச்சா²மி ந சேஹ ஜீவிதம் |
ந சேதி³தோ க³ச்ச²தி ராக⁴வோ வநம் || 9-2-64

அதை²தது³க்த்வா வசநம் ஸுதா³ருணம் |
ந்தா⁴ய ஸர்வாப⁴ரணாநி பா⁴மிநீ |
அஸம்வ்ருதாமாஸ்தரணேந மேதி³நீம் |
ததா³தி⁴ஷி²ஷ்²யே பதிதேவ கிந்நரீ || 9-2-65

உதீ³ர்ணஸம்ரம்ப⁴தமோவ்ருதாநநா |
ததா³வமுக்தோத்தமமூல்யபூ⁴ஷணா |
நரேந்த்³ரபத்நீ விமநா ப³பூ⁴வ ஸா |
தமோவ்ருதா த்³யௌரிவ மக்³நதாரகா || 9-2-66

|| இத்யார்ஷே ஸ்ரிமத்³ராமயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴ய காண்டே³ நவம ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை