Wednesday 23 March 2022

அயோத்யா காண்டம் 008ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷ²ஸ்த꞉ ஸர்க³꞉


Manthara incites Kaikeyi


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


மந்த²ரா த்வப்⁴யஸூயைநாமுத்ஸ்ருஜ்யாப⁴ரணம் ச தத்|
உவாசேத³ம் ததோ வாக்யம் கோபது³꞉க²ஸமந்விதா || 2-8-1

ஹர்ஷம் கிமித³மஸ்தா²நே க்ருதவத்யஸி பா³லிஷே² |
ஷோ²கஸாக³ரமத்⁴யஸ்த²மாத்மாநம் நாவபு³த்⁴யஸே || 2-8-2

மநஸா ப்ரஹஸாமி த்வாம் தே³வி து³꞉கா²ர்தி⁴தா ஸதீ |
யச்சோ²சிதவ்யே ஹ்ருஷ்டாஸி ப்ராப்யேத³ம் வ்யஸநம் மஹத் || 2-8-3

ஷோ²சாமி து³ர்மதித்வம் தே கா ஹி ப்ராஜ்ஞா ப்ரஹர்ஷயேத் |
அரே꞉ ஸபத்நீபுத்ரஸ்ய வ்ருத்³தி⁴ம் ம்ருத்யுமிவாக³தாம் || 2-8-4

ப⁴ரதாதே³வ ராமஸ்ய ராஜ்யஸாதா⁴ரணாத்³ப⁴யம் |
தத்³விசிந்த்ய விஷண்ணாஸ்மி ப⁴ய பீ⁴தாத்³தி⁴ ஜாயதே || 2-8-5

லக்ஷ்மணோ ஹி மஹேஷ்வாஸோ ராமம் ஸர்வாத்மநா க³த꞉ |
ஷ²த்ருக்⁴நஷ்²சாபி ப⁴ரதம் காகுத்த்²ஸம் லக்ஷ்மணோ யதா² || 2-8-6

ப்ரத்யாஸந்நக்ரமேணாபி ப⁴ரதஸ்தைவ பா⁴மிநி |
ராஜ்யக்ரமோ விப்ரக்ருஷ்டஸ்தயோஸ்தாவத்கநீயஸோ꞉ || 2-8-7

விது³ஷ꞉ க்ஷத்ரசாரித்ரே ப்ராஜ்ஞஸ்ய ப்ராப்தகாரிண꞉ |
ப⁴யாத்ப்ரவேபே ராமஸ்ய சிந்தயந்தீ தவாத்மஜம் || 2-8-8

ஸுப⁴கா³ க²லு கௌஸல்யா யஸ்யா꞉ புத்ரோ(அ)பி⁴ஷேக்ஷ்யதே |
யௌவராஜ்யேந மஹதா ஷ்²வ꞉ புஷ்யேண த்³விஜோத்தமை꞉ || 2-8-9

ப்ராப்தாம் ஸுமஹதீம் ப்ரீதிம் ப்ரதீதாம் தாம் ஹதத்³விஷம் |
உபஸ்தா²ஸ்யஸி கௌஸல்யாம் தா³ஸீவத்த்வம் க்ருதாஞ்ஜலி꞉ || 2-8-10

ஏவம் சேத்த்வம் ஸஹாஸ்மாபி⁴ஸ்தஸ்யா꞉ ப்ரேஷ்ய ப⁴விஷ்யஸி |
புத்ரஷ்²ச தவ ராமஸ்ய ப்ரேஷ்யபா⁴வம் க³மிஷ்யதி || 2-8-11

ஹ்ருஷ்டா꞉ க²லு ப⁴விஷ்யந்தி ராமஸ்ய பரமா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ |
அப்ரஹ்ருஷ்டா ப⁴விஷ்யந்தி ஸ்நுஷாஸ்தே ப⁴ரதக்ஷயே || 2-8-12

தாம் த்³ருஷ்ட்வா பரமப்ரீதாம் ப்³ருவந்தீம் மந்த²ராம் தத꞉ |
ராமஸ்யைவ கு³ணான் தே³வீ கைகேயி ப்ரஷ²ஷ²ம்ஸ ஹ || 2-8-13

த⁴ர்மஜ்ஞோ கு³ருபி⁴ர்தா³ந்த꞉ க்ருதஜ்ஞ ஸத்யவாக்சுசி |
ராமோ ராஜ்ஞ꞉ ஸுதோ ஜ்யேஷ்டோ² யௌவராஜ்யமதோ(அ)ர்ஹதி || 2-8-14

ப்⁴ராத்ற்^ஊந்ப்⁴ருத்யாம்ஷ்²ச தீ³ர்கா⁴யு꞉ பித்ருவத்பாலயிஷ்யதி |
ஸந்தப்யஸே கத²ம் குப்³ஜே ஷ்²ருத்வா ராமாபி⁴ஷேசநம் || 2-8-15

ப⁴ரதஷ்²சாபி ராமஸ்ய த்⁴ருவம் வர்ஷஷ²தாத்பரம் |
பித்ருபைதாமஹம் ராஜ்யமவாப்தா புருஷர்ஷப⁴꞉ || 2-8-16

ஸா த்வமப்⁴யுத³யே ப்ராப்தே வர்தமாநே ச மந்த²ரே |
ப⁴விஷ்யதி ச கல்யாணே கிமர்த²ம் பரிதப்யஸே || 2-8-17

யதா² நே ப⁴ரதோ மாந்யஸ்ததா² பூ⁴யோ(அ)பி ராகா⁴வ꞉ |
கௌஸல்யாதோ(அ)ரிக்தம் ச ஸோ ஹி ஷு²ஷ்²ரூஷதே ஹி மாம் || 2-8-18

ராஜ்யம் யதி³ ஹி ராமஸ்ய ப⁴ரதஸ்யாபி தத்ததா³ |
மந்யதே ஹி யதா²த்மாநம் ததா² ப்⁴ராத்ற்^ஊம்ஷ்²ச ராக⁴வ꞉ || 2-8-19

கைகேயீவசநம் ஷ்²ருத்வா மந்த²ரா ப்⁴ருஷ²து³꞉கி²தா |
தீ³ர்க⁴முஷ்ணம் நி꞉ஷ்²வஸ்ய கைகேயீமித³மப்³ரவீத் || 2-8-20

அநர்த²த³ர்ஷி²நீ மௌர்க்²யாந்நாத்மாநமவபு³த்⁴யஸே |
ஷோ²கவ்யஸநவிஸ்தீர்ணே மஜ்ஜந்தீ து³꞉க²ஸாக³ரே || 2-8-21

ப⁴விதா ராக⁴வோ ராஜா ராக⁴வஸ்யாநு ய꞉ ஸுத꞉ |
ராஜவம்ஷா²த்து கைகேயி ப⁴ரத꞉ பரிஹாஸ்யதே || 2-8-22

ந ஹி ராஜ்ஞ꞉ ஸுதா꞉ ஸர்வே ராஜ்யே திஷ்ட²ந்தி பா⁴மிநி |
ஸ்தா²ப்யமாநேஷு ஸர்வேஷு ஸுமஹாநநயோ ப⁴வேத் || 2-8-23

தஸ்மாஜ்ஜ்யேஷ்டே² ஹி கைகேயி ராஜ்யதந்த்ராணி பார்தி²வா꞉ |
ஸ்தா²பயந்த்யநவத்³யாங்கி³ கு³ணவத்ஸ்வதரேஷ்வபி || 2-8-24

அஸாவத்யந்தநிர்ப⁴க்³ந ஸ்தவபுத்ரோ ப⁴விஷ்யதி |
அநாத²வத்ஸுகே²ப்⁴யஷ்²ச ராஜவம்ஷா²ச்ச வத்ஸலே || 2-8-25

ஸாஹம் த்வத³ர்தே² ஸம்ப்ராப்தா த்வம் து மாம் நாவபு³த்⁴யஸே |
ஸபத்நிவ்ருத்³தௌ³ யா மே த்வம் ப்ரதே³யம் தா³துமிச்சிஸி || 2-8-26

த்⁴ருவம் து ப⁴ரதம் ராம꞉ ப்ராப்ய ராஜ்யமகண்டகம் |
தே³ஷா²ந்தரம் வாஸயிதா லோகாந்தரமதா²பி வ || 2-8-27

பா³ல ஏவ ஹி மாதுல்யம் ப⁴ரதோ நாயிதஸ்த்வயா |
ஸந்நிகர்ஷாச்ச ஸௌஹார்த³ம் ஜாயதே ஸ்தா²வரேஷ்வபி || 2-8-28

ப⁴ரதஸ்யாநுவஷ²க³꞉ ஷ²த்ருக்⁴நோ(அ)பி ஸமம் க³த꞉ |
லக்ஷ்மணோ ஹி யதா² ராமம் ததா²ஸௌ ப⁴ரதம் க³த꞉ || 2-8-29

ஷ்²ரூயதே ஹி த்³ரும꞉ கஷ்²சிச்சேத்தவ்யோ வநஜீவிபி⁴꞉ |
ஸந்நிகர்ஷாதி³ஷீகாபி⁴ர்மோ சித꞉ பரமாத்³ப⁴யாத் || 2-8-30

கோ³ப்தா ஹி ராமம் ஸௌமித்ரிர்லக்ஷ்மணம் சாபி ராக⁴வ꞉ |
அஷ்²விநோரிவ ஸௌப்⁴ராத்ரம் தயோர்லோகேஷு விஷ்²ருதம் || 2-8-31

தஸ்மாந்ந லக்ஷ்மணே ராம꞉ பாபம் கிஞ்சித்கரிஷ்யதி |
ராமஸ்து ப⁴ரதே பாபம் குர்யாதி³தி ந ஸம்ஷ²ய꞉ || 2-8-32

தஸ்மாத்³ராஜக்³ருஹாதே³வ வநம் க³ச்ச²து தே ஸுத꞉ |
ஏதத்³தி⁴ ரோசதே மஹ்யம் ப்⁴ருஷ்²ம் சாபி ஹிதம் தவ || 2-8-33

ஏவம் தே ஜ்ஞாதிபக்ஷஸ்ய ஷ்²ரேயஷ்²சைவ ப⁴விஷ்யதி |
யதி³ சேத்³ப⁴ரதோ த⁴ர்மாத்பித்ர்யம் ராஜ்யமவாப்ஸ்யதி || 2-8-34

ஸ தே ஸுகோ²சிதோ பா³லோ ராமஸ்ய ஸஹஜோ ரிபு꞉ |
ஸம்ருத்³தா⁴ர்த²ஸ்ய நஷ்டார்தோ² ஜீவிஷ்யதி கத²ம் வஷே² || 2-8-35

அபி⁴த்³ருதமிவாரண்யே ஸிம்ஹேந க³ஜயூத²பம் |
ப்ரச்சா²த்³யமாநம் ராமேண ப⁴ரதம் த்ராதுமர்ஹஸி || 2-8-36

த³ர்பாந்நிராக்ருதா பூர்வம் த்வயா ஸௌபா⁴க்³யவத்தயா |
ராமமாதா ஸபத்நீ தே கத²ம் வைரம் ந ஷா²தயேத் || 2-8-37

யதா³ ஹி ராம꞉ ப்ருதி²வீமவாப்ஸ்யதி |
ப்ரபூ⁴தரத்நாகரஷை²லபத்தநாம் |
ததா³ க³மிஷ்யஸ்யஷு²ப⁴ம் பராப⁴வம் |
ஸஹைவ தீ³நா ப⁴ரதேந பா⁴மிநி || 2-8-38

யதா³ ஹி ராம꞉ ப்ருதி²வீமவாப்ஸ்யதி |
த்⁴ருவம் ப்ரணஷ்டோ ப⁴ரதோ ப⁴விஷ்யதி |
அதோ ஹி ஸஞ்சிந்தய ராஜ்யமாத்மஜே |
பர்ஸ்ய சைவாத்³ய விவாஸகாரணம் || 2-8-39

|| இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யகாண்டே³ அஷ்ட²ம꞉ ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை