Tuesday 22 March 2022

அயோத்யா காண்டம் 007ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷ²ஸ்த꞉ ஸர்க³꞉


Manthara gets to Kaikeyi


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


ஜ்ஞாதிதா³ஸீ யதோ ஜாதா கைகேய்யா து ஸஹோஷிதா |
ப்ராஸாத³ம் சந்த்³ரஸங்காஷ²மாருரோஹ யத்³ருச்ச²யா || 2-7-1

ஸிக்தராஜபதா²ம் க்ருத்ஸ்நாம் ப்ரகீர்ணகுஸுமோத்கராம் |
அயோத்⁴யாம் மந்த²ரா தஸ்மாத்ப்ராஸாதா³த³ந்வவைக்ஷத || 2-7-2

பதாகாபி⁴ர்வரார்ஹாபி⁴ர்த்⁴வஜைஷ்²ச ஸமலங்க்ருதாம் |
வ்ருதாம் சந்த³பதை²ஷ்²சாபி ஷி²ர꞉ஸ்நாதஜநைர்வ்ருதாம் || 2-7-3

மால்யமோத³கஹஸ்தைஷ்²ச த்³விஜேந்த்³ரைரபி⁴நாதி³தாம் |
ஷு²க்லதே³வக்³ருஹத்³வாராம் ஸர்வவாதி³த்ரநிஸ்வநாம்|| 2-7-4

ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டஜநாகீர்ணாம் ப்³ரஹ்மகோ⁴ஷாபி⁴நாதி³தாம் |
ப்ரஹ்ருஷ்டவரஹஸ்த்யஷ்²வாம் ஸம்ப்ரணர்தி⁴தகோ³வ்ருஷா²ம் ||2-7-5

ப்ரஹ்ருஉஷ்டமுதி³தை꞉ பௌரைருச்ச்ரி தத்³வஜமாலிநீம் |
அயோத்⁴யாம் வந்த²ரா தஸ்மாத்ப்ராஸாதா³த³ந்வவைக்ஷத|| 2-7-6

ப்ரஹர்ஷோத்பு²ல்லநயநாம் பாண்டு³ரக்ஷௌமவாஸிநீம் |
அவிதூ³ரே ஸ்தி²தாம் த்³ருஷ்ட்வா தா⁴த்ரீம் பப்ரச்ச² மந்த²ரா || 2-7-7

உத்தமேநாபி⁴ஸம்யுக்தா ஹர்ஷேணார்த²பரா ஸதீ |
ராமமாதா த⁴நம் கிம் நு ஜநேப்⁴ய꞉ ஸம்ப்ரயச்ச²தி | 2-7-8

அதிமாத்ரப்ரஹர்ஷோ(அ)யம் கிம் ஜநஸ்ய ச ஷ²ம்ஸ மே |
காரயிஷ்யதி கிம் வாபி ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டோ மஹீபதி꞉ || 2-7-9

விதீ³ர்யமாணா ஹர்ஷேண தா⁴த்ரீ து பரயா முதா³ |
ஆசசக்ஷே(அ)த² குப்³ஜாயை பூ⁴யஸீம் ராக⁴வஷ்²ரியம் || 2-7-10

ஷ்²வ꞉ புஷ்யேண ஜிதக்ரோத⁴ம் யௌவராஜ்யேந ராக⁴வம் |
ராஜா த³ஷ²ரதோ² ராமமபி⁴ஷேசயிதாநக⁴ம் || 2-7-11

தா⁴த்ர்யாஸ்து வசநம் ஷ்²ருத்வா குப்³ஜா க்ஷிப்ரமமர்ஷிதா |
கைலாஸஷி²க²ராகாராத்ப்ராஸாதா³த³வரோஹத || 2-7-12

ஸா த³ஹ்யமாநா கோபேந மநத²ரா பாபத³ர்ஷி²நீ |
ஷ²யநாமேத்ய கைகேயீமித³ம் வசந மப்³ரவீத் || 2-7-13

உத்திஷ்ட² மூடே⁴ கிம் ஷே²ஷே ப⁴யம் த்வாமபி⁴வர்ததே |
உபப்லுதமகௌ⁴கே⁴ந கிமாத்மாநம் ந பு³த்⁴யஸே || 2-7-14

அநிஷ்டே ஸுப⁴கா³காரே ஸௌப⁴க்³யேந விகத்த²ஸே |
சலம் ஹி தவ ஸௌபா⁴க்³யம் நத்³யா꞉ ஸ்ரோத இவோஷ்ணகே³ ||2-7-15

ஏவமுக்தா து கைகேயீ ருஷ்டயா பருஷம் வச꞉ |
குப்³ஜயா பாபத³ர்ஷி²ந்யா விஷாத³மக³மத்பரம் || 2-7-16

கைகேயி த்வப்³ரவீத்குபா⁴ம் கச்சித்க்ஷேமம் ந மநத²ரே |
விஷண்ணவத³நாம் ஹி த்வாம் லக்ஷயே ப்⁴ரு ஷ²து³꞉கி²தாம் || 2-7-17

மந்த²ரா து வச꞉ ஷ்²ருத்வா கைகேய்யா மது⁴ராக்ஷரம் |
உவாச க்ரோத⁴ஸம்யுக்தா வாக்யம் வாக்யவிஷா²ரதா³ || 2-7-18

ஸா விஷண்ணதரா பூ⁴த்வா குப்³ஜா தஸ்யா ஹிதைஷிணீ |
விஷத³யந்தீ ப்ரோவாச பே⁴த³யந்தீ ச ராக⁴வம் || 2-7-19

அக்ஷய்யம் ஸுமஹத்³தே³வி ப்ரவ்ருத்தம் த்³வத்³விநாஷ²நம் |
ராமம் த³ஷ²ரதோ² ராஜா யௌவராஜ்யே(அ)பி⁴ஷேக்ஷ்யதி || 2-7-20

ஸாஸ்ம்யகா³தே⁴ ப⁴யே மக்³நா து³꞉க²ஷோ²கஸமந்விதா |
த³ஹ்யமாநா(அ) நலேநேவ த்வத்³தி⁴தார்த²மிஹாக³தா || 2-7-21

தவ து³꞉கே²ந கைகேயி மம து³꞉க²ம் மஹத்³ப⁴வேத் |
த்வத்³வ்ருத்³தௌ⁴ மம வ்ருத்³தி⁴ஷ்²ச ப⁴வேத³த்ர ந ஸம்ஷ²ய꞉ || 2-7-22

நராதி⁴பகுலே ஜாதா மஹிஷீ த்வம் மஹீபதே꞉ |
உக்³ரத்வம் ராஜத⁴ர்மாணாம் கத²ம் தே³வி ந பு³த்⁴யஸே || 2-7-23

த⁴ர்மவாதீ³ ஷ²டோ² ப⁴ர்தா ஷ்²லக்ஷ்ணவாதீ³ ச தா³ருண꞉ |
ஷு²த்³த⁴பா⁴வே ந ஜாநீஷே தேநைவமதிஸந்தி⁴தா || 2-7-24

உபஸ்தி²தம் பயுஞ்ஜாநஸ்த்வயி ஸாந்த்வமநர்த²கம் |
அர்தே²நைவாத்³ய தே ப⁴ர்தா கௌஸல்யாம் யோஜயிஷ்யதி || 2-7-25

அபவாஹ்ய ஸ து³ஷ்டாத்மா ப⁴ரதம் தவ ப³ந்து⁴ஷு |
கால்யம் ஸ்தா²பயிதா ராமம் ராஜ்யே நிஹதகண்டகே || 2-7-26

ஷ²த்ரு꞉ பதிப்ரவாதே³ந மாத்ரேவ ஹிதகாம்யயா |
ஆஷீ²விஷ இவாங்கேந பா³லே பரித்⁴ருதஸ்த்வயா || 2-7-27

யதா² ஹி குர்யாத்ஸர்போ வா ஷ²த்ருர்வா ப்ரத்யுபேக்ஷித꞉ |
ராஜ்ஞா த³ஷ²ரதே²நாத்³ய ஸபுத்ரா த்வம் ததா² க்ருதா || 2-7-28

பாபேநாந்ருதஸாந்த்வேந பா³லே நித்யம் ஸுகோ²சிதே |
ராமம் ஸ்தா²பயதா ராஜ்யே ஸாநுப³ந்தா⁴ ஹதா ஹ்யஸி || 2-7-29

ஸா ப்ராப்தகாலம் கைகேயி க்ஷிப்ரம் குரு ஹிதம் தவ |
த்ராயஸ்வ புத்ரமாத்மாநம் மாம் ச விஸ்மயத³ர்ஷ²நே || 2-7-30

மந்த²ராயா வச꞉ ஷ்²ருத்வா ஷ²யநாத்ஸ ஷு²பா⁴நநா |
உத்தஸ்தௌ² ஹர்ஷஸம்பூர்ணா சந்த்³ரலேகே²வ ஷா²ரதீ³ || 2-7-31

அதீவ ஸா து ஸம்ஹ்ருஷ்டாஅ கைகேயீ விஸ்மயாந்விதா |
ஏகமாப⁴ரணம் தஸ்யை குப்³ஜாயை ப்ரத³தௌ³ ஷு²ப⁴ம் || 2-7-32

த³த்த்வா த்வாப⁴ரணம் தஸ்யை குப்³ஜாயை ப்ரமதோ³த்தமா |
கைகேயீ மந்த²ராம் ஹ்ருஷ்டா புநரேவாப்³ரவீதி³த³ம் || 2-7-33

இத³ம் து மந்த²ரே மஹ்யமாக்²யாஸி பரமம் ப்ரியம் |
ஏதந்மே ப்ரியமாக்²யாது꞉ கிம் வா பூ⁴ய꞉ கரோமி தே || 2-7-34

ராமே வா ப⁴ரதே வாஹம் விஷே²ஷம் நோபலக்ஷயே |
தஸ்மாத்துஷ்டாஸ்மி யத்³ராஜா ராமம் ராஜ்யே(அ)பி⁴ஷேக்ஷ்யதி || 2-7-35

ந மே பரம் கிஞ்சி தி³தஸ்த்வயாபி ந |
ப்ரியம் ப்ரியார்ஹே ஸுவசம் வசோ பரம் |
ததா² ஹ்யவோசஸ்த்வமத꞉ ப்ரியோத்தரம் |
வரம் வரம் தே ப்ரத³தா³மி தம் வ்ருணு || 2-7-36

|| இத்யார்ஷே ஸ்ரீமத்³ராமாயநே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யகாந்தே³ ஷ²ஸ்த꞉ ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை