Saturday 19 March 2022

அயோத்யா காண்டம் 004ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉


Rama went to see Kaushalya


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.

க³தேஷ்வத² ந்ருபோ பூ⁴ய꞉ பௌரேஷு ஸஹ மந்த்ரிபி⁴꞉ |
மந்த்ரயுத்வா ததஷ்²சக்ரே நிஷ்²சயஜ்ஞ꞉ ஸ நிஷ்²சயம் || 2-4-1

ஷ்²வ ஏவ புஷ்யோ ப⁴விதா ஷ்²வோ(அ)பி⁴ஷேச்யஸ்து மே ஸுத꞉ |
ராமோ ராஜீவதாம்ராக்ஷோ யௌவராஜ்ய இதி ப்ரபு⁴꞉ || 2-4-2

அதா²ந்தர்க்³ருஹமாஸாத்³ய ராஜா த³ஷ²ரத²ஸ்ததா³ |
ஸூதமாமந்த்ரயாமாஸ ராமம் புநரிஹாநய || 2-4-3

ப்ரதிக்³ருஹ்ய ஸ தத்³வாக்யம் ஸூத꞉ புநருபாயயௌ |
ராமஸ்ய ப⁴வநம் ஷீ²க்⁴ரம் ராமமாநயிதும் புந꞉ || 2-4-4

த்³வா꞉ஸ்தை²ராவேதி³தம் தஸ்ய ராமாயாக³மநம் புந꞉ |
ஷ்²ருத்வைவ சாபி ராமஸ்தம் ப்ராப்தம் ஷ²ங்காந்விதோ(அ)ப⁴வத் || 2-4-5

ப்ரவேஷ்²ய சைநம் த்வரிதம் ராமோ வசந மப்³ரவீத் |
யதா³க³மநக்ருத்யம் தே பூ⁴யஸ்தத்³ப்⁴ருஹ்யஷே²ஷத꞉ || 2-4-6

தமுவாச தத꞉ ஸூதோ ராஜா த்வாம் த்³ரஷ்டு மிச்ச²தி |
ஷ்²ருத்வா ப்ரமாணமத்ர த்வம் க³மநாயேதராய வா || 2-4-7

இதி ஸூதவச꞉ ஷ்²ருத்வா ராமோ(அ)த² த்வரயாந்வித꞉ |
ப்ரயயௌ ராஜப⁴வநம் புநர்த்³ரஷ்டும் நரேஷ்²வரம் || 2-4-8

தம் ஷ்²ருத்வா ஸமநுப்ராப்தம் ராமம் த³ஷ²ரதோ² ந்ருப꞉ |
ப்ரவேஷ்²யாமாஸ க்³ருஹம் விவக்ஷு꞉ ப்ரியமுத்தமம் || 2-4-9

ப்ரவிஷ்²ந்நேப ச ஷ்²ரீமான் ராக⁴வோ ப⁴வநம் பிது꞉ |
த³த³ர்ஷ² பிதரம் தூ³ராத் ப்ரணிபத்ய க்ருதாஞ்ஜ்லி꞉ || 2-4-10

ப்ரணமந்தம் ஸமுத்தா²ப்ய தம் பரிஷ்வஜ்ய பூ⁴மிப꞉ |
ப்ரதி³ஷ்²ய சாஸ்மை ருசிரமாஸநம் புநரப்³ரவீத் || 2-4-11

ராம வ்ருத்³தோ⁴(அ)ஸ்மி தீ³ர்கா⁴யுர்பு⁴க்தா போ⁴கா³ மயேப்ஸிதா꞉ |
அந்ந்வத்³பி⁴꞉ க்ரதுஷ்²தைஸ்ததே²ஷ்டம் பூ⁴ரித³க்ஷிணை꞉ || 2-4-12

ஜாதமிஷ்டமபத்யம் மே த்வமத்³யாநுபமம் பு⁴வி |
த³த்தமிஷ்டமதீ⁴தம் ச மயா புருஷஸத்தம || 2-4-13

அநுபூ⁴தாநி சேஷ்டாநி மயா வீர ஸுகா²ந்யபி |
தே³வர்ஷிபித்ருவிப்ராணாமந்ருணோ(அ)ஸ்மி ததா²த்மந꞉ || 2-4-14

ந கிஞ்சிந்ம கர்தவ்யம் தவாந்யத்ராபி⁴ஷேசநாத் |
அதோ யுத்த்வாமஹம் ப்³ரூயாம் தந்மே த்வம் கர்துமர்ஹஸி ||2-4-15

அத்³ய ப்ரக்ருதய꞉ ஸர்வாஸ்த்வாமிச்ச²ந்தி நராதி⁴பம் |
அதஸ்த்வாம் யுவராஜாநமபி⁴ஷேக்ஷ்யாமி புத்ரக || 2-4-16

அபி சாத்³யாஷு²பா⁴ன் ராம ஸ்வப்நே ப்ஷ்²யாமி தா³ருணான் |
ஸநிர்கா⁴தா தி³வோல்கா ச பரதீஹ மஹாஸ்வநா || 2-4-17

அவஷ்டப்³த⁴ம் ச மே ராம நக்ஷத்ரம் தா³ருணைர்க்³ரஹை꞉ |
ஆவேத³யந்தி தை³வஜ்ஞாவ꞉ ஸூர்யாங்கா³ரகராஹுபி⁴꞉ || 2-4-18

ப்ராயேண ஹி நிமித்தாநாமீத்³ருஷா²நாம் ஸமுத்³ப⁴வே |
ராஜா ஹி ம்ருத்யுமாப்நோதி கோ⁴ரம் வாபத³ம்ருச்ச²தி || 2-4-19

தத்³யாவதே³வ மே சேதோ ந விமுஞ்சதி ராக⁴வ |
தாவதே³வாபி⁴ஷிஞ்சஸ்வ சலா ஹி ப்ராணிநாம் மதி꞉ || 2-4-20

அத்³ய சந்த்³ரோப்⁴யுபக³த꞉ புஷ்யாத்பூர்வம் புநர்வஸூ |
ஷ்²வ꞉ புஷ்யயோக³ம் நியதம் வக்ஷ்யந்தே தை³வசிந்தகா꞉ || 2-4-21

தத꞉ புஷ்யே(அ)பி⁴ஷிஞ்சஸ்வ மநஸ்த்வரயதீவ மாம் |
ஷ்²வஸ்த்வாஹமபி⁴ஷேக்ஷ்யாமி யௌவராஜ்யே பரந்தப || 2-4-22

தஸ்மாத்த்வயாத³ப்ரப்⁴ருதி நிஷே²யம் நியதாத்மநா |
ஸஹ வத்⁴வோபவஸ்தவ்யா த³ர்ப⁴ப்ரஸ்தரஷா²யிநா || 2-4-23

ஸுஹ்ருத³ஷ்²சாப்ரமத்தாஸ்த்வாம் ரக்ஷந்த்வத்³ய ஸமந்தத꞉ |
ப⁴வந்தி ப³ஹுவிக்⁴நாநி கார்யாண்யேவம்விதா⁴நி ஹி || 2-4-24

விப்ரோஷிதஷ்²ச ப⁴ரதோ யாவதே³வ புராதி³த꞉ |
தாவதே³வாபி⁴ஷேகஸ்தே ப்ராப்தகாலோ மதோ மம || 2-4-25

காமம் க²லு ஸதாம் வ்ருத்தே ப்⁴ராதா தே ப⁴ரத꞉ ஸ்தி²த꞉ |
ஜ்யேஷ்ட²நுவர்தீ த⁴ர்மாத்மா ஸாநுக்ரோஷோ² ஜிதேந்த்³ரிய꞉ || 2-4-26

கிந்து சித்தம் மநுஷ்யாணாமநித்யமிதி மே மதி꞉ |
ஸதாம் ச த⁴ர்மநித்யாநாம் க்ருதஷோ²பி⁴ ச ராக⁴வ || 2-4-27

இத்யுக்த꞉ ஸோஓ(அ)ப்⁴யநுஜ்ஞாத꞉ ஷ்²வோபா⁴விந்யபி⁴ஷேசநே |
வ்ரஜேதி ராம꞉ பிதரமபி⁴வாத்³யாப்⁴யயாத்³க்³ருஹம் || 2-4-28

ப்ரவிஷ்²ய சாத்மநோ வேஷ்²ம ராஜ்ஞோத்³தி⁴ஷ்டே(அ)பி⁴ஷேசநே |
தத்க்ஷணேந ச நிர்க³ம்ய மாதுர்ந்த꞉புரம் யயௌ || 2-4-29

தத்ர தாம் ப்ரவணாமேவ மாதரம் க்ஷௌமவாஸிநீம் |
வாக்³யதாம் தே³வதாகா³ரே த³த³ர்ஷா²யாசதீம் ஷ்²ரியம் || 2-4-30

ப்ராகே³வ சாக³தா தத்ர ஸுமித்ரா லக்ஷ்மண ஸ்ததா³ |
ஸீதா சாநாயிதா ஷ்²ருத்வா ப்ரியம் ராமாபி⁴ஷேசநம் || 2-4-31

தஸ்மின் காலே ஹி கௌஸல்யா தஸ்தா²வாமீலிதேக்ஷணா |
ஸுமித்ரயாந்வாஸ்யமாநா ஸீதயா லக்ஷ்மணேந ச ||2-4-32

ஷ்²ருத்வா புஷ்யேண புத்ரஸ்ய யௌவராஜ்யாபி⁴ஷேசநம் |
ப்ராணாயாமேந புருஷம் த்⁴யாயமாநா ஜநார்த³நம் || 2-4-33

ததா² ஸநியமாமேவ ஸோ(அ)பி⁴க³ம்யாபி⁴வாத்³ய ச |
உவாச வசநம் ராமோ ஹர்ஷ்யம்ஸ்தாமித³ம் ததா³ || 2-4-34

அம்ப³ பித்ரா நியுக்தோ(அ)ஸ்மி ப்ரஜாபாலநகர்மணி |
ப⁴விதா ஷ்²வோ(அ)பி⁴ஷேகோ மே யதா² மி ஷா²ஸநம் பிது꞉ || 2-4-35

ஸீதயா ப்யுபவஸ்தவ்யா ரஜநீயம் மயா ஸஹ |
ஏவம்ருத்விகு³பாத்⁴யாயைஸ்ஸஹ மாமுக்தவான் பிதா || 2-4-36

யாநி யாந்யத்ர யோக்³யாநி ஷ்²வோ பா⁴விந்யபி⁴ஷேசநே |
தாநி மே மங்க³ளாந்யத்³ய வைதே³ஹ்யாஷ்²சைவ காரய || 2-4-37

ஏதச்ச்²ருத்வா து கௌஸல்யா சிரகாலாபி⁴காங்க்ஷிதம் |
ஹர்ஷ்பா³ஷ்பகலம் வாக்யமித³ம் ராம மபா⁴ஷத || 2-4-38

வத்ஸ ராம சிரம் ஜீவ ஹதாஸ்தே பரிபந்தி²ந꞉ |
ஜ்ஞாதீந்மே த்வம் ஷ்²ரியாயுக்த꞉ ஸுமித்ராயாஷ்²ச நந்த³ய || 2-4-39

கல்யாணே ப³த ந்க்ஷத்ரே மயி ஜாதோ(அ)ஸி புத்ரக |
யேந த்வயா த³ஷ²ரதோ² கு³ணைராராதி⁴த꞉ பிதா || 2-4-40

அமோக⁴ம் ப³த மே க்ஷாந்தம் புருஷே புஷ்கரேக்ஷணே |
யேயமிக்ஷ்வாகுராஜ்யஷ்²ரீ꞉ புத்ர த்வாம் ஸம்ஷ்²ரயிஷ்யதி || 2-4-41

இத்யேவமுக்தோ மாத்ரேத³ம் ராமோ ப்⁴ராதரமப்³ரவீத் |
ப்ராஞ்ஜலிம் ப்ரஹ்வமாஸீநமபி⁴வீக்²ஸ்ய ஸ்மயந்நிவ || 2-4-42

லக்ஷ்மணேமாம் மாயா ஸார்த⁴ம் ப்ரஷா²தி⁴ த்வம் வஸுந்த⁴ராம் |
த்³விதீயம் மே(அ)ந்தராத்மாநம் த்வாமியம் ஷ்²ரீருபஸ்தி²தா || 2-4-43

ஸௌமித்ரே பு⁴ங்க்ஷ்வ போ⁴கா³ம் ஸ்த்வமிஷ்டான் ராஜ்யப²லாநி ச |
ஜீவிதம் ச ஹி ராஜ்யம் ச த்வத³ர்த²மபி⁴காமயே || 2-4-44

இத்யுக்த்வா லக்ஷ்மணம் ராமோ மாதராவபி⁴வாத்³ய ச |
அப்⁴யநுஜ்ஞாப்ய ஸீதாம் ச ஜகா³ம ஸ்வம் நிவேஷ்²நம் || 2-4-45

|| இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴ய காந்தே³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை