Friday 18 March 2022

அயோத்யா காண்டம் 003ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ருதீய ஸர்க³꞉


Rama goes to Dasharatha


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


தேஷாமஞ்ஜலிபத்³மாநி ப்ரக்³ருஹீதாநி ஸர்வஷ²꞉ |
ப்ரதிக்³ருஹ்யாப்³ரவீத்³ராஜா தேப்⁴ய꞉ ப்ரியஹிதம் வச꞉ || 2-3-1

அஹோ(அ)ஸ்மி பரமப்ரீத꞉ ப்ரபா⁴வஷ்²சாதுலோ மம |
யந்மே ஜ்யேஷ்ட²ம் ப்ரியம் புத்ரம் யௌவராஜ்யஸ்த² மிச்ச²த² || 2-3-2

இதி ப்ரத்யர்ச்ய தான் ராஜா ப்³ராஹ்மணாநித³ மப்³ரவீத் |
வஸிஷ்ட²ம் வாமதே³வம் ச தேஷாமேவோபஷ்²ருண்வதாம் || 2-3-3

சைத்ர꞉ ஷ்²ரீமாநயம் மாஸ꞉ புண்ய꞉ புஷ்பிதகாநந꞉ |
யௌவராஜ்யாய ராமஸ்ய ஸர்வமேவோபகல்ப்யதாம் || 2-3-4

ராஜ்ஞஸ்தூபரதே வாக்யே ஜநகோ⁴ஷோ மஹாநபூ⁴த் |
ஷ²நைஸ்தஸ்மின் ப்ரஷா²ந்தே ச ஜநகோ⁴ஷே ஜநாதி⁴ப꞉ || 2-3-5

வஸிஷ்ட²ம் முநிஷா²ர்தூ³லம் ராஜா வசநமப்³ரவீத் |
அபி⁴ஷேகாய ராமஸ்ய யத்கர்ம ஸபரிச்ச²த³ம் || 2-3-6

தத³த்³ய ப⁴க³வன் ஸர்வமாஜ்ஞாபயிது மர்ஹஸி |
தச்ச்²ருத்வா பூ⁴மிபாலஸ்ய வஸிஷ்டோ² த்³விஜஸத்தம꞉ || 2-3-7

ஆதி³தே³ஷா²க்³ரதோ ராஜ்ஞ꞉ ஸ்தி²தான் யுக்தான் க்ருதாஞ்ஜலீன் |
ஸுவர்ணாதீ³நி ரத்நாநி ப³லீன் ஸர்வௌஷதீ⁴ரபி || 2-3-8

ஷு²க்லமால்யாம்ஷ்²ச லாஜாம்ஷ்²ச ப்ருத²க்ச மது⁴ஸர்பிஷீ |
அஹதாநி ச வாஸாம்ஸி ரத²ம் ஸர்வாயுதா⁴ந்யபி || 2-3-9

சதுரங்க³ப³லம் சைவ க³ஜம் ச ஷு²ப⁴லக்ஷணம் |
சாமரவ்யஜநே ஷ்²வேதே த்⁴வஜம் ச²த்ரம் ச பாண்டு³ரம் || 2-3-10

ஷ²தம் ச ஷா²தகும்பா⁴நாம் கும்பா⁴நாமக்³நிவர்சஸாம் |
ஹிரண்யஷ்²ருங்க³ம்ருஷப⁴ம் ஸமக்³ரம் வ்யாக்⁴ரசர்ம ச || 2-3-11

உபஸ்தா²பயத ப்ராதரக்³ந்யகா³ரம் மஹீபதே꞉ |
யச்சாந்யத்கிஞ்சிதே³ஷ்டவ்யம் தத்ஸர்வமுபகல்ப்யதாம் | 2-3-12

அஸ்த꞉புரஸ்ய த்³வாராணி ஸர்வஸ்ய நக³ரஸ்ய ச |
சந்த³நஸ்ரக்³பி⁴ரர்ச்யந்தாம் தூ⁴பைஷ்²ச க்⁴ராணஹாரிபி⁴꞉ || 2-3-13

ப்ரஷ²ஸ்தமந்நம் கு³ணவத்³த⁴தி⁴க்ஷீரோபஸேசநம் |
த்³விஜாநாம் ஷ²தஸாஹஸ்ரே யத்ப்ரகாமமலம் ப⁴வேத் || 2-3-14

ஸத்க்ருத்ய த்³விஜமுக்²யாநாம் ஷ்²வ꞉ ப்ரபா⁴தே ப்ரதீ³யதாம் |
க்⁴ருதம் த³தி⁴ ச லாஜாஷ்²ச த³க்ஷிணாஷ்²சாபி புஷ்கலா꞉ || 2-3-15

ஸூர்யே(அ)ப்⁴யுதி³தமாத்ரே ஷ்²வோ ப⁴விதா ஸ்வஸ்திவாசநம் |
ப்³ராஹ்மணாஷ்²ச நிமந்த்ர்யந்தாம் கல்ப்யந்தாமாஸநாநி ச || 2-3-16

ஆப³த்⁴யந்தாம் பதாகாஷ்²ச ராஜமார்க³ஷ்²ச ஸிச்யதாம் |
ஸர்வே ச தாளாவசரா க³ணிகாஷ்²ச ஸ்வலங்க்ருதா꞉ || 2-3-17

கக்ஷ்யாம் த்³விதீயாமாஸாத்³ய திஷ்ட²ந்து ந்ருபவேஷ்²மந꞉ |
தே³வாயதநசைத்யேஷு ஸாந்நப⁴க்ஷா꞉ ஸத³க்ஷிணா꞉ || 2-3-18

உபஸ்தா²பயிதவ்யா꞉ ஸ்யுர்மால்யயோக்³யா꞉ ப்ருத²க் ப்ருத²க் |
தீ³ர்கா⁴ஸிப³த்³தா⁴ யோதா⁴ஷ்²ச ஸந்நத்³தா⁴ ம்ருஷ்டவாஸஸ꞉ || 2-3-19

மஹாராஜாங்க³ணம் ஸர்வே ப்ரவிஷ²ந்து மஹோத³யம் |
ஏவம் வ்யாதி³ஷ்²ய விப்ரௌ தௌ க்ரியாஸ்தத்ர ஸுநிஷ்டி²தௌ || 2-3-20

சக்ரதுஷ்²சைவ யச்சே²ஷம் பார்தி²வாய நிவேத்³ய ச |
க்ருதமித்யேவ சாப்³ரூதாமபி⁴க³ம்ய ஜக³த்பதிம் || 2-3-21

யதோ²க்தவசநம் ப்ரீதௌ ஹர்ஷயுக்தௌ த்³விஜர்ஷபௌ⁴ |
தத꞉ ஸுமந்த்ரம் த்³யுதிமான் ராஜா வசநமப்³ரவீத் || 2-3-22

ராம꞉ க்ருதாத்மா ப⁴வதா ஷீ²க்⁴ரமாநீயதாமிதி |
ஸ ததே²தி ப்ரதிஜ்ஞாய ஸுமந்த்ரோ ராஜஷா²ஸநாத் || 2-3-23

ராமம் தத்ராநயாஞ்சக்ரே ரதே²ந ரதி²நாம் வரம் |
அத² தத்ர ஸமாஸீநாஸ்ததா³ த³ஷ²ரத²ம் ந்ருபம் || 2-3-24

ப்ராச்யோதீ³ச்யா꞉ ப்ரதீச்யாஷ்²ச தா³க்ஷிணாத்யாஷ்²ச பூ⁴மிபா꞉ |
ம்லேச்சா²ஷ்²சார்யாஷ்²ச யே சாந்யே வநே ஷை²லாந்தவாஸிந꞉ || 2-3-25

உபாஸாஞ்சக்ரிரே ஸர்வே தம் தே³வா இவ வாஸவம் |
தேஷாம் மத்⁴யே ஸ ராஜர்ஷிர்மருதாமிவ வாஸவ꞉ || 2-3-26

ப்ராஸாத³ஸ்தோ² ரத²க³தம் த³த³ர்ஷா²யாந்த மாத்மஜம் |
க³ந்த⁴ர்வராஜப்ரதிமம் லோகே விக்²யாதபௌருஷம் || 2-3-27

தீ³ர்க⁴ பா³ஹும் மஹஸத்த்வம் மத்தமாதங்க³கா³மிநம் |
சந்த்³ரகாந்தாநநம் ராமமதீவ ப்ரியத³ர்ஷ²நம் || 2-3-28

ரூபௌதா³ர்யகு³ணை꞉ பும்ஸாம் த்³ருஷ்டிசித்தாபஹாரிணம் |
க⁴ர்மாபி⁴தப்தா꞉ பர்ஜந்யம் ஹ்லாத³யந்தமிவ ப்ரஜா꞉ || 2-3-29

ந ததர்ப ஸமாயாந்தம் பஷ்²யமாநோ நராதி⁴ப꞉ |
அவதார்ய ஸுமந்த்ரஸ்தம் ராக⁴வம் ஸ்யந்த³நோத்தமாத் || 2-3-30

பிது꞉ ஸமீபம் க³ச்ச²ந்தம் ப்ராஞ்ஜலி꞉ ப்ருஷ்ட²தோ(அ)ந்வகா³த் |
ஸ தம் கைலாஸஷ்²ருங்கா³ப⁴ம் ப்ராஸாத³ம் நரபுங்க³வ꞉ || 2-3-31

ஆருரோஹ ந்ருபம் த்³ரஷ்டும் ஸஹ ஸூதேந ராக⁴வ꞉ |
ஸ ப்ராஞ்^ஜலிரபி⁴ப்ரேத்ய ப்ரணத꞉ பிதுரந்திகே || 2-3-32

நாம ஸ்வம் ஷ்²ராவயன் ராமோ வவந்தே⁴ சரணௌ பிது꞉ |
தம் த்³ருஷ்ட்வா ப்ரணதம் பார்ஷ்²வே க்ருதாஞ்ஜலிபுடம் ந்ருப꞉ || 2-3-33

க்³ருஹ்யாஞ்ஜலௌ ஸமாக்ருஷ்ய ஸஸ்வஜே ப்ரியமாத்மஜம் |
தஸ்மை சாப்⁴யுதி³தம் தி³வ்யம் மணிகாஞ்சநபூ⁴ஷிதம் || 2-3-34

தி³தே³ஷ² ராஜா ருசிரம் ராமாய பரமாஸநம் |
ததா³ஸநவரம் ப்ராப்ய வ்யதீ³பயத ராக⁴வ꞉ || 2-3-35

ஸ்வயேவ ப்ரப⁴யா மேருமுத³யே விமலோ ரவி꞉ |
தேந விப்⁴ராஜதா தத்ர ஸா ஸபா⁴பி⁴வ்யரோசத || 2-3-36

விமலக்³ரஹநக்ஷத்ரா ஷா²ரதீ³ த்³யௌரிவேந்து³நா |
தம் பஷ்²யமாநோ ந்ருபதி ஸ்துதோஓஷ ப்ரியமாத்மஜம் || 2-3-37

அலங்க்ருதமிவாத்மாநமாத³ர்ஷ²தலஸம்ஸ்தி²தம் |
ஸ தம் ஸஸ்மிதமாபா⁴ஷ்ய புத்ரம் புத்ரவதாம் வர꞉ || 2-3-38

உவாசேத³ம் வசோ ராஜா தே³வேந்த்³ரமிவ காஷ்²யப꞉ |
ஜ்யேஷ்டா²யாமஸி மே பத்ந்யாம் ஸத்³ருஷ்²யாம் ஸத்³ருஷ²꞉ ஸுத꞉ || 2-3-39

உத்பந்நஸ்த்வம் கு³ணஷ்²ரேஷ்டோ² மம ராமாத்மஜ꞉ ப்ரிய꞉ |
யதஸ்த்வயா ப்ரஜாஷ்²சேமா꞉ ஸ்வகு³ணைரநுரஞ்ஜிதா꞉ || 2-3-40

தஸ்மாத்த்வம் புஷ்யயோகே³ந யௌவராஜ்யமவாப்நுஹி |
காமதஸ்த்வம் ப்ரக்ருத்யைவ விநீதோ கு³ணவாநஸி || 2-3-41

கு³ணவத்யபி து ஸ்நேஹாத்புத்ர வக்ஷ்யாமி தே ஹிதம் |
பூ⁴யோ விநயமாஸ்தா²ய ப⁴வ நித்யம் ஜிதேந்த்³ரிய꞉ || 2-3-42

காமக்ரோத⁴ஸமுத்தா²நி த்யஜேதா² வ்யஸநாநி ச |
பரோக்ஷயா வர்தமாநோ வ்ருத்த்யா ப்ரத்யக்ஷயா ததா² || 2-3-43

அமாத்யப்ரப்⁴ருதீ꞉ ஸர்வா꞉ ப்ரக்ருதீஷ்²சாநுரஞ்ஜய |
கோஷ்டா²கா³ராயுதா⁴கா³ரை꞉ க்ருத்வா ஸந்நி சயான் ப³ஹூன் || 2-3-44

துஷ்டாநுரக்தப்ரக்ருதிர்ய꞉ பாலயதி மேதி³நீம் |
தஸ்ய நந்த³ந்தி மித்ராணி லப்³த்⁴வா(அ)ம்ருதமிவா(அ)மரா꞉ || 2-3-45

தஸ்மாத்த்வமபி சாத்மாநம் நியம்யைவம் ஸமாசர |
தச்ச்²ருத்வா ஸுஹ்ருத³ஸ்தஸ்ய ராமஸ்ய ப்ரியகாரிண꞉ || 2-3-46

த்வரிதா꞉ ஷீ²க்⁴ரமப்⁴யேத்ய கௌஸல்யாயை ந்யவேத³யன் |
ஸா ஹிரண்யம் ச கா³ஷ்²சைவ ரத்நாநி விவிதா⁴நி ச || 2-3-47

வ்யாதி³தே³ஷ² ப்ரியாக்²யேப்⁴ய꞉ கௌஸல்யா ப்ரமதோ³த்தமா |
அதா²பி⁴வாத்³ய ராஜாநம் ரத²மாருஹ்ய ராக⁴வ꞉ || 2-3-48

யயௌ ஸ்வம் த்³யுதிமத்³வேஷ்²ம ஜநௌகை⁴꞉ ப்ரதிபூஜித꞉ |
தே சாபி பௌரா ந்ருபதேர்வசஸ்த |
ச்ச்²ருத்வா ததா³ லாப⁴மிவேஷ்டமாஷு² |
நரேந்த்³ரமாமந்த்ர்ய க்³ருஹாணி க³த்வா |
தே³வான் ஸமாநர்சுரதிப்ரஹ்ருஷ்டா꞉ || 2-3-49

|| இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யகாண்டே³ த்ருதீய ஸர்க³꞉ || 


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை