Thursday 17 March 2022

அயோத்யா காண்டம் 002ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³விதீய ஸர்க³꞉


Dasharatha's counsel


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


தத꞉ பரிஷத³ம் ஸர்வாமாமந்த்ர்ய வஸுதா⁴தி⁴ப꞉ |
ஹிதமுத்³த⁴ர்ஷணம் சைவமுவாச ப்ரதி²தம் வச꞉ || 2-2-1

து³ந்து⁴பி⁴ஸ்வநகல்பேந க³ம்பீ⁴ரேணாநுநாதி³நா |
ஸ்வரேண மஹதா ராஜா ஜீமூத இவ நாத³யன் || 2-2-2

ராஜலக்ஷணயுக்தேந காந்தேநாநுபமேந ச |
உவாச ரஸயுக்தேந ஸ்வரேண ந்ருபதிர்ந்ருபான் || 2-2-3

விதி³தம் ப⁴வதாமேதத்³யதா² மே ராஜ்யமுத்தமம் |
பூர்வகைர்மம ராஜேந்த்³ரைஸ்ஸுதவத் பரிபாலிதம் || 2-2-4

ஸோ(அ)ஹமிக்ஷ்ஹ்வாகுபி⁴꞉ ஸர்வைர்நரேந்த்³ரை꞉ பரிபாலிதம் |
ஷ்²ரேயஸா யோக்துகாமோ(அ)ஸ்மி ஸுகா²ர்ஹமகி²லம் ஜக³த் || 2-2-5

மயாப்யாசரிதம் பூர்வை꞉ பந்தா²நமநுக³ச்ச²தா |
ப்ரஜா நித்யமநித்³ரேண யதா²ஷ²க்த்யபி⁴ரக்ஷிதா꞉ || 2-2-6

இத³ம் ஷ²ரீரம் க்ருத்ஸ்நஸ்ய லோகஸ்ய சரதா ஹிதம் |
பாண்டு³ரஸ்யாதபத்ரஸ்ய ச்சா²யாயாம் ஜரிதம் மயா || 2-2-7

ப்ராப்ய வர்ஷஸஹஸ்ராணி ப³ஹூ ந்யாயூம்ஷி ஜீவத꞉ |
ஜீர்ணஸ்யாஸ்ய ஷ²ரீரஸ்ய விஷ்²ராந்தி மபி⁴ரோசயே || 2-2-8

ராஜப்ரபா⁴வஜுஷ்டாம் ஹி து³ர்வஹாமஜிதேந்த்³ரியை꞉ |
பரிஷ்²ராந்தோ(அ)ஸ்மி லோகஸ்ய கு³ர்வீம் த⁴ர்மது⁴ரம் வஹன் || 2-2-9

ஸோ(அ)ஹம் விஷ்²ரமமிச்சா²மி புத்ரம் க்ருத்வா ப்ரஜாஹிதே |
ஸந்நிக்ருஷ்டாநிமான் ஸர்வாநநுமாந்ய த்³விஜர்ஷபா⁴ன் || 2-2-10

அநுஜாதோ ஹி மாம் ஸர்வைர்கு³ணைர்ஜ்யேஷ்டோ² மமாத்மஜ꞉ |
புரந்த³ரஸமோ வீர்யே ராம꞉ பரபுரஞ்ஜய꞉ || 2-2-11

தம் சந்த்³ரமிவ புஷ்யேண யுக்தம் த⁴ர்மப்⁴ருதாம் வரம் |
யௌவராஜ்யே நியோக்தாஸ்மி ப்ரீத꞉ புருஷபுங்க³வம் || 2-2-12

அநுரூப꞉ ஸ வை நாதோ² லக்ஷ்மீவான் லக்ஷ்மணாக்³ரஜ꞉ |
த்ரைலோக்யமபி நாதே²ந யேந ஸ்யாந்நாத²வத்தரம் || 2-2-13

அநேந ஷ்²ரேயஸா ஸத்³ய꞉ ஸம்யோக்ஷ்யே(அ)ஹமிமாம் மஹீம் |
க³தக்லேஷோ² ப⁴விஷ்யாமி ஸுதே தஸ்மிந்நிவேஷ்²ய வை || 2-2-14

யதீ³த³ம் மே(அ)நுருபார்த²ம் மயா ஸாது⁴ ஸுமந்த்ரிதம் |
ப⁴வந்தோ மே(அ)நுமந்யந்தாம் கத²ம் வா கரவாண்யஹம் || 2-2-15

யத்³யப்யேஷா மம ப்ரீதிர்ஹிதமந்யத்³விசிந்த்யதாம் |
அந்யா மத்³யஸ்த²சிந்தா ஹி விமர்தா³ப்⁴யதி⁴கோத³யா || 2-2-16

இதி ப்³ருவந்தம் முதி³தா꞉ ப்ரத்யநந்த³ன் ந்ருபா ந்ருபம் |
வ்ருஷ்டிமந்தம் மஹாமேக⁴ம் நர்த³ந்த இவ ப³ர்ஹிண꞉ || 2-2-17

ஸ்நிக்³தோ⁴(அ)நுநாதீ³ ஸஞ்ஜஜ்ஞே தத்ர ஹர்ஷஸமீரித꞉ |
ஜநௌகோ⁴த்³கு⁴ஷ்டஸந்நாதோ³ விமாநம் கம்பயந்நிவ || 2-2-18

தஸ்ய த⁴ர்மார்த²விது³ஷோ பா⁴வமாஜ்ஞாய ஸர்வஷ²꞉ |
ப்³ராஹ்மணா ஜநமுக்²யாஷ்²ச பௌரஜாநபதை³꞉ ஸஹ || 2-2-19

ஸமேத்ய மந்த்ரயித்வா து ஸமதாக³தபு³த்³த⁴ய꞉ |
ஊசுஷ்²ச மநஸா ஜ்ஞாத்வா வ்ருத்³த⁴ம் த³ஷ²ரத²ம் ந்ருபம் || 2-2-20

அநேகவர்ஷஸாஹஸ்ரோ வ்ருத்³த⁴ஸ்த்த்வமஸி பார்தி²வ |
ஸ ராமம் யுவராஜாநமபி⁴ஷிஞ்சஸ்வ பார்தி²வம் || 2-2-21

இச்சா²மோ ஹி மஹாபா³ஹும் ரகு⁴வீரம் மஹாப³லம் |
க³ஜேந மஹதா யாந்தம் ராமம் ச²த்ராவ்ருதாநநம் || 2-2-22

இதி தத்³வசநம் ஷ்²ருத்வா ராஜா தேஷாம் மந꞉ப்ரியம் |
அஜாநந்நிவ ஜிஜ்ஞாஸுரித³ம் வசநமப்³ரவீத் || 2-2-23

ஷ்²ருத்வைவ வசநம் யந்மே ராக⁴வம் பதிமிச்ச²த² |
ராஜாந꞉ ஸம்ஷ²யோ(அ)யம் மே ததி³த³ம் ப்³ரூத தத்த்வத꞉ || 2-2-24

கத²ம் நு மயி த⁴ர்மேண ப்ருதி²வீமநுஷா²ஸதி |
ப⁴வந்தோ த்³ரஷ்டுமிச்ச²ந்தி யுவராஜம் மமாத்மஜம் || 2-2-25

தே தமூசுர்மஹாத்மாநம் பௌரஜாநபதை³꞉ ஸஹ |
ப³ஹவோ ந்ருப கல்யாணா கு³ணா꞉ புத்ரஸ்ய ஸந்தி தே || 2-2-26

கு³ணான் கு³ணவதோ தே³வ தே³வகல்பஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
ப்ரியாநாநந்த³தா³ன் க்ருத்ஸ்நான் ப்ரவக்ஷ்யாமோ(அ)த்³யதான் ஷ்²ருணு || 2-2-27

தி³வ்யைர்கு³ணை꞉ ஷ²க்ரஸமோ ராம꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ |
இக்ஷ்வாகுப்⁴யோ(அ)பி ஸர்வேப்⁴யோ ஹ்யதிரிக்தோ விஷா²ம்பதே || 2-2-28

ராம꞉ ஸத்புருஷோ லோகே ஸத்யத⁴ர்மபராயண꞉ |
ஸாக்ஷாத்³ராமாத்³விநிர்வ்ருத்தோ த⁴ர்மஷ்²சாபி ஷ்²ரியா ஸஹ || 2-2-29

ப்ரஜாஸுக²த்வே சந்த்³ரஸ்ய வஸுதா⁴யா꞉ க்ஷ்ஹமாகு³ணை꞉ |
பு³த்⁴யா ப்³ருஹஸ்பதேஸ்துல்யோ வீர்யே ஸாக்ஷாச்ச²சீபதே꞉ || 2-2-30

த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ஸத்யஸந்த⁴ஷ்²ச ஷீ²லவாநநஸூயக꞉ |
க்ஷாந்த꞉ ஸாந்த்வயிதா ஷ்²லக்ஷ்ஹ்ண꞉ க்ருதஜ்ஞோ விஜிதேந்த்³ரிய꞉ || 2-2-31

ம்ருது³ஷ்²ச ஸ்தி²ரசித்தஷ்²ச ஸதா³ ப⁴வ்யோ(அ)நஸூயக꞉ |
ப்ரியவாதீ³ ச பூ⁴தாநாம் ஸத்யவாதீ³ ச ராக⁴வ꞉ || 2-2-32

ப³ஹுஷ்²ருதாநாம் வ்ருத்³தா⁴நாம் ப்³ராஹ்மணாநாமுபாஸிதா |
தேநா ஸ்யேஹாதுலா கீர்திர்யஷ²ஸ்தேஜஷ்²ச வர்த⁴தே || 2-2-33

தே³வாஸுரமநுஷ்யாணாம் ஸர்வாஸ்த்ரேஷு விஷா²ரத³꞉ |
ஸம்யக்³வித்³யாவ்ரதஸ்நாதோ யதா²வத்ஸாங்கே³வேத³வித் || 2-2-34

கா³ந்த⁴ர்வே ச பு⁴வி ஷ்²ரேஷ்டோ² ப³பூ⁴வ ப⁴ரதாக்³ரஜ꞉ |
கல்யாணாபி⁴ஜந꞉ ஸாது⁴ரதீ³நாத்மா மஹாமதி꞉ || 2-2-35

த்³விஜைரபி⁴விநீதஷ்²ச ஷ்²ரேஷ்டை²ர்த⁴ர்மார்த²நைபுணை꞉ |
யதா³ வ்ரஜதி ஸங்க்³ராமம் க்³ராமார்தே² நக³ரஸ்ய வா || 2-2-36

க³த்வா ஸௌமித்ரிஸஹிதோ நாவிஜித்ய நிவர்ததே |
ஸங்க்³ராமாத்புநராக³ம்ய குஞ்ஜரேண ரதே²ந வா || 2-2-37

பௌரான் ஸ்வஜநவந்நித்யம் குஷ²லம் பரிப்ருச்ச²தி |
புத்ரேஷ்வக்³நிஷு தா³ரேஷு ப்ரேஷ்யஷி²ஷ்யக³ணேஷு ச || 2-2-38

நிகி²லேநாநுபூர்வ்யாச்ச பிதா புத்ராநிவௌரஸான் |
ஷு²ஷ்²ரூஷந்தே ச வ꞉ ஷி²ஷ்யா꞉ கச்சித்கர்மஸு த³ம்ஷி²தா꞉ || 2-2-39

இதி ந꞉ புருஷவ்யாக்⁴ர꞉ ஸதா³ ராமோ(அ)பி⁴பா⁴ஷதே |
வ்யஸநேஷு மநுஷ்யாணாம் ப்⁴ருஷ²ம் ப⁴வதி து³꞉கி²த꞉ || 2-2-40

உத்ஸவேஷு ச ஸர்வேஷு பிதேவ பரிதுஷ்யதி |
ஸத்யவாதீ³ மஹேஷ்வாஸோ வ்ருத்³த⁴ஸேவீ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ || 2-2-41

ஸ்மிதபூர்வாபி⁴பா⁴ஷீ ச த⁴ர்மம் ஸர்வாத்மநா ஷ்²ரித꞉ |
ஸம்யக்³யோக்தா ஷ்²ரேயஸாம் ச ந விக்³ருஹ்ய கதா²ருசி꞉ || 2-2-42

உத்தரோத்தரயுக்தௌ ச வக்தா வாசஸ்பதிர்யதா² |
ஸுப்⁴ரூராயததாம்ராக்ஷ꞉ ஸாக்ஷாத்³ விஷ்ணுரிவ ஸ்வயம் || 2-2-43

ராமோ லோகாபி⁴ராமோ(அ)யம் ஷௌ²ர்யவீர்யபராக்ரமை꞉ |
ப்ரஜாபாலநதத்த்வஜ்ஞோ ந ராகோ³பஹதேந்த்³ரிய꞉ || 2-2-44

ஷ²க்தஸ்த்ரைலோக்யமப்யேகோ போ⁴க்தும் கிம் நு மஹீமிமாம் |
நா(அ)ஸ்ய க்ரோத⁴꞉ ப்ரஸாத³ஷ்²ச நிரர்தோ²(அ)ஸ்தி கதா³சந || 2-2-45

ஹந்த்யேவ நியமாத்³வத்⁴யாநவத்⁴யே ச ந குப்யதி |
யுநக்த்யர்தை²꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டஷ்²ச தமஸௌ யத்ர துஷ்யதி || 2-2-46

ஷா²ந்தை꞉ ஸர்வப்ரஜாகாந்தை꞉ ப்ரீதிஸஞ்ஜநநைர்ந்ருணாம் |
கு³ணைர்விருருசே ராமோ தீ³ப்த꞉ ஸூர்ய இவாம்ஷு²பி⁴꞉ || 2-2-47

தமேவங்கு³ணஸம்பந்நம் ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் |
லோகபாலோபமம் நாத²மகாமயத மேதி³நீ || 2-2-48

வத்ஸ꞉ ஷ்²ரேயஸி ஜாதஸ்தே தி³ஷ்ட்யாஸௌ தவ ராக⁴வ |
தி³ஷ்ட்யா புத்ரகு³ணைர்யுக்தோ மாரீச இவ காஷ்²யப꞉ || 2-2-49

ப³லமாரோக்³யமாயுஷ்²ச ராமஸ்ய விதி³தாத்மந꞉ |
தே³வாஸுரமநுஷ்யேஷு ஸக³ந்த⁴ர்வோரகே³ஷு ச || 2-2-50

ஆஷ²ம்ஸதே ஜந꞉ ஸர்வோ ராஷ்ட்ரே புரவரே ததா² |
ஆப்⁴யந்தரஷ்²ச பா³ஹ்யஷ்²ச பௌரஜாநபதோ³ ஜந꞉ || 2-2-51

ஸ்த்ரியோ வ்ருத்³தா⁴ஸ்தருண்யஷ்²ச ஸாயம் ப்ராத꞉ ஸமாஹிதா꞉ |
ஸர்வான் தே³வான் நமஸ்யந்தி ராமஸ்யார்தே² யஷ²ஸ்விந꞉ || 2-2-52

தேஷாமாயாசிதம் தே³வ த்வத்ப்ரஸாதா³ த்ஸம்ருத்³த்⁴யதாம் |
ராமமிந்தீ³வரஷ்²யாமம் ஸர்வஷ²த்ருநிப³ர்ஹணம் || 2-2-53

பஷ்²யாமோ யௌவராஜ்யஸ்த²ம் தவ ராஜோத்தமா(அ)அத்மஜம் |
தம் தே³வதே³வோபமமாத்மஜம் தே |
ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய ஹிதே நிவிஷ்டம் |
ஹிதாய ந꞉ க்ஷ்ஹிப்ரமுதா³ரஜுஷ்டம் |
முதா³பி⁴ஷேக்தும் வரத³ த்வ மர்ஹஸி || 2-2-54

|| இதி ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்டே³ த்³விதீய ஸர்க³꞉ || 


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை