Tuesday 15 March 2022

அயோத்யா காண்டம் 001ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ப்ரத²மஸர்க³꞉


Dasharatha's counsel


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


க³ச்ச²தா மாதுலகுலம் ப⁴ரதேந ததா³(அ)நக⁴꞉ |
ஷ²த்ருக்⁴நோ நித்யஷ²த்ருக்⁴நோ நீத꞉ ப்ரீதிபுரஸ்க்ருத꞉ || 2-1-1

ஸ தத்ர ந்யவஸத்³ப்⁴ராத்ரா ஸஹ ஸத்காரஸத்க்ருத꞉ |
மாதுலேநாஷ்²வபதிநா புத்ரஸ்நேஹேந லாலித꞉ || 2-1-2

தத்ராபி நிவஸந்தௌ தௌ தர்ப்யமாணௌ ச காமத꞉ |
ப்⁴ராதரௌ ஸ்மரதாம் வீரௌ வ்ருத்³த⁴ம் த³ஷ²ரத²ம் ந்ருபம் || 2-1-3

ராஜாபி தௌ மஹாதேஜா꞉ ஸஸ்மார ப்ரோஷிதௌ ஸுதௌ |
உபௌ⁴ ப⁴ரதஷ²த்ருக்⁴நௌ மஹேந்த்³ரவருணோபமௌ || 2-1-4

ஸர்வ ஏவ து தஸ்யேஷ்டாஷ்²சத்வார꞉ புருஷர்ஷபா⁴꞉ |
ஸ்வஷ²ரீராத்³விநிர்வ்ருத்தாஷ்²சத்வார இவ பா³ஹவ꞉ || 2-1-5

தேஷாமபி மஹாதேஜா ராமோ ரதிகர꞉ பிது꞉ |
ஸ்வயம்பூ⁴ரிவ பூ⁴தாநாம் ப³பூ⁴வ கு³ணவத்தர꞉ || 2-1-6

ஸ ஹி தே³வைருதீ³ர்ணஸ்ய ராவணஸ்ய வதா⁴ர்தி²பி⁴꞉ |
அர்தி²தோ மாநுஷே லோகே ஜஜ்ஞே விஷ்ணு꞉ ஸநாதந꞉ || 2-1-7

கௌஸல்யா ஷு²ஷு²பே⁴ தேந புத்ரேணாமிததேஜஸா |
யதா² வரேண தே³வாநாமதி³திர்வஜ்ரபாணிநா || 2-1-8

ஸ ஹி ரூபோபபந்நஷ்²ச வீர்யவாநநஸூயக꞉ |
பூ⁴மாவநுபம꞉ ஸூநுர்கு³ணைர்த³ஷ²ரதோ²பம꞉ || 2-1-9

ஸ ச நித்யம் ப்ரஷா²ந்தாத்மா ம்ருது³பூர்வம் து பா⁴ஷதே |
உச்யமாநோ(அ)பி பருஷம் நோத்தரம் ப்ரதிபத்³யதே || 2-1-10

கத²ஞ்சிது³பகாரேண க்ருதேநைகேந துஷ்யதி |
ந ஸ்மரத்யபகாராணாம் ஷ²தமப்யாத்மவத்தயா || 2-1-11

ஷீ²லவ்ருத்³தை⁴ர்ஜ்ஞாநவ்ருத்³தை⁴ர்வயோவ்ருத்³தை⁴ஷ்²ச ஸஜ்ஜநை꞉ |
கத²யந்நாஸ்த வை நித்யமஸ்த்ரயோக்³யாந்தரேஷ்வபி || 2-1-12

பு³த்³தி⁴மாந்மது⁴ராபா⁴ஷீ பூர்வபா⁴ஷீ ப்ரியம்வத³꞉ |
வீர்யவாந்ந ச வீர்யேண மஹதா ஸ்வேந விஸ்மித꞉ || 2-1-13

ந சாந்ருதகதோ² வித்³வான் வ்ருத்³தா⁴நாம் ப்ரதிபூஜக꞉ |
அநுரக்த꞉ ப்ரஜாபி⁴ஷ்²ச ப்ரஜாஷ்²சாப்யநுரஜ்யதே || 2-1-14

ஸாநுக்ரோஷோ² ஜிதக்ரோதோ⁴ ப்³ராஹ்மணப்ரதிபூஜக꞉ |
தீ³நாநுகம்பீ த⁴ர்மஜ்ஞோ நித்யம் ப்ரக்³ரஹவாஞ்ஷு²சி꞉ || 2-1-15

குலோசிதமதி꞉ க்ஷாத்ரம் த⁴ர்மம் ஸ்வம் ப³ஹுமந்யதே |
மந்யதே பரயா கீர்த்யா மஹத்ஸ்வர்க³ப²லம் தத꞉ || 2-1-16

நாஷ்²ரேயஸி ரதோ வித்³வாந்ந விருத்³த⁴கதா²ருசி꞉ |
உத்தரோத்தரயுக்தீநாம் வக்தா வாசஸ்பதிர்யதா² || 2-1-17

அரோக³ஸ்தருணோ வாக்³மீ வபுஷ்மாந்தே³ஷ²காலவித் |
லோகே புருஷஸாரஜ்ஞஸ்ஸாது⁴ரேகோ விநிர்மித꞉ || 2-1-18

ஸ து ஷ்²ரேஷ்டை²ர்கு³ணைர்யுக்த꞉ ப்ரஜாநாம் பார்தி²வாத்மஜ꞉ |
ப³ஹிஷ்²சர இவ ப்ராணோ ப³பூ⁴வ கு³ணத꞉ ப்ரிய꞉ || 2-1-19

ஸம்யக்³வித்³யாவ்ரதஸ்நாதோ யதா²வத்ஸாங்க³வேத³வித் |
இஷ்வஸ்த்ரே ச பிது꞉ ஷ்²ரேஷ்டோ² ப³பூ⁴வ ப⁴ரதாக்³ரஜ꞉ || 2-1-20

கல்யாணாபி⁴ஜந꞉ ஸாது⁴ரதீ³ந꞉ ஸத்யவாக்³ருஜு꞉ |
வ்ருத்³தை⁴ரபி⁴விநீதஷ்²ச த்³விஜைர்த⁴ர்மார்த²த³ர்ஷி²பி⁴꞉ || 2-1-21

த⁴ர்மகாமார்த²தத்த்வஜ்ஞ꞉ ஸ்ம்ருதிமாந்ப்ரதிபா⁴நவான் |
லௌகிகே ஸமயாசாரே க்ருதகல்போ விஷா²ரத³꞉ || 2-1-22

நிப்⁴ருத꞉ ஸம்வ்ருதாகாரோ கு³ப்தமந்த்ர꞉ ஸஹாயவான் |
அமோக⁴க்ரோத⁴ஹர்ஷஷ்²ச த்யாக³ஸம்யமகாலவித் || 2-1-23

த்³ருட⁴ப⁴க்தி꞉ ஸ்தி²ரப்ரஜ்ஞோ நாஸத்³க்³ராஹீ ந து³ர்வசா꞉ |
நிஸ்தந்த்³ரிரப்ரமத்தஷ்²ச ஸ்வதோ³ஷபரதோ³ஷவித் || 2-1-24

ஷா²ஸ்த்ரஜ்ஞஷ்²ச க்ருதஜ்ஞஷ்²ச புருஷாந்தரகோவித³꞉ |
ய꞉ ப்ரக்³ரஹாநுக்³ரஹயோர்யதா²ந்யாயம் விசக்ஷண꞉ || 2-1-25

ஸத்ஸங்க்³ரஹப்ரக்³ரஹணே ஸ்தா²நவிந்நிக்³ரஹஸ்ய ச |
ஆயகர்மண்யுபாயஜ்ஞ꞉ ஸந்த்³ருஷ்டவ்யயகர்மவித் || 2-1-26

ஷ்²ரைஷ்ட்²யம் ஷா²ஸ்த்ரஸமூஹேஷு ப்ராப்தோ வ்யாமிஷ்²ரகேஷு ச |
அர்த²த⁴ர்மௌ ச ஸங்க்³ருஹ்ய ஸுக²தந்த்ரோ ந சாலஸ꞉ || 2-1-27

வைஹாரிகாணாம் ஷி²ல்பாநாம் விஜ்ஞாதார்த²விபா⁴க³வித் |
ஆரோஹே விநயே சைவ யுக்தோ வாரணவாஜிநாம் || 2-1-28

த⁴நுர்வேத³விதா³ம் ஷ்²ரேஷ்டோ² லோகே(அ)திரத²ஸம்மத꞉ |
அபி⁴யாதா ப்ரஹர்தா ச ஸேநாநயவிஷா²ரத³꞉ || 2-1-29

அப்ரத்⁴ருஷ்யஷ்²ச ஸங்க்³ராமே க்ருத்³தை⁴ரபி ஸுராஸுரை꞉ |
அநஸூயோ ஜிதக்ரோதோ⁴ ந த்³ருப்தோ ந ச மத்ஸரீ |
ந சாவமந்தா பூ⁴தாநாம் ந ச காலவஷா²நுக³꞉ || 2-1-30

ஏவம் ஷ்²ரேஷ்ட²கு³ணைர்யுக்த꞉ ப்ரஜாநாம் பார்தி²வாத்மஜ꞉ |
ஸம்மதஸ்த்ரிஷு லோகேஷு வஸுதா⁴யா꞉ க்ஷமாகு³ணை꞉ || 2-1-31

பு³த்³த்⁴யா ப்³ருஹஸ்பதேஸ்துல்யோ வீர்யேணாபி ஷ²சீபதே꞉ |
ததா² ஸர்வப்ரஜாகாந்தை꞉ ப்ரீதிஸஞ்ஜநநை꞉ பிது꞉ || 2-1-32

கு³ணைர்விருருசே ராமோ தீ³ப்த꞉ ஸூர்ய இவாம்ஷு²பி⁴꞉ |
தமேவம் வ்ரத்தஸம்பந்நமப்ரத்⁴ருஷ்யபராக்ரமம் || 2-1-33

லோகபாலோபமம் நாத²மகாமயத மேதி³நீ |
ஏதைஸ்து ப³ஹுபி⁴ர்யுக்தம் கு³ணைரநுபமை꞉ ஸுதம் || 2-1-34

த்³ருஷ்ட்வா த³ஷ²ரதோ² ராஜா சக்ரே சிந்தாம் பரந்தப꞉ |
அத² ராஜ்ஞோ ப³பூ⁴வைவம் வ்ருத்³த⁴ஸ்ய சிரஜீவிந꞉ || 2-1-35

ப்ரீதிரேஷா கத²ம் ராமோ ராஜா ஸ்யாந்மயி ஜீவதி |
ஏஷா ஹ்யஸ்ய பரா ப்ரீதிர்ஹ்ருதி³ ஸம்பரிவர்ததே || 2-1-36

கதா³ நாம ஸுதம் த்³ரக்ஷ்யாம்யபி⁴ஷிக்தமஹம் ப்ரியம் |
வ்ருத்³தி⁴காமோ ஹி லோகஸ்ய ஸர்வபூ⁴தாநுகம்பந꞉ || 2-1-37

மத்த꞉ ப்ரியதரோ லோகே பர்ஜந்ய இவ வ்ருஷ்டிமான் |
யமஷ²க்ரஸமோ வீர்யே ப்³ருஹஸ்பதிஸமோ மதௌ || 2-1-38

மஹீத⁴ரஸமோ த்⁴ருத்யாம் மத்தஷ்²ச கு³ணவத்தர꞉ |
மஹீமஹமிமாம் க்ருத்ஸ்நாமதி⁴திஷ்ட²ந்தமாத்மஜம் || 2-1-39

அநேந வயஸா த்³ருஷ்ட்வா யதா² ஸ்வர்க³மவாப்நுயாம் |
இத்யேதைர்விவிதை⁴ஸ்தைஸ்தைரந்யபார்தி²வது³ர்லபை⁴꞉ || 2-1-40

ஷி²ஷ்டைரபரிமேயைஷ்²ச லோகே லோகோத்தரைர்கு³ணை꞉ |
தம் ஸமீக்ஷ்ய மஹாராஜோ யுக்தம் ஸமுதி³தை꞉ ஷு²பை⁴꞉ || 2-1-41

நிஷ்²சித்ய ஸசிவை꞉ ஸார்த⁴ம் யுவராஜமமந்யத |
தி³வ்யந்தரிக்ஷே பூ⁴மௌ ச கோ⁴ரமுத்பாதஜம் ப⁴யம் || 2-1-42

ஸஞ்சசக்ஷே(அ)த² மேதா⁴வீ ஷ²ரீரே சாத்மநோ ஜராம் |
பூர்ணசந்த்³ராநநஸ்யாத² ஷோ²காபநுத³மாத்மந꞉ || 2-1-43

லோகே ராமஸ்ய பு³பு³தே⁴ ஸம்ப்ரியத்வம் மஹாத்மந꞉ |
ஆத்மநஷ்²ச ப்ரஜாநாம் ச ஷ்²ரேயஸே ச ப்ரியேண ச || 2-1-44

ப்ராப்தகாலேந த⁴ர்மாத்மா ப⁴க்த்யா த்வரிதவான் ந்ருப꞉ |
நாநாநக³ரவாஸ்தவ்யான் ப்ருத²க்³ஜாநபதா³நபி || 2-1-45

ஸமாநிநாய மேதி³ந்யா꞉ ப்ரதா⁴நாந்ப்ருதி²வீபதீன் |
ந து கேகயராஜாநம் ஜநகம் வா நராதி⁴ப꞉ || 2-1-46

த்வரயா சாநயாமாஸ பஷ்²சாத்தௌ ஷ்²ரோஷ்யத꞉ ப்ரியம் |
தாந்வேஷ்²மநாநாப⁴ரணைர்யதா²ர்ஹம் ப்ரதிபூஜிதான் || 2-1-47

த³த³ர்ஷா²லங்க்ருதோ ராஜா ப்ரஜாபதிரிவ ப்ரஜா꞉ | 
அதோ²பவிஷ்டே ந்ருபதௌ தஸ்மிந்பரப³லார்த³நே || 2-1-48

தத꞉ ப்ரவிவிஷு²꞉ ஷே²ஷா ராஜாநோ லோகஸம்மதா꞉ |
அத² ராஜவிதீர்ணேஷு விவிதே⁴ஷ்வாஸநேஷு ச || 2-1-49

ராஜாநமேவாபி⁴முகா² நிஷேது³ர்நியதா ந்ருபா꞉ |
ஸ லப்³த⁴மாநைர்விநயாந்விதைர்ந்ருபை꞉ |
புராலயைர்ஜாநபதை³ஷ்²ச மாநவை꞉ |
உபோபவிஷ்டைர்ந்ருபதிர்வ்ருதோ ப³பௌ⁴ |
ஸஹஸ்ரசக்ஷுர்ப⁴க³வாநிவாமரை꞉ || 2-1-50

|| இதி ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ப்ரத²மஸர்க³꞉ || 


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை