Saturday 6 July 2024

யுத்த காண்டம் 128ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ அஷ்டாவிம்ஷ²த்யதி⁴க ஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉

Sri Rama Pattabhishekam

ஷி²ரஸ்யஞ்ஜலிமாதா³ய கைகேயீநந்தி³வர்த⁴ந꞉ |
ப³பா⁴ஷே ப⁴ரதோ ஜ்யேஷ்ட²ன் ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் || 6-128-1

பூஜிதா மாமிகா மாதா த³த்தன் ராஜ்யமித³ம் மம |
தத்³த³தா³மி புநஸ்துப்⁴யன் யதா² த்வமத³தா³ மம || 6-128-2

து⁴ரமேகாகிநா ந்யஸ்தாம்ருஷபே⁴ண ப³லீயஸா |
கிஷோ²ரவத்³கு³ரும் பா⁴ரம் ந வோடு⁴மஹமுத்ஸஹே || 6-128-3

வாரிவேகே³ந மஹதா பி⁴ந்ந꞉ ஸேதுரிவ க்ஷரன் |
து³ர்ப³ந்த⁴நமித³ம் மந்யே ராஜ்யச்சி²த்³ரமஸந்வ்ருதம் || 6-128-4

க³திம் க²ர இவாஷ்²வஸ்ய ஹந்ஸஸ்யேவ ச வாயஸ꞉ |
நாந்வேதுமுத்ஸஹே ராம தவ மார்க³மரிந்த³ம || 6-128-5

யதா² ச ரோபிதோ வ்ருக்ஷோ ஜாதஷ்²சாந்தர்நிவேஷ²நே |
மஹாம்ஷ்²ச ஸுது³ராரோஹோ மஹாஸ்கந்த⁴꞉ ப்ரஷா²க²வான் || 6-128-6
ஷீ²ர்யேத புஷ்பிதோ பூ⁴த்வா ந ப²லாநி ப்ரத³ர்ஷ²யேத் |
தஸ்ய நாநுப⁴வேத³ர்த²ன் யஸ்ய ஹேதோ꞉ ஸ ரோப்யதே || 6-128-7
ஏஷோபமா மஹாபா³ஹோ த்வமர்த²ன் வேத்துமர்ஹஸி |
யத்³யஸ்மாந்மநுஜேந்த்³ர த்வம் ப⁴க்தாந்ப்⁴ருத்யாந்ந ஷா²தி⁴ ஹி || 6-128-8

ஜக³த³த்³யாபி⁴ஷிக்தன் த்வாமநுபஷ்²யது ஸர்வத꞉ |
ப்ரதபந்தமிவாதி³த்யம் மத்⁴யாஹ்நே தீ³ப்ததேஜஸம் || 6-128-9

தூர்யஸங்கா⁴தநிர்கோ⁴ஷை꞉ காஞ்சீநூபுரநிஸ்வநை꞉ |
மது⁴ரைர்கீ³தஷ²ப்³தை³ஷ்²ச ப்ரதிபு³த்⁴யஸ்வ ஷே²ஷ்வ ச || 6-128-10

யாவதா³வர்ததே சக்ரன் யாவதீ ச வஸுந்த⁴ரா |
தாவத்த்வமிஹ ஸர்வஸ்ய ஸ்வாமித்வமபி⁴வர்தய || 6-128-11

ப⁴ரதஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா ராம꞉ பரபுரஞ்ஜய꞉ |
ததே²தி ப்ரதிஜக்³ராஹ நிஷஸாதா³ஸநே ஷு²பே⁴ || 6-128-12

தத꞉ ஷ²த்ருக்⁴நவசநாந்நிபுணா꞉ ஷ்²மஷ்²ருவர்த⁴கா꞉ |
ஸுக²ஹஸ்தா꞉ ஸுஷீ²க்⁴ராஷ்²ச ராக⁴வம் பர்யுபாஸத || 6-128-13

பூர்வன் து ப⁴ரதே ஸ்நாதே லக்ஷ்மணே ச மஹாப³லே |
ஸுக்³ரீவே வாநரேந்த்³ரே ச ராக்ஷஸேந்த்³ரே விபீ⁴ஷணே || 6-128-14
விஷோ²தி⁴தஜட꞉ ஸ்நாதஷ்²சித்ரமால்யாநுலேபந꞉ |
மஹார்ஹவஸநோபேதஸ்தஸ்தௌ² தத்ர ஷ்²ரியா ஜ்வலன் || 6-128-15

ப்ரதிகர்ம ச ராமஸ்ய காரயாமாஸ வீர்யவான் |
லக்ஷ்மணஸ்ய ச லக்ஷ்மீவாநிக்ஷ்வாகுகுலவர்த⁴ந꞉ || 6-128-16

ப்ரதிகர்ம ச ஸீதாயா꞉ ஸர்வா த³ஷ²ரத²ஸ்த்ரிய꞉ |
ஆத்மநைவ ததா³ சக்ருர்மநஸ்விந்யோ மநோஹரம் || 6-128-17

ததோ ராக⁴வபத்நீநான் ஸர்வாஸாமேவ ஷோ²ப⁴நம் |
சகார யத்நாத்கௌஸல்யா ப்ரஹ்ருஷ்டா புத்ரவத்ஸலா || 6-128-18

தத꞉ ஷ²த்ருக்⁴நவசநாத்ஸுமந்த்ரோ நாம ஸாரதி²꞉ |
யோஜயித்வாபி⁴சக்ராம ரத²ன் ஸர்வாங்க³ஷோ²ப⁴நம் || 6-128-19

அர்கமண்ட³லஸங்காஷ²ன் தி³வ்யம் த்³ருஷ்ட்வா ரத²ன் ஸ்தி²தம் |
ஆருரோஹ மஹாபா³ஹூ ராம꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ || 6-128-20

ஸுக்³ரீவோ ஹநுமாம்ஷ்²சைவ மஹேந்த்³ரஸத்³ருஷ²த்³யுதீ |
ஸ்நாதௌ தி³வ்யநிபை⁴ர்வஸ்த்ரைர்ஜக்³மது꞉ ஷு²ப⁴குண்ட³லௌ || 6-128-21

ஸர்வாப⁴ரணஜுஷ்டாஷ்²ச யயுஸ்தா꞉ ஷு²ப⁴குண்ட³லா꞉ |
ஸுக்³ரீவபத்ந்யா꞉ ஸீதா ச த்³ரஷ்டும் நக³ரமுத்ஸுகா꞉ || 6-128-22

அயோத்⁴யாயான் து ஸசிவா ராஜ்ஞோ த³ஷ²ரத²ஸ்ய ச |
புரோஹிதம் புரஸ்க்ருத்ய மந்த்ரயாமாஸுரர்த²வத் || 6-128-23

அஷோ²கோ விஜயஷ்²சைவ ஸித்³தா⁴ர்த²ஷ்²ச ஸமாஹிதா꞉ |
மந்த்ரயந்ராமவ்ருத்³த்⁴யர்த²ன் வ்ருத்த்யர்த²ம் நக³ரஸ்ய ச || 6-128-24

ஸர்வமேவாபி⁴ஷேகார்த²ன் ஜயார்ஹஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
கர்துமர்ஹத² ராமஸ்ய யத்³யந்மங்க³லபூர்வகம் || 6-128-25

இதி தே மந்த்ரிண꞉ ஸர்வே ஸந்தி³ஷ்²ய து புரோஹிதம்
நக³ராந்நிர்யயுஸ்தூர்ணன் ராமத³ர்ஷ²நபு³த்³த⁴ய꞉ || 6-128-26

ஹரியுக்தன் ஸஹஸ்ராக்ஷோ ரத²மிந்த்³ர இவாநக⁴꞉ |
ப்ரயயௌ ரத²மாஸ்தா²ய ராமோ நக³ரமுத்தமம் || 6-128-27

ஜக்³ராஹ ப⁴ரதோ ரஷ்²மீஞ்ஷ²த்ருக்⁴நஷ்²ச²த்ரமாத³தே³ |
லக்ஷ்மணோ வ்யஜநன் தஸ்ய மூர்த்⁴நி ஸம்பர்யவீஜயத் || 6-128-28
ஷ்²வேதன் ச வாலவ்யஜநன் ஸுக்³ரீவோ வாநரேஷ்²வர꞉ |
அபரன் சந்த்³ரஸங்காஷ²ன் ராக்ஷஸேந்த்³ரோ விபீ⁴ஷண꞉ || 6-128-29

ருஷிஸங்கை⁴ர்ததா³காஷே² தே³வைஷ்²ச ஸமருத்³க³ணை꞉ |
ஸ்தூயமாநஸ்ய ராமஸ்ய ஷு²ஷ்²ருவே மது⁴ரத்⁴வநி꞉ || 6-128-30

தத꞉ ஷ²த்ருஞ்ஜயம் நாம குஞ்ஜரம் பர்வதோபமம் |
ஆருரோஹ மஹாதேஜா꞉ ஸுக்³ரீவோ வாநரேஷ்²வர꞉ || 6-128-31

நவநாக³ஸஹஸ்ராணி யயுராஸ்தா²ய வாநரா꞉ |
மாநுஷன் விக்³ரஹன் க்ருத்வா ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா꞉ || 6-128-32

ஷ²ங்க²ஷ²ப்³த³ப்ரணாதை³ஷ்²ச து³ந்து³பீ⁴நான் ச நிஸ்வநை꞉ |
ப்ரயயூ புருஷவ்யாக்⁴ரஸ்தாம் புரீன் ஹர்ம்யமாலிநீம் || 6-128-33

த³த்³ருஷு²ஸ்தே ஸமாயாந்தன் ராக⁴வம் ஸபுர꞉ஸரம் |
விராஜமாநன் வபுஷா ரதே²நாதிரத²ன் ததா³ || 6-128-34

தே வர்த⁴யித்வா காகுத்ஸ்த²ன் ராமேண ப்ரதிநந்தி³தா꞉ |
அநுஜக்³முர்மஹாத்மாநம் ப்⁴ராத்ருபி⁴꞉ பரிவாரிதம் || 6-128-35

அமாத்யைர்ப்³ராஹ்மணைஷ்²சைவ ததா² ப்ரக்ருதிபி⁴ர்வ்ருத꞉ |
ஷ்²ரியா விருருசே ராமோ நக்ஷத்ரைரிவ சந்த்³ரமா꞉ || 6-128-36

ஸ புரோகா³மிபி⁴ஸ்தூர்யைஸ்தாலஸ்வஸ்திகபாணிபி⁴꞉ |
ப்ரவ்யாஹரத்³பி⁴ர்முதி³தைர்மங்க³லாநி யயௌ வ்ருத꞉ || 6-128-37

அக்ஷதன் ஜாதரூபம் ச கா³வ꞉ கந்யாஸ்ததா² த்³விஜா꞉ |
நரா மோத³கஹஸ்தாஷ்²ச ராமஸ்ய புரதோ யயு꞉ || 6-128-38

ஸக்²யன் ச ராம꞉ ஸுக்³ரீவே ப்ரபா⁴வம் சாநிலாத்மஜே |
வாநராணான் ச தத்கர்ம வ்யாசசக்ஷேஅத² மந்த்ரிணாம் || 6-128-39

ஷ்²ருத்வா ச விஸ்மயன் ஜக்³முரயோத்⁴யாபுரவாஸிந꞉ |
வாநராணாம் ச தத்கர்ம ராக்ஷஸாநாம் ச தத்³ப³லம் || 6-128-40

விபீ⁴ஷணஸ்ய ஸம்யோக³மாசசக்ஷே(அ)த² மந்த்ரிணாம் |
த்³யுதிமாநேததா³க்²யாய ராமோ வாநரஸந்வ்ருத꞉ || 6-128-41
ஹ்ருஷ்டபுஷ்டஜநாகீர்ணாமயோத்⁴யாம் ப்ரவிவேஷ² ஹ |

ததோ ஹ்யப்⁴யுச்ச்²ரயந்பௌரா꞉ பதாகாஸ்தே க்³ருஹே க்³ருஹே || 6-128-42
ஐக்ஷ்வாகாத்⁴யுஷிதன் ரம்யமாஸஸாத³ பிதுர்க்³ருஹம் |

அதா²ப்³ரவீத்³ராஜபுத்ரோ ப⁴ரதம் த⁴ர்மிணாம் வரம் || 6-128-43
அர்தோ²பஹிதயா வாசா மது⁴ரம் ரகு⁴நந்த³ந꞉ |
பிதுர்ப⁴வநமாஸாத்³ய ப்ரவிஷ்²ய ச மஹாத்மந꞉ || 6-128-44
கௌஸல்யான் ச ஸுமித்ராம் ச கைகேயீம் சாப்⁴யவாத³யத் |

தச்ச மத்³ப⁴வநன் ஷ்²ரேஷ்ட²ம் ஸாஷோ²கவநிகம் மஹத் || 6-128-45
முக்தாவைதூ³ர்யஸங்கீர்ணன் ஸுக்³ரீவஸ்ய நிவேத³ய |

தஸ்ய தத்³வசநன் ஷ்²ருத்வா ப⁴ரத꞉ ஸத்யவிக்ரம꞉ || 6-128-46
ஹஸ்தே க்³ருஹீத்வா ஸுக்³ரீவம் ப்ரவிவேஷ² தமாலயம் |

ததஸ்தைலப்ரதீ³பாம்ஷ்²ச பர்யங்காஸ்தரணாநி ச || 6-128-47
க்³ருஹீத்வா விவிஷு²꞉ க்ஷிப்ரம் ஷ²த்ருக்⁴நேந ப்ரசோதி³தா꞉ |

உவாச ச மஹாதேஜா꞉ ஸுக்³ரீவன் ராக⁴வாநுஜ꞉ || 6-128-48
அபி⁴ஷேகாய ராமஸ்ய தூ³தாநாஜ்ஞாபய ப்ரபோ⁴ |

ஸௌவர்ணாந்வாநரேந்த்³ராணான் சதுர்ணாம் சதுரோ க⁴டான் || 6-128-49
த³தௌ³ க்ஷிப்ரன் ஸ ஸுக்³ரீவ꞉ ஸர்வரத்நவிபூ⁴ஷிதான் |

யதா² ப்ரத்யூஷஸமயே சதுர்ணான் ஸாக³ராம்ப⁴ஸாம் || 6-128-50
பூர்ணைர்க⁴டை꞉ ப்ரதீக்ஷத்⁴வன் ததா² குருத வாநரா꞉ |

ஏவமுக்தா மஹாத்மாநோ வாநரா வாரணோபமா꞉ || 6-128-51
உத்பேதுர்க³க³நன் ஷீ²க்⁴ரன் க³ருடா³ இவ ஷீ²க்⁴ரகா³꞉ |

ஜாம்ப³வாம்ஷ்²ச ஹநூமாம்ஷ்²ச வேக³த³ர்ஷீ² ச வாநர꞉ || 6-128-52
ருஷப⁴ஷ்²சைவ கலஷா²ஞ்ஜலபூர்ணாநதா²நயன் |
நதீ³ஷ²தாநாம் பஞ்சாநான் ஜலே கும்பை⁴ருபாஹரன் || 6-128-53

பூர்வாத்ஸமுத்³ராத்கலஷ²ன் ஜலபூர்ணமதா²நயத் |
ஸுஷேண꞉ ஸத்த்வஸம்பந்ந꞉ ஸர்வரத்நவிபூ⁴ஷிதம் || 6-128-54

ருஷபோ⁴ த³க்ஷிணாத்தூர்ணன் ஸமுத்³ராஜ்ஜலமாஹரத் |
ரக்தசந்த³நகர்பூரை꞉ ஸந்வ்ருதன் காஞ்சநம் க⁴டம் || 6-128-55

க³வய꞉ பஷ்²சிமாத்தோயமாஜஹார மஹார்ணவாத் |
ரத்நகும்பே⁴ந மஹதா ஷீ²தம் மாருதவிக்ரம꞉ || 6-128-56

உத்தராச்ச ஜலன் ஷீ²க்⁴ரன் க³ருடா³நிலவிக்ரம꞉ |
ஆஜஹார ஸ த⁴ர்மாத்மா நல꞉ ஸர்வகு³ணாந்வித꞉ || 6-128-57

ததஸைர்வாநரஷ்²ரேஷ்டை²ராநீதம் ப்ரேக்ஷ்ய தஜ்ஜலம் |
அபி⁴ஷேகாய ராமஸ்ய ஷ²த்ருக்⁴ந꞉ ஸசிவை꞉ ஸஹ || 6-128-58
புரோஹிதாய ஷ்²ரேஷ்டா²ய ஸுஹ்ருத்³ப்⁴யஷ்² ச ந்யவேத³யத் |

தத꞉ ஸ ப்ரயதோ வ்ருத்³தோ⁴ வஸிஷ்டோ² ப்³ராஹ்மணை꞉ ஸஹ || 6-128-59
ராமன் ரத்நமயோ பீடே² ஸஹஸீதம் ந்யவேஷ²யத் |

வஸிஷ்டோ² வாமதே³வஷ்²ச ஜாபா³லிரத² காஷ்²யப꞉ || 6-128-60
காத்யாயந꞉ ஸுயஜ்ஞஷ்²ச கௌ³தமோ விஜயஸ்ததா² |
அப்⁴யஷிஞ்சந்நரவ்யாக்⁴ரம் ப்ரஸந்நேந ஸுக³ந்தி⁴நா || 6-128-61
ஸலிலேந ஸஹஸ்ராக்ஷன் வஸவோ வாஸவம் யதா² |

ருத்விக்³பி⁴ர்ப்³ராஹ்மணை꞉ பூர்வன் கந்யாபி⁴ர்மந்த்ரிபி⁴ஸ்ததா² || 6-128-62
யோதை⁴ஷ்²சைவாப்⁴யஷிஞ்சந்ஸ்தே ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டா꞉ ஸநைக³மை꞉ |
ஸர்வௌஷதி⁴ரஸைஷ்²சாபி தை³வதைர்நப⁴ஸி ஸ்தி²தை꞉ || 6-128-63
சதுர்ஹிர்லோகபாலைஷ்²ச ஸர்வைர்தே³வைஷ்²ச ஸங்க³தை꞉ |

ப்³ரஹ்மணா நிர்மிதம் பூர்வம் கிரீடம் ரத்நஷோ²பி⁴தம் || 6-128-64
அபி⁴ஷிக்த꞉ புரா யேந மநுஸ்தம் தீ³ப்ததேஜஸம் |
தஸ்யாந்வவாயே ராஜாந꞉ க்ரமாத்³யேநாபி⁴ஷேசிதா꞉ || 6-128-65
ஸபா⁴யாம் ஹேமக்லுப்தாயாம் ஷோ²பி⁴தாயாம் மஹாத⁴நை꞉ |
ரத்நைர்நாநாவிதை⁴ஷ்²சைவ சித்ரிதாயாம் ஸுஷோ²ப⁴நை꞉ || 6-128-66
நாநாரத்நமயே பீடே² கல்பயித்வா யதா²விதி⁴ |
கிரீடேந தத꞉ பஷ்²சாத்³வஸிஷ்டே²ந மஹாத்மநா || 6-128-67
ருத்விக்³பி⁴ர்பூ⁴ஷணைஷ்²சைவ ஸமயோக்ஷ்யத ராக⁴வ꞉ |

ச²த்ரம் தஸ்ய ச ஜக்³ராஹ ஷ²த்ருக்⁴ந꞉ பாண்டு³ரன் ஷு²ப⁴ம் || 6-128-68
ஷ்²வேதன் ச வாலவ்யஜநன் ஸுக்³ரீவோ வாநரேஷ்²வர꞉ |
அபரன் சந்த்³ரஸங்காஷ²ன் ராக்ஷஸேந்த்³ரோ விபீ⁴ஷண꞉ || 6-128-69

மாலான் ஜ்வலந்தீன் வபுஷா காஞ்சநீம் ஷ²தபுஷ்கராம் |
ராக⁴வாய த³தௌ³ வாயுர்வாஸவேந ப்ரசோதி³த꞉ || 6-128-70

ஸர்வரத்நஸமாயுக்தம் மணிரத்நவிபூ⁴ஷிதம் |
முக்தாஹாரம் நரேந்த்³ராய த³தௌ³ ஷ²க்ரப்ரசோதி³த꞉ || 6-128-71

ப்ரஜகு³ர்தே³வக³ந்த⁴ர்வா நந்ருதுஷ்²சாப்ஸரோ க³ணா꞉ |
அபி⁴ஷேகே தத³ர்ஹஸ்ய ததா³ ராமஸ்ய தீ⁴மத꞉ || 6-128-72

பூ⁴மி꞉ ஸஸ்யவதீ சைவ ப²லவந்தஷ்²ச பாத³பா꞉ |
க³ந்த⁴வந்தி ச புஷ்பாணி ப³பூ⁴வூ ராக⁴வோத்ஸவே || 6-128-73

ஸஹஸ்ரஷ²தமஷ்²வாநான் தே⁴நூநாம் ச க³வாம் ததா² |
த³தௌ³ ஷ²தன் வ்ருஷாந்பூர்வன் த்³விஜேப்⁴யோ மநுஜர்ஷப⁴꞉ || 6-128-74

த்ரிம்ஷ²த்கோடீர்ஹிரண்யஸ்ய ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ த³தௌ³ புந꞉ |
நாநாப⁴ரணவஸ்த்ராணி மஹார்ஹாணி ச ராக⁴வ꞉ || 6-128-75

அர்கரஷ்²மிப்ரதீகாஷா²ன் காஞ்சநீம் மணிவிக்³ரஹாம் |
ஸுக்³ரீவாய ஸ்ரஜன் தி³வ்யாம் ப்ராயச்ச²ந்மநுஜர்ஷப⁴꞉ || 6-128-76

வைதூ³ர்யமணிசித்ரே ச வஜ்ரரத்நவிபூ⁴ஷிதே |
வாலிபுத்ராய த்⁴ருதிமாநங்க³தா³யாங்க³தே³ த³தௌ³ || 6-128-77

மணிப்ரவரஜுஷ்டன் ச முக்தாஹாரமநுத்தமம் |
ஸீதாயை ப்ரத³தௌ³ ராமஷ்²சந்த்³ரரஷ்²மிஸமப்ரப⁴ம் || 6-128-78
அரஜே வாஸஸீ தி³வ்யே ஷு²பா⁴ந்யாப⁴ரணாநி ச |

அவேக்ஷமாணா வைதே³ஹீ ப்ரத³தௌ³ வாயுஸூநவே || 6-128-79
அவமுச்யாத்மந꞉ கண்டா²த்³தா⁴ரன் ஜநகநந்தி³நீ |
அவைக்ஷத ஹரீந்ஸர்வாந்ப⁴ர்தாரன் ச முஹுர்முஹு꞉ || 6-128-80

தாமிங்கி³தஜ்ஞ꞉ ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய ப³பா⁴ஷே ஜநகாத்மஜாம் |
ப்ரதே³ஹி ஸுப⁴கே³ ஹாரன் யஸ்ய துஷ்டாஸி பா⁴மிநி || 6-128-81
தேஜோ த்⁴ருதிர்யஷோ² தா³க்ஷ்யம் ஸாமர்த்²யம் விநயோ நய꞉ |
பௌருஷன் விக்ரமோ பு³த்³தி⁴ர்யஸ்மிந்நேதாநி நித்யதா³ || 6-128-82

த³தௌ³ ஸா வாயுபுத்ராய தன் ஹாரமஸிதேக்ஷணா |
ஹநூமாந்ஸ்தேந ஹாரேண ஷு²ஷு²பே⁴ வாநரர்ஷப⁴꞉ || 6-128-83
சந்த்³ராம்ஷு²சயகௌ³ரேண ஷ்²வேதாப்⁴ரேண யதா²சல꞉ |

ஸர்வே வாநரவ்ருத்³தா⁴ஷ்²ச யே சாந்யே வாநரோத்தமா꞉ || 6-128-84
வாஸோபி⁴ர்பூ⁴ஷணைஷ்²சைவ யதா²ர்ஹம் ப்ரதிபூஜிதா꞉ |

ததோ த்³விவித³ மைந்தா³ப்⁴யாம் நீலாய ச பரந்தப꞉ || 6-128-85
ஸர்வாந்காமகு³ணாந்வீக்ஷ்ய ப்ரத³தௌ³ வஸுதா⁴தி⁴ப꞉ |

விபீ⁴ஷணோ(அ)த² ஸுக்³ரீவோ ஹநுமான் ஜாம்ப³வாம்ஸ்ததா² || 6-128-86
ஸர்வவாநரவ்ருத்³தா⁴ஷ்²ச ராமேணாக்லிஷ்டகர்மணா |
யதா²ர்ஹம் பூஜிதா꞉ ஸர்வே காமை ரத்நைஷ்²ச புஷ்கலைர் || 6-128-87
ப்ரஹ்ருஷ்டமநஸ꞉ ஸர்வே ஜக்³முரேவ யதா²க³தம் |

நத்வா ஸர்வே மஹாத்மாநஸ்ததஸ்தே வாநரர்ஷபா⁴꞉ || 6-128-88
விஸ்ருஷ்டா꞉ பார்தி²வேந்த்³ரேண கிஷ்கிந்தா⁴ம் ஸமுபாக³மன் |

ஸுக்³ரீவோ வாநரஷ்²ரேஷ்டோ² த்³ருஷ்ட்வா ராமாபி⁴ஷேசநம் || 6-128-89
பூஜிதஷ்²சைவ ராமேண கிஷ்கிந்தா⁴ம் ப்ராவிஷ²த்புரீம் |

விபீ⁴ஷணோ(அ)பி த்⁴ர்மாத்மா ஸஹ ரைர்நைர்ருதர்ஷபை⁴꞉ || 6-128-90
லப்³த்⁴வா குலத⁴நம் ராஜா லங்காம் ப்ராயான் மஹாயஷா²꞉ |

ஸ ராஜ்யமகி²லம் ஷா²ஸந்நிஹதாரிர்மஹாயஷா²꞉ || 6-128-91
ராக⁴வ꞉ பரமோதா³ர꞉ ஷ²ஷா²ஸ பரயா முதா³ |
உவாச லக்ஷ்மணம் ராமோ த⁴ர்மஜ்ஞம் த⁴ர்மவத்ஸல꞉ || 6-128-92

ஆதிஷ்ட² த⁴ர்மஜ்ஞ மயா ஸஹேமாம் |
கா³ம் பூர்வராஜாத்⁴யுஷிதாம் ப³லேந |
துல்யம் மயா த்வம் பித்ருபி⁴ர்த்⁴ருதா யா |
தாம் யௌவராஜ்யே து⁴ரமுத்³வஹஸ்வ || 6-128-93

ஸர்வாத்மநா பர்யநுநீயமாநோ |
யதா³ ந ஸௌமித்ரிருபைதி யோக³ம் |
நியுஜ்யமாநோ(அ) பி ச யாவராஜ்யே
ததோ(அ)ப்⁴யஷிஞ்சத்³ப⁴ரதம் மஹாத்மா || 6-128-94

பௌண்ட³ரீகாஷ்²வமேதா⁴ப்⁴யான் வாஜபேயேந சாஸக்ருத் |
அந்யைஷ்²ச விவிதை⁴ர்யஜ்ஞைரயஜத்பார்தி²வர்ஷப⁴꞉ || 6-128-95

ராஜ்யன் த³ஷ²ஸஹஸ்ராணி ப்ராப்ய வர்ஷாணி ராக⁴வ꞉ |
ஷ²தாஷ்²வமேதா⁴நாஜஹ்ரே ஸத³ஷ்²வாந்பூ⁴ரித³க்ஷிணான் || 6-128-96

ஆஜாநுலம்பி³பா³ஹுஷ்²ச மஹாஸ்கந்த⁴꞉ ப்ரதாபவான் |
லக்ஷ்மணாநுசரோ ராம꞉ ப்ருதி²வீமந்வபாலயத் || 6-128-97

ராக⁴வஷ்²சாபி த⁴ர்மாத்மா ப்ராப்ய ராஜ்யமநுத்தமம் |
ஈஜே ப³ஹுவிதை⁴ர்யஜ்ஞை꞉ ஸஸுதப்⁴ராத்ருபா³ந்த⁴வ꞉ || 6-128-98

ந பர்யதே³வந்வித⁴வா ந ச வ்யாலக்ருதம் ப⁴யம் |
ந வ்யாதி⁴ஜம் ப⁴யன் வாபி ராமே ராஜ்யம் ப்ரஷா²ஸதி || 6-128-99

நிர்த³ஸ்யுரப⁴வல்லோகோ நாநர்த²꞉ கன் சித³ஸ்ப்ருஷ²த் |
ந ச ஸ்ம வ்ருத்³தா⁴ பா³லாநாம் ப்ரேதகார்யாணி குர்வதே || 6-128-100

ஸர்வம் முதி³தமேவாஸீத்ஸர்வோ த⁴ர்மபரோஅப⁴வத் |
ராமமேவாநுபஷ்²யந்தோ நாப்⁴யஹிந்ஸந்பரஸ்பரம் || 6-128-101

ஆஸந்வர்ஷஸஹஸ்ராணி ததா² புத்ரஸஹஸ்ரிண꞉ |
நிராமயா விஷோ²காஷ்²ச ராமே ராஜ்யம் ப்ரஷா²ஸதி || 6-128-102

ராமோ ராமோ ராம இதி ப்ரஜாநாமப⁴வன் கதா²꞉ |
ராமபூ⁴தம் ஜகா³பூ⁴த்³ராமே ராஜ்யம் ப்ரஷா²ஸதி || 6-128-103

நித்யபுஷ்பா நித்யப²லாஸ்தரவ꞉ ஸ்கந்த⁴விஸ்த்ருதா꞉ |
காலவர்ஷீ ச பர்ஜந்ய꞉ ஸுக²ஸ்பர்ஷ²ஷ்²ச மாருத꞉ || 6-128-104

ப்³ராஹ்மணா꞉ க்ஷத்ரியா வைஷ்²யா꞉ ஷூ²த்³ரா லோப⁴விவர்ஜிதா꞉ |
ஸ்வகர்மஸு ப்ரவர்தந்தே துஷ்டா²꞉ ஸ்வைரேவ கர்மபி⁴꞉ || 6-128-105
ஆஸன் ப்ரஜா த⁴ர்மபரா ராமே ஷா²ஸதி நாந்ருதா꞉ |

ஸர்வே லக்ஷணஸம்பந்நா꞉ ஸர்வே த⁴ர்மபராயணா꞉ || 6-128-106
த³ஷ²வர்ஷஸஹஸ்ராணி ப்ராத்ருபி: ஸஹித: ஶ்ரீமாந ராமோ ராஜ்யமகாரயத் |

த⁴ர்மயம் யஷ²ஸ்யமாயுஷ்யம் ராஜ்ஞாம் ச விஜாஅவஹம் || 6-128-107
ஆதி³காவ்யமித³ம் சார்ஷம் புரா வால்மீகிநா க்ருதம் |
படே²த்³ய꞉ ஷ்²ருணுயால்லோகே நர꞉ பாபாத்ப்ரமுச்யதே || 6-128-108

புத்ரகாமஷ்²ச புத்ராந்வை த⁴நகாமோ த⁴நாநி ச |
லப⁴தே மநுஜோ லோகே ஷ்²ருத்வா ராமாபி⁴ஷேசநம் || 6-128-109
மஹீம் விஜயதே ராஜா ரிபூம்ஷ்²சாப்யதி⁴திஷ்ட²தி |

ராக⁴வேண யதா² மாதா ஸுமித்ரா லக்ஷ்மணேந ச || 6-128-110
ப⁴ரதேந ச கைகேயீ ஜிவபுத்ராஸ்ததா² ஸ்த்ரிய꞉ |
ப⁴விஷ்யந்தி ஸதா³நந்தா³꞉ புத்ரபௌத்ரஸமந்விதா꞉ || 6-128-111

ஷ்²ருத்வா ராமாயணமித³ம் தீ³ர்க⁴மாயிஷ்²ச விந்த³தி |
ராமஸ்ய விஜயம் சைவ ஸர்வமக்லிஷ்ட²கர்மண꞉ || 6-128-112

ஷ்²ருணோதி ய இத்த³ம் காவ்யம் புரா வால்மீகிநா க்ருதம் |
ஷ்²ரத்³த³தா⁴நோ ஜிதக்ரோதோ⁴ து³ர்கா³ண்யதிதரத்யஸௌ || 6-128-113

ஸமாக³ம்ய ப்ரவாஸாந்தே ரமந்தே ஸஹ பா³ந்த⁴வை꞉ |
ஷ்²ருண்வந்தி ய இத³ம் காவ்யம் புரா வால்மீகிநா க்ருதம் || 6-128-114

தே ப்ரார்தி²தான் வரான் ஸர்வான் ப்ராப்நுவந்தீஹ ராக⁴வாத் |
ஷ்²ரவணேந ஸுரா꞉ ஸர்வே ப்ரீயந்தே ஸம்ப்ரஷ்²ருண்வதாம் || 6-128-115

விநாயகாஷ்²ச ஷா²ம்யந்தி க்³ருஹே திஷ்ட²ந்தி யஸ்ய வை |
விஜயேத மஹீம் ராஜா ப்ரவாஸி ஸ்வஸ்திமான் ப⁴வேத் || 6-128-116

ஸ்த்ரியோ ரஜஸ்வலா꞉ ஷ்²ருத்வா புத்ரான் ஸூயுரநுத்தமான் |
பூஜயம்ஷ்²ச பட²ம்ஷ்²சநமிதிஹாஸம் புராதநம் || 6-128-117

ப்ரணம்ய ஷி²ரஸா நித்யம் ஷ்²ரோதவ்யம் க்ஷத்ரியைர்த்³விஜாத் || 6-128-118
ஐஷ்²வர்யம் புத்ரலாப⁴ஷ்²ச ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஷ²ய꞉ |
ராமாயணமித³ம் க்ருத்ஸ்நம் ஷ்²ருண்வத꞉ பட²த꞉ ஸதா³ || 6-128-119

ப்ரீயதே ஸததம் ராம꞉ ஸஹி மிஷ்ணு꞉ ஸநாதந꞉ |
ஆதி³தே³வோ மஹாபா³ஹுர்ஹரிர்நாராயண꞉ ப்ரபு⁴꞉ || 6-128-120
ஸாக்ஷாத்³ராமோ ரகு⁴ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ஷே²ஷோ லக்ஷ்மண உச்யதே |

ஏவமேதத்புராவ்ருத்தமாக்²யாநம் ப⁴த்³ரமஸ்து வ꞉ || 6-128-121
ப்ரவ்யாஹரத விஸ்ரப்³த⁴ம் ப³லம் விஷ்ணோ꞉ ப்ரவர்த⁴தாம் |

தே³வாஷ்²ச ஸர்வே துஷ்யந்தி க்³ரஹணாச்ச்²ரவணாத்ததா² || 6-128-122
ராமாயணஸ்ய ஷ்²ரவணே துஷ்யந்தி பிதர꞉ ஸதா³ |

ப⁴க்த்யா ராமஸ்ய யே சேமாம் ஸம்ஹிதாம்ருஷிணா க்ருதாம் || 6-128-123
யே லிக²ந்தீஹ ச நராஸ்தேஷாம் வாஸஸ்த்ரிவிஷ்டபே |

குடும்ப³வ்ருத்³தி⁴ம் த⁴நதா⁴ந்யவ்ருத்³தி⁴ம் |
ஸ்த்ரியஷ்²ச முக்²யாஹ் ஸுக²முத்தமம் ச |
ஷ்²ருத்வா ஷு²ப⁴ம் காவ்யமித³ம் மஹார்த²ம் |
ப்ராப்நோதி ஸர்வாம் பு⁴வி சார்த²ஸித்³தி⁴ம் || 6-128-124

ஆயுஷ்யமாரோக்³யகரம் யஷ²ஸ்யம் |
ஸௌப்⁴ராத்ருகம் பு³த்³தி⁴கரம் ஷு²ப⁴ம் ச |
ஷ்²ரோதவ்யமேதந்நியமேந ஸத்³பி⁴ |
ராக்²யாநமோஜஸ்கரம்ருத்³தி⁴காமை꞉ || 6-128-125

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ அஷ்டாவிம்ஷ²த்யதி⁴க ஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை